Javaslat a Kari SzMSz I. kötetének módosítására

 

 

A Kari Tanács 23 igen, 1 tartózkodás mellett támogatta az Eötvös Tudományos Műhelyek (Eötvös Workshops in Science) címmel alapított nemzetközi rendezvénysorozat elnevezésének Eötvös Tudományos Konferenciára való módosítását, és a vonatkozó 39. §-nak az alábbi táblázat szerinti módosításait.

 

 

Indoklás: Felülvizsgálatra került a Természettudományi Kar Tanácsa által alapított Eötvös Tudományos Műhelyek rendezvénysorozat odaítélésének gyakorlata. A feldolgozás azt mutatja, hogy az elmúlt 4 évben egyetlen valódi Workshop méretű rendezvény sem kérte ezt a címet, főleg csak nagyobb, 100 fő feletti résztvevővel rendelkező rendezvények szervezői kérelmezték a cím odaítélését. Így indokolt az Eötvös Tudományos Műhelyek helyett az Eötvös Tudományos Konferencia elnevezés használata. Emellett az Eötvös Tudományos Konferencia cím elnyerésének minőségi kritériumai pontosítást igényeltek. Az új szabályozás által biztosítottnak látszik, hogy valóban csak a legkiválóbb tudományos rendezvények kaphatják meg ezt a címet.

 


AZ ELTE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT I. KÖTETE,

A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND 3/F SZÁMÚ MELLÉKLETE

A TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

39. §

1) A Természettudományi Kar Tanácsa nemzetközi rendezvénysorozatot alapított

Eötvös Tudományos Műhelyek (Eötvös Workshops in Science) címmel.

2) Az Eötvös Tudományos Műhelyek feladata:

- Módot nyújtani egy-egy tudományterület nemzetközi és hazai művelőinek a

személyes találkozásra, tanácskozásra és publikációra.

- Közel hozni az adott tudományterületet és művelőit a Természettudományi Kar

kutató-, oktató- és diákközösségéhez.

- Az Eötvös nevével fémjelzett sorozat az Eötvös Loránd Tudományegyetem -

ezen belül a Természettudományi Kar- nemzetközi tekintélyét és kapcsolatait

kívánja szolgálni.

3) Az Eötvös Tudományos Műhelyek működési feltételei:

- A rendezvények színhelye az ELTE épületei legyenek.

- A rendezvényt úgy kell lebonyolítani, hogy az a Kar költségvetését ne terhelje.

- A szakmai rendezvények látogatása a Kar oktatói, kutatói és hallgatói számára

ingyenes.

- A rendezvény javaslattevője az illetékes intézet igazgatója, aki egyúttal

felelősséget is vállal a rendezvényért.

- Az intézetvezető által javasolt rendezvényt a Kari Tanács hagyja jóvá.

39. §

1) A Természettudományi Kar Tanácsa nemzetközi rendezvénysorozatot alapított Eötvös Tudományos Konferencia (Eötvös Conference in Science) címmel. E kezdeményezés célja, hogy minőségük alapján kiemelje a karon megrendezésre kerülő hazai és nemzetközi konferenciák sorából a legjobbakat, s biztosítsa a Természettudományi Kar kutató-, oktató- és diákközösségének az ezen való részvételt.

2) Az Eötvös Tudományos Konferencia feladata:

- Lehetőséget adni egy-egy tudományterület nemzetközi és hazai művelői számára a személyes találkozásra, a tanácskozásra és a közös publikálásra.

- Az Eötvös nevével fémjelzett rendezvénysorozat az Eötvös Loránd Tudományegyetem - ezen belül a Természettudományi Kar- nemzetközi tekintélyét kívánja emelni és kapcsolatait erősíteni.

3) Az Eötvös Tudományos Konferencia rendezvénysorozatban való részvétel feltételei:

- A konferenciát az ELTE épületeiben kell megrendezni.
- A rendezvényt úgy kell lebonyolítani, hogy az a Kar költségvetését ne terhelje.

- A szakmai rendezvények látogatása a Kar oktatói, kutatói és hallgatói számára ingyenes.

- A rendezvény javaslattevője az adott intézet igazgatója, aki egyúttal személyében szavatolja a rendezvény minőségét.

 A javaslatnak tartalmaznia kell:

- a rendezvény előzetes programját, mely alapján igazolható a kiemelkedő szakmai minőség

- - a rendezvény tudományos és szervező bizottságainak név szerinti összetételét

- - a tudományos bizottság(ok) néhány reprezentatív tagjának tudományos hátterét, amelyből látható a rendezvény minőségi kritériumainak teljesülése

- - a rendezvény honlapját (melyen az ELTE a rendező szervezetek között fel van tüntetve)

- A javaslatot a tudományos dékánhelyetteshez címezve kell benyújtani, aki a tartalmilag és formailag megfelelő javaslatokat előterjeszti.

- Az intézetvezető által javasolt rendezvényt a Kari Tanács hagyja jóvá.

 

 

Budapest, 2011. június 15.

 

                                                                                              Michaletzky György s.k

            dékán