Határozat

 

 

 

A Kari Tanács az alábbiak szerint módosította a Biológia alapszak és a Biológus mesterszak képzési tervét.

 

A Biológia alapszak kötelezően választható differenciált szakmai tárgyainak listája a következő tárgyakkal bővül:
Matematikai módszerek alkalmazása a biológia különböző területein I. EA
Matematikai módszerek alkalmazása a biológia különböző területein II. EA

A Biológus mesterszak molekuláris-, immun- és mikrobiológia szakirányára vonatkozó kötelezően választható tárgyak listája a következő tárggyal bővül:
Sejtes jelátvitel molekuláris alapjai EA

 

A tantárgyak adatlapjai mellékelve.

Indoklás: a tárgykínálat bővítése, modernizálása

A változás a 2012/2013-as tanév első félévével lép életbe.

 

A javaslatokat a Biológiai Intézet Tanácsa 2011. február 9-i ülésén egyhangú szavazással támogatta.

 

 

Budapest, 2011. február 17.

 

 

                                                                                         Michaletzky György sk.

                                                                                                       dékán


 

 

 

Sejtes jelátvitel Molekuláris alapjai EA

Biológus MSc képzés, Molekuláris-, immun- és mikrobiológia szakirány,  kötelezően választható tárgy 

Szemeszter

Követelmény
(kollokvium/gyakj./aí.)

Heti óraszám (EA+GY)

Kredit

Nyelv

3.

kollokvium

2+0

2

magyar

A tantárgyfelelős személy és tanszék:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Attila Reményi

Tud. főmunkatárs

Biokémia, Biológia

Kötelező/ajánlott előtanulmányi rend:     

 

A tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha vannak (név, beosztás, tud. fokozat):

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

 

 

 

 

Tantárgyleírás:
A kurzus célja, hogy a diákok megismerkedjenek a sejtes jelátviteli folyamatokban szerepet játszó szignál molekulákkal,  kiemelve azokat a szerkezeti tulajdonságokat amelyek különösen alkalmassá teszik őket, hogy olyan komplex jelátviteli hálózatokba szerveződjenek, melyek révén a környezeti ingerek sejten belüli feldolgozása pontosan megvalósulhat. A kurzus elején jelátviteli pályák és azok komponenseinek bemutatása történik – hangsúlyozva azokat  a biokémiai tulajdonságok melyek lehetővé teszik jelátviteli fehérjék magasabb szintű rendszerekbe való szerveződését: modulokba, pályákba és hálózatokba.  A kurzus végén  a diákok összetettebb, szintetizáló típusú kompetenciáját fejlesszük.  Jelátviteli pályák rendszerbiológiai szemléletű rekonstrukciójának  és konkrét ható anyagtervezési projektek megvitatásán keresztül megvitatjuk jelenlegi tudásunk és a rendelkezésre álló technológiák korlátait. Itt a cél a tanult ismeretek alkalmazása konkrét jelátviteli problémákra.

 

 

 

A tantárgy tematikája:

 

1. Jelátviteli pályák felépítése és működése

            - Szignál transzdukció: környezeti jelek érzékelése, integrációja és  jelerősítés

            - Komponensek: fizikai és kémiai jelek, receptorok, feldolgozó és  végrehajtó egységek,       fehérjék és kismolekulás másodlagos közvetítők

            - Fehérjekölcsönhatások feltérképezésére alkalmas módszerek

2. Szignál-fehérjék moduláris felépítése és kölcsönhatásaik

            - Katalítikus domének és kölcsönhatásra szakosodott modulok

3. Enzimaktívitás regulációja és konformációváltozások

            - Poszttranszlációs módosítások, fehérje és kismolekulás kölcsönhatások

            - Fehérjelokalizációs mechanizmusok és a fehérjeszint regulációja

4. Jelátvitel a membránon keresztül I.

            - Nukleáris receptorok

            - Két-komponensű rendszerek

5. Jelátvitel a membránon keresztül II.

            - Ioncsatornák szerkezete

            - G fehérjékhez kapcsolodó membrán receptorok

6. Lipid-módosító enzimek

7. Fehérje kinázok és foszfatázok

            - Fehérje kinázok és foszfatázok csoportosítása és a humán kinome

            - Kinázok katalitikus doménjének általános tulajdonságai és szerkezete

8. Szerin/treonin-foszforiláción alapuló pályák

9. Tirozin-foszforilácíón alapuló jelátvitel

            - Transzmembrán receptorok tirozin-kináz aktivitással

            - Nem-receptor típusú tirozin-kinázok

            - Membrán receptorok, melyek tirozin-kinázokhoz kötődnek

10. Ras fehérjék és MAP-kináz kaszkádok

11. Sejtadhézíóban szerepet játszó pályák és apoptózis

12. Jelátviteli pályák hibás működése: onkogének, proto-onkogének és patogének

13. Hatóanyagtervezési stratégiák

            - Katalízis vagy fehérje-fehérje kölcsönhatás alapú stratégiák

            - Kismolekulás vegyületkönyvtárak használata vagy szerkezet alapú ható anyagtervezés 

14. Jelátviteli hálózatok felépítése és rekonstrukciója

            - Hálózatok hierarchikus szerveződése

            - Időbeli és térbeli szabályozásért felelős struktúrák

 

Jegyzet, tankönyv, ajánlott irodalom:

ajánlott:
B.D. Gomperts, I.M Kramer, P.E.R Tatham: Signal Transduction 2nd edition (Academic Press, Elsevier, 2009)

 

segédanyag: az előadások ábraanyaga pdf-ben, és forrásanyaga (kb. 30 szakcikk)


 

MATEMATIKAI MÓDSZEREK ALKALMAZÁSA A BIOLÓGIA KÜLÖNBÖZŐ TERÜLETEIN I. EA, mb1n9a04

 

szak: Biológia alapszak   
szakirány: Biológus

kötelezően választható differenciált szakmai tárgyak

 

Ajánlott szemeszter

Követelmény
(kollokvium/gyakj./aí.)

Heti óraszám (EA+GY)

Kredit

Nyelv

5

kollokvium

2+0

2

magyar

A tantárgyfelelős személy és tanszék:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Izsák János

ny. egy. tanár

Állatrendszertani és Ökológiai Tanszék, Biológiai Intézet

 

A tantárgy oktatásába bevont oktató(k):

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Izsák János

ny. egy. tanár

Állatrendszertani és Ökológiai Tanszék, Biológiai Intézet

 

 

A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: matematikai „kalkulus” elemei és  valószínűségszámítás elemei, mendeli öröklésmenet elemei

Kötelező/ajánlott előtanulmányi rend: előfeltétel a Matematika II. gyakorlat teljesítése

Követelmények, pótlási és konzultációs lehetőségek: Félév végi vizsgadolgozat, ismételhető. Konzultációs lehetőség hetenként órarendi rendszerességgel.

 

 

Tantárgyleírás:
A stúdium alapvető célja az, hogy az érdeklődő  biológus hallgatóság első betekintést nyerjen biomatematika tárgyú szakterületekbe.
Hasonló tárgyak oktatása, sőt biomatematikus képzés világszerte terjedőben van, ld. a Magyar Tudomány 2010.  januári számában megjelent közlemény. Az ismertetendő részterületek, melyek ismertetésére átlagosan 2-3 alkalmat szánunk: Matematikai genetika (Hardy-Weinberg törvény és hasonló összefüggések), a halálozási dinamizmus matematikai modelljei, ún. bioinformatika, nevezetesen stringek átszerkesztésének optimalizálása, kompartment modellek, mint számos élettani modell alapját képező modellek ismertetése és  a tracer kinetika elemei.  A tananyag megismerése kitekintést biztosít a matematikai biológia és modellalkotás terén lévő nagy kutatási lehetőségekre.

 


 

 

A tantárgy tematikája:

1. hét

A biomatematika oktatásának nemzetközi helyzete és perspektívái. A biomatematika  legnagyobb részterületei

2. hét

A továbbiakban szükséges alapvető genetikai ismeretek és valószínűségszámítási ismeretek

3-4. hét

A Hardy-Weinberg egyensúly kérdésének korrekt valószínűségszámítási megalapozása

5. hét

Szexkromoszómán lévő lókuszra vonatkozó genotípus egyensúly kérdése

6-8. hét

A halálozási intenzitás életkori függésének modelljei

9-11. hét

A bioinformatika néhány alapkérdése, átszerkesztési eljárás optimalizálása

12-14. hét

Kompartment modellek a biológiában

 

 

 

Jegyzet, tankönyv, ajánlott irodalom:

kötelező: nincs

    

ajánlott: Bevezetés a biomatematikába, Egyetemi tankönyv, 1981(Izsák –Juhász-Nagy –Varga)

 

               A tananyag nagyobb részének írásos változata néhány héten belül elektronikusan elérhető lesz.

 

              Az egyes részterületekre vonatkozó ajánlott szakirodalom ismertetésére a részterület bevezetésekor kerül sor.

          


 

MATEMATIKAI MÓDSZEREK ALKALMAZÁSA A BIOLÓGIA KÜLÖNBÖZŐ TERÜLETEIN II. EA, mb1n9a05

 

szak: Biológia alapszak   
szakirány: Biológus

kötelezően választható differenciált szakmai tárgyak

 

Ajánlott szemeszter

Követelmény
(kollokvium/gyakj./aí.)

Heti óraszám (EA+GY)

Kredit

Nyelv

6

kollokvium

2+0

2

magyar

A tantárgyfelelős személy és tanszék:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Izsák János

ny. egy. tanár

Állatrendszertani és Ökológiai Tanszék, Biológiai Intézet

 

A tantárgy oktatásába bevont oktató(k):

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Izsák János

ny. egy. tanár

Állatrendszertani és Ökológiai Tanszék, Biológiai Intézet

A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: matematikai „kalkulus” elemei és  valószínűségszámítás elemei, mendeli öröklésmenet elemei

Kötelező/ajánlott előtanulmányi rend:  előfeltétel a Matematika II. gyakorlat teljesítése

Követelmények, pótlási és konzultációs lehetőségek: Félév végi vizsgadolgozat, ismételhető. Konzultációs lehetőség hetenként órarendi rendszerességgel.

 

 

 

Tantárgyleírás:
A stúdium alapvető célja az, hogy az érdeklődő  biológus hallgatóság első betekintést nyerjen biomatematika tárgyú szakterületekbe.
Hasonló tárgyak oktatása, sőt biomatematikus képzés világszerte terjedőben van, ld. a Magyar Tudomány 2010. januári számában megjelent közlemény. Az ismertetendő részterületek, melyek ismertetésére átlagosan 2-3 alkalmat szánunk: Determinisztikus és sztochasztikus populációnövekedési modellek, a populációdinamikában gyakran alkalmazott Lotka-Volterra modellek egyikének konkrét elemzése,  a biológiai sokféleség mérőszámai (diverzitási indexek), fajabundancia modellek, kültakaró mintázatok kialakulásának modelljei, betegségek terjedésének modelljei. A tananyag megismerése kitekintést biztosít a matematikai biológia és modellalkotás terén lévő nagy kutatási lehetőségekre.

 


 

A tantárgy tematikája:
a kurzus részletes, foglalkozásokra (13-14 oktatási héttel számolva) vagy blokkokra (blokkosított formában tartott tárgy esetén) lebontott tematikája.

1-2. hét

Egyedszámnövekedési modellek

3-4. hét

Egy egyszerű Lotka-Volterra modell és numerikus példa

6-7. hét

Hallgatói előadás megbeszélt témakörből

8-10. hét

Fajabundancia eloszlási modellek

11-12. hét

Fertőző betegségek terjedésének modelljei

13-14. hét

Az állati kültakaró mintázat-képződési modelljei

 

 

Jegyzet, tankönyv, ajánlott irodalom:

kötelező: nincs

      

ajánlott: Bevezetés a biomatematikába, Egyetemi tankönyv, 1981(Izsák –Juhász-Nagy –Varga)

 

A tananyag nagyobb részének írásos változata néhány héten belül elektronikusan elérhető lesz.

 

Az egyes részterületekre vonatkozó ajánlott szakirodalom ismertetésére a részterület bevezetésekor kerül sor.