ELŐTERJESZTÉS

 

Előterjesztés tárgya: Az ELTE SzMSz III. kötet, a Foglalkoztatási Követelményrendszer 2. sz. melléklete, Habilitációs Szabályzat Természettudományi Karra vonatkozó rendelkezéseinek módosítása

 

I. ÖSSZEFOGLALÓ

Az ELTE Szervezeti és Működési Szabályzat III. kötete, a Foglalkoztatási Követelményrendszer 2. sz. melléklete Habilitációs Szabályzat módosítása a Doktori iskolák rendjéről és a habilitációról szóló 387/2012. (XII. 19.) Korm. rendelet új rendelkezései miatt vált szükségessé. Az említett Kormányrendelet újra szabályozza a habilitációs eljárásra és a habilitációra vonatkozó kérelem, valamint a habilitációs testületek összetételére vonatkozó részeket, ezért e változtatások szükségessé teszik a módosításokat.

 

II. ELŐTERJESZTÉS ÉS HATÁROZATI JAVASLAT

 

A Kari Tanács az előterjesztést 2013. december 11-i ülésén egyhangúlag (28 igen) támogatta.

 

 

 

 

 

Budapest, 2013. december 11.

 

 

 

 

                                                                                         Surján Péter

                                                                                               dékán


 

Eredeti szöveg

Módosítási javaslat

A kérelemre vonatkozó sajátos szabályok

86. §

ad 5.§

 (1) A kérelemhez – a pályázó szakterületéről – a képzési tervben szereplő féléves kollégium tervezete és ebből három tanóra előadás vázlata csatolandó.

(2) A habilitációs (tanóra) előadáshoz kapcsolódó tervezett kollégium vázlatának összeállításakor meg kell jelölni, hogy az milyen előképzettségű és milyen szakon tanuló hallgatóknak szól.

(3) A szakirodalmi publikációs tevékenységre vonatkozó publikációs és hivatkozási jegyzéket a szakterületen kialakult szokásoknak megfelelően kell összeállítani.

(4) A kérelemhez mellékelni kell a jelen szabályzat 4. § (1) bekezdés d) pontjában előírt habilitációs dolgozatot. A pályázó ebben rámutat a publikált eredmények jelentőségére a tudományterület fejlődése szempontjából és kitér a tudományos tevékenység újszerűségére.

(5) A pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy az idegen nyelvű összefoglalót mely idegen nyelven kívánja megtartani.

(6) A kérelemhez mellékletként csatolni kell a következő dokumentumokat:

a) az egyetemi végzettséget igazoló eredeti oklevél, vagy annak hiteles másolata,

b) a doktori vagy azzal egyenértékű tudományos fokozat megszerzését igazoló eredeti oklevél vagy annak hiteles másolata (külföldön szerzett oklevél esetén annak eredeti honosított példánya),

c) egyéb tudományos címet igazoló oklevél,

d) a doktori fokozat megszerzése után a tudományterületen folytatott legalább 6 féléves oktatói gyakorlatot tanúsító dokumentumok,

 

e) az egyetemen kívüli főállású pályázó esetén 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, ill. külföldi állampolgár esetén az ezt pótló hatósági bizonyítvány,

f) az eljárási díj befizetését igazoló csekkszelvény,

g) a kérelmező nyilatkozata arról, hogy ugyanezen tudományágban nincs folyamatban habilitációs eljárása, és arról, hogy 2 éven belül elutasított habilitációs kérelme nem volt.

 

(7) A kérelemhez elektronikus és 3 nyomtatott példányban további benyújtandó dokumentumok:

a) részletes szakmai önéletrajz,

b) a tervezett féléves kollégium és az ehhez kapcsolódó habilitációs előadások vázlata, témája, rendszere, tárgyalási módjai (három habilitációs és egy tudományos előadás témavázlatának beadása kötelező)

c) a pályázó által készített, a doktori fokozat megszerzése óta eltelt időszakban elért tudományos eredményeinek a nemzetközi szakirodalomra figyelemmel történő érdemi áttekintése (habilitációs dolgozat), melyben tudományos munkásságát összefoglalja, annak jelentősebb eredményeit tézisekben is világosan bemutatja,

d) a doktori fokozat megszerzése óta publikált szakirodalmi közleményei, könyvei teljes listája. A szakirodalmi közleményeket az alábbi bontásban kell megadni: nemzetközi referált folyóiratban, hazai referált folyóiratban megjelent cikkek, egyéb szakmai cikkek, teljes konferencia cikkek, konferencia absztraktok (előadás, poszter), egyéb közlemények,

e) a teljes munkásságára vonatkozó hivatkozási jegyzéke.

(8) Ha a kérelmező elektronikusan nem adja be a fent felsoroltakat, akkor a (7) bekezdésben meghatározott dokumentumokat a 3 példány helyett 7 példányban kell benyújtania.

(9) A (6)-(7) bekezdésben meghatározottakon túl három példányban benyújtandók a habilitációs dolgozathoz kapcsolódó publikációk különlenyomatai vagy másolatai.

                                                           

A kérelemre vonatkozó sajátos szabályok

86. §

ad 5.§

(1) A kérelemhez – a pályázó szakterületéről – a képzési tervben szereplő féléves kollégium tervezete és ebből három tanóra előadás vázlata csatolandó.

(2) A habilitációs (tanóra) előadáshoz kapcsolódó tervezett kollégium vázlatának összeállításakor meg kell jelölni, hogy az milyen előképzettségű és milyen szakon tanuló hallgatóknak szól.

(3) A szakirodalmi publikációs tevékenységre vonatkozó publikációs és hivatkozási jegyzéket a szakterületen kialakult szokásoknak megfelelően kell összeállítani.

(4) A kérelemhez mellékelni kell a habilitációs értekezést, amely a végén pontokba szedett tézisek formájában összefoglalja a pályázó legfontosabb tudományos eredményeit.

 

(5) A pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy az idegen nyelvű összefoglalót mely idegen nyelven kívánja megtartani.

(6) A kérelemhez mellékletként csatolni kell a következő dokumentumokat:

a) az egyetemi végzettséget igazoló eredeti oklevél, vagy annak hiteles másolata,

b) a doktori vagy azzal egyenértékű tudományos fokozat megszerzését igazoló eredeti oklevél vagy annak hiteles másolata (külföldön szerzett oklevél esetén annak eredeti honosított példánya),

c) egyéb tudományos címet igazoló oklevél,

d) a doktori fokozat megszerzése után a tudományterületen folytatott legalább 8 féléves, félévenként legalább egy kurzusnyi oktatói gyakorlatot tanúsító dokumentum, amelyet ELTE-s jelölt esetén az illetékes intézetigazgató, külső pályázó esetén a tudományos dékánhelyettes ír alá,

e) az egyetemen nem főállású, vagy külső pályázó esetén 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, ill. külföldi állampolgár esetén az ezt pótló hatósági bizonyítvány,

f) az eljárási díj befizetését igazoló banki átutalás másolata,

g) a kérelmező nyilatkozata arról, hogy ugyanezen tudományágban nincs folyamatban habilitációs eljárása, és arról, hogy 2 éven belül elutasított habilitációs kérelme nem volt,

h) az MTMT azonosítója.

(7) A kérelemhez elektronikus és 3 nyomtatott példányban további benyújtandó dokumentumok:

a) részletes szakmai önéletrajz,

b) a tervezett féléves kollégium vázlata, az ehhez kapcsolódó három habilitációs előadás témája és vázlata, és a tudományos előadás témavázlata,

c) a pályázó által készített, a doktori fokozat megszerzése óta eltelt időszakban elért tudományos eredményeinek a nemzetközi szakirodalomra figyelemmel történő érdemi áttekintése (habilitációs értekezés), melyben tudományos munkásságát összefoglalja, és annak jelentősebb eredményeit tézisekben is világosan bemutatja, összefoglalja.

d)

 

 

e)

(8)

 

 

 

(9) A habilitációhoz kapcsolódó publikációk különlenyomatait vagy másolatait elektronikusan kell benyújtani.

 

87. §

ad 6.§

(1) Indokolt esetben a habilitációs eljárás (a habilitációs dolgozat benyújtása, a tudományos, szakmai teljesítmény, valamint az oktatói képesség bemutatása és értékelése) részben vagy egészben idegen nyelven is lefolytatható.

(2) A habilitációs eljárás során a tudományos előadáshoz kapcsolódóan, (ha a pályázó csak habilitációs (tanóra) előadást tart, akkor azt követően) a pályázónak idegen nyelvű összefoglalót (kb. 15 perc) kell tartani. Az idegen nyelvű összefoglaló megtartásakor a Természettudományi Karon az angol nyelv használata indokolt, de az német, francia, orosz és spanyol nyelven is megtartható. A felsoroltak közül az angoltól eltérő idegen nyelv használatához az illetékes SZHB hozzájárulása szükséges.

(3) A habilitációs eljárás teljes vagy részleges idegen nyelven való lefolytatásakor a Természettudományi Karon az angol nyelv használata indokolt. Az illetékes Szakterületi Habilitációs Bizottság (SZHB) más idegen nyelven is elfogadhatja az előadás(ok) megtartását, illetve az eljárás lefolytatását, ha az adott nyelv használata a szakterületen indokolt és az SZHB, illetve a Szakmai Bíráló Bizottság (SZBB) tagjai kompetensek az előadás(ok) és az eljárás értékelésében a kiválasztott nyelven. Ennek hiányában a nyelvválasztást az SZHB elutasítja, és megállapodás hiányában az eljárás befejeződik.

 

87. §

ad 6.§

(1) Indokolt esetben a habilitációs eljárás (a habilitációs értekezés, tézis benyújtása, a tudományos, szakmai teljesítmény, valamint az oktatói képesség bemutatása és értékelése) részben vagy egészben idegen nyelven is lefolytatható.

(2) A habilitációs eljárás során a tudományos előadáshoz kapcsolódóan, (ha a pályázó csak habilitációs (tanóra) előadást tart, akkor azt követően) a pályázónak idegen nyelvű összefoglalót (kb. 15 perc) kell tartani. Az idegen nyelvű összefoglaló megtartásakor a Természettudományi Karon az angol nyelv használata indokolt, de az német, francia, orosz és spanyol nyelven is megtartható. A felsoroltak közül az angoltól eltérő idegen nyelv használatához az illetékes SZHB hozzájárulása szükséges.

(3) A habilitációs eljárás teljes vagy részleges idegen nyelven való lefolytatásakor a Természettudományi Karon az angol nyelv használata indokolt. Az illetékes Szakterületi Habilitációs Bizottság (SZHB) más idegen nyelven is elfogadhatja az előadás(ok) megtartását, illetve az eljárás lefolytatását, ha az adott nyelv használata a szakterületen indokolt és az SZHB, illetve a Szakmai Bíráló Bizottság (SZBB) tagjai kompetensek az előadás(ok) és az eljárás értékelésében a kiválasztott nyelven. Ennek hiányában a nyelvválasztást az SZHB elutasítja, és megállapodás hiányában az eljárás befejeződik.

 

88. §

ad 7.§ (2) bek. c) pont

(1) A Természettudományi Karon hat szakterületi habilitációs bizottság működik. Ezek a Biológiai, a Fizikai, a Földrajz/Földtudományi, a Kémiai, a Környezettudományi és a Matematikai Szakterületi Habilitációs Bizottságok.

(2) A szakterületi habilitációs bizottságok 6-6 főből állnak.

(3) Az SZHB-ok összetételére (elnök és tagok) az illetékes intézeti tanácsok, a Szakterületi Professzori Tanács véleményét kikérve, tesznek javaslatot. A környezettudományi szakterületi habilitációs bizottság esetén a Biológiai, Fizikai, Földrajz- és Földtudományi, Kémiai Intézet Tanácsa jelöl 1-1 főt, a Környezettudományi Centrum két főt. Ezen jelölés folyamát a Környezettudományi Centrum fogja össze, ügyelve arra, hogy a szabályzatban előírt legalább egyharmados külső tag arány megvalósuljon. Az SZHB-ok megbízását a Kari Tanács hagyja jóvá.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) Az SZHB megüresedő helyére/helyeire az illetékes Intézeti Tanács tesz javaslatot, amelyet a Kari Tanács hagy jóvá.

(5) Az SZHB-ok működési rendjét az ELTE TTK Szakterületi Habilitációs Bizottságainak működése cím alatti rendelkezések tartalmazzák.

 

88. §

ad 7.§ (2) bek. c) pont

(1) A Természettudományi Karon hat szakterületi habilitációs bizottság működik. Ezek a Biológiai, a Fizikai, a Földrajz/Földtudományi, a Kémiai, a Környezettudományi és a Matematikai Szakterületi Habilitációs Bizottságok.

(2) A szakterületi habilitációs bizottságok 6-6 főből állnak.

(3) Az SZHB-ok összetételére (elnök és tagok) az illetékes intézeti tanácsok, a Szakterületi Professzori Tanács véleményét kikérve, tesznek javaslatot. A habilitációs bizottság elnöke az ELTE egyetemi tanára. A bizottság tagjainak kiválasztásakor biztosítani kell, hogy a tagok

a) közül az ELTE-n, teljes munkaidőben, munkaviszonyban vagy közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott oktatók vagy tudományos kutatók rendelkezzenek habilitált doktor címmel,

b) legalább kétharmada egyetemi tanár legyen, és

c) egyharmada, de legalább két tag ne legyen foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban az ELTE-vel.  

A környezettudományi szakterületi habilitációs bizottság esetén a Biológiai, Fizikai, Földrajz- és Földtudományi, Kémiai Intézet Tanácsa jelöl 1-1 főt, a Környezettudományi Centrum két főt. Ezen jelölés folyamatát a Környezettudományi Centrum fogja össze, ügyelve arra, hogy az előírt külső tag arány megvalósuljon. Az SZHB-ok megbízását a Kari Tanács hagyja jóvá.

(4) Az SZHB megüresedő helyére/helyeire az illetékes Intézeti Tanács tesz javaslatot, amelyet a Kari Tanács hagy jóvá.

(5) Az SZHB-ok működési rendjét az ELTE TTK Szakterületi Habilitációs Bizottságainak működése cím alatti rendelkezések tartalmazzák.

 

A Szakterületi Habilitációs Bizottságok feladatai

89. §

ad 7.§ (2) bek. c) pont

(1) Az SZHB a kérelem beérkezése után - 30 napon belül - 8 tagú SZBB-ot javasol felkérni, kijelölve az SZBB elnökét, négy tagját, egy póttagját és a két, írásos bírálatot készítő személyt, valamint a habilitációs előadás témáját. Az SZBB tagjait a KHB hagyja jóvá, és a KHB elnöke kéri fel.

(2) Az SZBB tagjai habilitált címmel, illetve a tudomány doktora fokozattal vagy az MTA doktora címmel rendelkező személyek, egyetemi tanárok vagy ezeknek megfelelően kvalifikált külföldiek lehetnek.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) Az SZBB három tagjaként külső intézmény habilitált címmel, illetve a tudomány doktora fokozattal vagy MTA doktori címmel rendelkező munkatársát kell felkérni.

(4) Az SZHB-ok kidolgozzák azt a szakmai követelményrendszert – a szakterület sajátosságainak megfelelően -, amelyet a jelöltek munkásságának megítélésénél érvényesítenek. E követelményeket az illetékes intézeti tanácsok és a KHB jóváhagyása után a Kar hivatalos honlapján nyilvánosságra hozza.

(5) Az SZBB-ok működési rendjét az ELTE TTK Szakterületi Bíráló Bizottságainak működése cím alatti rendelkezések tartalmazzák.

(6) A környezettudomány szakterületen a SZHB a biológia, fizika, földrajz/földtudomány és kémia szakterületeken működő Habilitációs Bizottságok bevonásával készíti elő a szakmai követelményrendszert. E követelményeket a felsorolt szakterületeket gondozó Intézeti Tanácsok valamint a Környezettudományi Centrum véleményezik, és egyetértés esetén kerül a KHB-hoz jóváhagyásra. Az egyeztetés folyamatát a Környezettudományi Centrum fogja össze.

 

A Szakterületi Habilitációs Bizottságok feladatai

89. §

ad 7.§ (2) bek. c) pont

(1) Az SZHB a kérelem beérkezése után - 30 napon belül - 8 tagú SZBB-ot javasol felkérni, kijelölve az SZBB elnökét, négy tagját, egy póttagját és a két, írásos bírálatot készítő személyt, valamint a habilitációs előadás témáját. Az SZBB tagjait a KHB hagyja jóvá, és a KHB elnöke kéri fel.

(2) Az SZBB tagjainak kiválasztásakor biztosítani kell, hogy a tagok

  a) közül az ELTE-n, teljes munkaidőben, munkaviszonyban vagy közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott oktatók vagy tudományos kutatók rendelkezzenek habilitált doktor címmel,

b) legalább kétharmada egyetemi tanár legyen, és

c) egyharmada, de legalább két tag ne legyen foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban az ELTE-vel.

A bírálóbizottság elnöke csak egyetemi tanár vagy Professor Emeritus lehet. 

(3) Az SZBB külső tagjaként külső intézmény habilitált címmel, illetve a tudomány doktora fokozattal vagy MTA doktori címmel rendelkező munkatársát kell felkérni.

(4) Az SZHB-ok kidolgozzák azt a szakmai követelményrendszert – a szakterület sajátosságainak megfelelően -, amelyet a jelöltek munkásságának megítélésénél érvényesítenek. E követelményeket az illetékes intézeti tanácsok és a KHB jóváhagyása után a Kar hivatalos honlapján nyilvánosságra hozza.

(5) Az SZBB-ok működési rendjét az ELTE TTK Szakmai Bíráló Bizottságainak működése cím alatti rendelkezések tartalmazzák.

(6) A környezettudomány szakterületen a SZHB a biológia, fizika, földrajz/földtudomány és kémia szakterületeken működő Habilitációs Bizottságok bevonásával készíti elő a szakmai követelményrendszert. E követelményeket a felsorolt szakterületeket gondozó Intézeti Tanácsok valamint a Környezettudományi Centrum véleményezik, és egyetértés esetén kerül a KHB-hoz jóváhagyásra. Az egyeztetés folyamatát a Környezettudományi Centrum fogja össze.

 

91. §

ad 26. §

Az eljárás nyilvános részének megkezdése előtt, a jelölt által visszavont kérelem nem tekinthető elutasított kérelemnek, de újabb habilitációs kérelem legkorábban 2 év eltelte után nyújtható be. Az illetékes hivatal a befizetett eljárási díj fel nem használt hányadát visszatéríti.

 

91. §

ad 26. §

A pályázó a habilitációra vonatkozó kérelmét az SZBB előzetes, zárt ülésén hozott döntéséig visszavonhatja, és a jelölt által visszavont kérelem nem tekinthető elutasított kérelemnek, de újabb habilitációs kérelem legkorábban a visszavonástól számított 2 év eltelte után nyújtható be. Az illetékes hivatal a befizetett eljárási díj fel nem használt hányadát visszatéríti.

 

Habilitációs Bizottságok

92. §

ad 14. §

(1) A Kari Habilitációs Bizottság (KHB) 14 főből áll. Elnöke a mindenkori tudományos dékánhelyettes, amennyiben egyetemi tanár. Ha nem egyetemi tanár, akkor a dékán egy professzorra tesz javaslatot, amelyet a Kari Tanács hagy jóvá. A KHB tagjai a Szakterületi Habilitációs Bizottságok (SZHB-ok) elnökei, a KHB előző elnöke, valamint 6 fő (szakterületenként 1-1) külső szakember, akik a tudomány doktora, illetve az MTA doktora fokozattal/címmel rendelkeznek. A KHB tagjaira az illetékes Intézeti Tanács tesz – a környezettudomány szakterület esetén a Környezettudományi Centrum elnökének koordinálásával a Biológiai, a Fizikai, a Földrajz- és Földtudományi és a Kémiai Intézeti Tanácsok egymással egyeztetve tesznek együttesen konszenzusos – javaslatot, amelyet a Kari Tanács hagy jóvá.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) A KHB megbízásának időtartama három év, amely megbízás három évre meghosszabbítható.

(3) A KHB megüresedő helyére/helyeire az illetékes Intézeti Tanács tesz javaslatot, amelyet a Kari Tanács hagy jóvá.

(4) A KHB elnöke a KHB munkájával összefüggő feladatok ellátására titkárt bíz meg, aki részt vesz a KHB ülésein.

(5) A KHB működési rendjét az ELTE TTK Kari Habilitációs Bizottságának működése cím alatti rendelkezések tartalmazzák.

A Kari Habilitációs Bizottság

92. §

ad 14. §

(1) A Kari Habilitációs Bizottság (KHB) 14 főből áll. Elnöke a mindenkori tudományos dékánhelyettes, amennyiben egyetemi tanár.

Ha nem egyetemi tanár, akkor a dékán egy professzorra tesz javaslatot, amelyet a Kari Tanács hagy jóvá. A KHB tagjai a Szakterületi Habilitációs Bizottságok (SZHB-ok) elnökei, a KHB előző elnöke, valamint 6 fő (szakterületenként 1-1) külső szakember, akik a tudomány doktora, illetve az MTA doktora fokozattal/címmel rendelkeznek. A bizottság tagjainak kiválasztásakor biztosítani kell, hogy a tagok

a) közül az ELTE-n, teljes munkaidőben, munkaviszonyban vagy közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott oktatók vagy tudományos kutatók rendelkezzenek habilitált doktor címmel,

b) legalább kétharmada egyetemi tanár legyen, és

c) egyharmada, de legalább két tag ne legyen foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban az ELTE-vel.   

 A KHB tagjaira az illetékes Intézeti Tanács tesz – a környezettudomány szakterület esetén a Környezettudományi Centrum elnökének koordinálásával a Biológiai, a Fizikai, a Földrajz- és Földtudományi és a Kémiai Intézeti Tanácsok egymással egyeztetve tesznek együttesen konszenzusos – javaslatot, amelyet a Kari Tanács hagy jóvá.

(2) A KHB elnökének és tagjainak megbízása legfeljebb öt évre szól, és többször is meghosszabbítható.

(3) A KHB megüresedő helyére/helyeire az illetékes Intézeti Tanács tesz javaslatot, amelyet a Kari Tanács hagy jóvá.

(4) A KHB elnöke a KHB munkájával összefüggő feladatok ellátására titkárt bíz meg, aki részt vesz a KHB ülésein.

(5) A KHB működési rendjét az ELTE TTK Kari Habilitációs Bizottságának működése cím alatti rendelkezések tartalmazzák.

A Kari Habilitációs Bizottság feladatai

93. §

ad 7.§ (2) bek. c) pont

(1) A KHB általános felügyeletet gyakorol a Természettudományi Karon lefolytatott habilitációs eljárások felett. Állást foglal a habilitációs eljárásokkal kapcsolatos elvi kérdésekben és figyelemmel kíséri a habilitációs tevékenység szakmai színvonalának alakulását. Javaslatokat és ajánlásokat tesz a habilitációs eljárás formai, szakmai és ügyrendi kérdéseiben és szükség szerint kezdeményezi a habilitációs eljárást érintő szabályzatok módosítását. Javaslatot tesz az EHB-nek más felsőoktatási intézményben szerzett habilitáció elfogadására.

(2) A KHB az EHB által formailag ellenőrzött és az illetékes SZHB által szakmailag ellenőrzött habilitációs kérelmeket a jelen szabályzatban megfogalmazott szakmai szempontok alapján megvizsgálja és dönt az eljárás folytathatóságáról. A KHB a habilitációs eljárás folytathatóságáról a kérelem beérkezésétől számított 45 napon belül dönt.

 

(3) A KHB a habilitációs eljárás nyilvános részének lezárása után az illetékes SZBB és SZHB javaslatával érkező anyagot megvizsgálja és azt a habilitált cím odaítélésére vonatkozó javaslatával együtt az EHB-hoz továbbítja. 

(4) A KHB határozatképes, ha tagjainak több mint fele jelen van. A KHB a habilitációval kapcsolatos döntéseit nyílt szavazással, egyszerű többséggel hozza. A habilitációs eljárás folytathatóságáról szóló döntését, illetve a habilitált cím odaítéléséről szóló javaslatát titkos szavazással, kétharmados többséggel hozza.

(5) A KHB javaslatot tehet a pályázónak az eredetileg megjelölt tudományterület megváltoztatására. Ez a változtatás nem jelenti a benyújtott habilitáció elutasítását. Ha a pályázó elfogadja a változtatási javaslatot, akkor az újonnan megjelölt tudományterület kritériumai alapján kell lefolytatni a habilitációs eljárást.

 

A Kari Habilitációs Bizottság feladatai

93. §

ad 7.§ (2) bek. c) pont

(1) A KHB általános felügyeletet gyakorol a Természettudományi Karon lefolytatott habilitációs eljárások felett. Állást foglal a habilitációs eljárásokkal kapcsolatos elvi kérdésekben és figyelemmel kíséri a habilitációs tevékenység szakmai színvonalának alakulását. Javaslatokat és ajánlásokat tesz a habilitációs eljárás formai, szakmai és ügyrendi kérdéseiben és szükség szerint kezdeményezi a habilitációs eljárást érintő szabályzatok módosítását. Javaslatot tesz az EHB-nak más felsőoktatási intézményben szerzett habilitáció elfogadására.

(2) A KHB az EHB által formailag ellenőrzött és az illetékes SZHB által felállított és ellenőrzött szakmai követelményrendszernek megfelelő habilitációs kérelmeket a jelen szabályzatban megfogalmazott szakmai szempontok alapján megvizsgálja és dönt az eljárás folytathatóságáról. A KHB a habilitációs eljárás folytathatóságáról a kérelem beérkezésétől számított 45 napon belül dönt.

(3) A KHB a habilitációs eljárás nyilvános részének lezárása után az illetékes SZBB és SZHB javaslatával érkező anyagot megvizsgálja és azt a habilitált cím odaítélésére vonatkozó javaslatával együtt az EHB-hoz továbbítja. 

(4) A KHB határozatképes, ha tagjainak több mint fele jelen van. A KHB a habilitációval kapcsolatos döntéseit nyílt szavazással, egyszerű többséggel hozza. A habilitációs eljárás folytathatóságáról szóló döntését, illetve a habilitált cím odaítéléséről szóló javaslatát titkos szavazással, kétharmados többséggel hozza.

(5) A KHB javaslatot tehet a pályázónak az eredetileg megjelölt tudományterület megváltoztatására. Ez a változtatás nem jelenti a benyújtott habilitáció elutasítását. Ebben az esetben az újonnan megjelölt tudományterület kritériumai alapján kell lefolytatni a habilitációs eljárást.

 

A habilitációs kérelem érdemi vizsgálata

a Természettudományi Karon

 

Szakmai bírálat

95. §

ad 23.§, 24.§, 25.§, 26.§

(1) Az SZBB két kijelölt tagja írásos értékelést készít a pályázó tudományos,

(2) szakmai, továbbá oktatói tevékenységéről, figyelembe véve a pályázathoz benyújtott mellékleteket, a jelen szabályzat 25. §-ában, valamint a szakterületi követelményrendszerben felsoroltakat.

(3) Az írásos értékelést 60 napon belül kell eljuttatni a KHB elnökéhez. Ha az értékelés 60 napon belül nem jut el a KHB elnökéhez, akkor a KHB elnöke javasolja az SZHB-nak új bíráló felkérését, akinek egy hónap áll rendelkezésére az értékelés elkészítéséhez.

 

(4) Ha az SZBB által felkért két bíráló véleménye ellentétes, harmadik bírálót kell felkérni. Ha a harmadik bíráló véleménye elutasító, az SZBB javaslatot tesz a KHB-nak az eljárás lezárására.

 

 

 

 

 

 

(5) A bírálók írásos értékelését a pályázó az eljárás nyilvános részének megkezdése előtt legalább két héttel megkapja.

 

A habilitációs kérelem érdemi vizsgálata

a Természettudományi Karon

 

Szakmai bírálat

95. §

ad 23.§, 24.§, 25.§, 26.§

(1) Az SZBB két kijelölt tagja írásos értékelést készít a pályázó tudományos, szakmai, továbbá oktatói tevékenységéről, figyelembe véve a pályázathoz benyújtott mellékleteket, a jelen szabályzat 25. §-ában, valamint a szakterületi követelményrendszerben felsoroltakat.

(2) Az írásos értékelést 60 napon belül kell eljuttatni a KHB elnökéhez. Ha az értékelés határidőn belül nem jut el a KHB elnökéhez, akkor a KHB elnöke javasolja az SZHB-nak új bíráló felkérését, akinek egy hónap áll rendelkezésére az értékelés elkészítéséhez.

(3) Ha a KHB elnöke által felkért két bíráló véleménye ellentétes, harmadik bírálót kell

felkérni. Ha a harmadik bíráló véleménye elutasító, az SZHB javaslatot tesz a KHB-nak az eljárás lezárására.

(4) Az SZBB állásfoglalását zárt ülésen alakítja ki, és részletesen indokolt javaslatot tesz a KHB-nak az eljárás folytatására vagy lezárására, az előadásra bocsátás megtagadására. A pályázati anyagot az SZBB véleményével együtt az első előadás időpontja előtt legalább két héttel kell közzétenni.

(5) A bírálók írásos értékelését a pályázó az eljárás nyilvános részének megkezdése előtt legalább két héttel megkapja.

 

Nyilvános előadás(ok)

96. §

ad 27.§, 28.§, 29.§, 30.§

(1) A nyilvános habilitációs előadáson a SZBB legalább öt tagjának meg kell jelenni, közülük az elnöknek és legalább egy írásos bírálónak. A habilitációs előadásra a SZHB tagjai, az illetékes szakterület vezetője, tanszékvezetői és a Kari Professzori Tanács (KPT) tagjai meghívót kapnak.

(2) A habilitációs előadás után a SZBB döntését zárt ülésen hozza meg, amelyen tanácskozási joggal az illetékes SZHB elnöke részt vehet. A döntést a SZBB ügyrendjének megfelelően kell meghozni.

(3) A SZBB a pályázót tudományos előadás keretében meghallgatja, kivéve a jelen szabályzat 27. § (2) bekezdésében foglalt kivétel fennállása esetét.

(4) A tudományos előadás nyilvános, azon a SZBB legalább öt tagjának meg kell jelenni, közülük az elnöknek és legalább egy írásos bírálónak. A tudományos előadásra a SZHB tagjait, az illetékes szakterület vezetőjét, tanszékvezetőit, valamint a Kari Professzori Tanács (KPT) tagjait is meg kell hívni.

(5) A pályázó a nyilvános meghallgatáson foglalja össze munkájának legfontosabb eredményeit. Az előadást tudományos vita követi.

(6) A tudományos előadás után az SZBB állásfoglalását zárt ülésen alakítja ki, amelyen tanácskozási joggal a SZHB elnöke is részt vehet.

(7) A SZBB a jelen szabályzat 25. § a) - f) pontjaiban megfogalmazott szempontok szerinti állásfoglalását valamennyi pontról együttesen és titkosan szavazza meg.

(8) Az idegen nyelven tartott összefoglalóról a SZBB külön szavazással foglal állást, ahol értékeli a pályázó előadókészségét idegen nyelven.

(9) Ha a jelölt tudományos előadást nem tart, az idegen nyelvű összefoglalót a habilitációs előadása végén kell megtartania.

 

Nyilvános előadás(ok)

96. §

ad 27.§, 28.§, 29.§, 30.§

(1) A nyilvános habilitációs előadáson a SZBB legalább öt tagjának meg kell jelenni, közülük az elnöknek és legalább egy írásos bírálónak. A habilitációs előadásra a SZHB tagjai, az illetékes szakterület vezetője, tanszékvezetői és a Kari Professzori Tanács (KPT) tagjai meghívót kapnak.

(2) A habilitációs előadás után a SZBB állásfoglalását zárt ülésen alakítja ki, amelyen tanácskozási joggal az illetékes SZHB elnöke részt vehet.

(3) A SZBB a pályázót tudományos előadás keretében meghallgatja, kivéve a jelen szabályzat 27. § (3) bekezdésében foglalt kivétel fennállása esetét.

(4) A tudományos előadás nyilvános, azon a SZBB legalább öt tagjának meg kell jelenni, közülük az elnöknek és legalább egy írásos bírálónak. A tudományos előadásra a SZHB tagjait, az illetékes szakterület vezetőjét, tanszékvezetőit, valamint a Kari Professzori Tanács (KPT) tagjait is meg kell hívni.

(5) A pályázó a nyilvános meghallgatáson foglalja össze munkájának legfontosabb eredményeit. Az előadást tudományos vita követi.

(6) A tudományos előadás után az SZBB állásfoglalását zárt ülésen alakítja ki, amelyen tanácskozási joggal a SZHB elnöke is részt vehet.

(7) A SZBB a jelen szabályzat 25. § a) - f) pontjaiban megfogalmazott szempontok szerinti állásfoglalását valamennyi pontról együttesen és titkosan szavazza meg.

(8) Az idegen nyelven tartott összefoglalóról a SZBB külön szavazással foglal állást, ahol értékeli a pályázó előadókészségét idegen nyelven.

(9) Ha a jelölt tudományos előadást nem tart, az idegen nyelvű összefoglalót a habilitációs előadása végén kell megtartania.

 

Az ELTE TTK szakterületi habilitációs bizottságainak működése

99. §

(1) Az SZHB üléseit az SZHB elnöke hívja össze.

(2) Az SZHB az EHB által formailag ellenőrzött habilitációs kérelmeket szakmai és tartalmi szempontok alapján megvizsgálja és indoklással ellátott javaslatot tesz a KHB felé a habilitációs eljárás lefolytatására. A javaslat egyben tartalmazza a szavazás eredményét valamint a 89.§ (1) bekezdése alapján a szakmai bírálókra tett javaslatot is.  Ha a jelölt pályázatát nem tartja alkalmasnak a habilitációs eljárás lefolytatására, az eljárás lezárására tett javaslatát – indoklással – megküldi a KHB-nak.

 

 

 

 

 

 

 

(3) Ha a pályázó által megjelölt tudományterület a környezettudomány, továbbá a pályázó a Természettudományi Kar valamelyik Intézetének munkatársa, vagy a habilitáció célja a Kar valamelyik Intézetében való alkalmazás szükséges előfeltételének teljesítése, akkor a Környezettudományi Szakterületi Habilitációs Bizottságba az érintett Intézet Habilitációs Bizottságának elnöke a Bizottságból két eseti tagot delegál.

(4) A környezettudomány területére beérkező pályázat befogadásának feltétele, hogy a pályázó vagy rendelkezzék a MTA doktori címmel környezettudomány területéről, vagy a tudományos munkássága során alkalmazott környezettudományi vonatkozású módszerek legalább két különböző – a biológia, fizika, földrajz, földtudomány, kémia, közgazdaságtudomány, regionális tudomány és szociológia területéhez tartozó – tudományághoz kapcsolódjanak. Ennek hiánya esetében a Környezettudományi SZHB javaslatot tehet arra, hogy a KHB melyik tudományterülethez fogadja be a pályázatot.

 

Az ELTE TTK szakterületi habilitációs bizottságainak működése

99. §

(1) Az SZHB üléseit az SZHB elnöke hívja össze.

(2) Az SZHB az EHB által formailag ellenőrzött habilitációs kérelmeket szakmai és tartalmi szempontok alapján megvizsgálja és indoklással ellátott javaslatot tesz a KHB felé a habilitációs eljárás lefolytatására. A javaslat egyben tartalmazza a szavazás eredményét valamint a 89.§ (1) bekezdése alapján a szakmai bírálókra tett javaslatot is. Ha a kérelem vizsgálata során a pályázat kiegészítésének szükségessége mellett dönt, a kiegészítésre szoruló kérdéskör megjelölésével és a határidő megállapításával, az SZHB döntésének értelmében a KHB elnöke hiánypótlásra szólítja fel a pályázót. A hiánypótlás időtartama legfeljebb három hónap lehet. Ha a jelölt pályázatát nem tartja alkalmasnak a habilitációs eljárás lefolytatására, az eljárás lezárására tett javaslatát – indoklással – megküldi a KHB-nak.

(3) Ha a pályázó által megjelölt tudományterület a környezettudomány, továbbá a pályázó a Természettudományi Kar valamelyik Intézetének munkatársa, vagy a habilitáció célja a Kar valamelyik Intézetében való alkalmazás szükséges előfeltételének teljesítése, akkor a Környezettudományi Szakterületi Habilitációs Bizottságba az érintett Intézet Habilitációs Bizottságának elnöke a Bizottságból két eseti tagot delegál.

(4) A környezettudomány területére beérkező pályázat befogadásának feltétele, hogy a pályázó vagy rendelkezzék MTA doktori címmel a biológia, fizika, földrajz, földtudomány, kémia, közgazdaságtudomány területéhez tartozó tudományág valamelyikéből, vagy a tudományos munkássága során alkalmazott környezettudományi vonatkozású módszerek legalább két különböző, fent említett tudományághoz kapcsolódjanak. Ennek hiánya esetében a Környezettudományi SZHB javaslatot tehet arra, hogy a KHB melyik tudományterülethez fogadja be a pályázatot.

 

100. §

(1) Az SZHB kijelöli a Szakmai Bíráló Bizottságot és dönt a habilitációs előadás témájáról.

 

(2) Az SZHB döntését 30 napon belül hozza meg.

(3) Az SZHB a döntéseiről jegyzőkönyvet készít, amelyet a KHB elnökének küld meg.

(4) Az SZHB dönt az idegen nyelv választásával összefüggő kérdésekben.

(5) Az SZHB dönt újabb bíráló kijelöléséről, amennyiben a két bíráló véleménye eltérő, illetve ha a bírálat három hónapon belül nem érkezik meg vagy a bíráló a bírálat elkészítését nem vállalja.

(6) Az SZHB elnöke dönt másik elnök, további SZBB tag(ok) kijelöléséről abban az esetben, ha a bizottság létszáma valamilyen okból a szükséges 5 fő alá csökkenne.

 

100. §

(1) Az SZHB javaslatot tesz a Szakmai Bíráló Bizottság összetételére és a habilitációs előadás témájára, amelyről a KHB dönt.

(2)  Az SZHB javaslatát 30 napon belül teszi meg.

(3) Az SZHB a javaslatairól jegyzőkönyvet készít, amelyet a KHB elnökének küld meg.

(4) Az SZHB javaslatot tesz az idegen nyelv választásával összefüggő kérdésekben.

(5) Az SZHB javaslatot tesz újabb bíráló kijelöléséről, amennyiben a két bíráló véleménye eltérő, illetve ha a bírálat három hónapon belül nem érkezik meg vagy a bíráló a bírálat elkészítését nem vállalja.

(6) Az SZHB elnöke javaslatot tesz másik elnök, további SZBB tag(ok) kijelöléséről abban az esetben, ha a bizottság létszáma valamilyen okból a szükséges 5 fő alá csökkenne.

101. §

(1) A nyilvános előadás(ok) elhangzása után az SZHB – az SZBB jegyzőkönyv(ek)ben rögzített állásfoglalását figyelembe véve – javasolja, vagy nem javasolja a habilitált cím odaítélését. A javaslatról szóló titkos szavazás eredményét jegyzőkönyvben foglalva küldi meg a KHB elnökének. A javaslat pozitív, ha a 0, 1, 2, 3 pontos értékelésnél a jelölt a maximális pontszám legalább 2/3-át megkapta.

(2) Az SZHB döntését a habilitációs előadás(ok) elhangzása után 30 napon belül hozza meg.

 

101. §

(1) A nyilvános előadás(ok) elhangzása után az SZHB – az SZBB jegyzőkönyv(ek)ben rögzített állásfoglalását figyelembe véve – javasolja, vagy nem javasolja a habilitált cím odaítélését. A javaslatról szóló titkos szavazás eredményét jegyzőkönyvben foglalva küldi meg a KHB elnökének. A javaslat pozitív, ha a 0, 1, 2, 3 pontos értékelésnél a jelölt a maximális pontszám legalább 2/3-át megkapta.

(2) Az SZHB a habilitációs előadás(ok) elhangzása után 30 napon belül teszi meg javaslatát.

 

Az ELTE TTK szakmai bíráló bizottságainak működése

102. §

(1) Az illetékes SZHB által kijelölt, és a KHB elnöke által felkért SZBB részt vesz az egyeztetett időpontban és helyen sorra kerülő nyilvános előadás(ok)on, és az elhangzó előadás(ok) és vita, valamint a Tudományszervezési és Egyetemközi Kapcsolatok Osztálya (TEO) által megküldött anyagok (a jelölt kérelme, önéletrajza, publikációs adatai, tézise, előadásvázlatai és a bírálók írásos véleménye) alapján véleményt nyilvánít a jelölt tudományos, szakmai és előadói teljesítményéről.

(2) Az SZBB véleményét a habilitációs és/vagy tudományos előadás(ok)ról jegyzőkönyvben rögzíti. Az SZBB tagjai, -a bírálók is- a jelölt megítéléséről, 0, 1, 2, 3 fokozatú értékeléssel, titkosan szavaznak, amelynek eredményét a jegyzőkönyv(ek) tartalmazzák. Az idegen nyelvű összefoglalóról az SZBB külön szavaz.

(3) Az SZBB munkáját és a nyilvános előadás(oka)t az SZBB elnöke vezeti. Megnyitja az előadás(oka)t, röviden ismerteti a jelölt munkásságát, vezeti a vitát, majd az előadás(oka)t követő zárt bizottsági ülést. Az előadás(ok) után 8 napon belül megküldi a jegyzőkönyv(eke)t a KHB elnökének.

(4) Amennyiben a bíráló bizottság előre nem látható és elháríthatatlan akadályoztatások miatt nem határozatképes, a határozatképesség biztosítása érdekében az SZBB elnöke az illetékes szakterületi habilitációs bizottság tagjai közül egy fővel a bíráló bizottságot kiegészítheti.

 

Az ELTE TTK szakmai bíráló bizottságainak működése

102. §

(1) Az illetékes SZHB által kijelölt, és a KHB elnöke által felkért SZBB az előzetes ülés után részt vesz az egyeztetett időpontban és helyen sorra kerülő nyilvános előadás(ok)on, és az elhangzó előadás(ok) és vita, valamint a Tudományszervezési és Egyetemközi Kapcsolatok Osztálya (TEO) által megküldött anyagok, mint a jelölt kérelme, önéletrajza, publikációs adatai, értekezése, tézise, előadásvázlatai és a bírálók írásos véleménye alapján véleményt nyilvánít a jelölt tudományos, szakmai és előadói teljesítményéről.

(2) Az SZBB véleményét a habilitációs és/vagy tudományos előadás(ok)ról jegyzőkönyvben rögzíti. Az SZBB tagjai, -a bírálók is- a jelölt megítéléséről, 0, 1, 2, 3 fokozatú értékeléssel, titkosan szavaznak, amelynek eredményét a jegyzőkönyv(ek) tartalmazzák. Az idegen nyelvű összefoglalóról az SZBB külön szavaz.

(3) Az SZBB munkáját és a nyilvános előadás(oka)t az SZBB elnöke vezeti. Megnyitja az előadás(oka)t, röviden ismerteti a jelölt munkásságát, vezeti a vitát, majd az előadás(oka)t követő zárt bizottsági ülést. Az előadás(ok) után 8 napon belül megküldi a jegyzőkönyv(eke)t a KHB elnökének.

(4) Amennyiben a bíráló bizottság előre nem látható és elháríthatatlan akadályoztatások miatt nem határozatképes, a határozatképesség biztosítása érdekében az SZBB elnöke az illetékes szakterületi habilitációs bizottság tagjai közül egy fővel a bíráló bizottságot kiegészítheti.

 

A Tudományszervezési és Egyetemközi Kapcsolatok Osztályának működése a habilitációs eljárásban

103. §

(1) A Tudományszervezési és Egyetemközi Kapcsolatok Osztálya (TEO) látja el a habilitációs eljárással kapcsolatos adminisztratív, ügyviteli feladatokat.

(2) A TEO a Főtitkárságtól érkező habilitációs anyagokat érkezteti, anyakönyvi számmal látja el, nyilvántartásba veszi és előkészíti a KHB számára.

(3) A TEO a KHB elnökének felkérő levelével a habilitációs anyagokat az illetékes SZHB-nak továbbítja.

(4) Az SZHB-tól visszaérkező jegyzőkönyv alapján, a KHB elnökének felkérő levelével, felkéri a kijelölt bírálókat az írásos véleményük elkészítésére és felkéri az SZBB elnökét és tagjait az eljárásban való részvételre. A TEO a bírálóknak megküldi a szükséges anyagokat (a jelölt életrajzát, publikációs adatait, tézisét, előadásvázlatait, az egyetemi és szakterületi követelményrendszert, stb.) valamint a megbízási szerződéseket. Értesíti a jelöltet az SZBB kijelöléséről és a kiválasztott habilitációs előadás témájáról.

 

 

(5) Az írásos vélemények beérkezése után, amennyiben a két vélemény pozitív, megküldi azokat a jelöltnek és közreműködik a nyilvános előadások megszervezésében és lebonyolításában. Amennyiben a két bírálat ellentétes, felkéri az illetékes SZHB-ot újabb bíráló kijelölésére.

(6) A TEO megküldi a szükséges anyagokat (a jelölt életrajza, publikációs adatai, tézise, előadásvázlatai, stb.) és a nyomtatványokat (jegyzőkönyvek, szavazólapok, jelenléti ív, megbízási szerződések) az SZBB elnökének és tagjainak, valamint a bírálóknak.

(7) A TEO a nyilvános előadás(ok)ról - a szabályzatban rögzített módon - értesítést (meghívót) küld ki és gondoskodik arról, hogy az előadás(ok) a szakmai nyilvánosság tudomására jusson.

(8) A TEO a nyilvános előadás(ok) beérkező jegyzőkönyv(ei)ét és a szükséges anyagokat (bírálatok, kérelem, jegyzőkönyv(ek), szavazólapok) megküldi az SZHB elnökének.

(9) Az SZHB lezáró ülésének jegyzőkönyvben megérkező javaslatát, a korábbi jegyzőkönyveket és a jelölt anyagait a TEO a KHB ülésére előkészíti, majd a KHB javaslatát a KHB elnökének kísérőlevelével megküldi az EHB elnökének.

(10) A TEO gondoskodik az eljárással kapcsolatos megbízási szerződések megküldéséről, ügyintézéséről és nyilvántartásáról.

(11) A TEO a szabályzatban előírt módon és határidőre beszámolót készít a habilitációs eljárások alakulásáról és adatairól.

 

A Tudományszervezési és Egyetemközi Kapcsolatok Osztályának működése a habilitációs eljárásban

103. §

(1) A Tudományszervezési és Egyetemközi Kapcsolatok Osztálya (TEO) látja el a habilitációs eljárással kapcsolatos adminisztratív, ügyviteli feladatokat.

(2) A TEO a Főtitkárságtól érkező habilitációs anyagokat érkezteti, anyakönyvi számmal látja el, nyilvántartásba veszi és előkészíti a KHB számára.

(3) A TEO a KHB elnökének felkérő levelével a habilitációs anyagokat az illetékes SZHB-nak továbbítja.

(4) Az SZHB-tól visszaérkező jegyzőkönyv alapján, a KHB elnökének felkérő levelével, felkéri a kijelölt bírálókat az írásos véleményük elkészítésére és felkéri az SZBB elnökét és tagjait az eljárásban való részvételre. A TEO a bírálóknak megküldi a szükséges anyagokat (a jelölt életrajzát, publikációs adatait, tézisét, előadásvázlatait, az egyetemi és szakterületi követelményrendszert, stb.) valamint a megbízási szerződéseket. Értesíti a jelöltet az SZBB kijelöléséről és a kiválasztott habilitációs előadás témájáról, és szükség esetén gondoskodik a KHB elnöke által aláírt hiánypótlásra való felszólítás kiküldéséről.

(5) Az írásos vélemények és az SZBB előzetes értékelésének beérkezése után a TEO gondoskodik arról, hogy a pályázati anyag és a vélemények megtekinthetők legyenek. Amennyiben a két vélemény pozitív, megküldi azokat a jelöltnek és közreműködik a nyilvános előadások megszervezésében és lebonyolításában. Amennyiben a két bírálat ellentétes, felkéri az illetékes SZHB-ot újabb bíráló kijelölésére.

(6) A TEO megküldi a szükséges anyagokat (a jelölt életrajza, publikációs adatai, tézise, előadásvázlatai, stb.) és a nyomtatványokat (jegyzőkönyvek, szavazólapok, jelenléti ív, megbízási szerződések) az SZBB elnökének és tagjainak, valamint a bírálóknak.

(7) A TEO a nyilvános előadás(ok)ról - a szabályzatban rögzített módon - értesítést (meghívót) küld ki és gondoskodik arról, hogy az előadás(ok) a szakmai nyilvánosság tudomására jusson.

(8) A TEO a nyilvános előadás(ok) beérkező jegyzőkönyv(ei)ét és a szükséges anyagokat (bírálatok, kérelem, jegyzőkönyv(ek), szavazólapok) megküldi az SZHB elnökének.

(9) Az SZHB lezáró ülésének jegyzőkönyvben megérkező javaslatát, a korábbi jegyzőkönyveket és a jelölt anyagait a TEO a KHB ülésére előkészíti, majd a KHB javaslatát a KHB elnökének kísérőlevelével megküldi az EHB elnökének.

(10) A TEO gondoskodik az eljárással kapcsolatos megbízási szerződések megküldéséről,     ügyintézéséről       és

nyilvántartásáról.

(11) A TEO a szabályzatban előírt módon és határidőre beszámolót készít a habilitációs eljárások alakulásáról és adatairól.