ELŐTERJESZTÉS

 

Európai bűnüldözési szaktanácsadó

 

(POSTGRADUATE EUROPEAN MASTER COURSE IN FORENSIC SCIENCE)

 

szakirányú továbbképzési szak

 

 KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEINEK MEGHATÁROZÁSÁRA

 

1.                  A szakirányú továbbképzés megnevezése: Európai bűnüldözési szaktanácsadó szakirányú továbbképzés (European Master in Forensic Science Post Graduate-Specialist Training)

2.                  A szakirányú továbbképzésben szerezhető szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése:

·               a szakképzettség magyar nyelvű megnevezése: Európai bűnüldözési szaktanácsadó

·               a szakképzettség angol nyelvű megnevezése: European Master in Forensic Science

3.                  A szakirányú továbbképzés képzési területe: Természettudomány

4.                  A felvétel feltételei:

A képzésben azok vehetnek részt, akik mesterfokozatot szereztek (MA, MSc) az alábbi képzési területek valamelyikén: természettudományi, jogi és igazgatási, orvos- és egészségtudományi, műszaki.

Ugyancsak a felvétel feltétele angol középfokú (B2 típusú) nyelvvizsga, vagy egyéb, a TOEFL 500-zal egyenértékű angol nyelvvizsga.

5.                  A képzési idő, félévekben meghatározva: 2 félév.

6.                  A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 60 kredit.

7.                  A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben

A szakirányú továbbképzés célja olyan szakemberek képzése, akik magas szinten képesek közreműködni a bűnügyi felderítő munkában, alkalmazva a legkorszerűbb vizsgálati módszereket, illetve interpretálni azok eredményeit elsősorban az Európai Unió térségében. A műszaki és természettudományi hallgatók megtanulják, hogyan kell a bűnügyi eljárásoknál használható jelentéseket elkészíteni. A hallgatók alkalmassá válnak arra, hogy a szakértői jelentéseket megfelelően értelmezni tudják, azonosíthassák a megfelelő technikákat és a legmegbízhatóbb laboratóriumokat, továbbá kibővíthetik a meglévő tapasztalataikat azzal, hogy megtanulják, hogyan hasznosítsák a fizikai és kémiai módszerekkel nyert információkat, ezáltal választ adhassanak a nekik feltett kérdésekre. Mindezek hozzájárulnak ahhoz, hogy a büntetőjog alkalmazása, a tudomány adta lehetőségek felhasználásával, precízebb legyen.

 

A szakirányú továbbképzési szakon végzettek

ismerik:

 • a legkorszerűbb, bűnügyi felderítésben használt vizsgálati módszereket;
 • a rendelkezésre álló vizsgálati módszerek alkalmazási területeit és korlátait;
 • a bűnügyi felderítési munkában és az azt követő bírósági eljárásban használatos terminológiát;

képesek:

 • a hatékony és igazságos törvényszéki munkához szükséges vizsgálati jelentések elkészítésére és/vagy értelmezésére, valamint alkalmazására;
 • gördülékenyen eligazodni az szakértői jelentések szóhasználatában és terminológiájában;
 • felmérni egy adott, kívülről kapott, szakértői jelentés hitelességét;

rendelkeznek:

 • megfelelő szintű általános és szakmai  idegennyelv-tudással;
 • problémamegoldó attitűddel, kreativitással;
 • a szakma önálló végzéséhez szükséges gyakorlattal.

 

8. Szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök (modulok), és az egyes modulokhoz rendelt kreditértékek

 

Alapozó modul:12 kredit

·         Büntetőjog - Criminal Law

·         Büntető eljárásjog - Criminal Procedure Law

·         Kriminológia - Criminology

·         Bevezetés a természettudományokba - Introduction to Study of Sciences

 

Előkészítő modul: 12 kredit

·         A törvényszéki orvoslás alapjai - Basics of Legal Medicine

·         A rendőrség szerepe a bűnüldözésben - Role of the Police

·         A biológia alapjai  - Elements of Biology

·         A kémiai alapjai - Elements of Chemistry

·         A fizika alapjai - Elements of Physics

 

Statisztikai modul: 4 kredit

·         Klasszikus és Bayes-i statisztika - Classical and Bayesian Statistics

·         Minőségbiztosítás és minőségellenőrzés - Quality Control and Assurance

 

Vizsgálati módszerek modul: 12 kredit

·         Kémiai analitikai módszerek - Chemical Analysis Techniques

·         Ásványtani analitikai technikák - Mineralogical Analysis Techniques

·         Fizikai elemző módszerek - Physical Techniques

·         Biológiai analízis - Biological Techniques

 

1. Professzionális modul: 6 kredit

·         Kriminalisztika - Criminalistics

·         Bűnügyi antropológia - Criminal Anthropology

 

2. Professzionális modul: 6 kredit

·         Adatbázisok - Databases

·         Bűnügyi helyszíni szemle - Crime Scene Investigation

·         Bírósági tárgyalások gyakorlata szeinárium - Seminar on "Court Trials"

·         Valós esetek multidiszciplináris vizsgálata - Multidisciplinary Discussion of Real Cases

 

Kiegészítő ismeretek (speciális kurzusok): 4 kredit (2 tárgy felvétele szükséges)

·         Digitális bűnözés - Computer Crime

·         Az illegális migráció elleni küzdelem - Fight against Illegal Migration

·         Környzeti károkat okozó bűnözés - Environmental Crimes

 

9. A szakdolgozat kreditértéke: 4 kredit

 

 


 

Előterjesztés

 

Európai bűnüldözési szaktanácsadó

 

(POSTGRADUATE EUROPEAN MASTER COURSE IN FORENSIC SCIENCE)

 

szakirányú továbbképzési szak indítására

 

 

 1. A szakirányú továbbképzés megnevezése

Európai bűnüldözési szaktanácsadó, Postgraduate European Master in Forensic Science

 1. A képzés nyelve: angol

 

 1. Az első meghirdetés tanéve: 2011/2012. tanév

 

 1. A képzésért felelős oktató: Prof. Dr. Záray Gyula egyetemi tanár

 

 1. A szak tantervét táblázatban összefoglaló, krediteket is megadó, óra és vizsgaterv

 

European Master in Forensic Science posztgraduális mesterképzési szak részletes hálóterve félévi bontásban

(2 félév 60 kredit)

 

1. félév

Tantárgy neve

Óraszám/félév

Értékelés

Kredit

EMFS101

Criminal Law

24

kollokvium

2

EMFS102

Criminal Procedure Law

24

kollokvium

2

EMFS103

Criminology

36

kollokvium

2

EMFS104

Introduction to study of Sciences

84

kollokvium

6

EMFS105

Basics of Legal Medicine

42

kollokvium

4

EMFS106

Role of the Police

14

kollokvium

2

EMFS107

Elements of Biology

28

kollokvium

2

EMFS108

Elements of Chemistry

28

kollokvium

2

EMFS109

Elements of Physics

28

kollokvium

2

EMFS110

Classical and Bayesian Statistics

28

kollokvium

2

EMFS111

Quality Control and Assurance

28

kollokvium

2

Összesen

 

364

 

28

 

2. félév

Tantárgy neve

Óraszám/félév

Értékelés

Kredit

EMFS112

Chemical Analysis Techniques

56

kollokvium

4

EMFS113

Mineralogical Analysis Techniques

28

kollokvium

2

EMFS114

Physical Techniques

42

kollokvium

3

EMFS115

Biological Techniques

42

kollokvium

3

EMFS116

Criminalistics

70

kollokvium

5

EMFS117

Criminal Anthropology

14

kollokvium

1

EMFS118

Databases

14

kollokvium

1

EMFS119

Crime Scene Investigation

20

kollokvium

2

EMFS120

Seminar on "Court Trials"

14

kollokvium

1

EMFS121

Multidisciplinary Discussion of Real Cases

28

kollokvium

2

EMFS122

Fight against Illegal Migration*

21

kollokvium

2

EMFS123

Computer Crime*

21

kollokvium

2

EMFS124

Environmental Crime*

21

kollokvium

2

Összesen

 

391

 

28

*A csillaggal jelölt tárgyak közül kettőt kell teljesíteni.

Két félév összesen

 

755

 

56

 

Szakdolgozat

 

 

4

Mindösszesen

60

 

 1. Az egyes tantárgyak keretében elsajátítandó ismeretanyag, rövid (néhány soros) leírása, a tantárgyfelelős megnevezése, előtanulmányi feltételek, a kredit feltüntetése, a legfontosabbnak ítélt kötelező illetve ajánlott irodalom felsorolása

 

A tantárgy megnevezése: Criminal law (EMFS101)

A tantárgyfelelős oktató neve: Dr. Pallagi Anikó, RTF Büntetőjogi és Kriminológiai Tanszék

A tantárgy kreditértéke: 2

Előtanulmányi feltétel: nincs

 

Tematika:

 

The course provides students with general knowledge on special characteristics and the main steps of development of Europian Criminal Law. Omitting to set forth the Criminal Code in details, we examine the most important structural elements of Criminal Law (crime, legal factors, penalty). Students also get acquainted with the Union’s expectations and requirements in the field of Law harmonization, concerning Criminal Law.

-         Forming and develpoment of Criminal Law as a separate legal branch

-         Crime (definition, statement of facts, impediments to legal impeachment, stages, perpetrators)

-         Legal consequences (definition of penalty, its legal ground, types of penalty and legal actions)

-         Europian Union  - law approximation, law harmonization – accentuated legal factors)

 

Irodalom:

- Béla Blaskó: Criminal Law  (in press)

- Béla Blaskó: Facts regarding the Hungarian legislation. Comprehensive characterization of the crimes against property regulated in the Hungarian Criminal Code (Studies regarding criminality in the economic field Romanian and Hungarian legislations, 2008.)

- Erling Johannes Husabo–Asbjorn Strandbakken: Harmonization of Criminal Law in Europe

- http://www.legislationline.org/documents/section/criminal-codes

 

 

 

 

A tantárgy megnevezése: Criminal Procedure Law (EMFS102)

A tantárgyfelelős oktató neve: Dr. Budaházi Árpád, RTF Büntetőjogi és Kriminológiai Tanszék

A tantárgy kreditértéke: 2

Előtanulmányi feltétel: nincs

 

Tematika:

1. Basic concepts of the criminal procedure law.

2. The concept, the system and the function of the principles. The presumption of innocence. The right to use one's native language. The right to defence.

3. The authorities investigating in a criminal case.

4. The public prosecutor. The range of the public prosecutor’s duties.

5. The criminal justice system. The court.

6. The accused.

7. The defense attorney.

8. The injured party. The private prosecution.

9. Taking of evidence

10. The coercive measures.

11. The process of investigation.

12. The trial process.

13. The role of polygraph in the investigation process.

 

Irodalom:

1.      Árpád Budaházi – Csaba Csányi – Judit Sléder: Criminal Procedure Law in Hungary. In press.

2.      1998. évi XIX. törvény a büntetőeljárásról

3.      23/2003.(VI. 24.) BM-IM együttes rendelet

 

A tantárgy megnevezése: Criminology (EMFS103)

A tantárgyfelelős oktató neve: Dr. Németh Zsolt, RTF Büntetőjogi és Kriminológiai Tanszék

A tantárgy kreditértéke: 2

Előtanulmányi feltétel: nincs

 

Tematika:

The aim of this subject is that students should know the tendencies and changes  of crime in general and particular crimes, the casual coherence of them and besides the role, importance and limits of prevention and that repressive role of the state.

Criminology is an interdisciplinary field in the behavioral sciences, drawing especially upon the research of sociologist (particularly in the sociology of deviance), social anthropologists and psychologist, as well as on writings in law.

Areas of research in criminology include the incidence, forms, causes and consequences of crime, as well as social and governmental regulations and reaction to crime. For studying the distribution and causes of crime, criminology mainly relies upon quantitaiv methods.  The term criminology was coined in 1885 by Italian law professor Raffaele Garofalo as criminologia.

 

Elmélet (18 óra):

1.      Introducing to science of criminology (history of scholarship, schools of thought: classical school] positivist school, italian school, chicago school, social structure theories, etc.) Research methodology.

 1. The society surroundings of crime.
 2. Latent crime. Fear of crime. Distortion of representation of mass media.
 3. Fundemantal question of victimology.
 4. Crime prevention and the barriers of retributive jurisdiction.
 5. Situation of crime of Hungary.
 6. Violent crime: reasons and prevention.
 7. Child offenders and the juvenile delinquency.
 8. Drug crime and treatment (demand-, supply- and harm reduction).

 

Gyakorlat (18 óra):

 1. Youth custody centre.
 2. Harm reduction program: change of syringes
 3. Child welfare service at an local authority.

 

Irodalom:

Kriminológia-szakkriminológia (szerk: Gönczöl-Kerezsi-Korinek Lévay, Complec, 2006)

 

A tantárgy megnevezése: Introduction to study of sciences (EMFS104)

A tantárgyfelelős oktató neve: Dr. Óvári Mihály, ELTE Kémiai Intézet

A tantárgy kreditértéke: 6

Előtanulmányi feltétel: nincs

 

Tematika:

The course will give the knowledge of the basic concepts to understand the following chemical, physical and biological courses, as well as their mathematical background. A structure of the particular submodules will be as follow:

Mathematics and statistics:

-          Algebraic concepts

-          Functions

-          Cartesian plane and graphic representation of main functions

-          Equations and equation systems

-          Limits and derivatives, calculation of elementary derivatives

-          Integrals and their numerical calculation

-          Representation of the experimental results

            Chemistry

-          Periodic system

-          Mixtures and compounds

-          Kinds of chemical bonding

-          Kinds of inorganic compounds

-          Kinds of organic compounds

            Physics

-         Main physical quantities

-         Dimensions and systems of measurement

-         Physical phenomena: application of the function concepts

-         Physical phenomena: application of the derivative and integral concepts

            Biology

-          Basic structure of the cell

-          From the cell to the micro-organism

 

Irodalom:

            1. The Feynmann Lectures on Physics, v. 1. Benjamin-Cummings Publ. Comp. (2005).

2. Ebbing,D. General Chmistry. Brooks Cole (2006).

 

A tantárgy megnevezése: Basics of Legal Medicine (EMFS105)

A tantárgyfelelős oktató neve: Prof. Dr. Keller Éva, SE Igazságügyi és Biztosítás-orvostani Intézet

A tantárgy kreditértéke: 4

Előtanulmányi feltétel: nincs

 

Tematika:

            In Forensic Medicine is a branch of medicine applied for the purpose of medicine applied for the purpose of justice. Forensic Medicine is a very complex science, which has different branches, eg. traumatology, genetics, toxicology. The following topics will be discussed during the course:

 

          Medico-legal investigative system

          Death and autopsy

          Wounds

          Head injuries

          Fire-arm injuries

          Electrocution

          Hypothermia and hyperthermia

          Asphyxia

          Hanging

          Strangulation

          Suffocation

          Drowning

          Transportation injuries

          Sexual offences

          Abortion and its legal aspects

          Infanticide

          Pediatric forensic pathology

          Sudden death due to natural diseases

          Medical malpractice

 

Irodalom:

            Sanbar, Shafeek: Legal Medicine 6th Ed. (2004) Mosby, Philadelphia, PA

 

 

A tantárgy megnevezése: The Role of Police (EMFS106)

A tantárgyfelelős oktató neve: Dr. Nagy Judit, RTF Alkotmányjogi és Közigazgatási Jogi Tanszék

A tantárgy kreditértéke: 2

Előtanulmányi feltétel: nincs

 

Tematika:

 1. European police models. Uniforms without Uniformity: A critical look at European standards in Policing
  • Factual discrepancies and cultural issues. European legal cultures.
  • Police between traditions and legal restraints.
  • The „ex”-Third Pillar and national culture.
 2. The Prüm Treaty: The future of EU Police Cooperation and data exchange. The main actors and the main legal instrument as the result of the Prüm Treaty.

·         DNA profiles and fingerprinting and other data

·         Measures to prevent terrorist offences (Air marshals)

·         Measures to combat illegal migration

·         Other forms of cooperation (for example: Joint operations, Assistance in connection with major events, disasters and serious accidents)

·         Use of arms, ammunition and equipment, General rules on liability, Technical and organisational measures to protect personal data and data security 

 1. International Police Cooperation

·         Global cooperation: Interpol, United Nations

·         Regional cooperation: European Union, Council of Europe, SECI…etc.

·         Bilateral, cross-border cooperation (informal and formal cooperation)

 1. European Police Cooperation: National sovereignty framed by European security. The essential role of trust in cooperation.

·         Development of Police cooperation, a political move. What is policing today?

·         Borders, Border controls, Sovereignty, Cooperation

·         Trust.

 1. The role and tasks of the European agencies in the field of police and judicial cooperation in criminal matters: Europol, Eurojust and Frontex. European Judicial Network.
  1. Tasks and mandate of the Europol: AWF (analysis working files), OCTA (organized crime threat assesment)…etc.
  2. Tasks and mandate of Eurojust. The cornerstone of the federal criminal justice system in the EU?
  3. Tasks and mandate of FRONTEX.
  4. European Judicial Network
 1. Some special instruments and phenomenon of the police and judicial cooperation in the European region: european arrest warrant, joint investigation teams, Schengen arrangements.
  1. Too different to trust? Experiences with the application of the European Arrest Warrant.
  2. Joint investigation teams: the legal background, models of establishing a joint teams, advantages of joint teams, the applicable law, financial questions, questions of evidence and information gathering and using them in front of the court…etc. Why does it seem to be so difficult to work together in an international joint investigation team? Experiences and examples.

           

Irodalom:

            1. Security versus Justice? Plice and Judicial Cooperation in the European Union

Edited by: Elspeth Guild and Florian Geyer 2008 Asghate.

2. Matti Joutsen: The European Union and Cooperation in Criminal Matters: the Search for Balance in: HEUNI Paper No. 25.

http://www.heuni.fi/Etusivu/Publications/HEUNIpapers

3. Judit Nagy: About Joint Investigation Teams in a nutshell in: Current Isues of Business and Law2009, Vol. 4. p. 141-160

4. Conny Rijken: Joint Investigation Teams: principles, practice, and problems

Lessons learnt from the first efforts to establish a JIT in Utrecht Law Review  p. 99 (http://www.utrechtlawreview.org/ Volume 2, Issue 2 (December) 2006)

http://www.utrechtlawreview.org/publish/articles/000029/article.pdf

 

A tantárgy megnevezése: Elements of Biology (EMFS107)

A tantárgyfelelős oktató neve: Dr. Nyitrai László, ELTE Biológiai Intézet

A tantárgy kreditértéke: 2

Előtanulmányi feltétel: nincs

 

Tematika:

·      BIOLOGY: THE SCIENCE OF LIFE. Principles of life. Life as an open thermodynamic system. Energy, entropy and information. Metabolism. Storage and flow of information. Variability and evolution. Origin of life. Diversity of life.

·      CELLULAR ORGANIZATION OF LIFE.  Prokaryotic and eukaryotic cells. Membranes, cytosol and organelles. Cytoskeleton and cell motility. Cell types of multicellular organisms. Viruses as cell parasites. 

·      MOLECULES OF LIFE. Elemental composition of life. Role of water. Hierarchy of molecular organization: Inorganic precursors, building blocks, macromolecules, supramolecular complexes. Proteins, nucleic acids, polysaccharides, lipids. Conformation and function of proteins. Enzymes as chemical catalysts.

·      ENERGY TRANSFER THROUGH LIVING SYSTEMS.  Metabolism and energy transformations. Catabolic (energy-releasing) and anabolic (biosynthetic) reactions. ATP as energy currency. Aerobic and anaerobic respiration (fermantation). Photosynthesis.

·      STORAGE AND EXPRESSION OF GENETIC INFORMATION.  The DNA double helix. Base pairing rules. DNA replication. Mutations and DNA repair.  The central dogma: DNA ® RNA ® proteins. Transcription: RNA synthesis. The genetic code. Eukaryotic genes: exons and introns. Translation: protein synthesis. Control of gene expression. Genes and development. Cell differentiation. 

·      PRINCIPLES OF HEREDITY.  Chromosomes. Cell cycle. Mitosis and meiosis. Genetic recombination. Sexual reproduction. Gametes and zygote. Diploid and haploid cells. Mendels’s laws. Mono- and polygenic inheritance. The human genome. Genetic diseases. Genetic diagnosis and gene therapy. Polymorphism. The Human Genom Project.

 

Irodalom:

Solomon, Berg and Martin: Biology 8th Ed. (2008) Brooks/Cole

 

A tantárgy megnevezése: Elements of Chemistry (EMFS108)

A tantárgyfelelős oktató neve: Dr. Óvári Mihály, ELTE Kémiai Intézet

A tantárgy kreditértéke: 2

Előtanulmányi feltétel: nincs

 

Tematika:

-                Introduction. Elements and compounds. Chemical and physical transformations. Mixtures and solutions.

-                principle, Pauli principle, Hund’s rule. Periodicities among the chemical elements.

-                Stoichometry. Chemical and structure formulas. Molar mass. Writing and balancing chemical equations.

-                Introduction to quantum theory. Electromagnetic radiation and matter. Electronic transitions. Atomic emission, absorption, fluorescence.

-                Chemical bonding: ionic and covalent bond. VB theory. Octet rule and its exceptions. Electronegativity and its periodicity. Bond polarity. Metallic bond. Intermolecular interactions: hydrogen bond, van der Waals forces.

-                Oxidation number. Mono- and poliatomic ions and their nomenclature.

-                Gases: general properties, state equation, partial pressure.

-                Liquids: general properties, gas-liquid equilibrium. Vapor pressure. Boiling temperature. Solid-liquid equilibrium. One-component phase diagrams.

-                Solutions. Experssion of concentration. Physical properties. Raoult law. Alloys.

-                Thermodynamics: 1st principle. Entalpy, entropy, Gibbs free energy. Spontaneity of reactions.

-                Chemical equilibrium. General concepts. Acids and bases according to Broensted and Lowry. pH, pOH, complex stability, solubility product.

-                Organic chemistry. Nomenclature of alkanes, alkenes, alkynes. Cycloalkanes, aromatic compounds. Functional groups. Amino acids.

 

 

Irodalom:

Ebbing,D. General Chmistry. Brooks Cole (2006).

 

A tantárgy megnevezése: Elements of Physics (EMFS109)

A tantárgyfelelős oktató neve: Dr. Havancsák Károly, ELTE Fizikai Intézet

A tantárgy kreditértéke: 2

Előtanulmányi feltétel: nincs

 

Tematika:

The aim of this course is to explain for the students the basic physical laws and methods in order to understand the operation principles and the results of the experimental physics and analytical physical methods used in forensic science taught in a following course.

The thematic content of the course:

Scope of physics and the different physical disciplines. Basic quantities and laws of classical and modern physics. The interconnections between physics and other scientific disciplines; interdisciplinarity.

Basic methods of recognition in physics: measurement and experiment. Metrology.

Scientific metrology: physical dimensions, units, the international system of units (SI) and its use, accuracy, random and systematic errors, recording measured values. Tools for working with errors.

Industrial and legal metrology: international and national measurement standards, verification of measuring instruments, management and regulatory control of weights and measures in industry, official testing, accreditation, calibration, certification.

Basics of experimental physics. Basic tools in experimental apparatuses: particle and wave sources and detectors. Fields of experimental activities in physics: microscopy, spectroscopy and diffractometry. Evaluation of experimental results and using their information content. Examples from classical and modern physics for evaluation of experimental results.

 

Irodalom:

1. The Feynmann Lectures on Physics, v.1. Benjamin-Cummings Publ. Comp. (2005).

2. Havancsák K.: Advanced experimental methods in physics, lecture notes, on-line learning material, (2008).

3. Hunter, W.: Solving crimes with physics, Mason Crest Publishers (2006).

 

A tantárgy megnevezése: Classical and Bayesian Statistics (EMFS110)

A tantárgyfelelős oktató neve: Dr. Arató Miklós, ELTE Matemaikai Intézet

A tantárgy kreditértéke: 2

Előtanulmányi feltétel: nincs

Tematika:

1.      Populations and samples

a.       Measures of central tendency: the arithmetic mean, the median, other quantiles, the mode

b.      Measures of dispersion and variability: the range, dispersion measures with quantiles, the mean deviation, the variance, the standard deviation, the standard error.

c.       Symmetry and curtosis.

2.      Probability and distributions

a.       Permutations and combinations.

b.      The binomial distribution, the Poisson distribution, the normal distribution, the distribution of means.

c.       Power and sample size in tests concenrning the mean.

3.      One-sample and two-sample hypotheses concerning the mean

a.       Two-tailed and one-tailed hypotheses concerning the mean.

b.      Confidence limits for the population mean.

c.       Tests for difference between two variances.

d.      Nonparametric statistical methods for one and two samples concerning the median.

4.      The analysis of variance and multisample hypotheses

a.       Single-factor analysis of variance.

b.      Two-factor analysis of variance.

c.       Homogeneity of variances.

d.      Multiple comparisons.

e.       Data transformations.

f.       Nonparametric analysis of variance.

5.      Simple linear regression and simple linear correlation

a.       Regression versus correlation

b.      The simple linear regression equation and testing the significance of a regression.

c.       The correlation coefficient and hypotheses about it.

6.      Uncertainity in forensic science

a.       Events, probability, laws of probability, conditional probability, dependent events and background information, updating of probability, Bayes theorem.

b.      The evaluation of evidence.

c.       Errors of interpretation, fallacy of the transposed conditional, defender fallacy, prosecutor fallacy. The odds form of Bayes theorem, likelyhood ratio. Competing hypotheses. Famous cases.

 

Irodalom:

1.      Bernstein S. Schaum's Outline Elements of Statistics 1: Descriptive Statisticsand Probability, McGraw Hill, 1998

2.      Bernstein R., Bernstein S. Schaum's Outline of Elements of Statistics II: Inferential Statistics, McGraw Hill, 1999

3.      Aitken C.G.G, Stoney D.A.: The Use of Statistics in Forensic Science. CRC Press, 1991

 

A tantárgy megnevezése: Quality Control and Assurance (EMFS111)

A tantárgyfelelős oktató neve: Dr. Zempléni András, ELTE Matematikai Intézet

A tantárgy kreditértéke: 2

Előtanulmányi feltétel: nincs

Tematika:

Quality control by sampling: quantitative and qualitative variables. Error probabilities, operative characteristic curve. One-step, two-steps and sequential sampling plans. Standards.

Process control, control charts. (Shewhart, EWMA, CUSUM). Alarm rules, needed sample size for detecting the discrepancy.

Reliability of measurements, error propagation law.

Quality assurance and its operation in practice.

 

Irodalom:

C. G. G. Aitken, David Alan Stoney : The Use of Statistics in Forensic Science. CRC Press, 1991

 

A tantárgy megnevezése: Chemical Analysis Techniques (EMFS112)

A tantárgyfelelős oktató neve: Prof. Dr. Záray Gyula, ELTE Kémiai Intézet

A tantárgy kreditértéke: 4

Előtanulmányi feltétel: EMFS104, EMFS108

 

Tematika

Classification of the analytical methods with respect to the problems and expected results: The sampling in the forensic sciences: meaningfulness and specificity of the sample with respect to the environment. The sample preservation. The function of the "blank test". Procedures of the qualitative and quantitative analyses with respect to different scenarios.

Interpretation of results: the margin of uncertainty of the analytical results and the role of the approach with several analytical techniques for reaching the proof. Definition of sensitivity and detection limit in the forensic use - The needs for multivariate analysis in Forensic Sciences - Basics of matrices and matrix calculus. Comparison of two or more exhibits from multivariate data – Multivariate confidence intervals. Principal components and discriminated analysis.

The strategies of the execution of the analysis as a function of the required precision. The calculation of the accuracy in an analytical method. Criteria for the evaluation of the significance of results as a function of their use in the Forensic Sciences.

SPECTROSCOPIC METHODS.

Properties of Electromagnetic Radiation. Instruments for optical spectroscopy. Emission spectroscopy based upon plasma, arc and spark atomisation. Infrared absorption spectroscopy. Practice: Heroine in infrared and UV spectroscopy.

Molecular UV/Visible and near infrared spectroscopy - Application of Molecular Ultraviolet/visible spectroscopy – Molecular fluorescence, Phosphorescence, and Chemiluminescence - Atomic Spectroscopy based upon Flame and electro-thermal atomisation - Raman spectroscopy. Forensic applications.

MASS SPECTROMETRY

The mass spectrometer - Molecular spectra from various ion sources - Identification of pure compounds - Analysis of mixtures by hyphenated mass spectral methods - Quantitative applications - Surface analysis - PRACTICES.The paraffin test by mass spectrometry.

CHROMATOGRAPHIC METHODS

Main topics: notes on the interaction mechanisms and on the shape of peaks, qualitative and quantitative analysis. The determination of the correct retention times. The problem of the peak integration in trace analysis. Quantitative analysis with an external calibration, the internal standard method, the standard addition method.

Gaschromatography: Classes and polarity of compounds and stationary phases. Packed and capillary columns. Notes on instrumentation: injectors, columns, detectors. The role of temperature. The hyphenation gaschromatography-mass spectrometry and the so obtained data: SIM and TIC techniques. The ionisation by electron impact and chemical ionisation: features, comparison of spectra obtained with both techniques. Applications to forensic sciences. Practice: Determination of cannabinoids, cocaine and heroine with TLC and gaschromatography. Determination of TNT end DNT.

Liquid chromatography: TLC techniques, HPLC techniques: mechanisms for separating on solid and liquid stationary phases, absorption chromatography, partition chromatography, ionic exchange chromatography, size exclusion chromatography, criteria for choosing. Isocratic and polarity gradient elution.

Notes on the instrumentation of HPLC, columns, pumps, detectors, high and low pressure mixing of the mobile phase, qualities and defects. Direct and reverse phase partition chromatography: comparison and application fields. Elution sequence of compounds. Notes on the hyphenated technique liquid chromatography-mass spectrometry: the interfaces.

 

Irodalom:

D.A. Skoog, Fundamentals of Analytical Chemistry, Saunders College Publishing, 2003.

 

A tantárgy megnevezése: Mineralogical Analysis Techniques (EMFS113)

A tantárgyfelelős oktató neve: dr. Weiszburg Tamás, ELTE Ásványtani Tanszék

A tantárgy kreditértéke: 2

Előtanulmányi feltétel: EMFS104, EMFS109

 

Tematika:

Solid natural and environmental materials (soils, rocks, construction materials, ceramics, different types of powders, fibres etc. ) are of high importance in fornesic sciences. Their basic constituents are minerals (= solid natural and analogous compounds) present in the nanometre - meter range in the forensic practice.

The course delivers information in three blocks:

 

1) Basics of mineralogy and mineral-related systems:

Basics of mineralogy, petrology, geochemistry, pedology, metallic and non metallic ores, construction materials, environmental materials; including systematics of the, in forensic sciences most important, mineral, rock etc. types.

 

2) Analytical methods/techniques needed for the characterization of these compounds and systems

- grain size analysis and modal analysis (rocks, soils, powders, fibres)

- thermal analysis (TA, DTA, DTG, DSC)

- optical microscopy (stereomicroscope; polarized light microscopes (transmitted and reflected mode; phase contrast microscope).

- electron micoscopies (transmissision electron microscopy, TEM; scanning electron microscopy SEM-SE, SEM-BE)

- elemental analysis, bulk spectroscopies (X-ray fluorescence spectrometry, XRF; instrumental neutron activation analysis, INAA)

- elemental analysis, local spectroscopies (electron induced X-ray microanalysis: SEM+EDX, SEM+WDX, EPMA; laser ablation type ICP techniques, LA-ICP-OES, LA-ICP-MS)

- crystal structure analysis (X-ray diffractometry, XRD (single crystal and powder); electron diffraction (TEM-ED)

- mass spectrometry of stable light isotopes.

 

3) Examples (in the form of case studies) related to forensic sciences applications

- provenance of mineral, rock and soil samples (geological, geographical, technological etc.)

- combination and sequence of different techniques for retrival forensic information from very small amounts of samples

- applications of stable isotope geochemistry to forensic science

- asbestos: mineralogy, effects on human health, analytical methods and law.

 

Irodalom:

1. Papp, G., Weiszburg, T.G. (ser.ed. 2000): EMU Notes in Mineralogy Vol. 2: D.J. Vaughan, R.A. Wogelius (ed.): Environmental Mineralogy. Eötvös Univ. Press, Budapest, pp. 1–434.

2. G.D. Guthrie, B.T. Mossman (1993) Health effects of mineral dusts, Reviews in Mineralogy, MSA Washington DC. Vol. 28

3. J.F. Banfield, A. Navrotsky (2001) Nanoparticles and the environment, Reviews in Mineralogy, MSA Washington DC. Vol. 44

 

A tantárgy megnevezése: Physical Techniques (EMFS114)

A tantárgyfelelős oktató neve: Dr. Havancsák Károly, ELTE Fizikai Intézet

A tantárgy kreditértéke: 3

Előtanulmányi feltétel: EMFS104, EMFS109

 

Tematika:

Aim of the course is to elucidate for the students the operation principles and the interpretation of the results of most important traditional and state of the art physical techniques that can be used in the legal system.

Microscopic methods and techniques: optical microscopes (fluorescence microscope, phase contrast microscope, laser confocal microscopy, stereo microscope, etc); electron microscopy (transmission electron microscope, scanning electron microscope, analytical electron microscope); scanning probe microscopy (scanning tunnelling microscope, atomic force microscope, scanning near field microscope). 2D and 3D (tomography) techniques.

Diffraction measurement methods: X-ray-, neutron-, electron diffractions, their use in structure determination and material identification.

Spectroscopic methods: electron spectroscopy, X-ray spectroscopy, infrared spectroscopy, Raman-spectroscopy, high energy ion spectroscopy, Mössbauer-spectroscopy, nuclear magnetic spectroscopy.

Applications in materials science, biology, chemistry, human therapy, nanotechnology and forensics.

 

Irodalom:

1. The Feynmann Lectures on Physics, v. 1. Benjamin-Cummings Publ. Comp. (2005).

2. Havancsák K. : Advanced experimental methods in physics, lecture notes, on-line learning material, (2008).

3. Hunter, W.: Solving crimes with physics, Mason Crest Publishers (2006).

 

A tantárgy megnevezése: Biological Techniques (EMFS115)

A tantárgyfelelős oktató neve: Dr. Nyitrai László, ELTE Biológiai Intézet

A tantárgy kreditértéke: 3

Előtanulmányi feltétel: EMFS104, EMFS107

 

Tematika

1.         Introduction to molecular biology

2.         Informational macromolecules I. Protein structure and function, exploring proteins and proteoms

3.         Informational macromolecules II. DNA, RNA and the flow of genetic information.

4.         Molecular biology of the human genome. Genetic polymorphism.

5.         Gene technology. History and basic methodology

6.         Recombinant DNA and molecular cloning

7.         DNA electrophoresis and DNA sequencing methods

8.         Hybridization techniques. DNS chips

9.         Polymerase chain reaction

10.       Human genom project and International HapMap project

11.       Genetic fingerprinting (DNA profiling) methodology. RFLP, VNTR, STR, mitochondrial analysis.

12.       Genetic background of data analysis in forensic science

13.       Introduction to bioinformatics. DNA databases

 

Irodalom:

1. Watson, J.D. et al: Recombionant DNA. Genes and Genomes – a Short Course. Third Edition, W.H Freeman, NY, 2007

2. Péter Sótonyi, Éva Keller (eds.): Lecture notes of forensic medicine

3. Berg et al.,: Biochemistry, 6th Edition. W.F. Freeman, NY, 2007

4. Lodish, H. et al: Molecular Cell Biology, 6th Edition. W.F. Freeman, NY, 2007

 

A tantárgy megnevezése: Criminalistics (EMFS116)

A tantárgyfelelős oktató neve: Dr. Tóth István, BM Nemzetközi Oktatási és Polgári Válságkezelési Központ

A tantárgy kreditértéke: 5

Előtanulmányi feltétel: nincs

 

Tematika

1. Basic criminalistics

            - most important definitions

            - structure

            - fundamental keywords

            - special way of thinking

2. Theory and practice of identification

3. Photography of criminalistics

4. Trasology

            - definitions

            - branches → specialization

            - toolmarks

            - foot- and tyre-prints

            - locks, padlocks

5. Forensic dactiloscopy

            - basic knowledge

            - classification

            - fingerprint databases

            - fingerprint developing methods

6. Firearm examination

            - basic knowledge

            - classification

            - effects of shots

            - reconstruction of shooting cases

            - computerized identification

7. Hand- and typewriting examination

            - past and present

            - making difference between graphology and handwriting examination

8. Document examination

            - protective methods

            - ways of faking documents

            - competition between producers and counterfeiters (banknotes, documents)

9. Dogs in criminalistics

            - following tracks

            - searching (narcotics, cadaver, explosives)

            - odorology (identification of smell)

 

Irodalom:

1.      Fingerprints and Other Ridge Skin Impressions (International Forensic Science and Investigation). By Christophe Champod, Chris J. Lennard, Pierre Margot, Milutin Stoilovic. CRC Press, 2004.

2.      Criminalistics: An Introduction to Forensic Science (College edition). By Richard Saferstein (9th edition), Prentice Hall, 2006

3.      Criminal Evidence. By Jefferson L. Ingram (10th edition), Matthew Bender and Co, 2009.

4.      Criminal Evidence for the Law Enforcement Officer. By Norman M. Garland, Gilbert B. Stuckey (4th edition), McGraw-Hill/Glencoe, 1999.

5.      Criminal Evidence for Police. By Paul B. Weston, Kenneth M. Wells, Marlene Hertoghe (4th Edition), Prentice Hall, 1994

6.      Police Technology and Forensic Science  (History of Forensic Science). By Mary Bellis

7.      Crime Scene Photography, By Edward M. Robinson (2nd Edition). Elsevier-Academic Press, 2010.

8.      Firearms Identification 1-3. By J. Howard Matthews. Charles C. Thomas, Publisher Ltd (Vol. 1-2. 1962; Vol. 3. - 1973)

9.      Footwear Impression Evidence: Detection, Recovery and Examination (Practical Aspects of Criminal & Forensic Investigations). By William J. Bodziak, (2nd edition) CRC Press, 1999.

10.  http://www.forensicevidence.com/

11.  http://www.firearmsid.com/

12.  http://www.afte.org/

13.  http://www.daubertontheweb.com/

 

A tantárgy megnevezése: Criminal Anthropology (EMFS117)

A tantárgyfelelős oktató neve: Dr. Magyar Lóránt, SE, Igazságügyi és Biztosítás-orvostani Intézet

A tantárgy kreditértéke: 1

Előtanulmányi feltétel: nincs

 

Tematika

* Human bone anatomy, recognition and identification of bones, bone fragments

* Recovery of human remains, crime scene investigation in connection with bones

* Cleaning, conservation, storage and registration

* Differentiation of human and non human remains

* Biological profile

* Determination of ancestry

* Determination of sex

* Stature and physique

* Age estimation

* Estimate the time of death

* Evaluation of injuries, connection between the cause of death and injuries

* Identification of individual characteristics

* Special techniques

* Forensic dentistry

* Superimposition of skeletal remains, superimposition of alive person

* DNA examination

* Face reconstruction

 

Irodalom:

1. William M. Bass, Human osteology: A Laboratory and Field Manual, Missouri

Archaeological Society, 2005, ISBN-13: 9780943414966

2. Douglas H. Ubelaker, Human Skeletal Remains: Excavation, Analysis,

Interpretation, Taraxacum, 1999, ISBN-13: 9780960282272

3. Péter Sótonyi, Éva Keller, Lecture notes of forensic medicine, Semmelweis Kiadó

és Multimédia Stúdió, 2008, ISBN: 9789639656925

 

A tantárgy megnevezése: Databases (EMFS118)

A tantárgyfelelős oktató neve: Prof. Dr. Benczúr András, ELTE

A tantárgy kreditértéke: 1

Előtanulmányi feltétel: nincs

 

Tematika

A general introduction to database management systems -

The relational model - The table views paradigm – query languages

The SQL database language - The programming and governance of a relational DBMS.

Implementation techniques: data storage, file and index structures

Transactional systems, access control and privacy

Access techniques for criminal databases (see Criminalistics (EMFS116))

 

Irodalom:

1. Ullman, J. D., Widom, J.: A first Course in Database Systems, Third Edition, Pearson Prentice Hall, 2008.

2.Garcia-Molina, H., Ullman, J. D., Widom, J.: Database System Implementation, Pearson Prentice Hall, 2000.

 

A tantárgy megnevezése: Crime scene investigation (EMFS119)

A tantárgyfelelős oktató neve: Dr. Balláné Dr. Füszter Erzsébet, RTF Kriminalisztikai Tanszék

A tantárgy kreditértéke: 2

Előtanulmányi feltétel: nincs

 

Tematika

Crime scene investigation has recently become a very popular topic of various television series. On TV shows like „CSI” detectives and forensic scientists easily solve the mysterious and most unusual cases of deaths and other crimes. However, reality is a little bit different! It is less easy, less evident and less clear.

In real life every case is different and each case yields hundreds of problems. The only thing consistent about crime scenes is their inconsistency. There is no typical crime scene, there is no typical body of evidence and there is no typical investigative approach.

The recovery of physical evidence during investigation of crime scenes is one of the most important undertakings of contemporary law enforcement.  Often, the most tangible items of evidence and the descriptive information derived from crime scene investigation make the difference between success and failure when a case is brought to trial. With the expanded capabilities of modern forensic science, even more attention must be devoted at crime scenes to locating, recovering and documenting evidence that will be examined by experts in the crime laboratory and used in the furtherance of justice. To realize optimum value of the evidence from a crime scene evidence must be handled in a carefully planned and organized manner.

Main topics of the course:  

What is Crime Scene?  

What is Crime Scene Investigation?   

What is Locard’s Exchange Principle?

Why Can Trace Evidence Help Solve the Case?        

Why to Preserve (to Secure) the Scene of a Crime?   

How to Processe a Scene?       

What is Chain of Custody?     

How to Document the Crime Scene Investigation?   

­   Videotaping the Crime Scene 

­   Narrative Description  

­   Photography     

­   Crime Scene Sketching

What are the Most Frequent and Most Important Physical/Trace/Forensic Evidence?

­   Blood Stains    

­   Dried Blood Stains      

­   Saliva    

­   Seminal Stains  

­   Hair      

­   Fibers and Threads      

­   Glass     

­   Headlights and Taillights of Motor Vehicles  

­   Paint     

­   Flammable Fluids        

­   Firearms Evidence       

­   Tool Marks       

­   Controlled Substances and Medical Preparations      

­   Questioned-Documents           

­   Latent Fingerprints      

­   Foot Impressions, Foot Prints 

­   Soil and Building Materials     

How to Collect and Package Material Evidence?      

Crime scene safety

 

Irodalom:

14.  R. Saferstein, Criminalistics, An Introduction to Forensic Science, fifth edition, Prentice Hall Education, New Jersey

15.  J. Horswell. Australian Federal Police, Canberra, Australia, Encyclopaedia of Forensic Sciences, editor-in-chief: J. A. Siegel, Academic Press, 2000.: Major Incident Scene Management

16.  J. A. Siegel, Michigan State University, Encyclopaedia of Forensic Sciences, editor-in-chief: J. A. Siegel, Academic Press, 2000.: Collection and Chain of Evidence

17.  A. Svensson, O. Wendel, Techniques of Crime Scene Investigation, American Elsevier Publishing Company, New York, 1965.

18.  US Department of Justice Federal Bureau of Investigation, Handbook of Forensic Science, US Government Printing office, Washington, D. C., 1994.

 

A tantárgy megnevezése: Seminar on Court Trials (EMFS120)

A tantárgyfelelős oktató neve: Dr. Hautzinger Zoltán, PTE Büntetőjogi Tanszék

A tantárgy kreditértéke: 1

Előtanulmányi feltétel: nincs

 

Tematika:

The main subject of this seminar is to introduce main parts and events of a Hungarian court trial. The curriculum is the following:

1. Proceedings in the criminal court.

2. Process of the trial. Opening the trial. Beginning the trial.

3. Conduct of proceeding. Record of evidence.

5. Roles of parties. Oral arguments.

6. Final resolutions. Passing the resolution. Announcing the resolution.

7. Summary of the seminar.

8. Evaluation of the seminar.

 

 

Irodalom:

Hautzinger Zoltán – Herke Csongor: The Hungarian Criminal Procedure Law. University of Pécs. 2005

 

A tantárgy megnevezése: Multidisciplinary discussion of real cases (EMFS121)

A tantárgyfelelős oktató neve: Dr. Bozó Csaba, r. alezredes, Bács-Kiskun Megyei RFK

Bűnügyi Igazgatóság, Bűnügyi Technikai Osztály

A tantárgy kreditértéke: 2

Előtanulmányi feltétel: nincs

 

Tematika:

The Multidisciplinary discussion of real cases is designed to give a broad introduction to the subject, rapidly advancing into the understanding of the cutting-edge research and latest methodologies.

This subject aims to provide students with an understanding of how the physical sciences and other disciplines including identification of evidences can be used to help resolve issues in relation to  criminal and international law. It is designed to help equip students with the necessary understanding of science, other specific disciplines and research methods, in order to prepare them to practise as professional forensic specialists.

 

-          Responsible for analysis of evidence

Involved in all aspects of evidence recognition, collection, and preservation

-          Forensic works have quality assurance programs to:

§  Ensure reported results are scientifically valid

§  Opinions are based only upon results deemed reliable

§  Q.A. programs may also have staff education requirements, peer review of results, specific case file documentation, distribution of reports, auditing of testimony, evidence handling and crime scene and laboratory security

§  Proficiency tests are simulated cases which assist criminalists in determining their error rates

-          Staffing issues

§  Forensics is a general term wich may be applied to a number disciplines, such as palinology, entomology, geology, etc.

§  Criminalistics applies the application of chemistry, biology, or physics to evidence analysis and addresses crime scene investigation and reconstruction

-          Comprehensive comparative analysis of the associative evidence

§  Associative evidence is evidence that can associate a suspect to a crime scene (two categories)

§  Examples are: pollen, soil derivates, blood, body fluids, paint, glass, firearms, fingerprints and other imprint evidence

-          The use of analytical instruments and specialized equipments, that examines: biological traces (semen, blood, saliva), phisical evidences, etc.

            Structure

                        Introduction

                        Core area (cases samples – example a traffic accident)

                        Role specific work

                        Discussion I.

                        Model cases (manual training – robbery case)

                        Discussion II.

 

Irodalom:

    Barry A. J. Fisher: Techniques of crime scene investigation, CRC Press (2004).

    Jason H. Byrd, James L. Castner: Forensic entomology. The utility of arthropods in legal investigation, CRC Press (2010).

    Tom Bevel, Ross M. Gardner: Bloodstain pattern analysis with an introduction to crime scene reconstruction (Practical aspects of criminal & forensic investigation), CRC Press (2008).

    Saferstein R.: Forensic science handbook,

    James Smith Wallace: Chemical analysis of fireerms, ammunition, and gunshot residue, CRC Press (2008).

    Alan D. Gold: Expert Evidence in Criminal Law: The scientific approach, Irwin Law (2003).

    Curran J. M., Hicks T. N. and John S. Buckleton: Forensic interpretation of glass evidence CRC Press (2000).

    Karagiozis M. F., Sgaglio R.: Forensic investigation handbook:  An introduction to the collection, preservation, analysis, and presentation of evidence, Springfield (2005).

    Stuart H. James, Jon J. Nordby: Forensic science: An introduction to scientific and investigative techniques, CRC Press (2009).

    David Owen: Hidden evidence: The story of forensic science and how it helped to solve 50 of the worl’s toughest crimes, Firefly Books (2009).

    Andre A. Moenssens, Carol E. Henderson, Sharon G. Portwood: Scientific evidence in civil and criminal cases, Foundation Press (2007).

    Malcolm Greenshields, Gordon Scheurman: The crime scene: Criminalistics, scince, and common sense, Pearson education (2001).

    Henry C. Lee, Timothy Palmbach, Marilyn T. Miller: Henry Lee’s Crime scene handbook, Academic Press (2001).

    Edward M. Robinson: Crime scene photograhpy, Academic Press/Elsevier (2010).

    Christopher D. Duncan: Advanced Crime scene photography, CRC Press (2010).

 

A tantárgy megnevezése: Fight against Illegal Migration (EMFS122)

A tantárgyfelelős oktató neve: Dr. Varga János, RTF Határrendészeti Tanszék

A tantárgy kreditértéke: 2

Előtanulmányi feltétel: nincs

 

Tematika:

Topics covered by the subject:

Migration and the European Union Migration Policy. Define of illegal migration. The main direction of illegal migration flows. Smuggling organizations and international organized crime. The definition of border regime and cases of its violation. Conventions related to border regime.

The principles of border control and related legislation in the EU. The creation and development of the Schengen acquis, border policing definitions. Schengen visas and residence permits. The norms and principles of Schengen-compatible border control. Border guard information systems and databases.

The crossing of external borders, the conditions of entry and residence. Border checks at the Schengen external borders. Procedures at border crossing points. Carrying out compensation measures (inland checks). Temporary reintroduction of border control at internal borders. Safety features of travel documents. Recognition of forged, counterfeit and fantasy travel documents. Examination and evaluation of travel documents.

Integrated Border Management. Implementation of Integrated Border Management Model on EU level. International border policing operations. The Hungarian border control system. The activities of the border policing organisations. The prevention and detection of acts of corruption during border police activities.

 

Irodalom:

Set book:

1.      Regulation (EC) No 562/2006 of the European Parliament and of the Council of 15 March 2006 establishing a Community Code on the rules governing the movement of persons across borders (Schengen Borders Code)

Recommended literature:

2.      Commission recommendation (06/XI/2006) establishing a common "Practical Handbook for Border Guards (Schengen Handbook)"to be used by Member States' competent authorities when carrying out the border checks on persons

3.      Varga: The development of the Schengen idea into the security system of the
EU: Accomplishment and future perspectives. 13 p., Budapest, 2008. Magyar Rendészettudományi Társaság, Dokumentumok. Kiadványok. MRTT tagok publikációi.

4.      http://www.rendeszet.hu/documents/Varga_The_development_of_the_Schengen_idea_....doc; CEPOL eLibrary ID 6451
https://www3.cepol.europa.eu/dspace/handle/123456789/6451 (9. 02. 2009)

 

A tantárgy megnevezése: Computer Crime (EMFS123)

A tantárgyfelelős oktató neve: Dr. Nagy Zoltán András, PTE Büntetőjogi Tanszék

A tantárgy kreditértéke: 2

Előtanulmányi feltétel: nincs

 

Tematika:

In the last third of the twentieth century the evaluation and criminalization of electronic data-processing and -transmission is a challenge for criminal studies.

The abuse of data-processing and -transmission may  appear in various forms, due to their diverse functions.

            These ways of behaviour hurt or threat traditional values and interests on one hand in their content - though classifying them is not always possible concerning traditional jurisdiction. On the other hand, new values brought forth by informational technology (electronic data-processing, e-mail, the safety of e-trading) turn out to be the aim of abuse; the conditions of criminal liability have to be laid down.

The basic principle of criminal law: nullum crimen sine lege demands the stipulation or alteration of new kinds of criminal deeds. It is a novum for material criminal law to establish the measures for the defence of immaterial goods.

The computer network crimes can be more dangerous, because the large number of users may reach,  know about it, read and download the violating content and a significant number of users can be reached by a website or personally, in e-mail, with aim phishing or sending spam, can be committed the war-driving, or DoS-attacks etc. The terrorism is reality on the computer networks.

 

Irodalom:

1.Organised Crime in Europe: the threat of cybercrime

(CE Octopus Programme) Strasbourg, 2004.

2.Sieber, Ulrich / Brunst, Phillip: Cyberterrorism and Other Use of the Internet for Terrorist

Purposes – Threat Analysis and Evaluation of International Conventions. In: Council of Europe (ed(s).): Cyberterrorism – the use of the Internet for terrorist purposes. Strasbourg, Council of Europe Publishing, 2007, p. 9 - 105.

3.Ian Walden: Computer Crimes and Digital Investigations. Oxford, 2007.

4.Computer Crime. University of Surrey (UK), 2009. )Edited by: Indira Carr)

5.Martin Charles Golumbic: Fighting Terror Online. Springer, 2008.

6.Katalin Parti: Online child pornography in Hungary – Research exploration (Missbrauch von Kindern zu pornographischen Zwecken. Internationales Fachseminar. Budapest, p. 116-126.

7.Zoltan ANdras Nagy: Some problems of computer-related copyright, Selected Essays of Faculty of Law University of Pécs. (Editor-in-chief: Balogh, Zsolt-György), Pécs, 2009. pp. 213-227.

8.Computer-related crime: Recommendation of Council of Europe No. R. (89) 9

9.Convention on Cybercrime (Budapest, 2001.)

 

A tantárgy megnevezése: Environmental Crime (EMFS124)

A tantárgyfelelős oktató neve: Kőhalmi László, PTE Kriminológiai és Büntetés-végrehajtási Jogi Tanszéke

A tantárgy kreditértéke: 2

Előtanulmányi feltétel: nincs

 

Tematika:

Models of environmental criminal law. The environmental legal system. The legal instruments and environmental criminal law. The nature of the criminal sanctions, the type of penalty and the severity of the sentence.

Environmental criminal laws and environmenatl crimes in Europe – problems and prospects.

Convention on  the protection of the Environmental through Criminal Law. Directive 2008/99/EC of the European Parliament and of the Council of 19 November 2008 on the protection of the environment through criminal law.

Definitions of environmental crime  Organised environmental crime in the EU Member States. Significance of organised environmental crime. Significant differences of the sanctioning practise in the Member States. Harmonization of environmental criminal law and integration of environmental criminal law into organized crime legislation.

 

Irodalom:

1. Albrecht, Hans-Jörg (1994): Environmental Criminal Laws and Environmental Crimes in Europe – Problems and Prospects. European Journal of Crime. Criminal Law and Criminal Justice. Vol 20. 1994. 168-179.

2. Emery, Anthony – Watson, Michael (2004): Organizations and environmental crime – Legal and economic perspectives. Managerial Auditing Journal. Vol 19. No. 6. 2004. 741-759.

3. Faure, Michael – Heine, Günter (2000): Environmental Criminal Law in the Europen Union. Documentation of the main provisions with introductions (Hrsg.: Eser, Albin). Max-Planck-Institut für ausändisches und internationales Strafrecht. Freiburg im Breisgau, 2000

4. Faure, Michael – Heine, Günter (2005): Criminal Enforcemnet of Environmental Law int he European Union. Comparative Environmental Law & Policy Series, Volume 8. Kluwer Law International. The Hague, 2005

5. Heine, Günter (1992): Elaboration of Norms and the Protection of the Environment. Duke Environmental Law and Policy Forum. Volume II. 1992. 106-121.

6. Krämer, Ludwig (2008): Environmental judgments by the Court of Justice and their duration. Journal for European Environmental Planning Law 5.3-4 2009. 263-280.

7. Rées, Helena Du (2001): Can Criminal Law Protect the Environment? Journal of Scandinavian Studies in criminology and Crime Prevention. Vol 2. 2001. 109-126.

8. Zeitler, Elisabeth Helge (2008): Happy end of a long saga – Agreement on the Directive for the Protection of the Environmental through Criminal Law. Journal for European Environmental & Planning Law 5.3-4 2009. 281-291.

 

 

7. Az értékelési és ellenőrzési módszerek, eljárások és szabályok, valamint a minőségbiztosítás módjának bemutatása:

 

A szakképzettséghez előírt ismeretek és elsajátítandó kompetenciák megszerzésének ellenőrzése a tantervben előírt kollokviumokból, gyakorlati jegyekből a szakdolgozat elkészítéséből és megvédéséből, valamint a záróvizsga letételéből tevődik össze.

A tantárgyakból félév végén vannak írásbeli vagy szóbeli vizsgák. Az értékelés ötfokozatú minősítéssel történik. A szakdolgozat ...

A szakképzés minőségbiztosítási módjaként az Egyetem vonatkozó szabályzatával összhangban:

·         biztosítjuk valamennyi tantárgy esetében a tantárgy által átfogott tudástartalomról, az oktatói munkáról, a követelményekről – kérdőíves formában – a hallgatók véleményének felmérését és az értékelés megismertetését a képzésben résztvevő hallgatókkal és az érintett oktatókkal,

·         a képzés szakmai vezetője a tantárgyfelelősök bevonásával félévente áttekinti és értékeli – a hallgatói véleményekre is figyelemmel – az egyes tantárgyak tudástartalmának aktualitását, az ismeretátadás hatékonyságát és megteszi a szükséges intézkedéseket a továbbfejlesztés érdekében (új ismeretek beépítése, az írásbeli tananyag bővítése, megújítása, stb.),

·         a képzésért felelős Tanszék felméri a hallgatók véleményét az intézet oktatásszervezési tevékenységéről és a nyújtott szolgáltatásokról és megteszi a szükséges intézkedéseket,

·         a szakon záróvizsgát tett hallgatók körében a Tanszék felmérést végez – végzés után egy évvel – a kiadott oklevél munkaerőpiaci értékéről, hasznosíthatóságáról az egyén szakmai karrierje építésében.

 

 1. A korábban szerzett ismeretek, gyakorlatok beszámításának rendje

Egyes tantárgyak esetében – igazolt tudástartalmi azonosság esetén – a hallgató kérheti az alapképzésben, mesterképzésben, szakirányú továbbképzésben letett vizsgája alapján a vizsgakötelezettség alóli felmentését (beszámítást), melyet a tantárgyfelelős oktató javaslata alapján a képzés szakmai vezetője engedélyezhet.


 

 1. A képzés költségterve (egy félévre, a két félév átlagában) 15 fő hallgatóval számolva**

 

Megnevezés

Összeg (ezer forintban)

1. Képzés bevétele összesen: 15 fő x 725000 Ft

10875

2.1.

Rezsi költség (bruttó bevétel 8%-a)

870

2.2.

Kezelési költség (bruttó bevétel 2%-a)

218

2.3.

Kincstári vagyon felújítására (bruttó bevétel 5%-a)

544

2. Rezsi, kezelési költség és elvonások összesen

1632

3. Rendőrtiszti Főiskola részesedése kreditarányosan (44,8%) a közvetlen költségekből *:

4143

4. ELTE részesedése kreditarányosan (55,2%) a közvetlen költségekből:

5100

4.1.1.

10 % kari rezsi elvonás

510

4.1.2.

Képzésért felelős szakmai vezető díjazása

0

4.1.3.

Óradíj (203 óra 10000 Ft óradíj):

 

4.1.3.1.

Megbízással vagy kereset-kiegészítéssel

2030

4.1.3.2

Kötelező óraszám kiváltásával

0

4.1.4.

Vizsgadíj, dolgozatjavítás (11 tárgy 20000 Ft)

220

4.1.5.

Egyéb személyi kiadás (pl. oktatásszervezés, adminisztr., technikus.)

240

4.1. Bérjellegű kiadások összesen:

3000

4.2.1

TB járulék (24 %)

720

4.2.2.

Eü. hozzájárulás (3 %)

90

4.2.3.

Munkaadói járulék (3 %)

90

4.2. Munkáltatót terhelő járulékok összesen:

900

4.3.1.

Üzemeltetés dologi kiadásai, fenntartási kiadások

1200

4.3.2.

A hallgatók részére térítésmentesen biztosított jegyzetek, könyvek

0

4.3.Dologi kiadások összesen:

1200

4.4.Közvetlen kiadások összesen (4.1+4.2+4.3 sor):

5100

* Ebből az összegből történik az RTF oktatóinak és a kapcsolattartó személynek  külön szerződés szerinti díjazása, továbbá az ott folyó oktatással kapcsolatos dologi költségek fedezése.

** Kevesebb hallgató esetén a költségvetés sorai arányosan csökkennek.


 

Az ELTE által koordinált szakirányú továbbképzés vezetőjeként felelősséggel kijelentem, hogy a szakképzés indításához szükséges szellemi és tárgyi kapacitás az ELTE illetékes tanszékein rendelkezésre áll, és az ELTE és a Rendőrtiszti Főiskola közötti együttműködési megállapodás, továbbá a SOTE, valamint a Pécsi Tudományegyetem Igazságügyi Orvosszakértői Intézet résztvevő oktatóinak nyilatkozatai biztosítják a megfelelő szakemberek bevonását. Évfolyamonként minimum 10, maximum 30 hallgató képzése lehetséges.

 

Budapest, 2010. október 14.

 

 

Homonnay Zoltán sk.

oktatási dékánhelyettes