Határozat

 

 

 

A Kari Tanács az alábbi képzési terv módosításokról döntött:

 

 

A Geológus mesterszakot illetően:

 

1. A földtani modul szabadon választható tárgyai közé új tárgy kerüljön:

 

Angol szaknyelv használata a földtudományokban

 

Indokolás:

Hallgatóink több-kevesebb biztonsággal olvasnak angolul. Ez elegendő ahhoz, hogy az angol nyelvű cikkeket is elemző gyakorlati foglalkozásokon aktívan vegyenek részt. Az új választható kurzus ahhoz kíván segítséget nyújtani nekik, hogy írni is képesek legyenek angolul.

 

 

2.  Három tárgy kerüljön áthelyezésre a  Szabadon választható tárgyak Földtani, illetve Regionális földtani  moduljából a   Szakirányok számára kötelezően választható  Földtan-Őslénytan szakirány modulba:

 

A földtörténet kulcsfontosságú eseményei

Alpok-Kárpátok földtana ea.  

Alpok-Kárpátok földtana  gyak.

(A tantervi háló mellékelve)

 

Indoklás:

A Földtörténet kulcsfontosságú eseményei c. kurzus a hallgatók körében kiemelkedően népszerű,  tematikai jelentősége egyenrangú a többi kötelezően választható tárgyéval, ezért kerül a szakirányú modul kötelezően választható tárgyai közé. Az Alpok-Kárpátok földtana előadás és gyakorlat az azonos témájú terepgyakorlat előfeltétele lett s ez indokolja a terepgyakorlatot is tartalmazó modulba való áthelyezést.

 

 

3. Az előfeltétel-rendszer a következőképpen módosuljon:

 

Földtani térképezés terepgyakorlatnak a Szedimentológia erős előfeltétel helyett gyenge előfeltétele legyen

Kárpátok terepgyakorlatnak az erős előfeltétele a Szedimentológia helyett a Földtani szerkezetek elemzése legyen.

 

Indoklás:

A Földtani térképezési terepgyakorlat a tavaszi félév végén kezdődik, ezért logikus, hogy az előfeltételével (Szedimentológia) párhuzamosan felvehető legyen, azaz az előfeltételét „gyenge” előfeltétellé alakítsuk. A Kárpátok terepgyakorlat tartalma szempontjából a Földtani szerkezetek elemzése fontosabb, mint a Szedimentológia – ez indokolja a cserét.

 

 

4.  Gyakorlati jegy fokozatának változása: Diplomamunka szeminárium I. és Diplomamunka szeminárium II. gyakorlati jegye három fokozatú értékelés helyett öt fokozatú értékelés legyen.

 

Indokolás:

Tapasztalatunk szerint az ötfokozatú értékelés mégis árnyaltabb elbírálást tesz lehetővé, s ezért jobb, mint a kísérletképpen korábban bevezetett háromfokozatú.

 

Minden változtatás kiemelve megtalálható a mellékelt Excel tantervi hálóban.

 

 

A Kémia alapszakot érintő változtatási javaslatok az alábbiak:

 

 

1. Az Üzemlátogatás 2 című kötelező tárgy megszűnik, a korábbi „Üzemlátogatás 1” című kötelező  tárgy „Üzemlátogatás” megnevezést kap változatlan tematikával.

Indoklás:  Az üzemlátogatások egy félévben is megszervezhetők, nem szükséges tavaszi féléves meghirdetés is.

 

2. A Szaklaboratóriumi gyakorlat felvételének erős előfeltétele lesz az Üzemlátogatás  című tárgy teljesítése.

Indoklás: A sok szervezést igénylő üzemlátogatást a hallgatók mindenképpen időben (utolsó előtti félévben) teljesítsék és ne akadályozza később az abszolutórium kiadását.

 

3. A Szerves kémia laboratóriumi gyakorlat felvételének erős előfeltétele lesz a Szerves kémia 2 előadás.

Indoklás:  A hallgatók felkészültségére vonatkozó tapasztalatok indokolják.

 

4. A Környezetkémia című előadás felvételének a jövőben az Analitikai kémia előadás gyenge előfeltétele lesz. (Jelenleg erős előfeltétel.)

Indoklás: A környezetkémia fejlődése során annak súlypontja eltolódott a tiszta analitikai kémiától.

 

5. A Zöldkémia laboratóriumi gyakorlat című tárgy megszűnik.

Indoklás: Túlságosan speciálisnak bizonyult az alapképzés céljaihoz képest.

 

6. A (6 hetes) Szakmai gyakorlat megkezdésének feltétele a mintatanterv szerinti első éves kötelező tárgyakból megszerezett 45 kredit (a korábbi 50 helyett, ami nem csak kötelező tárgyakat is magában foglalhatott).

Indoklás: A gyakorlat szempontjából a hallgató kémiai tájékozottsága elsődleges, ennek biztosítását  szolgálja a módosítás.

 

7.  Fizikai kémiai számítások és kísérletek című speciális kollégium indul (1 kredit,  heti 1 óra, tárgyfelelős: Láng Győző).

Indoklás: A tárgynak a Biológiai Intézettel egyeztetett meghirdetését a Biológia alapszak képzési tervének megváltozása indokolja. Az ott meghirdetett Fizikai Kémia I. előadáshoz kapcsolódik, annak anyagát egészíti ki. Gyenge előfeltétele a Fizikai Kémia I. előadás.

 

 

 

A Vegyész mesterszakot illetően:

 

1. Más tárgyakkal való tematikai egyezés miatt a Szerves kémia labor 3 című tárgy megszűnik.

 

 

A tanári mesterszak kémiatanári modulját illetően:

(Ez a javaslat a Tanárképzési és Tanár-továbbképzési Tanács elé kerül, amely azt elfogadni jogosult.)

 

Az Analitikai kémiai gyakorlat   „4 kredit, heti 4 óra, ajánlott félév: 1.” helyett

„4 kredit, heti 5 óra, ajánlott félév: 2.” módon kerül meghirdetésre.

 

A Fizikai kémia gyakorlat „4 kredit, heti 4 óra, ajánlott félév: 3.” helyett

„4 kredit, heti 5 óra, ajánlott félév: 3.” módon kerül meghirdetésre.

 

Az  Alkalmazott kémia előadás „2 kredit, heti 2 óra, ajánlott félév: 2.” helyett

„2 kredit, heti 2 óra, ajánlott félév: 3.” módon kerül meghirdetésre.

 

Az Alkalmazott kémia gyakorlat  „2 kredit, heti 2 óra, ajánlott félév: 3.” helyett

„4 kredit, heti 4 óra, ajánlott félév: 4.” módon kerül meghirdetésre.

 

A Biológiai kémia „3 kredit, heti 3 óra, ajánlott félév: 2.” helyett Biomolekuláris kémia címen

„4 kredit, heti 4 óra, ajánlott félév: 2.” módon kerül meghirdetésre.

 

 

A Kémiai számítástechnika  című tárgy megszűnik.

 

A jelenleg érvényben lévő és a változásokat tartalmazó új tantervi hálók mellékelve.

 

Indoklás:  A módosításokat a tematikai fejlesztések mellett a Kémia alapszak képzési tervével történő összhang megteremtését célzó igények és oktatásszervezési célok indokolják.

 

 

A változtatások a HKR előírásainak megfelelően (21. § 3. bekezdés) lépnek életbe.

 

Budapest, 2011. március 17.

 

Homonnay Zoltán sk.

oktatási dékánhelyettes