Eötvös Loránd Tudományegyetem                                            DT-294/2010. (T-9)
Természettudományi Kar                                                           Budapest, 2010. május 19.
Dékáni Titkárság                                                                       

Emlékeztető és Határozatok
a Kari Tanács 2010. május 19-én (szerdán) megtartott üléséről

I.

A Kari Tanács a napirendet ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

II.

A Kari Tanács titkos szavazással:

Besenyei Ádám adjunktusi kinevezését a Matematikai Intézethez határozatlan időre (Alkalmazott Analízis és Számításmatematikai Tanszékre) 27 igen, 0 nem szavazattal,

Farkas Bálint adjunktusi kinevezését határozatlan időre a Matematikai Intézethez (Alkalmazott Analízis és Számításmatematikai Tanszékre) 27 igen, 0 nem szavazattal,

Forgácsné Dajka Emese adjunktusi kinevezését határozatlan időre a Földrajz- és Földtudományi Intézethez (Csillagászati Tanszékre) 24 igen, 2 nem, 1 érvénytelen szavazattal,

Kis Tamás adjunktusi kinevezését határozott időre, részmunkaidőben a Matematikai Intézethez (Operációkutatási Tanszékre) 27 igen, 0 nem szavazattal,

Pályi András adjunktusi kinevezését határozatlan időre a Fizikai Intézethez (Anyagfizikai Tanszékre) 27 igen, 0 nem szavazattal,

Zábrádi Gergely adjunktusi kinevezését határozatlan időre a Matematikai Intézethez (Algebra és Számelmélet Tanszékre) 27 igen, 0 nem szavazattal,

Csikvári Péter tanársegédi kinevezését határozatlan időre a Matematikai Intézethez (Számítógéptudományi Tanszékre) 27 igen, 0 nem szavazattal,

Kiss Klaudia tanársegédi kinevezését határozott időre a Földrajz- és Földtudományi Intézethez (Környezet- és Tájföldrajzi Tanszékre) 27 igen, 0 nem szavazattal,

Kovács Mihály tudományos főmunkatársi kinevezését határozatlan időre a Biológiai Intézethez (Biokémiai Tanszékre) 27 igen, 0 nem szavazattal,

Nagy Zsolt tudományos segédmunkatársi kinevezését helyettesként határozott időre a Biológiai Intézethez (Növényélettani és Molekuláris Növénybiológiai Tanszékre) 27 igen, 0 nem szavazattal támogatta.

III.

A Kari Tanács titkos szavazással professor emeritus cím adományozását javasolja:

Hegyi György részére 25 igen, 1 nem, 1 érvénytelen szavazattal,

Sólyom Jenő részére 22 igen, 4 nem, 1 érvénytelen szavazattal,

Závodszky Péter részére 22 igen, 3 nem, 2 érvénytelen szavazattal.

IV.

A Kari Tanács ellenszavazat nélkül (27 igen) elfogadta Kampis György egyetemi tanár tanszékvezetői beszámolóját.

V.

A Kari Tanács Kampis György egyetemi tanár tanszékvezetői kinevezését a Tudománytörténet és Tudományfilozófia Tanszékre titkos szavazással 24 igen, 2 nem, 1 tartózkodás mellett javasolja.

VI.

A Kari Tanács titkos szavazással az alábbi szavazatarányok mellett véleményezte a 2011. évi egyetemi tanári pályázatok kiírását:

 

igen

nem

Biológiai Intézet
Etológia Tanszék

27

0

Biológiai Intézet
Mikrobiológiai Tanszék

27

0

Földrajz-és Földtudományi Intézet
Csillagászati Tanszék

27

0

Földrajz-és Földtudományi Intézet
Ásványtani Tanszék

27

0

Kémiai Intézet

26

1

Matematikai Intézet
Analízis Tanszék

27

0

Matematikai Intézet
Algebra és Számelméleti Tanszék

27

0

VII.

A Kari Tanács titkos szavazással egyhangúlag (27 igen) támogatta egyetemi docensi pályázat kiírását a Biológiai Intézet Immunológiai Tanszékére.

VIII.

A Kari Tanács egyhangúlag (27 igen) Csikós Balázs egyetemi docens helyett Kiss György egyetemi docenst és Jancsó Tamás HÖK elnök helyett Jánosi Attila HÖK elnököt választotta a Költségvetési Bizottságba.

IX.

A Kari Tanács 25 igen, 1 nem, 1 tartózkodás mellett a Kar Kiváló Hallgatója címet adományozta az alábbi hallgatóknak:

 

NÉV

SZAK

Évfolyam

1

Zahorecz Sarolta

csillagász

V.

2

Pandur Krisztina

geológus mesterszak

I.

X.

A Kari Tanács 26 igen, 1 tartózkodás mellett elfogadta a Kar 2009. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót.

XI.

A Kari Tanács a módosító javaslatokkal egységes szerkezetben 25 igen, 0 nem, 2 tartózkodás mellett elfogadta a költségtérítési díj szabályozására vonatkozó javaslatot (1. számú melléklet).

(A részszavazások eredményét a hangfelvétel tartalmazza.)

XII.

A Kari Tanács az előterjesztésben foglaltak szerint egyhangúlag elfogadta a Kari Doktori Szabályzat módosítását.

XIII.

A Kari Tanács a Szenátusi előterjesztéseket az alábbiak szerint véleményezte:

 

a) az ELTE Szervezeti és Működési Szabályzat II. kötete, a Hallgatói Követelményrendszer módosítására vonatkozó előterjesztést az alábbi megjegyzésekkel fogadta el:

 

Mivel a Kari Tanács a HKR 77.§ (4) és (8) bekezdésének módosítására irányuló Szenátusi előterjesztést április 14-i ülésén már tárgyalta, a jelen ülésén csak a HKR 54.§ (5) bekezdésével kapcsolatos változtatásokat véleményezte.

 

 

Az ELTE TTK Kari Tanácsa támogatja a HKR módosítására vonatkozó előterjesztést a következő megjegyzésekkel:

 

1. Az 54. §-ban a „félév” szót „szorgalmi időszak”-ra változtassuk a HKR 4.§ 49. pontjának megfelelően. Így a paragrafus új szövege:

  

„54. § (5) A regisztrációs időszak és a szorgalmi időszak első hete a kurzusfelvételi időszak, amikor a hallgató összeállítja és az ETR-ben felveszi az általa a félévben teljesíteni tervezett kurzusok és vizsgakurzusok listáját.”

 

 

2. A HKR 49. §-ában a „rangsorolásos” kurzusfelvételi időszak definíciójában törölni javasoljuk a „nappali tagozaton” megjelölést, mivel ez illeszkedne a most beterjesztett HKR-módosítás szándékához. Így az új definícióra vonatkozó javaslatunk:

 

„rangsorolásos” kurzusfelvételi időszak:  a regisztrációs időszak és a szorgalmi időszak első hete, amikor a hallgató összeállítja és az ETR-ben felveszi az általa a félévben teljesíteni tervezett kurzusok és vizsgakurzusok listáját;”

 

(A Kari Tanács a határozatot ellenszavazat és tartózkodás nélkül hozta.)

 

 

b) „Arts and Sciences Nobel-laureate Lecture Award” kitüntetés alapításával kapcsolatos előterjesztést az alábbi megjegyzésekkel fogadta el:

 

 

A Természettudományi Kar Tanácsa örömmel fogadta, hogy az egyetem felkarolta a Biológiai Doktori Iskola és a Biológiai Intézet Tanácsának Nobel-díjasok előadássorozatára vonatkozó kezdeményezését. Jelen előterjesztést támogatja, azonban az alábbi változtatásokat javasolja:

 

  1. Az előterjesztés szövege nem mindig ugyanúgy jelöli meg a kitüntetés elnevezését. A preambulum „Arts and Sciences Nobel-laureate Lecture Award” and „Arts and Sciences Nobel-laureate Lecture Series – Eötvös Loránd University” elnevezéseket használja,  ugyanakkor az FKR módosítási rész már csak az „Arts and Sciences Nobel-laureate Lecture Award” fordulattal él. Javasoljuk, hogy az elnevezés legyen „Arts and Sciences Nobel-laureate Lecture Award – Eötvös Loránd University”.

 

  1. Bár az adható szakmai Nobel-díjak között egyértelműen dominál a természettudományok területéhez tartozó Nobel-díjak száma, mégis célszerű lenne az „Arts” and „Sciences” közötti arányt úgy megtartani, hogy egyik évben az „Arts”, másik évben a „Sciences” területhez tartozó előadó részesülhessen ebben a díjban. Ezért javasoljuk az FKR 112/B § kiegészítését az alábbi (5) ponttal. „A díj odaítélésében törekedni kell arra, hogy hosszú távon közel egyenlő számban részesedjenek ebben az „Arts” illetve a „Sciences” területhez kapcsolódó tudósok.”

 

  1. Legyen lehetőség arra, hogy a Természettudományi Kar Tanácsa valamelyik magyar Nobel-díjas tudósról elnevezhesse az alapítandó díjhoz kapcsolódó előadássorozat természettudományi ágát. Javaslatunk: „Szent-Györgyi Albert  Lecture”. Ezt akár az FKR 112/B § (6) pontja is tartalmazhatja az alábbi módon: A természettudományok területéhez tartozó előadás esetén az előadássorozat elnevezése kiegészül a „Szent-Györgyi Albert Lecture” megnevezéssel.

 

  1. A tervezett oklevélmintában javítandó az Egyetem latin nyelvű elnevezése. 

 

(A Kari Tanács a határozatot ellenszavazat és tartózkodás nélkül hozta.)

XIV.
Bejelentések

A dékán bejelentette, hogy:

·      Az MTA rendes tagjává választotta Pálfy Péter Pál matematikust (Matematikai Intézet, Algebra és Számelméleti Tanszék), Erdei Anna biológust (Biológiai Intézet, Immunológiai Tanszék), Orosz László biológust (Biológiai Intézet, Genetikai Tanszék), Rácz Zoltán fizikust (Fizikai Intézet, MTA Elméleti Fizikai Kutatócsoport).

·      Az MTA levelező tagjává választotta: Komjáth Pétert matematikust (Számítógéptudományi Tanszék), Hudecz Ferenc kémikust (Kémiai Intézet, Szerves Kémiai Tanszék), Perczel András kémikust (Kémiai Intézet Szerves Kémiai Tanszék), Podani János biológust (Biológiai Intézet, Növényrendszertani és Ökológiai Tanszék), Lévai Péter fizikust, (Fizikai Intézet Elméleti Fizika Tanszék). Mindszenty Andrea professzor asszonyt (Földrajz- és Földtudományi Intézet, Általános és Alkalmazott Földtani Tanszék) az MTA Elnökségi tagjává választotta a nem akadémikust, de tudományos fokozattal rendelkező tagok közül.

·      Az MTA megosztott Akadémiai Díjban részesítette Homonnay Zoltán egyetemi tanárt, dékánhelyettest és Kuzmann Ernő egyetemi tanárt.

·      Kutatóegyetemi címet kapott az ELTE, illetve a kapcsolódó TÁMOP-pályázaton

3 milliárd Ft pályázati támogatásban részesült.

·      A Kari Tanács következő ülése 2010. június 16-án 14 órakor lesz.

 

Jánosi Attila, a HÖK elnöke elmondta, több hallgató is panaszkodott, hogy az Eötvös- és Pázmány-naphoz kapcsolódó oktatási szünet ellenére több oktató is megtartotta előadását, illetve zárthelyi dolgozatot íratott a hallgatókkal. A dékán felkérte az intézetigazgatókat, hogy vizsgálják meg a problémát.

kmf.

Csibra Klára s.k.
a KT titkára

Michaletzky György s.k.
dékán