Határozat

 

A Kari Tanács 23 igen, 1 tartózkodás mellett támogatta „Gyógyszerkutató” mesterszak létesítését a mellékelt létesítési előterjesztés szerint.

 

Indoklás:

 

A Gyógyszerkutató mesterszak az ELTE TTK és a Semmelweis Egyetem közösen kialakított elképzelésein alapul, az erről szóló előterjesztést korábban, 2009. folyamán a MAB már tárgyalta, és kritikai kifogások miatt elutasította.

 

A jelen beadványtervezet a MAB kritikájára reagáló átdolgozott előterjesztés, ami a következő változtatásokat tartalmazza a MAB észrevételei sorrendjében:

 

 

1.                  A MAB bírálata kiemeli, hogy az új mesterszak létesítési kérelmében „a már létező, más hasonló képzésektől való elkülönülés bemutatása nem terjed ki minden szóba jöhető „rokon” szakra, így a biotechnológia (gyógyszer-biotechnológia szakirány), valamint a klinikai laboratóriumi kutató mesterképzési szakoktól való eltérésről egyáltalán nem szól a tervezet.”

 

E hiányosság pótlására az átdolgozott tervezet kiegészült, és bemutatja az eltéréseket a kért mesterszakokra, valamint az orvosi biotechnológia mesterképzési szak, gyógyszer-biotechnológia szakirányra vonatkozóan is  (I.4. fejezet, 12. oldal).

 

Elfogadva a MAB javaslatát a szakmai tartalmakban hangsúlyosabbá vált a biomedicinális irányultság.  

 

Bár a MAB javasolta a szak elnevezésének megváltoztatását, az elnevezés változatlanul hagyásával hangsúlyozni kívánjuk, hogy e szak olyan képzettséget ad, amely teljességében mutatja be a gyógyszerkutatás komplex folyamatát, amely az új gyógyhatású molekulák, készítmények felfedezésétől, a szintézisen, a szerkezet megismerésén, a kémiai, biológia és hatástani, farmakológiai, toxikológiai jellemzés, a kipróbálás különböző szakaszain keresztül a gyógyszerré válásig terjed. Ezzel párhuzamosan olyan szemléletet is ad, amely rámutat a különböző szakmák (ideértve a kapcsolódó humán- és társadalomtudományokat is) mély és egymást megértő együttműködésének szükségességére. A szakot eredményesen befejező hallgató ezáltal képes lesz arra is, hogy tudását, szemléletét kamatoztathassa a gyógyszerkutatás nem csupán “biomedicinális” vonatkozásaiban illetve területein. Ennek gyakorlati és egyben szimbolikus kifejezése az eredeti elnevezés (“Gyógyszerkutató” mesterszak) megtartása.

 

2.         A bírálat fontosnak tartja a szakra belépők körének módosítását. Figyelembe véve ezt az észrevételt a gyógyszerkutatói mesterszak elvégzésének lehetőségét – a bolognai folyamat szellemében – a lehető legtágabb hallgatói kör számára biztosítjuk. Ezért általános alapelvként rögzíti a módosított szöveg: „a mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok mindazok az alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési, egységes, osztatlan vagy mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemei szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.” Ezen belül adjuk meg a bemenethez feltétel nélkül, illetve feltétellel elfogadott alapszakok, szakok módosított listáját (4. pont, 14. oldal).

 

3. Tekintettel a MAB határozatban leírtakra a szakra jellemző, kialakítandó kompetenciák bemutatása átdolgozásra kiegészítésre került, a korábbinál strukturáltabb formában (7. pont, 14. oldal).

 

 

4.                  Részben elfogadva a MAB határozat érvelését, a szak javasolt képzési terület szerinti besorolásánál  a természettudomány képzési területet”jelöltük meg.

 

A módosított szaklétesítési kérelem szövege a „nemzetközi összehasonlítás az új szak vonatkozásában” rész is bővült. A kérelem korábbi benyújtása óta érzékelhetően több európai illetve európai részvételű közös képzés indult. 

 

A korábbi beadvány formailag lényegesen eltér a most előterjesztettől, mivel a MAB formanyomtatványok időközben megváltoztak.

 

„Gyógyszerkutató” mesterszak létesítését támogató hazai gyógyszergyárakhoz csatlakozott a TEVA Gyógyszergyár Zrt, valamint a Servier Laboratories SA, az EGIS Gyógyszergyár többségi tulajdonosa is.

 

 

Budapest, 2011. június 15.

 

 

                                                                                               Michaletzky György s.k

                                                                                              dékán