Határozat a Hallgatói Követelményrendszer módosításáról

 

A Kari Tanács a Kari Hallgatói Önkormányzat kezdeményezése alapján egyhangúlag  (24 igen) javasolja a HKR 38. (közös rész) és 572. §-ának (TTK különös rész) megváltoztatását az alábbiak szerint:

 

A jelenlegi szövegezés

A módosított javaslat (a módosítások félkövér szedéssel)

38. §

(1) A hallgató hallgatói jogviszonyának szüneteltetését erre irányuló nyilatkozattal

(bejelentés) közli az Egyetemmel.

(2) A hallgatói jogviszony szünetelése alatt a hallgató tanulmányi

kötelezettségeket nem teljesít, tanulmányi teljesítményre nem kötelezhető.

(3) A szünetelés időtartama alatt a hallgatót a könyvtár, továbbá az előzetes

kurzusfelvétel időszakában a számítógépterem–használat kivételével ingyenes szolgáltatások

és hallgatói juttatások nem illetik meg.

 

38. §

(1) A hallgató hallgatói jogviszonyának szüneteltetését erre irányuló nyilatkozattal

(bejelentés) közli az Egyetemmel.

(2) A hallgatói jogviszony szünetelése alatt a hallgató tanulmányi

kötelezettségeket nem teljesít, tanulmányi teljesítményre nem kötelezhető.

(3) A szünetelés időtartama alatt a hallgatót a könyvtár-, továbbá az előzetes

kurzusfelvétel időszakában a számítógépterem–használat, valamint a nem közvetlen hallgatói juttatások közül a kari és egyetemi hallgatói jutalom kivételével ingyenes szolgáltatások

és hallgatói juttatások nem illetik meg.

 

572. §

KARI HALLGATÓI JUTALOM

(1) Jutalomra a Kar minden polgára javaslatot tehet. A javaslatot az erre

rendszeresített pályázati űrlapon kell benyújtani, amelyet a pályázati kiírást követő héttől a

Hallgatói Irodában, valamint az Önkormányzat honlapján elérhetővé kell tenni.

(2) A Karon a kiemelkedő tanulmányi és szakmai teljesítmény elismerésére a Kar

Kiváló hallgatója cím szolgál.

(3) A Kar kiváló hallgatója címet a TB javaslatára a KT adományozza.

(4) A "Kar kiváló hallgatója" cím elnyer_je jutalomban részesül.

(5) Az Országos Tudományos Diákköri Konferenciát rendező felsőoktatási

intézmény megbízása alapján, a konferencián történő sikeres szereplésért a megbízó

felsőoktatási intézmény által meghatározott személyek, a megbízó által meghatározott

mértékű támogatásban részesíthetők.

572. §

KARI HALLGATÓI JUTALOM

ad 90., 91., 93., 114.§

(1) Kari hallgatói jutalomban részesülhet minden az Egyetemmel hallgatói jogviszonyban álló hallgató olyan, a Természettudományi Kar hallgatóiért végzett kiemelkedő tanulmányi, tudományos, kulturális, sport- és művészeti, illetve egyéb egyetemi tevékenységének elismeréseként, amelyért a hallgató nem részesül ösztöndíjban.

(2) Kari hallgatói jutalom elnyerésére a Kari Hallgatói Önkormányzat Küldöttgyűlése pályázatot ír ki, melyen a Kar minden polgára részt vehet. A pályázatot az Önkormányzat honlapján elérhetővé kell tenni.

(3) Azon hallgatókat, akiknek a Kari Tanács a „Kar Kiváló Hallgatója” címet adományozza, az aktuális félévben kari hallgatói jutalom illeti meg.

 

 

Indoklás:

 

A Természettudományi Karon a Kar hallgatóiért végzett közérdekű tevékenységet a Hallgatói Önkormányzat gyakran kari hallgató jutalom formájában honorálja. Az ilyen jellegű tevékenység nem feltétlen korlátozódik aktív félévet folytató hallgatókra (pl. a kari hetilap szerkesztőinek és cikkíróinak, illetve a tudományos-, kulturális-, vagy szórakozató rendezvények szervezőinek a munkája) miközben a HKR 38. § szerint a hallgatói jogviszonyát szüneteltető hallgatókat hallgatói juttatás nem illeti meg.

Az ilyen hallgatók jutalmazásának lehetővé tételét célozza az említett paragrafus 3. bekezdésének módosítása, amely a kari és egyetemi hallgatói jutalmat is kivenné a passzív hallgatókat meg nem illető szolgáltatások és juttatások sorából.

 

Ezzel párhuzamosan a Természettudományi Karra vonatkozó különös rész kari hallgatói jutalomról szóló paragrafusának (572. §) átdolgozása vált szükségessé annak érdekében, hogy az a közös résszel összhangban álljon, ne tartalmazzon redundáns és szabályzatba nem illő részeket.

 

 

Budapest, 2011. június 15.

 

 

                                                                                               Michaletzky György s.k

            dékán