Javaslat az Egyetemi Habilitációs Szabályzatnak a Természettudományi Karra vonatkozó rendelkezéseinek módosítására

 

 

Módosítások Comic Sans MS betűtípussal jelölve.

 

88. §

ad 7.§ (2) bek. c) pont

(1)    A Természettudományi Karon öt hat szakterületi habilitációs

bizottság működik. Ezek a Biológiai, a Fizikai, a Földrajz/Földtudományi, a Kémiai, a Környezettudományi és a Matematikai Szakterületi Habilitációs Bizottságok.

Tekintettel a környezettudomány interdiszciplináris jellegére, e területen a KHB bonyolítja le a teljes habilitációs eljárást.

 

(3) Az SZHB-ok összetételére (elnök és tagok) az illetékes intézeti tanácsok, a Szakterületi Professzori Tanács véleményét kikérve, tesznek javaslatot. A környezettudományi szakterületi habilitációs bizottság esetén a Biológiai, Fizikai, Földrajz- és Földtudományi, Kémiai Intézet Tanácsa jelöl 1-1 főt, a Környezettudományi Centrum két főt. Ezen jelölés folyamát a Környezettudományi Centrum fogja össze, ügyelve arra, hogy a szabályzatban előírt legalább egyharmados külső tag  arány megvalósuljon.  Az SZHB-ok megbízását a Kari Tanács hagyja jóvá.

 

 

89. §

(6) A környezettudomány szakterületen a SZHB a biológia, fizika, földrajz/földtudomány és kémia szakterületeken működő Habilitációs Bizottságok bevonásával készíti elő a szakmai követelményrendszert. E követelményeket a felsorolt szakterületeket gondozó Intézeti Tanácsok valamint a Környezettudományi Centrum véleményezik, és egyetértés esetén kerül a KHB-hoz jóváhagyásra. Az egyeztetés folyamatát a Környezettudományi Centrum fogja össze.

 

 

Habilitációs Bizottságok

92. §

ad 14. §

(1)    A Kari Habilitációs Bizottság (KHB) 12 14 főből áll. Elnöke a

mindenkori tudományos dékánhelyettes, amennyiben egyetemi tanár. Ha nem egyetemi tanár, akkor a dékán egy professzorra tesz javaslatot, amelyet a Kari Tanács hagy jóvá. A KHB tagjai a Szakterületi Habilitációs Bizottságok (SZHB-ok) elnökei, a KHB előző elnöke, valamint 6 fő (szakterületenként 1-1) külső szakember, akik a tudomány doktora, illetve az MTA doktora fokozattal/címmel rendelkeznek. A KHB tagjaira az illetékes Intézeti Tanács tesz (illetve a környezettudomány szakterület esetén a Környezettudományi Centrum elnökének koordinálásával a Biológiai, a Fizikai, a Földrajz- és Földtudományi és a Kémiai Intézeti Tanácsok egymással egyeztetve tesznek együttesen konszenzusos) javaslatot, amelyet a Kari Tanács hagy jóvá.

 

 

93. §

(5) A KHB javaslatot tehet a pályázónak az eredetileg megjelölt tudományterület megváltoztatására. Ez a változtatás nem jelenti a benyújtott habilitáció elutasítását. Ha a pályázó elfogadja a változtatási javaslatot, akkor az újonnan megjelölt tudományterület kritériumai alapján kell lefolytatni a habilitációs eljárást.

 

99. §

(3) Ha a pályázó által megjelölt tudományterület a környezettudomány, továbbá a pályázó a Természettudományi Kar valamelyik Intézetének munkatársa, vagy a habilitáció célja a Kar valamelyik Intézetében való alkalmazás szükséges előfeltételének teljesítése, akkor a Környezettudományi Szakterületi Habilitációs Bizottságba az érintett Intézet Habilitációs Bizottságának elnöke a Bizottságból két eseti tagot delegál.

(4) A környezettudomány területére beérkező pályázat befogadásának feltétele, hogy a pályázó vagy rendelkezzék a MTA doktori címmel környezettudomány területéről, vagy a tudományos munkássága során alkalmazott környezettudományi vonatkozású módszerek legalább két különböző – a biológia, fizika, földrajz, földtudomány, kémia, közgazdaságtudomány, regionális tudomány és szociológia területéhez tartozó – tudományághoz kapcsolódjanak. Ennek hiánya esetében a Környezettudományi SZHB javaslatot tehet arra, hogy a KHB melyik tudományterülethez fogadja be a pályázatot.

 

 

A javaslatot a Kari Tanács egyhangúlag (26 igen) elfogadta.

 

Budapest, 2010. december 16.

 

                                                                                  Michaletzky György sk.

                                                                                              dékán