Határozat a földrajz alapképzés tanári szakiránya

hálótervének módosítására

 

       Az ELTE TTK Kari Tanácsa az alábbiak szerint támogatta a földrajz alapszak tanári szakirány, valamint az 50 kredites földrajz tanári modul képzési tervének módosítását (változások sárga mezőben kiemelve):

Jelenleg érvényben lévő képzési terv szerint

Új képzési terv szerint

Kurzus címe

minor

major

kredit

EA/GY

Kurzus címe

minor

major

kredit

 EA/GY

1. Alapozó Ismeretek

1. Alapozó Ismeretek

1.1 Természet és Társadalomtudomány almodul

1.1 Természet és Társadalomtudomány almodul

Közgazdaságtan I.

K

K

2

EA

Közgazdaságtan I.

-

K

2

EA

Közgazdaságtan II.

K

K

2

EA

Közgazdaságtan II.

-

K

2

EA

Gazdálkodási és menedzsment ismeretek

-

-

2

EA

Gazdálkodási és menedzsment ismeretek

K

-

2

EA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Földtudomány almodul

1.2. Földtudomány almodul

Meteorológia

-

-

2

EA

Meteorológia

K

K

2

EA

Térképészet a földrajzban

K

A

2

GY

Térképészet a földrajzban

K

K

2

GY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Szakmai törzsanyag

2. Szakmai törzsanyag

2.1. Általános természetföldrajz almodul

2.1. Általános természetföldrajz almodul

Biogeográfia

-

A

2

EA

Biogeográfia

-

K

2

EA

Talajtan

-

A

2

EA

Talajtan

-

K

2

EA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Regionális földrajz modul

2.2. Regionális földrajz modul

Európa természetföldrajza

-

-

2

GY

Európa természetföldrajza

-

K

2

GY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Differenciált szakmai ismeretek

3. Differenciált szakmai ismeretek

A környezetgazdálkodás alapjai

-

A

2

EA

A környezetgazdálkodás alapjai

-

K

2

EA

Távérzékelés

-

A

2

EA

Távérzékelés

-

K

2

EA

Jelmagyarázat:

Major: földrajz alapszakon tanulók földrajz tanári szaklirányos képzési terve

Minor: nem földrajz alapszakon tanulók földrajz tanári moduljának képzési terve (50 kredites modul)

K: kötelező

A: választható (alternatív)

 

Indoklás:

A módosítási javaslatot a szakmai törzsanyagra fordított keretek növelése, tehát a szakmai alapozás megerősítésének igénye vezérli. Az eddigi tapasztalatok alapján célszerűnek tűnik a kötelező, a kötelezően választható és a szabadon választható tantárgyak terén egy kisméretű átcsoportosítás. Az átrendezést alapvetően az motiválta, hogy olyan tantárgyak kerüljenek előtérbe, amelyek a közoktatás számára fontos alapozást adnak, de a korábbi hálóban csak alternatív vagy szabadon választható tárgyként jelentek meg. A kis kreditszámra tekintettel ideális hálót semmiképpen sem lehet készíteni, azaz ha egy tantárgy átsorolódik a kötelezően felveendő csoportba, akkor más fontos tárgyat elkerülhetetlenül a szabadon válaszhatók közé kell áthelyezni. Az átcsoportosítással létrejövő új képzési tervek megfelelnek a KKK-ban előírt ismeretkör-arányoknak.

A változás a 2011/12 tanév első félévétől lép életbe.

 

A szakterület részletes indoklása:

 

1. Alapozó ismeretek

1.1. Természet- és társadalomtudomány almodul

a) A Közgazdaságtan I–II. tantárgy (ea, 2+2 kr) jelenleg kötelező mind a major, mind a minor képzésben.

Javaslat: minor képzésben a tantárgy kötelező jellegének elhagyása.

b) Javaslat: minor képzésben a Gazdasági és menedzsment ismeretek (ea, 2 kr) tantárgy kötelezővé tétele. Ennek a tantárgynak a tematikája nagyrészt lefedi a közoktatás elvárásait illetően azokat az ismereteket, amelyeket közgazdaságtanból a földrajz tantárgy keretében át kell adni a diákoknak

1.2. Földtudomány almodul

a) A Meteorológia tantárgy (ea, 2 kr) jelenleg nem kötelező a tanári szakirányon.

Javaslat: mind a major, mind a minor képzésben a Meteorológia (ea, 2 kr) tantárgy kötelezővé tétele. A meteorológiai alapozás egyrészt szükséges lenne a modul éghajlattani tárgyainak alapozásához, másrészt egy leendő földrajz szakos tanárnak ezekre elengedhetetlenül szüksége van, hiszen a légkörrel kapcsolatos ismeretek a közoktatás 5. évfolyamától kezdve egészen az érettségiig a földrajzi-környezeti tananyag szerves részét képezik.

b) A Térképészet a földrajzban (gy, 2 kr) jelenleg kötelező a minor képzésben, alternatív a major képzésben.

Javaslat: mind a major, mind a minor képzésben a Térképészet a földrajzban (gy, 2 kr) tantárgy kötelezővé tétele. Ez a tárgy olyan gyakorlati térképészeti ismereteket ad, amelyekre a közoktatásban szükség van, és a kartográfiai megközelítésmóddal szemben a földrajzos szemléletet erősíti.

2. Szakmai törzsanyag

2.1. Általános természetföldrajz almodul

a–b) A Biogeográfia (ea, 2 kr) és a Talajtan (ea, 2 kr) tantárgyak jelenleg alternatívak (a kettő közül egyik felvétele kötelező) a major képzésben.

Javaslat: Mindkét tantárgy legyen a major képzésben kötelező. A két tantárgy ugyanis olyan fontos alapozó ismereteket ad, amelyekre a közoktatásban a szintetizáló szemléletmód kialakítása érdekében szükség van (pl. a földrajzi övezetesség tanítása ezen ismeretek nélkül elképzelhetetlen), de arról sem szabad megfeledkeznünk, hogy a földrajz tantárgyat megalapozó, az általános iskola 5-6. osztályában oktatott természetismeret tanításához is elengedhetetlenek a talajtani és biogeográfiai ismeretek.

2.3. Regionális földrajz modul

a) Az Európa természetföldrajza tantárgy (3 ea + 2gy) esetében tanár szakirányon jelenleg csak az előadás kötelező, az is csak a major képzésben.

Javaslat: a major képzésben az Európa természetföldrajza gyakorlat legyen kötelező. A tantervben ugyanis minden más regionális földrajzi tárgyhoz tartozó gyakorlat kötelező, csak Európa nem, holott a közoktatásban Európa tanítása a teljes ismeretanyag több mint 20%-át teszi ki. Az Európai Unióhoz tartozásunk is indokolja a földrészre vonatkozó földrajzi ismeretek erősítését.

3. Differenciált szakmai ismeretek

3.3. Földrajz határterületei almodul

a) Jelenleg a major képzésben  A környezetgazdálkodás alapjai (2 ea, 2 kr) kötelezően választható.

Javaslat: A környezetgazdálkodás alapjai (2 ea, 2 kr) legyen a major képzésben kötelező. A javasolt változtatást indokolja, hogy egyrészt a jelenlegi környezetvédelmi modul tantárgyaiban vannak tartalmi átfedések, másrészt ha új tantárgyakat karunk felvenni, akkor másokat el kell hagyni, és a környezetvédelmi tárgyak viszonylagos túlreprezentáltsága nyújt erre lehetőséget. A környezetgazdálkodás alapjai tantárgy fontos új alapozó ismereteket ad a közoktatásban szükséges környezettudatos szemlélet kialakításához, hiszen a közoktatásban nem elsősorban a védelem, hanem a természeti és társadalmi erőforrásokkal való gazdálkodás súlya kiemelkedő.

b) A Távérzékelés (2 ea, 2 kr) tantárgy jelenleg nem kötelező a tanári szakirányon.

Javaslat: a tantárgy legyen kötelező a major képzésben. A közoktatásban egyre nagyobb hangsúllyal kerülnek elő a különböző légi- és műholdfelvételek. Ezek elemzése, térképekkel való összevetése a földrajztanítás kiemelten fontos feladata. A témakör szemléletformáló jellege is indokolja a tantárgy kötelezővé tételét.

 

Budapest, 2010. november 22.

                                                                                                                      Michaletzky György sk.

                                                                                                                      dékán