Határozat képzési terv módosításáról

A Kari Tanács a Környezettan alapszak képzési tervét az alábbiak szerint módosítja:

 A módosított és az eredeti (2009 novemberében elfogadott) tantervi hálót a mellékelt Excel file mutatja be. A módosított hálóban a változások által érintett részek sárga háttérrel tűnnek fel.

Indoklás:

1. Előzmény:

A Kari Tanács 2009 novemberében, az alapszakos tantervek egységes felülvizsgálatára eredetileg kitűzött kari határidőben fogadta el a 2010-től induló környezettan alapképzés felülvizsgált hálóját.

2. A jelenlegi előterjesztés célja:

2.1. Az elmúlt másfél évben észlelt három kisebb oktatásszervezési probléma korrekciója

2.2. A Kari Tanács által időközben elfogadott földtudományi alapszak szakirányos hálóihoz történő (formális) alkalmazkodás a meteorológus, geológus és geofizikus szakirányok esetében

2.3. A korábbi hálóban észlelt kisebb sajtóhibák (pl. kurziválás) korrigálása.

3. A jelenlegi előterjesztésben a másfél évvel ezelőtti hálóhoz képesti eltérések tételes indoklása

A jelenleg előterjesztett hálóban a másfél évvel ezelőtt tárgyalthoz képest a célban fentebb megjelöltek szerint a következő eltérések találhatók:

3.1. AZ ELMÚLT MÁSFÉL ÉVBEN ÉSZLELT HÁROM KISEBB OKTATÁSSZERVEZÉSI PROBLÉMA KORREKCIÓJA

Konkrétan a képzés alapozó és törzs szakaszában:

3.1.1. „ Biológiai alapfogalmak” 2 kredites új alapozó tárgy bevezetése
A bekerülő diákok rendkívül egyenetlen középiskolai biológia alapjainak erősítésre a Biológiai Intézettel és a HÖK képviselettel egyeztetve már 2010-ben – kísérleti jelleggel – meghirdetésre került a „Biológiai alapfogalmak” 2 kredites tárgy. A tapasztalatok alapján e tárgy megfelelően ellátta azt a feladatot, hogy a felkészíthető diákokat felkészítse az integrált „Bevezetés a biológiába 1” tárgyra, a teljesen felkészületlen diákoknak még megfelelő szinten és időben jelzést adjon tudásuk hiányáról. A tárgy év eleji tesztírással kiváltható, így a középiskolában már jól felkészült diákoknak nem jelent kreditteher-növekedést. Mindezek alapján a bevezetést a KTC támogatta.

3.1.2. A „Bevezetés a hidrogeológiába” és a „Hidrobiológiai alapok” témakörök eddigi 3 kredites tárgyának kettébontása (2+1 kredit értékben)

A kettébontást a tárgyért felelős tanszék és intézet kérte, mivel így a hidrogeológia tárgy együtt tartható a földtudományi alapszak hasonló tárgyával. A KTC és a hallgatói képviselők a kérést támogatták, mivel a két szakról érkező diákok előtanulmányai hasonlóak, így az összevont előadás nem jelent kockázatot a szak teljesítése szempontjából.

3.1.3 Az „Állatökológia” tárgy 6. félévről 5. félévre hozása

A HÖK kezdeményezte, hogy ez a viszonylag nehéz tárgy ne a BSc végzés félévében legyen, mert így nincs korrekciós lehetőség, és gyakori volt, hogy diákok csak az e tárgyon történt bukás miatt nem tudták megszerezni diplomájukat. A felelős tanszékkel egyeztetve mind az oktatói terhelések szempontjából, mind az előfeltételi rend szempontjából megoldható, hogy a tárgy az 5. félévbe kerüljön és a 6. félévben meghirdetett vizsgakurzus sikeres teljesítésével a képzés 3 év alatt befejezhető legyen. Mindezek alapján a módosítást a KTC támogatta.

 

3.2. A Kari Tanács által időközben elfogadott földtudományi bsc alapszak szakirányos hálóihoz történő (FOrmális) alkalmazkodás a meteorológus, geológus és geofizikus szakirányok esetében

Mivel 2009 novemberére az ezen szakirányok gerincét jelentő földtudományi alapszak végleges szakosodási hálói még nem álltak rendelkezésre, ezért most, a szakosodás megkezdése előtt, ellenőrizni kellett, hogy a földtudományi alapszakon  e szakirányok  2009 novemberében tervezett és a Kari Tanács által 2010 tavaszán ténylegesen elfogadott hálói között van-e eltérés, illetve a véglegesen elfogadott előfeltételi rendet kellett tükröztetni a környezettanról szakosodók esetében is, a megfelelő (ekvivalens) tartalmú és terjedelmű alapozó tárgyak kódjainak megadásával.

Megállapítást nyert, hogy a földtudományi alapszak tervezett és az elfogadott hálók gyakorlatilag azonosak, így mindössze a következő két módosítást kellett végrehajtani:

3.2.1. A meteorológus szakirány (alapszak) tantervnél
A földtudományi alapszaknál az eredetileg 3+0 kredites „Meteorológiai adatfeldolgozás II (ea+gy)” tárgy helyére a 2 kredites „Meteorológiai adatfeldolgozás” tárgy került a hálóban. Az átvezetést, a megfelelő előfeltételek átvételével, elvégeztük.

3.2.2. A geológus szakirány (alapszak) tantervnél
A földtudományi alapszaknál az „Ásványtan 3” gyakorlat a kötelezően választható tárgyak közé került. Ennek átvezetése is megtörtént.

Az egyeztetés során elvégeztük továbbá a két különböző bemeneti alapszakról a szakirányos tárgyak előfeltételi rendjének harmonizálását. Ennek módja a földtudományi alapszaknál meghirdetett előfeltételi tárgyak, ismeretek maradéktalan előírása volt a környezettan oldaláról érkezők számára is. Az előfeltételek kialakításakor figyelembe vettük az ETR paraméterezés technikai követelményeit is (azonos számú előfeltétel igénye). Az így kialakult rend harmonikus csatlakozást biztosít a szakirányok bemeneti oldalán. Ezt tükrözik a szakirányok táblázataiban a KG, KM, KF jelzésű tárgyaknál jelölt előfeltétel-kialakítások.

 

3.3. A korábbi hálóban észlelt technikai hiányok és sajtóhibák (pl. kurziválás) korrigálása

3.3.1. A 2009. novemberi előterjesztésben a hálóban nem került megjelenítésre (mivel a korábbi, 2006-os, eredeti hálóban sem szerepelt) az akkreditációs dokumentumnak megfelelően kezdettől meghirdetett szakdolgozati konzultáció és az azt előkészítő felkészítő. Ezeket – a diákok könnyebb tájékozódása érdekében - most beemeltük a hálóba.

3.3.2. A „Növényökológia” tárgynál – amint arra Szabó Mária professzor a 2009 novemberi kari tanácsi vitán is rámutatott – az ökológia tárgy két részre bontása során kimaradt a szakmailag elengedhetetlen „Talajtan” előfeltétel. Ezt a technikai korrekciót – a hallgatói önkormányzattal is egyeztetve – elvégeztük.

3.3.3.A 7. Függelék részben felsorolt kötelezően választható tárgyak listájából 2009-ben kimaradt két, a korábbi években is már elfogadott, az ETR-ben is szereplő, régi tárgy. Az új lista korrigálja ez a hibát.

3.3.4.A 2009-es hálóban a Környezetkutató szakirányon több előadásnál a vele azonos félévben szervezett saját gyakorlatánál az előfeltétel nem került kurziválásra (=gyenge). A triviális sajtóhiba nem okozott működési zavart, de most ezeket korrigáljuk. Azonos hiba volt az M2-es tárgynál is.

3.3.5. A KK8 tárgynál - ugyancsak sajtóhibaként - a kezdettől 2 órás és 2 kredites tárgy helytelenül 3 kredittel szerepelt.. Hasonló – de fordított - hiba volt a 3 kredites V1 tárgynál a 3 helyett 2 óraszám szerepeltetése. Mindkét hiba korrekcióra került.

 

A változások a HKR 21. § 3. bekezdésének megfelelően felmenő rendszerben lépnek életbe.

 

Budapest, 2011. június 15.

 

                                                                                                            Michaletzky György s.k

                           dékán