Hidrológus

Szakirányú Továbbképzési Szak

képzési és kimeneti követelményei

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM

TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR

 

2011


1. A szakirányú továbbképzés megnevezése
Hidrológus Szakirányú Továbbképzés

2. A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése
Hidrológus

3. A szakirányú továbbképzés képzési területe
Természettudomány

4. A felvétel feltételei

Az alább felsorolt mesterszakok bármelyikén szerzett oklevél: geográfus, geológus, geofizikus, meteorológus, tanár-földrajztanár; ezeknek megfeleltethető egyetemi szintű végzettség és tanulmányok (289/2005 Kormányrendelet alapján).

5. A képzési idő félévekben: 2 félév

6. A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 60 kredit

7. A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben

A képzés célja olyan korszerű természettudományos szemlélettel és ismeretanyaggal rendelkező szakemberek képzése, akik elsősorban a vízügyi szolgálatban, a vízgazdálkodásban, valamint a környezetvédelem és a természetvédelem egyes területein is mind az operatív munkában, mind az alap- és alkalmazott kutatási feladatok megoldásában képesek magas színvonalon, tevékenyen részt venni.

A szakirányú továbbképzésben végzettek ismeretekkel rendelkeznek a következő területeken:

·         A hidrológiai körfolyamat és elemeinek (csapadék, párolgás, intercepció, beszivárgás, talajnedvesség, talajvíz, folyó- és állóvizek) térbeli és időbeli jellemzői, azok mérése és számítása, beleértve az elemek közötti kapcsolatot is

·         A hazai vízrajzi-hidrológiai monitoring felépítése, működése, az adatok elsődleges feldolgozás és archiválása

·         a hidrológiai modellezés tervezésének és kivitelezésének fő szakaszai és munkafolyamatai; a csapadék-lefolyás modellezés alapjai, térinformatikai eljárások alkalmazása a hidrológiai modellezésben

·         Az üledékes kőzetek kémiai összetétele. Az üledékes kőzetek rendszere, felismerése, leírása.. Az egyes kőzettípusok hidrológiai vonatkozásai, vízzáró, vízvezető kőzetek

·         Valószínűségszámítás, matematikai (hidrológiai) statisztika, valószínűségi változó és jellemzői. Eloszlás és sűrűségfüggvény, főbb típusok. Valószínűségi változó komplex eloszlásvizsgálat sora. A mértékadó érték a hidrológiában. Tapasztalati és statisztikai árvízszámítás

·         Magyarország vízrajzi jellemzői; a sík-, domb- és hegyvidéki, valamint a nagytérségi és a belterületi vízrendezés alapjai, módszerei

·         Az ártéri gazdálkodás értelmezése – mint példa a fenntartható víz- és tájgazdálkodásra

·         Alapvető vízkémiai, biológiai ismeretek: gázok oldhatósága, fontosabb elemek körforgása a természetben, eutrofizáció, trofitási kategóriák, fotoszintézis, légzés, szennyvíztisztítás fontosabb lépései és biológiai háttere, toxicitás, toxikológiai tesztek, a veszélyes anyagok (szerves, nehézfémek) rövid jellemzése.

·         Az EU vízminőségi-védelmi politikáinak célja, fejlődése, végrehajtása.  Az EU egyéb víz- és környezeti irányelvei. Az EU Víz Keretirányelv legfontosabb célkitűzései, előírásai, jellemzői. A vizek jó állapotának kritériumai. A Keretirányelv végrehajtásának menete.

 

A szakirányú képzésben végzettek alkalmasak:

·         a hidrológiai monitoring tervezésében való részvételre

·         vízgyűjtőterületek komplex hidrológiai feltárásában való közreműködésre

·         felszíni és felszín alatti vízkészletek mennyiségi és minőségi állapotértékelésében való részvételre

·          hidrológiai modellezési feladatok megoldásában való részvételre

·         az EU Víz Keretirányelvének hazai alkalmazásában és végrehajtásában való részvételre

 

A szakképzettség végzéséhez szükséges személyes adottságok, készségek:

·         kreativitás, rugalmasság, problémafelismerő és -megoldó készség,

·         önálló döntéshozó képesség,

·         tanulási készség és jó memória,

·         információfeldolgozási képesség,

·         környezettel szembeni érzékenység,

·         elkötelezettség és igény a minőségi munkára,

·         a szakmai továbbképzéshez szükséges pozitív hozzáállás,

·         kezdeményező képesség, személyes felelősségvállalás,

·         alkalmasság az együttműködésre, a csoportmunkában való részvételre,

·         manualitási és mérési készségek.

 

 

 

 

8. A szakképzettség szempontjából meghatározó főbb ismeretkörök és azokhoz rendelt kreditértékek:

Elméleti képzés

38-40

Hidrológiai és hidraulikai ismeretek

17-21

Hidrogeológiai ismeretek

4-8

A vízkészletek mennyiségi és minőségi jellemzésével és védelmével kapcsolatos ismeretek

12-16

Gyakorlati képzés

15-17

        Az előadásokon szerzett ismeretek, számítási és értékelési módszerek gyakorlati megalapozása

6-8

        Az előadásokon szerzett ismeretek gyakorlati alkalmazása

8-10

 

9. Kreditek

 

A szakdolgozat kreditértéke: 5

Az összesen megszerezhető kreditek száma: 60 (elméleti és gyakorlati képzés: 55 kredit, szakdolgozat: 5 kredit)

Az oklevél megszerzéséhez szükséges kreditek száma: 60

 

 

Budapest, 2011. május 18.    

                                                                                             

Michaletzky György s.k.
dékán