Tantárgy neve: Kémiai anyagtudomány (A)                                                                                

 

Tantárgy heti óraszáma: 1+0+0

kreditértéke:       1

            tantárgyfelelős neve: Sinkó Katalin

            tanszéke: Analitikai Kémiai Tanszék

            számonkérés rendje: kollokvium

 

Az elsajátítandó ismeretanyag rövid (néhány soros) leírása:

Az előadás  a főbb anyagcsoportok (fémek, kerámiák és műanyagok) esetében áttekinti az anyagok előállítási folyamatát, szerkezetét, a szerkezet és a makroszkópikus tulajdonságok közötti kapcsolatot, valamint bemutatja gyakorlati jelentőségüket a környezetvédelem, orvosbiológia, kommunkiáció területén.

 

Kötelező irodalom:

Válogatott fejezetek a következő könyvekből

R. W. Cahn: The coming of materials science, Pergamon, Amsterdam,

W. D. Callister: Materials Science and Engineering, An Introduction, Wiley,

W.F. Smith: Principles of Materials Science and Engineering, McGraw-Hill Publ.

 

Ajánlott irodalom:

Műszaki felülettudomány és orvosbiológiai alkalmazásai (Sz.: Bertóti I, Marosi Gy., Tóth .), B+C Kiadó, Budapest