Eötvös Loránd Tudományegyetem                                            DT-496/2008. (T-9)
Természettudományi Kar                                                           Budapest, 2008. november 13.
Dékáni Titkárság                                                                       

Emlékeztető és Határozatok
a Kari Tanács 2008. november 12-én (szerdán) megtartott üléséről

Napirend előtt a dékán átadta Noszál Bélának a Kar Nevesített Emlékérmét.

I.

A Kari Tanács a napirendet ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

II.

A Kari Tanács ellenszavazat és tartózkodás nélkül megválasztotta Barczáné Buvári Ágnest az Ügyrendi Bizottság Elnökének. /A részszavazás eredményét a hangfelvétel tartalmazza/.

III.

A Kari Tanács titkos szavazással

Szalkai Gábor adjunktusi kinevezését a Földrajz- és Földtudományi Intézethez 24 igen, 1 nem, szavazattal támogatta,

Fekete Attila tanársegédi kinevezését részfoglalkozásban a Fizikai Intézethez 25 igen, 0 nem szavazattal,

Stéger József tanársegédi kinevezését részfoglalkozásban a Fizikai Intézethez 24 igen, 1 nem szavazattal támogatta.

IV.

A Kari Tanács — titkos szavazással — a következők szerint döntött a docensi pályázatok kiírásáról:

 

igen

nem

Élettani és Neurobiológiai Tanszék

25

0

Atomfizikai Tanszék

25

0

Geofizikai és Űrtudományi Tanszék

24

1

Alkalmazott Analízis és
Számításmatematikai Tanszék

25

0

V.

A Kari Tanács titkos szavazással, ellenszavazat nélkül (25 igen) Barna Balázsnak címzetes egyetemi tanári cím adományozását javasolja.

VI.

A Kari Tanács az ELTE SzMSz I. kötet: Tehetséggondozási Tanács megalapításáról a következő véleményt alakította ki:

Az ELTE Tehetséggonzó Tanács felállításával egyetért, azt szükségesnek tartja, azzal a megjegyzéssel, hogy a létrejövő Tanács egyik első feladata legyen a bolognai képzés és a tudományos diákköri tevékenység összehangolása.

A szabályzatot az alábbiakkal javasolja kiegészíteni:

114/A § (4)

f) az ELTE közoktatási tehetséggondozó tevékenységeinek (Kutató Diákok Mozgalma, középiskolás versenyek, partner- és gyakorlóiskolák, népszerűsítő programok) koordinálása és az egyetemi tehetséggondozó programokkal történő összehangolása,

g) kapcsolatfelvétel, tapasztalatcsere más, elsősorban külföldi egyetemek hasonló programjaival.

/A Kari Tanács a határozatot ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett hozta/.

 

A Kari Tanács az SzMSz I. kötet 5. számú melléklete Gazdálkodási Szabályzat módosítását az alábbiak szerint véleményezte:

·         Általánosságban egyetért a javasolt módosításokkal, amelyek egy részét jogszabályváltozások illetve a Vagyonkezelési Szabályzat elfogadása tette szükségessé. A kisebb, főként a szövegezést érintő javaslataink mellett, két pontot érintően javaslunk tartalmi, érdemi módosítást, illetve a szabályzat egyértelműbbé tételét.

A GSz 7. § (3) bekezdésének m) pontja a gazdasági főigazgató feladat- és hatáskörét kiterjeszteni javasolja „a kari gazdasági vezetők, illetve az ő jogkörüket gyakorló vezető gazdasági ügyintézők megbízásával és annak visszavonásával” kapcsolatos egyetértési joggal. Már a Gazdálkodási Szabályzat elfogadásakor is indítványoztuk a „kari gazdasági vezető” fogalmának pontos definiálását, de most feltétlenül javasoljuk annak deklarálását, hogy a módosítás nem az adott kar gazdasági dékánhelyettesének kinevezésével kapcsolatos. Szövegszerű javaslatunk a következő:

m) a kari gazdasági szervezet (osztály, hivatal) vezetőjének megbízásával és annak visszavonásával kapcsolatban egyetértési jog gyakorlása;

 

A törvényi szabályozás előírja, hogy a 30 napon túl elszámolt előlegek esetében a keletkezett kamatkedvezmény után az előleget felvevő 44% személyi jövedelemadót köteles fizetni. Az Szja törvény 72. § szerint a kamatkedvezményt, és így az adó alapját a „magánszemélyt terhelő kötelezettség összegére vetítve kell kiszámítani.” A kamatkedvezmény mértéke a jegybanki alapkamat 5 százalékponttal növelt értéke, és a kifizető által ténylegesen felszámított kamat különbsége.

Ebből a megfogalmazásból következően, a számítás során az előleget felvett magánszemélyt terhelő kötelezettséget, azaz a visszafizetendő összeget kell figyelembe venni. Ez az előleg, és a számlákkal igazoltan felhasznált pénz különbsége. Erre nézve kell kiszámítani a két kamat közötti eltérést. Ha tehát az Egyetem egyáltalán nem számít fel kamatot erre a különbözetre, akkor a jegybanki alapkamat 5 százalékponttal növelt értékével számolt kamat időarányos része után kell megfizetni a 44%-os jövedelemadót. Az Egyetem által alkalmazott módszer, a jegybanki alapkamat 5 százalékponttal növelt értékének megfizetendő kamatként való előírása megszünteti a kamatkedvezményt, így az adófizetési kötelezettséget is. Ez lényegesen megkönnyíti az Egyetem számára a személyi jövedelemadóval kapcsolatos nyilvántartást és számítást, ugyanakkor több mint kétszeres büntetést ró (44% helyett 100% megfizetése), az előleget felvevő, és esetleg önhibájukon kívül késedelmesen elszámoló kollégákra.

Javasoljuk a szabályozás pontosítását abban a vonatkozásban, hogy az előleget felvevők terhei csak a visszafizetendő összegre vonatkoznak. A törvény szellemével ellentétes lenne bármilyen kamatkedvezményről, vagy annak lehetőségéről beszélni, ha az előleget felvevőnek van követelése az Egyetemmel szemben, mert a felvett előleg nem fedezte igazolt kiadásait. Javasoljuk ezen kívül a „késedelmi kamat” kifejezésből törölni a „késedelmi” kifejezést. Ez nem szerepel a törvényi szabályozásban, és a Gazdasági Főigazgatói Körlevélből, valamint a jelenleg véleményezett szabályzatmódosításból úgy tűnik, hogy az Egyetem szabadon előírhatja a kamat mértékét, vagyis nincs értelme „késedelmi kamatról” beszélni. Ha ez még sincs így, akkor természetesen a bonyolultabb, személyi jövedelemadó megfizetésének előírásával kapcsolatos utat kellene követni.

Részletes megjegyzések:

·         8. GSz 12. § (7) bekezdés. „... a költséggazdák vezetői, valamint az általa általuk meghatalmazott személy....”

·         19. GSz 53. § (1) bekezdés. „...írásban indokolni kell, elbírálásra elbírálására a gazdasági főigazgató...”

·         21. GSz 59. § (3) bekezdés. „...ingó vagyon feleslegesnek feleslegessé minősítésének,...”

 

/A Kari Tanács a határozatot ellenszavazat és tartózkodás nélkül hozta./

 

A Kari Tanács Az egyetemi központi igazgatási szervezet újrászervezése. Az ELTE SzMSz I. kötet és 4. számú melléklet: Rektori Hivatal SzMSz-e című előterjesztést a következők szerint véleményezte:

Általános észrevételek:

1.) Az újraszervezés nem következetes, mert a Rektori Titkárság különállása indokolatlan, különösen abban az összefüggésben, hogy lényeges feladatok¬nemzetközi kapcsolatok, PR marketing¬, amelyek a hivatal tevékenységéhez szervesen kapcsolódnak, elkülönülten jelennek meg. Támogatja a Kari HÖK alábbi, az ülésen módosított javaslatát Nemzetközi Osztály létrehozására.

Határozati javaslat

SzMR 44. § (1)

Új ponttal egészüljön ki: Ellátja az egyetem nemzetközi kapcsolatainak, valamint az oktatói és hallgatói mobilitás központi szervezését, közreműködik az Egyetem Magyarországon kívüli megjelenítésében.

47. §. (1) bekezdés b) pontból ,,és az egész egyetem” szövegrész törlendő.

SzMSz I. kötet

4. sz. melléklet

2. § (1) bekezdésben d) pont Nemzetközi Osztály

        (4) bekezdésben 6. §. helyett: 7. §

4. § (2) bekezdés d) pontja törlendő.

(3) bekezdés a) pontjából az ,,és nemzetközi” törlendő.

 

Új 6. §-al egészüljön ki: Nemzetközi Osztály

1) A Nemzetközi Osztály feladata az Egyetem nemzetközi kapcsolatainak szervezése, az oktatói és hallgatói mobilitás központi szervezése, valamint az Egyetem Magyarországon kívüli megjelenésének biztosítása.

2) A Nemzetközi Osztály ellátja különösen

a) az Erasmus, CEEPUS és más mobilitási programok koordinációját

b) az Egyetem idegen nyelvű képzéseinek központi szervezését

c) az Egyetemre érkező külföldi oktatók és hallgatók mobilitásának koordinációját

d) az Egyetem külföldi marketing-stratégiájának koordinációját

e) az Erasmus és CEEPUS koordinátorok munkájának segítését és ellenőrzését

f) az Egyetem által rendezett nemzetközi konferenciák szervezésének segítését

(3) A Nemzetközi Osztály ellátja a Hallgatói és Oktatói Mobilitási Bizottság titkársági teendőit

(4) A Nemzetközi Osztály vezetője a nemzetközi osztályvezető.

2.) A szabályzati konkrét szövegben nem tükröződik megfelelően azoknak a problémáknak legalább szabályzati megoldása, amelyek az egyetem hivatali működésében jelenleg sok gondot okoznak, így:

- információs rendszer, közös adatbázis naprakész kialakítása és működtetése,

- a kari és más nem központi igazgatási szervezetek és a Rektori Hivatal egységeinek funkcionális, kompetenciára épülő működése,

- iratirányítás kérdései.

3.) A hivatalok centralizációja veszélyeztetheti a rektorhelyettesek önálló tevékenységét, így akadályozhatja munkájukat. Ilyen átszervezés az egyetemi kancellária megszervezése felé mutat. Ekkor a gazdasági és műszaki ügyek integrációja is felmerül.

Konkrét észrevételek:

SzMR 44. § (1) bekezdésben felsorolt pontok jelölését javasolja megváltoztatni:

a)      eredeti b)

b)      eredeti c)

c)      eredeti a)

SzMSz I. kötet. 4. sz. melléklet

1. §. (4) bekezdésben szereplő utalás nyilván (3) bekezdés

3. § (1) bekezdés bevezető mondata értelemzavaró.

e) és h) pontokban foglaltak egy pontban összevonhatók.

l) pontban és ha a szövegben máshol is szerepel, a ,,szociálpolitika” kifejezés helyett a ,,szociális ügyek” megnevezést kéri.

4. §. (2) bekezdés Amennyiben Nemzetközi Osztály nem jön létre a d) pontból az Erasmus ügyeit ¬tekintettel arra, hogy pályázatról van szó¬ célszerű a Pályázati és Innovációs Központhoz telepíteni.

4. §. (3) bekezdés e) pontjában jelzett minőségpolitikában való közreműködést és a Minőségbiztosítási Osztály feladatait jobban össze kellene hangolni. Így ,,különválik” az oktatás és oktatásszervezés és a hallgatói ügyek (véleményezés, életpálya), minőségbiztosítása.

9. § (2) bekezdését törölni javasolja,

10. § (4) bekezdését törölni javasolja,

      (5) bekezdésben ,,általános és szakigazgatási” szöveg helyett: ,,általános-és szakigazgatási” szöveget javasol.

/A Kari Tanács a határozatot ellenszavazat és tartózkodás nélkül hozta. A résszavazások eredményét a hangfelvétel tartalmazza.

 

VII.
Bejelentések

A dékán bejelentette, hogy:

·       A Kémiai Intézet igazgatói feladatainak ellátására Surján Pétert bízta meg.

·       A doktori iskolák képviseletében ezután a választott póttag, Mindszenty Andrea vesz részt a Kari Tanács munkájában.

·       Lovász László elnyerte a Bolyai Nagydíjat.

·       A Kari Tanács következő ülése december 10-én lesz.

Nagy Béláné az FDSz képviseletében bejelentette, hogy:

§ sikeres nyugdíjas találkozó volt,

§ november 29-én demonstrációt szerveznek a Kossuth téren a közszolgálati dolgozók.

 

kmf.

 


Michaletzky György s.k.
dékán


Dr. Kisfaludy Gyula s.k.
a Kari Tanács titkára