Eötvös Loránd Tudományegyetem                                            DT-222/2010. (T-9)
Természettudományi Kar                                                           Budapest, 2010. április 14.
Dékáni Titkárság                                                                       

Emlékeztető és Határozatok
a Kari Tanács 2010. április 14-én (szerdán) megtartott üléséről

I.

Dékán úr bemutatta Jánosi Attilát, a Hallgatói Önkormányzat új elnökét.

A Kari Tanács a napirendet ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

II.

A Kari Tanács titkos szavazással:

Barcza Zoltán adjunktusi kinevezését a Földrajz- és Földtudományi Intézethez (Meteorológiai Tanszékre) 25 igen, 1 nem szavazattal,

Hóbor Sándor tanársegédi kinevezését határozott időre az Fizikai Intézethez (Anyagfizikai Tanszékre) 26 igen, 0 nem szavazattal,

Jüttner Alpár tudományos főmunkatársi kinevezését határozott időre az Matematikai Intézethez (Operációkutatási Tanszékre) 26 igen, 0 nem szavazattal támogatta.

III.

A Kari Tanács titkos szavazással az alábbi szavazatarányok mellett véleményezte az egyetemi tanári pályázatokat:

 

igen

nem

érvénytelen

Pálfy József
Általános és Alkalmazott Földtani Tanszék

26

0

0

Jordán Tibor
Operációkutatási Tanszék

26

0

0

Faragó István
Alkalmazott Analízis és Számításmatematikai Tanszék

26

0

0

Iván Béla
Kémiai Intézet

5

16

5

Pasinszki Tibor
Kémiai Intézet

26

0

0

Túri László
Kémiai Intézet

4

17

5

Frei Zsolt
Atomfizikai Tanszék

25

0

1

IV.

A Kari Tanács titkos szavazással Tudományos Diákköri Érmet adományozott, mindhárom esetben 26 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, Görög Ágnes egyetemi docensnek (Őslénytani Tanszék), Ihász István főtanácsosnak (OMSZ) és Józsa Sándor egyetemi adjunktusnak (Kőzettan- Geokémia Tanszék).

V.

A Kari Tanács ellenszavazat nélkül a Kar Kiváló Oktatója címet adományozta Holló Szabó Ferenc egyetemi tanársegédnek (Matematikatanítási és Módszertani Központ) és Pál Gábor egyetemi docensnek (Biokémiai Tanszék).

VI.

A Kari Tanács 15 igen szavazattal 8 tartózkodás mellett (3 fő nem vett részt a napirend tárgyalásában) az 1. sz. mellékletben felsorolt hallgatóknak a Kar Kiváló Hallgatója címet adományozta.

VII.

A Kari Tanács a Kar 2010. évi költségvetését egyhangúlag elfogadta.

VIII.

Képzési tervek módosítása (2. sz. melléklet):

A Kari Tanács a Fizika alapszak képzési tervének módosítására vonatkozó javaslatot egyhangúlag elfogadta.

A Kari Tanács a Földtudomány alapszak képzési tervének módosítására vonatkozó javaslatot egyhangúlag elfogadta.

A Kari Tanács a Biológia alapszak képzési tervének módosítására vonatkozó javaslatot egyhangúlag elfogadta.

IX.

A Kari Tanács ellenszavazat nélkül támogatja a Mikrobiológia és az Ember- és Környezet szakirányú továbbképzési szakok (3. sz. melléklet) alapítását és indítását.

 

X.

A Kari Tanács a HKR módosítását az előterjesztés szerint 24 igen, 1 nem, 1 tartózkodás mellett elfogadta (4. sz. melléklet).

XI.

A Kari Tanács a Kar Felvételi Szabályzatának módosítást — az 5. sz. mellékletben foglaltak szerint — ellenszavazat nélkül támogatta.

XII.

A Kari Tanács költségtérítési díj összegére vonatkozó javaslatot az alábbiak szerint egyhangúlag elfogadta:

Az ELTE TTK Kari Tanácsa a részismeretek megszerzésére irányuló képzés költségtérítését az alábbiakban határozza meg:

20 000 Ft alapdíj + felvett kreditenként 6 000 Ft.

Az új díjazás a 2010/11-es tanév első félévétől érvényes.

XIII.

A Kari Tanács egyhangúlag támogatta az International Association for Mathematical Geosciences (IAMG) XIV. éves konferenciájának felvételét az Eötvös Workshop in Science rendezvényei közé.

XIV.
Bejelentések

A dékán bejelentette, hogy:

·      A Karra árpilis 21-22-én MAB Látogató Bizottság érkezik.

·      Május 13-án (csütörtökön) kerül megrendezésre az Eötvös Nap.

·      A Kari Tanács következő ülése 2010. május 19-én 14 órakor lesz.

kmf.

Csibra Klára s.k.
a KT titkára

Michaletzky György s.k.
dékán