Határozat Tanári mesterszak földrajz modul képzési tervének módosításáról

 

Az ELTE TTK Kari Tanácsa az alábbiak szerint támogatta a tanári mesterszak földrajz moduljának képzési tervének módosítását.

A táblázat fejlécében szereplő rövidítések a mellékelt Excel tábla egyes munkalapjainak címei alapján értelmezhetők.  Az „X” a tantárggyal kapcsolatos változást jelzi. Részletek az Excel táblában.

 

 

40 5N minor

40 5N major

30 5N

50 5N

30 2N

30 3N főisk

30 3N geogr

40 2N

Általános és területi statisztika

GY 1kr

 

 

 

X

X

X

 

 

Afrika természetföldrajza

EA 2kr

X

X

X

X

 

 

X

X

Ausztrália és Óceánia term.földrajza

EA 1kr

X

X

X

X

 

 

X

X

A sarkvidékek és tengerek term.földrajza

EA 1kr

X

X

X

X

 

 

X

X

Talajtan

EA 2kr

 

 

 

X

X

X

 

 

Politikai földrajz 1.

EA 2kr

 

 

 

X

X

X

 

 

Politikai földrajz 2.

EA 2kr

 

 

 

X

X

X

 

 

Földrajz tanítása III.

EA 2kr

X

X

X

X

 

 

X

X

Új irányzatok a földr. tanítás módszertanában

GY 2 kr

X

 

 

X

X

X

 

X

Tantermi vizsgálati és demonstrációs gyak.

GY 2 kr

X

X

 

X

X

X

 

X

 

A javasolt változások az alábbiakban foglalhatók össze:

1. A második tanári szakképzettség tantervi hálójába bekerült az Általános és területi statisztika gyakorlat című tantárgy.

2. Afrika természetföldrajza tantárgy mind az első, mind a második tanári szakképzettség tantervi hálója esetében kötelező lett.  az Ausztrália és Óceánia természetföldrajza, illetve A sarkvidékek és a tengerek természetföldrajza tantárgyak pedig továbbra is kötelezően választhatóak maradnak (a kettő közül az egyiket minden modulban el kell végezni, kivéve az első tanári szakképzettség 40 kredites hálóját, ahol mindkét tantárgy kötelező).

3. A második tanári szakképzettség tantervi hálójába kötelezően választható jelleggel bekerült néhány olyan tantárgy (Talajtan előadás, Politikai földrajz 1. és Politikai földrajz 2.), amelyek eddig csak a földrajz alapszak tanári szakirányának első tanári szakképzettség megszerzéshez kapcsolódó tantervében szerepeltek.

4. Az első és második tanári szakképzettség tantervi hálójában eddig szereplő Földrajzi tantárgy-pedagógiai elemzések tantárgy megszűnik, helyét A földrajz tanítása III. előadás tantárgy veszi át, mindkét szakképzettség esetében kötelező jelleggel.

5. A tantárgy-pedagógiai ismeretek bővítése érdekében az első és második tanári szakképzettség tantervi hálójában egyaránt új, kötelezően választható tantárgy jelenik meg Új irányzatok a földrajztanítás módszertanában címmel.

6. Az első tanári szakképzettség tantervi hálójában kötelezően választhatóként, a második tanári szakképzettség tantervi hálójában kötelezően új tantárgy jelenik meg Tantermi vizsgálati és demonstrációs gyakorlatok címmel.

7. A tanárképzés szak földrajz moduljának egyéb – főiskolai földrajztanári, geográfusi vagy más jogszabály szerint előírt – végzettséggel rendelkező hallgatók számára készült hálóterveinek tantárgylistáját egységesen az első és második tanári szakképzettség moduljainak kredithálóihoz igazítottuk. A főiskolai földrajztanári végzettséggel rendelkező hallgatók hálótervébe az újszerű diszciplináris ismereteket közvetítő kurzusok (pl. Gazdálkodási és menedzsment ismeretek, Általános és területi statisztika – előadás és gyakorlat –, Az Európai Unió) mellett elsősorban a Föld globális környezeti és társadalmi-gazdasági problémáival foglalkozó, illetve differenciált szakmódszertani ismereteket magukban foglaló tárgyak kerültek be. A geográfusi végzettséggel rendelkező hallgatók tantervében főként regionális természet- és társadalom-földrajzi témájú kurzusok, valamint a globális problémákat körüljáró, illetve a szakmódszertani törzsanyagot közvetítő tantárgyak szerepelnek. 

A változás a 2011/12 tanév első félévétől lép életbe.

 

Budapest, 2010. november 22.

                                                                                                                                                         Michaletzky György sk.

                                                                                                          dékán