Eötvös Loránd Tudományegyetem                                            DT-174/2010. (T-9)
Természettudományi Kar                                                           Budapest, 2010. március 17.
Dékáni Titkárság                                                                       

Emlékeztető és Határozatok
a Kari Tanács 2010. március 17-én (szerdán) megtartott üléséről

I.

Napirend előtt Dékán úr átadta Kisfaludy Gyula részére az ELTE TTK Nevesített emlékérmét.

Kutrovácz Gábort a Kari Tanács az Ügyrendi Bizottság ideiglenes tagjává egyhangúlag megválasztotta.

A Kari Tanács a napirendet ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

II.

A Kari Tanács titkos szavazással:

Szabó Szabolcs adjunktusi kinevezését a Földrajz- és Földtudományi Intézethez (Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszékre) 27 igen, 0 nem,

Fancsalszky Luca tanársegédi kinevezését határozott időre a Biológiai Intézethez (Genetikai Tanszékre) 27 igen, 0 nem,

Homonnay Zalán Gábor tanársegédi kinevezését határozott időre a Környezettudományi Centrumba 27 igen, 0 nem szavazattal támogatta.

III.

A Kari Tanács az Egyetemi Habilitációs Bizottság tagjának 27 igen, 0 nem szavazattal Bartholy Judit dékánhelyettest, póttagjának 26 igen, 0 nem, 1 érvénytelen szavazattal Nemes-Nagy József egyetemi tanárt javasolja.

IV.

A Kari Tanács az angol nyelvű matematikus mesterképzési szak indítását egyhangúan (27 igen, 0 nem) támogatta.

(1. számú melléklet)

V.

Képzési tervek módosítása (2. számú melléklet)

A Kari Tanács a Biológia alapszak képzési tervének módosítására vonatkozó javaslatot egyhangúan elfogadta.

A Kari Tanács a Földrajz alapszak képzési tervének módosítására vonatkozó javaslatot egyhangúan elfogadta.

A Kari Tanács a Földtudomány alapszak képzési tervének módosítására vonatkozó javaslatot a módosító indítványoknak megfelelően egyhangúan elfogadta.

A Kari Tanács a Kémia alapszak képzési tervének módosítására vonatkozó javaslatot módosító indítványoknak megfelelően egyhangúan elfogadta.

A Kari Tanács a Matematika alapszak képzési tervének módosítására vonatkozó javaslatot egyhangúan elfogadta.

(A részszavazások eredményét a hangfelvétel tartalmazza.)

VI.

A Kari Tanács a Szenátusi előterjesztéseket a következők szerint véleményezte:

a)   Új Képzési Szabályzat elfogadása, SzMSz I. kötet módosítása:

A Képzési Szabályzat 2. § (1) bekezdésének felsorolásából nem egyértelmű, hogy az OKT milyen területen rendelkezik "döntési" jogkörrel. Javasoljuk ennek egyértelmű megfogalmazását, vagy a döntési jogkör említésének törlését.

(A Kari Tanács a határozatot egyhangúan (27 igen, 0 nem) hozta.)

b)   Foglalkoztatási Követelményrendszer:

A Szenátusi előterjesztés szerinti 1. pontban leírt módosítás helyesen az FKR 9.§ (2) bekezdése helyébe lép.

Az új 48/A. § (2) bekezdésében az alábbi kiegészítést javasoljuk: “szakterületenként eljáró állandó vagy eseti - testületeket.”

Az új 48/A.§ (4) bekezdése helyett az alábbi szöveget javasoljuk: „Az albizottságok véleményét – a kari tanácsi véleménnyel együtt – legkésőbb az egyetemi tanári pályázatokat tárgyaló szenátusi ülést megelőzően tíz nappal a főtitkár részére el kell küldeni.”

(A Kari Tanács a határozatot 26 igen, 0 nem, 1 tartózkodás mellett fogadta el. A részszavazások eredményét a hangfelvétel tartalmazza.)

c)   Hallgatói Követelményrendszer:

A HKR fogalomtár kibővítését a Kari Tanács hasznosnak és előremutatónak tartja, így támogatja.

A jelen beterjesztéshez a következő kiegészítéseket és javaslatokat tesszük:

Javasoljuk az „aktív félév” és a „passzív félév” fogalmának definiálását.

A 4. fogalom esetében ”hozandó" helyett a „hozott” döntés szerencsésebb megfogalmazás lenne.

A 8. fogalom esetén keveredik a tanterv és a tanrend fogalma. Az utóbbi hiányzik a fogalomtárból, pótlását javasoljuk.

A 49. fogalom esetén nem értelmezhető a "speciális műszerek és eszközök" fogalma. A "speciális" szó törlését javasoljuk.

A 95. fogalom esetén:

A képlettel megadott mennyiséget a 79/2006. (IV. 5.) Kormányrendelet 24.§ (2) bekezdése súlyozott tanulmányi átlagként definiálja, ezért javasoljuk ezt az elnevezést megtartani.

71. § (7) bekezdésénél az alábbi szöveget javasoljuk: “Ha a hallgató a vizsgán igazolatlanul nem jelenik meg, és nem élt a vizsgahalasztás lehetőségével, akkor a vizsgája eredménytelen vizsga, amely beleszámít a vizsgajelentkezések számába, de nem számít bele az érdemjegyszerzési kísérletek számába”.

A Kari Tanács a szenátusi előterjesztésen túl a 21.§ (3) bekezdése helyett az alábbi szöveget javasolja (dőlt betűvel szedve a módosítás):

“A képzési terv változtatása leghamarabb a következő  tanév kezdetén léphet hatályba. A képzési terv változtatásáról a döntést minden tanévre előre kell meghozni. A képzésüket már megkezdett hallgatókat érintő képzésiterv-módosítások esetén a tanév kezdete után hozott döntés csak a következő naptári évben kezdődő tanévtől alkalmazható. A képzésüket még meg nem kezdett hallgatókat érintő képzésiterv-módosításról legkésőbb a képzésük indulását megelőző félév szorgalmi időszakának 12. hetéig kell dönteni.”

(A Kari Tanács a határozatot egyhangúan (27 igen, 0 nem) hozta. A részszavazások eredményét a hangfelvétel tartalmazza. )

VII.
Bejelentések

A dékán bejelentette, hogy:

·      Széchenyi-díjat kapott Sárközy András matematikus, az ELTE TTK Algebra és Számelmélet Tanszék egyetemi tanára.

·      Mindenkit meghív a március 24-én és 25-én megrendezésre kerülő, az ELTE alapításának 375. évfordulóját ünneplő jubileumi ülésekre.

·      A Kari Tanács következő ülése 2010. április 14-én 14 órakor lesz.

kmf.

Csibra Klára s.k.
a KT titkára

Michaletzky György s.k.
dékán