A Természettudományi Kar Tanácsának állásfoglalása a Pályázati Szabályzat (ELTE SzMSz I. kötete 14. sz. melléklet) módosítására vonatkozó szenátusi előterjesztésről

 

A Természettudományi Kar Tanácsa üdvözli azt a törekvést, hogy a pályázatok ügyintézése pontosan megszabott rendben, gördülékenyen történjék. Ugyanakkor felveti azt a gondolatot, hogy bizonyos jól-meghatározott pályázati formák esetére külön – egyszerűsített – eljárásrendet lehetne kialakítani. Ide tartozhatnának az OTKA pályázatok, speciális ösztöndíj pályázatok (Magyary Zoltán ösztöndíjpályázat). Akár úgyis, hogy az aktuális pályázat megjelenésekor az EPER rögzítené, hogy az adott pályázat esetében alkalmazható-e az egyszerűsített eljárásrend.

Az alábbi változtatások mellett elfogadásra javasoljuk a megküldött változtatási javaslatot.

A változtatási javaslatok eltérő Comic Sans MS betűvel jelölve.

 

„1. § (6) Az előzetes egyetemi vezetői jóváhagyás nélkül, a jelen Szabályzatban rögzített pályázati folyamaton kívül benyújtott pályázatok esetében az utólagos befogadást, szerződéskötést az Egyetem illetékes vezetői indokolt esetben elutasíthatják. Az indoklást írásba kell foglalni és a pályázón kívül megküldeni az érintett szervezeti egység vezetőjének is. Az elutasításból esetlegesen származó hátrányos következmények felelőssége ekkor teljes mértékben a pályázót terhelik.

 

1.         A Szabályzat 2. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

 

„2. § (1) A pályázat technikai és szakmai előkészítésében a Rektori Hivatal pályázati irodája (a továbbiakban: Pályázati Iroda) működik közre. A Pályázati Iroda

a)   lefolytatja a szükséges előzetes technikai egyeztetéseket a pályáztatóval, a közreműködő szervezetekkel, irányító hatóságokkal, az EU adminisztrátoraival;

……………………………………..

 (5) A pénzügyi befogadás feltétele, hogy a témavezető a kari gazdasági szervezettel együttműködve (igény szerint a GMF PPO tanácsadását is igénybe véve) belső egyetemi költségtervet készít vagy bemutatja a támogató által kiadott költségtervet, amelynek az alábbi információkat feltétlenül tartalmaznia kell (függetlenül attól, hogy a támogató kéri-e ezeket az információkat):

a)      személyi költségek (lehetőség szerint alkalmazásonként megbontva, személyenkénti havi várható bérköltség megjelölésével);

b)      beruházás (lehetőség szerint a tervezett beszerzések fajtájának megjelölésével a közbeszerzési kötelezettség beazonosíthatósága érdekében);

c)      dologi költségek (lehetőség szerint a tervezett beszerzések fajtájának [pl. vegyszer, laboratóriumi fogyóeszköz, irodai fogyóeszköz, stb.] megjelölésével a közbeszerzési kötelezettség beazonosíthatósága érdekében);

d)      alvállalkozói költségek, kiszervezett szakmai feladatok;

e)      rezsi típusú kiadások;

f)       kari és központi költséghozzájárulás költség-hozzájárulás mértéke; rezsi típusú kiadások;

g)      nem elszámolható költségek (ezek forrásának megjelölésével);

h)      projektmenedzsment költségek (PM szervezet összetétele) – ha van ilyen;

i)        önrész mértéke, forrása.

 (7) A témavezető a projekt tervezése során figyelembe veszi és beépíti a közbeszerzéssel kapcsolatos költségeket, kötelezettségeket és szabályokat és beépíti az ezzel kapcsolatos költségeket.

(8) A témavezető már a pályázati folyamat kezdetén, de legalább lehetőleg egy hónappal, de legalább 10 nappal a leadási határidő előtt tájékoztatni köteles pályázatáról a kari gazdasági szervezet pályázati pénzügyi vezetőjét vagy ügyintézőjét, amennyiben a pályázati kiírás költségvetési feltételei már ismertek. Az egy hónapos előzetes tájékoztatási kötelezettség elmulasztása esetén a pályázónak számolnia kell azzal, hogy a pályázat befogadásához, a pénzügyi terv egyeztetéséhez, a szükséges aláírások beszerzéséhez nem áll majd elegendő idő rendelkezésre. A kari gazdasági vezető által kijelölt pénzügyi ügyintéző felel a pályázat pénzügyi tervezésért, elnyert pályázat esetén a kifizetésekért, a pénzügyi beszámoló elkészítéséért.

 

A 2. § (8) bekezdés utolsó mondatának kihúzását az indokolja, hogy nem egyértelmű  a felelősség típusa, vagyis az, hogy a felelősség a felsoroltak meglétéért vagy tartalmáért áll-e fenn. Továbbá a pályázat végrehajtásáról a Szabályzat másik része szól, ezért ez a mondat nem ehhez a bekezdéshez tartozik.

(9) Amennyiben a pályázati összeg meghaladja a 10 30 millió Ft-ot a témavezető köteles alkalmazni foglalkoztatni megfelelő pénzügyi végzettséggel ismeretekkel rendelkező egyedi pénzügyi vezetőt munkatársat. 50 millió Ft feletti pályázati összeg esetén a pályázati anyagban előre nevesíteni kell a pénzügyi végzettséggel rendelkező pénzügyi vezetőt. akit a pályázatban meg kell nevezni. Nem vonatkozik ez a szabály az OTKA pályázatokra, valamint arra az esetre, ha a dékán a kari gazdasági szervezet (szükség esetén a GMF PPO vezetőjével egyeztetve) szakmai javaslata alapján úgy dönt, hogy a pályázat bonyolultsága nem kívánja meg egyedi pénzügyi vezető alkalmazását. Amennyiben a pályázat kiírása nem tiltja az egyedi pénzügyi vezető finanszírozása az elnyert pályázatból történik.

(9) (10) A (3) bekezdésben foglalt pénzügyi előkészítés és a kari gazdasági ügyintéző kijelölésének rendjét, a karra vonatkozó különös szabályozás határozza meg. A kari gazdasági ügyintéző szükség szerint egyeztet a GMF PPO vezetőjével vagy az adott pályázatra általa kijelölt ügyintézővel. Az elkészített dokumentumokat a kari gazdasági vezető ellenjegyzi. Az ellenjegyzésre jogosultaknak az ellenjegyzést megelőzően meg kell győződnie arról, hogy

a)   a várhatóan befolyó bevétel fedezi-e a kiadásokat,

b)      a kötelezettségvállalás nem sérti-e a gazdálkodásra és közbeszerzésre vonatkozó szabályokat,

c)      a témavezető legalább a pályázat beadása előtt egy hónappal – feltéve, hogy a pályázati kiírás költségvetésre vonatkozó feltételei már egy hónappal a benyújtás előtt ismertek és véglegesek voltak – elvégezte-e megkezdte-e az előzetes pénzügyi egyeztetést a kari gazdasági apparátusokkal. Előzetes pénzügyi egyezetés hiányában a pályázat nem támogatható.”

 

 

2.         A Szabályzat 4. § (2) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

 

„4. § (2) … Ha a pályázat pénzügyi részével kapcsolatban bármilyen probléma felmerül, a GMF PPO haladéktalanul egyezteti a szükséges javításokat a témavezetővel szükség esetén és a kari gazdasági vezetővel. …

 

 

3.         A Szabályzat 5. § (1) bekezdése első mondatát követően kiegészül az alábbi mondattal:

 

„5. § (1) (...) Konzorciális pályázatok esetében (akár nemzetközi, akár hazai résztvevőkkel történik) a 2. § (9) bekezdés előírását a egyetemre eső pályázati összeg figyelembe vételével kell alkalmazni a pályázat beadásához egyedi pénzügyi vezetőt kell a témavezetőnek megjelölni. (...)”

 

 

4.         A Szabályzat 7. § kiegészül az alábbi (3) bekezdéssel:

 

„7. § (3) Változásbejelentés, szerződésmódosítás, szakmai rész-és záróbeszámoló, rész –és záróelszámolás beküldése csak az EPER-ben való rögzítés után, a rendszer által generált, rektori utasítás szerinti adatkísérő lap csatolásával fogadható be. Ez alól az OTKA pályázatok jelentenek kivételt, ahol a beszámoló elkészítése az OTKA elektronikus rendszerében történik

 

 

 

Budapest, 2011. december 7.

 

 

                                                                           Michaletzky György sk.

                                                                                       dékán