Javaslat a Természettudományi Kar SzMSz I. kötetének módosítására

 

 

Javasolt kiegészítés a 8. §-hoz:

 

(4) Az intézetigazgató-helyettes megbízatása az igazgató megbízatásának lejártakor megszűnik. Ezt megelőzően az igazgató javaslatára az Intézeti Tanács kezdeményezheti megbízatásuk visszavonását.

 

Magyarázat: Az ELTE SzMSz I. kötet 19.§ (2) bekezdése szerint a helyettes (helyettesek) személyére – az intézeti tanács meghallgatása után – az intézetigazgató tesz javaslatot a Kar vezetőjének.

Az intézetekre vonatkozó dékáni utasítások némelyike már tartalmazza a kiegészítésben javasolt, és a gyakorlatban már jelenleg is alkalmazott szabályokat.

 

 

 

Jelenlegi szöveg:

9. § (2) Az intézeti tanszék vezetőjének személyére a beérkezett belső pályázatok alapján és a megbízás időtartamára az intézeti tanács az intézeti tanszék véleményére figyelemmel tesz javaslatot. Az intézeti tanszék vezetőjét a Kari Tanács véleménye ismeretében a dékán bízza meg.

A felterjesztés kialakításának részletes szabályait az intézet működését meghatározó dékáni utasításban kell meghatározni.

 

Javasolt kiegészítés a 9. § (2) bekezdéséhez:

Ha a pályázato(ka)t véleményező, javaslatot tevő testületek egybehangzó álláspontot fogalmaztak meg, akkor a dékán a megbízás során nem térhet el ettől. Ha a testületek állásfoglalása eltérő, akkor a dékán az álláspontok mérlegelése után hozza meg döntését, azonban arról és annak indokairól a megbízás átadása előtt írásban tájékoztatnia kell a Kari Tanács tagjait.

 

Magyarázat: Ez az intézeti tanszékvezető esetében is az intézetigazgató kinevezésére vonatkozó szabályok (7.§ (2)) alkalmazása.

 

 

29.§-hoz új, (4) bekezdés:

A Kari Tanács ülésére a dékán további személyeket is meghívhat.

 

Magyarázat: A módosítás az ELTE SzMSz I. kötet 59.§ (9) bekezdésének analógiájára („A Szenátus ülésére a rektor további személyeket is meghívhat.”) történne.

 

 

Jelenlegi szöveg:

31.§ (9) A Tanács ülésén hozott határozatok megszerkesztéséről és írásba foglalásáról a Dékáni Titkárság vezetője gondoskodik. A határozatok szövegét a dékán írja alá. A dokumentumokat a Rektornak, az egyetem Főtitkárának, a Tanács tagjainak, a meghívottaknak, és a kari Hivatalok vezetőinek legkésőbb az ülést követő 14 napon belül meg kell küldeni, akár elektronikus úton. Egy, a dékán aláírásával hitelesített példányt a feljegyzéshez kell csatolni.

 

Javasolt módosítás:

31.§ (9) A Tanács ülésén hozott határozatok megszerkesztéséről és írásba foglalásáról a Dékáni Titkárság vezetője gondoskodik. A határozatok szövegét a dékán írja alá. A dokumentumokat a Rektornak, az egyetem Főtitkárának, a Tanács tagjainak, a meghívottaknak, és a kari Hivatalok vezetőinek legkésőbb az ülést követő 8 napon belül meg kell küldeni, akár elektronikus úton. Egy, a dékán aláírásával hitelesített példányt a feljegyzéshez kell csatolni.

 

Magyarázat: Az Egyetemi SzMSz I. kötet 118.§ (5) bekezdése szerint 8 nap áll rendelkezésre a határozatok megküldésére.

 

 

Jelenlegi szöveg:

34. § (2) A Kari bizottságok összetételét és hatáskörét jogszabály, egyetemi vagy kari szabályzat rögzíti. Tagjait intézeti, ill. hallgatói önkormányzati javaslat alapján a Kari Tanács lista szerint hagyja jóvá. A kari bizottságok a Kari Tanács döntés-előkészítő testületei.

 

Javasolt kiegészítés:

34. § (2) A Kari bizottságok összetételét és hatáskörét jogszabály, egyetemi vagy kari szabályzat rögzíti. Tagjait intézeti, ill. hallgatói önkormányzati javaslat alapján a Kari Tanács lista szerint hagyja jóvá. A kari bizottságok a Kari Tanács döntés-előkészítő testületei.

A Kar bizottságainak működésére a Kari Tanács ügyrendje érvényes, amennyiben a bizottságnak nincs saját szabályzata vagy a saját szabályzata nem rendelkezik az adott kérdésről.

 

 

35.§ 10. pont

Jelenlegi szöveg:

Fegyelmi Testület  húsztagú, tíz oktató és tíz hallgató tagja van. Két-két oktató-kutató tagját az intézeti tanácsok jelölik, a hallgatói tagokat a HÖK. A Testület oktató-kutató elnökét és elnökhelyettesét a megválasztott testület saját tagjai közül jelöli és a Kari Tanács hagyja jóvá. A testület ellátja a Kari Hallgatói Fegyelmi Testület feladatait is.

 

Javasolt módosítás:

A Kari Hallgatói Fegyelmi Testület  húsztagú, tíz oktató és tíz hallgató tagja van. Két-két oktató-kutató tagját az intézeti tanácsok jelölik, a hallgatói tagokat a HÖK. A Testület oktató-kutató elnökét és elnökhelyettesét a megválasztott testület saját tagjai közül jelöli és a Kari Tanács hagyja jóvá. Közalkalmazott által elkövetett fegyelmi vétség ügyében a fegyelmi eljárás megindítására, lefolytatására, felfüggesztésére, megszüntetésére, illetve a fegyelmi eljárásban hozható érdemi határozatokra, a jogorvoslatra és a határozat végrehajtására a Kjt. rendelkezéseit kell alkalmazni.

 

Magyarázat: A Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 45-53. §-a részletesen szabályozza a fegyelmi eljárást, így a fegyelmi bizottság tagjaival szembeni követelményeket (beosztás, összeférhetetlenség). A módosítás követi a Kjt-re hivatkozó ELTE SzMSz III. kötet 39.§-ének szövegét. A Kjt. szerint a közalkalmazott ellen indított fegyelmi eljárásban csak közalkalmazott vehet részt, és vizsgálóbiztosnak, illetve a bizottság tagjának csak magasabb vezető, illetve vezető beosztást betöltő, ennek hiányában az eljárás alá vontnál magasabb vagy vele azonos besorolású közalkalmazottat kell kijelölni. A magasabb vezető, illetve vezető beosztást betöltővel szemben indított fegyelmi eljárás esetén vizsgálóbiztos az eljárás alá vontnál magasabb, ennek hiányában azonos szintű vezetői beosztást betöltő közalkalmazott lehet.

 

 

Jelenlegi szöveg:

39.§ (1) A Természettudományi Kar Tanácsa nemzetközi rendezvénysorozatot alapított

Eötvös Tudományos Műhelyek (Eötvös Workshop in Science) címmel.

 

Javasolt módosítás:

39.§ (1) A Természettudományi Kar Tanácsa nemzetközi rendezvénysorozatot alapított Eötvös Tudományos Műhelyek (Eötvös Workshops in Science) címmel.

 

Magyarázat: Jelenleg az angol fordítás nem felel meg a magyar elnevezésnek.

 

 

Jelenlegi szöveg:

43.§  A Kar ünnepe az Egyetem alapításának napjához, május 12-hez kapcsolódó Pázmány

ünnepséggel összhangba hozott Eötvös-nap. Az ünneppel kapcsolatos rendezvények szervezéséről a dékán a hagyományok figyelembevételével dönt.

 

Javasolt módosítás:

43.§ A Kar ünnepe az Egyetem alapításának napjához, május 12-hez kapcsolódó Pázmány

ünnepséggel összhangba hozott Eötvös-nap. Az ünneppel kapcsolatos rendezvények szervezéséről a dékán a hagyományok, és a Hallgatói Követelményrendszer vonatkozó szabályainak figyelembevételével dönt.

 

Magyarázat: Az ELTE SzMSz II. kötet Hallgatói Követelményrendszer 532.§ (5) bekezdése határozza meg az Eötvös-nap Pázmány-naphoz való időbeli viszonyát, illetve rendelkezik a tanítási szünetről. A kari SzMSz vonatkozó szakasza viszont egyedüli szabályozás hatását kelti, ezért célszerűnek tűnik utalni a HKR-re.

 

Budapest, 2011. március 17. 

 

                                                          Michaletzky György
                       dékán