A Kari Tanács 2006. szeptember 20-i határozatainak 1. sz. mellékleteaz
ELTE Szervezeti és Működési Szabályzat I. kötet Szervezeti és Működési Rend
5. sz. melléklet

Gazdálkodási Szabályzat

Általános megjegyzések:

A szabályzat tervezet 59. §-a felhatalmazza a Rektort arra, hogy bizonyos kérdéseket utasításban szabályozzon. Ezek egy részét a Gazdálkodási Szabályzat kellene, hogy tartalmazza. Javasoljuk az alábbi témakörökre vonatkozó paragrafusok beiktatását:

·         a vagyongazdálkodás rendje,

·         az egyetemi vállalkozási tevékenység végzésének rendje,

·         a szerződéskötés és kötelezettségvállalás rendje,

·         az önköltségszámítás rendjéből a rezsi meghatározása,

·         a pályázati rend

A Szabályzatban több helyütt szerepel a „kar gazdasági vezetője” fogalom. Ezt az ELTE SZMSZ sem definiálja pontosan. Olyan karok számára, ahol van gazdasági osztályvezető és gazdasági dékánhelyettes is, fontos lenne, hogy az egyetemi szabályzat legalább olyan kitételt tartalmazzon, hogy a kari szabályzatnak kell meghatároznia azt, hogy a „kari gazdasági vezető” jogosultságai hogyan oszlanak meg a két vezető között.

Részletes vélemény:

A szabályzat hatálya
1. §

(4) Az Egyetemen működő, MTA által támogatott kutatóhelyek gazdálkodására a szabályzat rendelkezései csak abban az esetben terjednek ki, ha a kutatóhely valamely pályázati pénzeszközét, illetve annak pénzforgalmát az Egyetem bonyolítja. (Az MTA kutatóhelyek felsorolását az SzMSz 2. sz. melléklete tartalmazza.). Az MTA kutatócsoportok pályázataikat — amennyiben annak megvalósításához az Egyetem infrastruktúráját használják — csak az Egyetemen keresztül nyújthatják be.

A gazdálkodás rendszere
3. §

(6) A kar vezetője a keretgazdálkodási hatáskörét – a gazdálkodási felelősség megtartása mellett (a személyi juttatások és járulékai kivételével), a kiemelt előirányzatokra, vagy azok egy részére vonatkozóan az ELTE SzMSz (I. Kötet) mellékletét képező kari szervezeti és működési szabályzatban meghatározott módon

a)      intézeti struktúra esetén intézet vezetőnek,

b)      tanszéki struktúra esetén tanszékvezetőnek

továbbadhatja.

Hasonló szempontok figyelembevételével a saját bevételek és pályázatok esetében a gazdálkodási hatáskör tovább adható a témavezetőnek.

(8) A költséggazda az elvárható takarékosság mellett felelős a számára meghatározott előirányzatok felhasználásának célszerűségéért, az igénybevett szolgáltatás mennyiségéért, az előirányzatok hatékony és gazdaságos felhasználásáért, az éves költségvetésben meghatározott keretek, a jogszabályban és jelen szabályzatban, továbbá az egyéb gazdálkodási dokumentumokban rögzítettek betartásáért.

Nincs pontosan meghatározva, hogy a költséggazda felelőssége milyen pénzeszközök esetében áll fenn. Pályázatok esetében például nehezen prognosztizálható az igénybevett szolgáltatások mennyisége, az előirányzatok felhasználásának célszerűsége, stb.

(9) A jelen szabályzatban, valamint e szabályzat 58. § (3) bekezdésében felsorolt rektori utasításokban foglaltak megsértése esetén a gazdasági főigazgató javaslatára a rektor a költséggazda gazdálkodási önállóságát felfüggesztheti. Erről a döntésről a költséggazdát — írásban, indoklással — értesíti.

Az Egyetem vagyona
4. §

4. § AZ EGYETEM VAGYONA c. fejezet kiegészítéseként mellékletben kell feltüntetni az Egyetem ingatlanait és egyéb kiemelkedő értéket képviselő vagyontárgyait, vagy fel kell tüntetni azt, hogy fentieket mely dokumentum tartalmazza.

4. § (2) b) pontjához kiegészítés:

A jóléti célú ingatlanok hasznosítása tekintetében az Egyetem Közalkalmazotti Tanácsa együttdöntési jogkörrel rendelkezik (Kjt. 14 § (1))

(7) Az Egyetem saját bevételéből az átmenetileg szabad pénzeszközeit a Magyar Államkincstár hálózatában értékesített állampapírba fektetheti. A befektetésről az erre a célra létrehozott Befektetési Bizottság dönt, melynek tagjai a rektor, gazdasági főigazgató és a Gazdasági Tanács (továbbiakban: GT) által delegált személy. A befektetések rendjét külön szabályzat határozza meg.

A Szenátus, legutóbbi ülésén, más összetételű Befektetési Bizottságot fogadott el.

Gazdálkodó szervezetek alapítása, abban való részvétel
5. §

(1) Az Egyetem — a saját bevételéből és tulajdonában lévő vagyonával — a Kormány hozzájárulása nélkül a GT javaslatára, a Szenátus döntése alapján létesíthet gazdálkodó szervezetet, illetve ezekben részesedést szerezhet feltéve, hogy a vagyoni hozzájárulásnak nem része a kincstári vagyon. Pénzbeli hozzájárulást csak saját bevétele terhére teljesíthet. A gazdálkodó szervezet létrehozása során az Egyetem a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 121. § (5)-(9) bekezdésében foglaltak figyelembevételével köteles eljárni. Ezen döntés meghozatala előtt a GT véleményét ki kell kérni.

(9) Amennyiben a gazdasági társaság az Egyetem ingatlanát vagy egyéb tárgyi eszközét használja, úgy az Egyetem köteles szerződésben kikötni legalább a fenntartást biztosító mértékű bérleti díj fizetését. Ugyanez vonatkozik a gazdasági társaság által igénybe vett szellemi tevékenység és egyéb anyagi javak, szolgáltatások ellenértékének megtéríttetésére is. A költségek kiszámításának módját külön mellékletben kell rögzíteni. A gazdálkodó szervezet és az Egyetem között létrejövő szerződést a szerződés aláírásától számított harminc napon belül a cégbíróságon a cégiratok közé letétbe kell helyezni. E rendelkezés nem irányadó abban az esetben, ha a társaság és az Egyetem a társaság tevékenységi körébe tartozó, a létesítő okirat által meghatározott szokásos nagyságrendű szerződést köt.

(14) Az Egyetemet vállalkozások, egyesületek, alapítványok székhelyéül és telephelyéül bejelenteni csak a rektor — gazdasági főigazgatói ellenjegyzéssel ellátott — engedélyével lehet. Az engedélyezési eljárásról külön rektori utasítás rendelkezik. A telephelyként bejelentett szervezetek az igénybe vett egyetemi erőforrások ellenértékét kötelesek megfizetni. Ettől a szabálytól a gazdasági főigazgató engedélyével el lehet térni.

7. § (3) o) pontjához: az egyetemi szociálpolitikai tevékenység megszervezése, együttműködve a Közalkalmazotti Tanács és a reprezentatív szakszervezet/szakszervezetetek képviselőivel.  Ezen tevékenységek  gazdasági felügyelete a gazdasági főigazgató feladata.

A költséggazdák gazdasági szervezete
11. §

(1) Az Egyetem gazdálkodási szervezetének részét képezik a decentralizáltan gazdálkodó egységek szervezeti keretén belül működő gazdasági osztályok, csoportok, illetve gazdasági munkakört ellátó (szak)alkalmazottak, amelyek/akik a költséggazdák vezetőinek munkáját segítik a döntések előkészítésében és végrehajtásában, irányítják, összefogják és ellátják a költséggazda szintjén folyó gazdálkodási és nyilvántartási feladatokat. A gazdasági-műszaki, a vezetői és az ügyintézői feladatokat csak a jogszabályokban előírt végzettségű munkatársak láthatják el. A költséggazda szintjén összefogják az intézeti/tanszéki gazdasági/gazdálkodási feladatokat, és szükség szerint képviselik a javaslatokat és problémákat, valamint a költséggazda szintjén gondoskodnak a GMF által igényelt adatszolgáltatások biztosításáról. Amennyiben a költséggazda a gazdasági osztályvezetői munkakör mellett választott gazdasági vezetői munkakört (dékánhelyettes) is létrehoz, munkamegosztásukról és jogosultságaikról a kari szabályzatnak kell rendelkeznie.

Kötelezettségvállalás
12. §

(1) Kötelezettségvállalás minden olyan jognyilatkozat, amelyből az Egyetemnek fizetési, szolgáltatásteljesítési vagy foglalkoztatási kötelezettsége keletkezik, különösen

c)       szerződés (akár közvetlenül, akár megrendeléssel és annak visszaigazolásával jött létre)

d)       közalkalmazotti jogviszonyt létrehozó, módosító és megszüntető jognyilatkozat.

e)       a közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény feladása, ajánlati, ajánlattételi felhívás megküldése.

f)         A szerződés kötés rendjét külön rektori utasítás szabályozza.

A közalkalmazotti munkaviszony létrehozása természetesen szintén kötelezettségvállalás, azonban itt az ellenjegyzés menete nem lehet ugyanaz, mint a dologi kiadások esetében, hiszen például a munkáltatói jogkörök is megoszlanak. A szabályozásnak ezzel kapcsolatban finomabbnak kell lennie.

Ellenjegyzés
14. §

(2) Ellenjegyeztetni a kötelezettségvállalást és az utalványozást kell. Az ellenjegyzési jogkör csak előzetesen gyakorolható.

Hagyjuk el a kötelezettségvállalás előzetes ellenjegyeztetésének előírását, vagy kössük magasabb összeghatárhoz.

(6) Az ellenjegyzés előtt meg kell győződni

a)       az utalványrendelet mellé csatolt okmányok, számlák, bevételezési bizonylatok alaki és összegszerű helyességéről, meglétéről, teljeskörűségéről.

b)       a kötelezettségvállalás nem sérti-e a gazdálkodásra vonatkozó szabályokat,

c)       az utalványrendelet megfelelő kitöltéséről,

d)       az utalványrendeleten szereplő aláírók illetékességéről, és

e)       ellenőrizni kell a megjelölt utalványkód(ok)on lévő fedezetet és forráskijelölést.

f)         A fedezet meglétét a főcsoport (kar) szintjén kell vizsgálni.

A fedezetet nincs értelme a főcsoport szintjén vizsgálni, javasoljuk az f. pont elhagyását, hiszen az e. pont már tartalmazza a fedezet ellenőrzést.

Az összeférhetetlenség szabályai
16. §

(3) Kötelezettségvállalási, érvényesítési, utalványozási és ellenjegyzési feladatot nem végezhet az a közalkalmazott, aki ezt a tevékenységét közeli hozzátartozója, vagy a maga javára látná el.

Javasoljuk, hogy az Utalványrendelet nyomtatványon mindig két aláíró szerepeljen: utalványozó + közvetlen felettese. Egyébként nehéz lenne pl. pályázati témavezetőnek saját maga számára repülőjegyet vennie, vagy vállalkozási tevékenységből saját magának személyi pénzt fizetnie.

Funkcionális előirányzatok
19. §

(2) A normatív állami támogatásból származó képzési, kutatási (tudományos) és fenntartási előirányzat újraallokálási szabályai a mindenkori éves költségvetési irányelvekben kerülnek meghatározásra.

(4) A kutatási előirányzat a tudományos kutatásra, műszaki fejlesztésre, tudományos műhelyek működtetésére, az OKM által nyújtott normatív támogatás, illetve a kutatási célú egyéb pályázati támogatások, átvett pénzeszközök, a támogatás értékű bevételek.

A bekezdés szerint a pályázati pénzek is részét képezik a funkcionális kutatási előirányzatnak, amelynek újraallokálhatóságáról a 2. pont nyilatkozik. Javasoljuk a 2. pontban egyértelművé tenni, hogy ezekre a forrásokra nem vonatkozik az újraallkálhatóság lehetősége.

A gazdálkodási keretek felhasználása
22. §

(3) A költséggazdák előző évi költségvetési pénzmaradványaikat - kivéve a pályázati a úton elnyert pénzeszközök, és a vállalkozási tevékenységből, illetve az azok nyereségének visszaforgatásából származó források maradványát – csak a tárgyévre vonatkozó költségvetési irányelvekben meghatározottak szerint használhatják fel.

A költségvetési monitoring
24. §

(4) A gazdasági főigazgató a keretet túllépő költséggazdák gazdálkodási jogkörét (a jelentés tartalmának függvényében) korlátozhatja, felfüggesztheti, vezetőjének munkáltatói jogkörét a rektor magához vonhatja.

Személyi juttatások
25. §

(9) Jelen szabályzat értelmezésében nyugdíjas foglalkoztatottak azok, akik nyugellátásban részesülnek, és mellette közalkalmazotti jogviszonyban állnak az Egyetemmel.

25. § (19) A közalkalmazottak illetményének, jutalmának kifizetését az Egyetem havonta utólag, általában a tárgyhót követő hónap 5-ig, rendkívüli esetben legkésőbb a tárgyhót követő hónap tizedik munkanapjáig a közalkalmazott által megadott bankszámlára való utalással teljesíti.

Lakásépítési, lakásvásárlási támogatás
27. §

Az egyetemi közalkalmazottak lakásépítési, lakásvásárlási támogatásának rendjét a Kollektív Szerződés határozza meg.” helyett

 

Szociális és egyéb juttatások

Az egyetemi közalkalmazottak szociális és egyéb juttatásainak körét és a juttatások rendjét a Kollektív Szerződés határozza meg.

Indoklás: semmi nem indokolja, hogy a jelenleg létező szociális és jóléti juttatások köréből (pl. étkezési hozzájárulás, segélyezés, beiskolázási támogatás) csak egyet emeljen ki a szabályzat tervezet.

28. §

Pénzbeli juttatások helyett Hallgatók Pénzbeli juttatásai

33. §

33. § A munkáltató által fizetett otthoni Internet használat

Javasoljuk ezt a paragrafust is, mint egyéb juttatást a 27. § -ba beépíteni, illetve a a legközelebbi Kollektív Szerződés módosításkor abba átemelni.

34. §

(5) e) pont után kerüljön be:

·         ivóvízminőség mérés

·         szennyvízminőség mérés

35 §

(6) „telepítés” helyett „beszerzés” szó szerepeljen.

 

 


A Kari Tanács 2006. szeptember 20-i határozatainak 2. sz. melléklete

Arany diploma:

Geológus

1.        Benedek István

2.        Dr. Deák Margit

3.        Elsholtz László

4.        Elsholtz Lászlóné

5.        Dr. Hámor Géza

6.        Kaszap András

7.        Dr. Landesz István

Geofizikus

1.      Dr. Aczél Etelka

2.      Avedik Félix

3.      Bádonyi Géza

4.      Jozsef Sefel

5.      Dr. Kilényi Éva

6.      Korda Péter

7.      Kovács Béla

8.      Miklós Gergely

9.      Péter György

10.  Pintér Anna

11.  Rumpler János

12.  Szabó Zoltán

13.  Szarka Rudolf

Meteorológus

1.      dr. Adámy László

2.      Dunay Sándor

3.      Emma Fűrst-Szekeres

4.      Gajzágó László

5.      Garamy Elvira

6.      Dr. Götz Gusztáv

7.      Dr. Hirling György

8.      dr. Illés László

9.      Kálmánné Dr. Cseh Éva

10.  Kapovits Albert

11.  Kapovitsné dr. Róth Renáta

12.  Dr. Koppány György

13.  Kovács Pál

14.  Dr. Ried József

15.  Saikó János

16.  Simon József

17.  Sirató József

18.  Szentiványi Miklós

19.  Dr. Tänczer Tibor

20.  Dr. Ujlaky István

21.  Varga Miklós

22.  Ventúra Eduárd

23.  dr. Wirth Endre

Földrajz

1.        Dr. Balla György

2.        Dr. Bártfai Ilona

3.        Dr. Bognár Győzőné

4.        Cseh Gézáné Dinnyés Margit

5.        Dr. Göőz Lajos

6.        Dr. Elek Izabella

7.        Fekete Ferenc

8.        Gábor Mátyásné

9.        Glavatity Márkné

10.    Halász Mária Márta

11.    Herr Ferenc

12.    Kajtár László

13.    Dr. Kiskőszegi Andorné Nagy Gabriella

14.    Dr. Molnár Ernő

15.    Dr. Pauer Gyula

16.    Simon Vince

17.    Dr. Somogyi Sándor

18.    Soós Aranka

19.    Trapli Géza Jánosné Lukács Erzsébet

20.    Dr. Vadász Géza

21.    Varajti Károly

22.    Varajti Károlyné

23.    Zsoldos Ferenc

Biológia-kémia, biológus

1.        Andrássy Péter

2.        Barczi Imre

3.        Dr. Charles G. Kormendy

4.        Fürst István

5.        Gálné dr. Telegdi Marianna

6.        Dr. Járai Miklós

7.        Lukácsné dr. Hágony Piroska

8.        Nagy Ádám

9.        Dr. Perczel Sándorné Fülöp Vera

10.    Dr. Polyák Dezső

11.    Reinhardt Béla

12.    Sebesi Mária

13.    Stollmayer Ákosné Boncz Emilia

14.    Szalai István

15.    Sztavinovszky Győző

16.    Dr. Varga István

17.    Dr. Vilimszky Zoltán

Vegyész

1.      Dr. Berei Klára

2.      Dr. Borsányi János

3.      Borsi János Miklós

4.      Décsei Lajos

5.      Dr. Dersi Gyuláné Hronyetz Irén

6.      Engelhoffer Károly

7.      Dr. Erényiné - Moldoványi Ilona

8.      Dr. Fehér István

9.      Fehér János

10.  Hámori Jenő

11.  Hantos Antal

12.  Dr. Harsányi György

13.  Ircl Edit

14.  Kajtárné dr. Miklós Judit

15.  Karácsony Erzsébet Magó Istvánné

16.  Király István

17.  Kis Nándor

18.  Kola Viron

19.  Dr. Konczos Géza

20.  Dr. Maria Tomasz

21.  Marosné Gréger Katalin

22.  Móczik Aliz

23.  Müller Éva

24.  Nagy József

25.  Németh Margit

26.  Petro Koca

27.  Peiker György

28.  dr. Poczók Imre

29.  Rácz Endre

30.  Dr. Rudolf Dodbiba

31.  Sárdy László

32.  Sármány Józsefné dr. Tabak Sára

33.  Schubertné Bodócs Mária

34.  Spiller György

35.  Szerdahelyi János

36.  Turi Lászlóné Csoma Szidónia Éva

Kémia-fizika

1.        dr. Balázs Lórántné dr. Kukorelli Katalin

2.        Balázs Pál

3.        Döbrentey Gyula

4.        Döbrentey Gyuláné

5.        Kovács Katalin

6.        Sipos József

7.        Strobel Mária

8.        dr. Szakács Ferencné

9.        dr. Träger Tamásné

Matematika-fizika

1.      Albeker István

2.        Bartha Genovéva

3.        Dr. Bíró Sándorné

4.        Csató Tamásné Schmideg Éva

5.        dr. Cserkúti Gáborné

6.        Dax Károly

7.        Gyurkó Kálmán

8.        Herodek Judit

9.        Horváth Árpádné

10.    Hutai Ferenc

11.    dr. Illényi András

12.    Illés Imréné

13.    Irene Réti

14.    Kádárné Mandula Dorottya

15.    Dr. Káli Ferenc

16.    Kappelmayer Mátyás

17.    Karczag Szilárdné Somos Mária

18.    dr. Korányi Erzsébet

19.    Kovács Emil

20.    Körözsi Gábor

21.    Légrádi Imre

22.    Dr. Malicskó László

23.    Márovits Ferenc

24.    Dr. Nemesszeghy Ervin

25.    dr. Pénzes Pálné

26.    Piacsek István

27.    Pollner Jenő

28.    Reményi Ilona

29.    Dr. Schay Géza

30.    Schmidt József

31.    Simai Margit

32.    Simon István György

33.    Simon Istvánné Makány Olga

34.    Stomfai Róbert

35.    Stomfai Róbertné

36.    Szász Ilona

37.    Szász Ilona

38.    Tóth Zoltán

39.    Dr. Trombitás Károly

40.    Ugaros Lászlóné Payer Éva

41.    Unghváry Ivánné

42.    Vincze Györgyné Pálmay Magdolna

43.    Vincze Gyula

44.    Dr. Zala Györgyné Gerencsér Ottilia

45.    Zámbó Józsefné

Matematikus

1.      Éltető Ödön

2.        Dr. Gaál Istvánné Dr. Pap Enikő

3.        Haág Ervin

4.        Dr. Lisziewicz Antal

5.        Mesteri Mihályné Szűk Eleonóra

6.        Nonn Ferenc

7.        Oroszpataki Zoltán

8.        Tóth Ilona

9.        Tóth Imre

10.    Dr. Varga László

Fizikus

1.        Berkes László

2.        Bocskay István

3.        Csáki János

4.        dr. Gábor Domokos

5.        Egri Tamás

6.        Gedeon Róbert

7.        Dr. Horváth Tünde

8.        Illényi Andrásné

9.        dr. Koós Árpád

10.    Dr. Lakatos Tibor

11.    Lendvai Ottó

12.    Dr. Major János

13.    Nikl István

14.    Dr. Novák Dezső

15.    Ozsgyáni László

16.    Ozsgyáni Lászlóné Pipó Margit

17.    Dr. Pintér György

18.    Tihanyi László

19.    Tóth Endre

20.    Tóth László

21.    dr. Vágó György

22.    Vajda Zoltán

23.    Vajda Zoltánné

Gyémánt diploma:

1.      Bessenyei Melinda                                              természetrajz

2.      Dr. Pais István                                                    vegyész

3.      Dr. Szabó Nándor                                              geológus

 

Vas diploma:

1.      Dr. Buvári András                                               matematika-természettan

2.      Dr. Buvári Andrásné Mindszenty Mária                matematika-természettan

Rubin diploma:

1.      dr. Bozán Andorné Hoffmann Anna                     matematika-természettan

2.      Dr. Keresztény Lászlóné                                      földrajz

3.      László Erzsébet                                                   matematika-fizika

4.      Süttő Klára                                                          matematika-fizika

 


A Kari Tanács 2006. szeptember 20-i ülésének 3. sz. melléklete

A Kari Tanács
2006/2007. tanév I. félévi ülésterve

2006. szeptember 20.

1)      A Kar állandó bizottságainak személyi összetétele

2)      Személyi kérdések

3)      A Kari Tanács titkárának megválasztása (szóbeli előterjesztés)

4)      Javaslat jubileumi diplomák adományozására

5)      A Kar Szervezeti és Működési Szabályzata

6)      A Kari Tanács ülésterve (2006/2007 tanév I. félév)

7)      Javaslat mesterszak alapítására

8)      Az ELTE SzMSz II. kötete (Hallgatói követelményrendszer) véleményezése

9)      Az ELTE SzMSz I. kötet 5. sz. mellékletének (Gazdálkodási Szabályzat) véleményezése

10)  Javaslat Eötvös Workshop rendezvényre

11)  Bejelentések

2006. október 18.

1)   Személyi kérdések

2)   Tagok delegálása egyetemi bizottságokba

3)   Egyetemi szabályzatok tervezeteinek véleményezése:

·        Doktori Szabályzat

·        Habilitációs Szabályzat

·        Kutatási Szabályzat

·        Pályázati Szabályzat

4)      Az Intézményfejlesztési terv véleményezése

2006. november 15.

1)   Személyi kérdések

2)   Docensi pályázatok véleményezése

3)   Javaslat a 2007. évi docensi, illetve kutató professzori, tudományos tanácsadói pályázatok kiírására

4)   Egyetemi szabályzatok tervezeteinek véleményezése:

·       Vagyonkezelési Szabályzat

·       Rendészeti és Vagyonvédelmi Szabályzat

·       Az Egyetem könyvtári hálózatának Szabályzata

·       Bolyai Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata

2006. december 13.

1)   Személyi kérdések

2)   Tiszteletbeli doktor és professzor, egyetemi és főiskolai magántanári, címzetes egyetemi és főiskolai tanári, egyetemi és főiskolai cím adományozása

3)   Egyetemi Szabályzatok tervezeteinek véleményezése

·        Iratkezelési Szabályzat

·        Képzési Szabályzat

4)   A kart érintő szenátusi előterjesztések véleményezése

·        Minőségfejlesztési program

·        Minőségbiztosítási rendszer

·        Közalkalmazottak értékelésének szempontjai

·        Kötelező óraemelésre vonatkozó szabályok

5)      A fegyelmi testület személyi összetételének elfogadása