Eötvös Loránd Tudományegyetem                                            DT-399/2008. (T-9)
Természettudományi Kar                                                           Budapest, 2008. szeptember 25.
Dékáni Titkárság                                                                       

Emlékeztető és Határozatok
a Kari Tanács 2008. szeptember 24-én (szerdán) megtartott üléséről

I.

A Kari Tanács a Felvételi Szabályzat kari különös részére vonatkozó javaslatot egyhangúlag felvette az ülés napirendjére és az előterjesztések sorrendjét ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

II.

A Kari Tanács ellenszavazat és tartózkodás nélkül tudomásul vette a Kari Tanács Bizottságainak új hallgatói tagjait.

Ügyrendi Bizottság: Kray Zsuzsanna,

Költségvetési Bizottság: Jancsó Tamás,

Tanulmányi és Oktatási Bizottság: Hamow Kamirán Áron, Jánosi Attila, Lakó Viktória, Nagy Gábor Zsolt, Török Zita,

Jegyzet Bizottság: Földi Mátyás, Hermann Gábor, Jánosi Attila, Lakatos Dóra, Mészáros Csaba,

Kreditátvételi Bizottság: Jánosi Attila,

Fegyelmi Testület: Földi Mátyás, Jancsó Tamás, Jánosi Attila, Kajdy Tímea, Kalo Márk Vendel, Kiss Viktória, Lellei Nóra, Nagy Melinda, Sáfrány Edina, Szenes Áron,

Kari Könyvtár Bizottság: Földi Mátyás.

III.

A Kari Tanács titkos szavazással

Fodor László tudományos főmunkatársi kinevezését részfoglalkozásban, határozott időre Földrajz-és Földtudományi Intézethez 25 igen, 0 nem, 2 érvénytelen szavazattal támogatta,

Szalai Zoltán adjunktusi kinevezését részfoglalkozásban határozott időre a Földrajz- és Földtudományi Intézethez 24 igen, 1 nem, 2 érvénytelen szavazattal támogatta,

Németh Zoltán tanársegédi kinevezését a Kémiai Intézethez 27 igen, 0 nem szavazattal,

Sigmond Tímea tanársegédi kinevezését a Biológiai Intézethez 27 igen, 0 nem szavazattal,

Kovács Krisztina tanársegédi kinevezését helyettesként határozott időre a Kémiai Intézethez 27 igen, 0 nem szavazattal,

Herényi Márton tanársegédi kinevezését helyettesként határozott a Biológiai Intézethez 27 igen, 0 nem szavazattal,

Bakos Katalin tanársegédi kinevezését helyettesként határozott időre a Biológiai Intézethez 27 igen, 0 nem szavazattal,

Bánszegi Oxána tanársegédi kinevezését helyettesként határozott időre a Biológiai Intézethez 27 igen, 0 nem szavazattal,

Ribárik Gábor tanársegédi kinevezését helyettesként határozott időre a Fizikai Intézethez 27 igen, 0 nem szavazattal,

Sík András tanársegédi kinevezését helyettesként határozott időre a Földrajz-és Földtudományi Intézethez 27 igen, 0 nem szavazattal,

Besenyei Ádám tanársegédi kinevezését határozott időre a Matematikai Intézethez 27 igen, 0 nem szavazattal támogatta.

IV.

A Kari Tanács — titkos szavazással — 24 igen, 1 nem, 2 érvénytelen szavazattal támogatta Langerné Rédei Mária központvezetői kinevezését a Földrajz-és Földtudományi Intézet Földrajz Központjához.

V.

A Kari Tanács ellenszavazat és tartózkodás nélkül jubileumi diplomák adományozását javasolja az I. számú mellékletben felsoroltaknak.

VI.

A Kari Tanács ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a II. számú melléklet szerint a Kari Tanács 2008-2009 tanév I. félévi üléstervét.

VII.

A Kari Tanács az ELTE Felvételi Szabályzatának Természettudományi Karra vonatkozó különös részét a III. számú mellékletben foglaltak szerint javasolja elfogadásra:

/A Kari Tanács a határozatot ellenszavazat és tartózkodás nélkül hozta. A részszavazások eredményét a hangfelvétel tartalmazza./

VIII.

A Kari Tanács az SzMSz, SzMR pedagógusképzési testületére vonatkozó rendelkezéseinek módosítását az alábbiak szerint véleményezte:

Az előterjesztés értelmében a Pedagógusképzési Tanácsban a BTK-IK-TTK-t 2-2-2 fő képviselje. Kisebbségben lennének a szaktanári ismereteket adó szakmai modulok az eredeti javaslat szerint.

Szövegszerű javaslat:

93. § (2) A Közoktatási Bizottság tagjai a közoktatási intézmények képviselői, továbbá a bölcsészettudomány és a pedagógusképzés képzési terület három, illetve a természettudomány kettő és az informatika képzési terület egy szakmódszertanos képviselője. A kari képviselőket az illetékes karok delegálják. Az elnököt a bizottság tagjai a közoktatási intézmények képviselői közül választják.”

„91. § (3) A Pedagógusképző Tanács 15 személyből álló testület, melynek elnöke a Pedagogikum Központ Vezető Testületének elnöke, két-két tagját a BTK, az IK és a TTK, egy-egy tagját a PPK, a BGGyFK, a TÓFK és három hallgatói tagját az EHÖK delegálja, továbbá tagja a Közoktatási Bizottság, valamint a Tanárképzési és Tanártovábbképzési Tanács elnöke.”

Hasonló okból a Tanárképzési és Tanártovábbképzési Tanácsba a BTK-BGGyFK-IK-TTK nem 6, hanem 8 főt delegálna.

Szövegszerű javaslat:

„100. § A Tanárképzési és Tanártovábbképzési Tanács 14 főből áll, elnöke a tanári mesterképzési szak szakfelelőse, két-két oktató tagját a PPK, BTK, BGGyFK, IK és TTK, három hallgató tagját az EHÖK delegálja.”

/A Kari Tanács a határozatot ellenszavazat és tartózkodás nélkül hozta, a résszavazások eredményét a hangfelvétel tartalmazza./

A Kari Tanács a HKR módosítását platina díszoklevél alapításáról ellenszavazat és tartózkodás nélkül támogatja.

IX.
Bejelentések

A dékán bejelentette, hogy:

·       A Kari Tanács új hallgatói tagjai:Barta Veronika, Dukán András Ferenc, Jancsó Tamás, Jánosi Attila, Juhász Krisztina, Kray Zsuzsanna, Lakó Viktória, Magyar Róbert, Pauer Eszter, Szenes Áron.

·       Sass Miklós, Lendvai János, Gráf László, Erdei Anna és Jalsovszky István Pro Universitate Emlékérem arany fokozatát, Deckerné Majer Zsuzsanna és Cserti József Pro Universitate Emlékérem ezüst fokozatát, Tóth Gergely Pro Universitate Emlékérem bronz fokozatát kapta.

·       Szűcs Imréné és Somogyi Éva Trefort Ágoston Emléklap kitűntetést kaptak.

·       Halász Gábor augusztus 20-a alkalmából Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztje-kitűntetést kapott.

·       Pócsik György professor emeritus és Végh Sándorné egyetemi tanár elhunytak

·       Rácz Béla András nyerte a mintegy 70 ország résztvevőivel tartott egyetemi matematikai versenyt.

·       A Nemzetközi Kémiai diákolimpia megszervezésében dicséret illeti a szakterület közreműködőit.

·       A Kari Tanács következő ülése október 15-én lesz.

Nagy Béláné az FDSz képviseletében tájékoztatta a Kari Tanácsot:

§ az orvosi szűrővizsgálat lehetőségeiről,

§ a beiskolázási támogatások adatairól,

§ a szakszervezeti kirándulásról.

kmf.


Michaletzky György s.k.
dékán


Kisfaludy Gyula s.k.
a Kari Tanács titkára