Határozat a Földtudomány és a Földrajz alapszak képzési tervének módosításáról

 

 

A Kari Tanács az alábbiak szerint módosította a Földtudomány és a Földrajz alapszak képzési tervét.

1. Új kötelezően választható tárgyak bevezetése a Földtudomány alapszak közös képzés tantervi hálója egyéb földtudományi modul általános földtudományi témakörébe.

Digitális geomorfológia  előadás, heti 1 óra, 1 kredit

Digitális geomorfológia  gyakorlat, heti 1 óra, 1 kredit

Tantárgyfelelős:  Dr. Székely Balázs, tudományos főmunkatárs

(Tematika mellékelve)

 

Indoklás:

Kínálatbővítés

 

2. A Földtudomány alapszak geográfus szakirányán a „Környezetvédelem I.” és a „Környezetvédelem II.” tárgyak nevet változtatnak, az új nevek rendre  A környezetpolitika alapjai” és „Környezetpolitika Magyarországon”.

 

Indoklás: 

Az új nevek jobban utalnak a tárgyak konkrét tartalmára.

 

3.A 2. pontban érintett két tárgy a Földrajz alapszakon is meg van hirdetve, így a névváltozás ott is lépjen érvénybe.

 

A megfelelő tantervi hálók a változások jelzésével (sárga mező és beszúrt megjegyzések) mellékelve.

A változások 2011 őszi félévétől lépnek érvénybe.

 

 

 

Budapest, 2010. december 16.

 

 

                                                                                            Michaletzky György

                                                                                                       dékán

 

 

 

 


 

 

Tantárgy neve:

Digitális geomorfológia EA. és GY.

 

 

Tantárgy heti óraszáma:

1+1

Tantárgy kreditértéke:

1+1

Tantárgyfelelős neve:

dr. Székely Balázs

Tantárgyfelelős tanszéke:

ELTE TTK FFI, Geofizikai és Űrtudományi Tanszék

 

 

Számonkérés rendje:

kollokvium és gyakorlati jegy

 

 

Előtanulmányi feltétel:

nincs

 

 

Az elsajátítandó ismeretanyag rövid (néhány soros) leírása:

Előadás:

 

A digitális geomorfológia fogalma. A digitális domborzati modell (DEM). A DEM fogalma, készítése, megbízhatósága, felhasználási területei.

A domborzat digitális ábrázolásának lehetőségei: háromszögháló (TIN) és digitális domborzati modell (DEM).

A DEM statisztikai kiértékelése. A relief és numerikus meghatározásának lehetőségei.

A DEM elsődleges leszármaztatott mennyiségei: lejtőszög és kitettség. A lejtőszög-eloszlás jelentősége.

A domborzat kontextus-elemzése: fraktáltulajdonságok, völgyhálózat-elemzés, gerinchálózat-elemzés.

A folyóvízi erózió numerikus modellezése. Völgyfejlődés. A knickpoint fogalma és jelentősége a modellezésben.

A jégformálta térszínek digitális geomorfológiája. A jégerózió modellezésének problémái.

Numerikus felszínfejlődés-modellezés (Surface Processes Modelling, SPM). Raszteres és TIN-alapú modellek előnyei és hátrányai.

A digitális geomorfológia és a tektonikus geomorfológia kapcsolata.

 

Gyakorlat:

Adatnyerés digitális domborzati modellekből (szelvénykészítés, relief, stb.)

Nagyfelbontású digitális domborzati modell készítése térképi adatokból (egyénre szabott projektek kivitelezése, pl. szakdolgozati témához kapcsolódóan).

 

 

 

Kötelező irodalom:

Zhou és Liu (2004) Int. J. GIS

Ajánlott irodalom:

Geomorphology c. folyóirat válogatott cikkgyűjteménye