Eötvös Loránd Tudományegyetem                                            DT-973/2011. (T-9)
Természettudományi Kar                                                           Budapest, 2011. november 21.
Dékáni Titkárság                                                                       

Emlékeztető és Határozatok
a Kari Tanács 2011. november 16-án (szerdán) megtartott üléséről

I.

A Kari Tanács a napirendet ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

II.

A Kari Tanács titkos szavazással

 

Kohán Balázs félállású tanársegédi kinevezésének egészállásúvá történő módosítását határozatlan időre a Földrajz- és Földtudományi Intézethez (Környezet-és Tájföldrajzi Tanszék) 27 igen, 1 nem, 0 érvénytelen szavazattal,

Sedlák Éva helyettes tanársegédi kinevezésének határozott időre történő meghosszabbítását a Biológiai Intézethez (Növényszervezettani Tanszékre) 28 igen, 0 nem, 0 érvénytelen szavazattal,

Fáy-Siebenbürgen Róbert részmunkaidős tudományos főmunkatársi kinevezését határozott időre OTKA pályázat terhére a Földrajz- és Földtudományi Intézethez (Csillagászati Tanszékre) 27 igen, 0 nem, 1 érvénytelen szavazattal

támogatta.

III.

A Kari Tanács egyhangúlag (27 igen) elfogadta a dékáni pályázat szövegére tett javaslatot.

IV.

A Kari Tanács 26 igen, 1 tartózkodás mellett a dékánválasztást előkészítő bizottság elnökéül Nagy Károlyt, a Tudományos Tanács elnökét, tagjainak Tichy Gézát, a Kari Választási Bizottság elnökét és Dukán András Ferenc HÖK elnököt választotta meg.

 

 

V.

A Kari Tanács titkos szavazással a docensi pályázatok kiírására tett javaslatokat a következők szerint véleményezte:

 

 

igen

nem

érvénytelen

Fizikai Intézet

Anyagfizikai Tanszék

25

2

1

Földrajz- és Földtudományi Intézet

Meteorológiai Tanszék

(dinamikus meteorológia, geoinformatika)

26

1

1

Matematikai Intézet

Operációkutatási Tanszék

26

1

1

VI.

A Kari Tanács titkos szavazással professor emeritus cím adományozását javasolja

Gábris Gyula egyetemi tanár részére  26 igen, 1 nem, 1 érvénytelen szavazattal,

Gráf László egyetemi tanár részére 26 igen, 1 nem, 1 érvénytelen szavazattal.

 

VII.

A Kari Tanács titkos szavazással 27 igen, 0 nem, 1 érvénytelen szavazattal tiszteletbeli doktor és professzor cím adományozását javasolja Markku Kulmala, a Helsinki Egyetem professzora részére.

VIII.

A Kari Tanács titkos szavazással egyhangúlag (28 igen) támogatja Groma Istvánnak a Fizika alapszak és a Fizikus mesterszak szakfelelősi feladatainak ellátásával való megbízását.

 

IX.

A Kari Tanács a Freud Róbert egyetemi docens nyugdíjba vonulása miatt a Tanulmányi és Oktatási Bizottságban megüresedett helyre Keleti Tamás egyetemi docens megbízását egyhangúlag támogatta.

A Kari Tanács Papp Gábor egyetemi tanár lemondása miatt a Tanulmányi és Oktatási Bizottságban megüresedett helyre Derényi Imre egyetemi docens megbízását egyhangúlag támogatta.

 

A Minőségbiztosítási és Stratégiai Bizottságba Vattay Gábor helyett Jánosi Imre egyetemi docens megbízását egyhangúlag támogatta.

 

X.

A Kari Tanács a Nagyműszeres Kari Kutató és Műszer Centrum alapítására tett módosított javaslatot 24 igen, 0 nem, 3 tartózkodás mellett támogatta.

 

(A részszavazások eredményét a hangfelvétel tartalmazza.)

(lásd 1.sz. melléklet)  

 

XI.

A Kari Tanács a HKR kari részének módosítására tett javaslatot az alábbiak szerint egyhangúlag (27 igen) támogatta:

 

Az 567. § az alábbi szövegezésre módosul (a módosítások Comic Sans betűtípussal jelölve):

 

SZAKMAI ÖSZTÖNDÍJ

(1) A szakmai ösztöndíjra a képzési követelményekben szereplő szakmai terepgyakorlatokon való részvétel alapján lehet pályázni a Kari Ösztöndíjbizottság által meghatározott határidő betartásával.

(2) A pályázatokat csak az erre a célra kialakított pályázati űrlapon lehet benyújtani.

Az űrlapot a félév első hetétől pályázati időszakot megelőzően elérhetővé kell tenni a Hallgatói Irodában, valamint a Hallgatói Önkormányzat honlapján.

(3) A pályázatot a szakmai terepgyakorlaton résztvevő hallgatók egyszerre, közösen adhatják be.

(4) A pályázatnak tartalmaznia kell:

a) a résztvevők névsorát, adatait

b) a gyakorlatot vezető tanár(ok), vagy a tanszékvezető hivatalos igazolását a részvételről.

(5) A pályázatokról és a megítélt támogatás mértékéről a Kari Ösztöndíjbizottság dönt.

 

Indoklás:

A javaslat a Hallgatói Önkormányzat kezdeményezésére született. Az 51/2007. Kormányrendelet 7. §-a teljesítmény alapú ösztöndíjként határozza meg a szakmai ösztöndíjat, míg a szakmai gyakorlaton való részvétel alapján szociális alapú ösztöndíjat lehet fizetni. Ezt az ellentmondást próbálja feloldani a fenti szabályzatmódosítás.

 

 

XII.

A Kari Tanács a Kari Ösztöndíjbizottság ügyrendjére tett javaslatot egyhangúlag jóváhagyta.

 (lásd 2.sz. melléklet)      

 

XIII.

A Kari Tanács az alábbiakban felsorolt szakok képzési tervének módosítására tett javaslatot egyhangúlag támogatta:

Biológia alapszak

Biológus mesterszak

Tanári mesterszak biológia modul (3 féléves, 30 kredites, egyetemen szerzett diplomával rendelkező biológusok számára)

Geológus mesterszak

Minor fizika tanári modul (nem fizika alapszakos, tanári szakirányos, második tanári szakként fizikát választóknak kínált fizika modul) 

Tanári mesterszak, 40 kredites matematikatanár modul, 2 féléves képzés, a nem matematika szakos tanári diplomával rendelkezők számára

Tanári mesterszak, 50 kredites matematikatanár modul, 3 féléves képzés, más pedagógus szakképzettséggel rendelkezők számára

Földrajz alapszak

Geográfus mesterszak/Geoinformatika szakirány

Kémia alapszak

Vegyész mesterszak

(lásd 3 sz. melléklet)       

XIV.

A Kari Tanács a Qualicont Kht. Tudományos fórumának felvételét az Eötvös Tudományos Konferencia rendezvény sorozatba egyhangúlag támogatta.

XV.

Bejelentések

A Dékán bejelentette, hogy:

 

·         November 3-án Miskolcon a Tudomány Napja nyitó rendezvényén Pálinkás József, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke Eötvös József Koszorúval tüntette ki Báldi Tamást, az Általános és Történeti Földtani Tanszék nyugalmazott professzorát.

 

·         Az Országos Tudományos Diákköri Tanács Elnöksége a XXX. Jubileumi Országos Tudományos Diákköri Konferencia alkalmából megalapította a XXX. Jubileumi Országos Tudományos Diákköri Konferencia Emlékérmét. A kitüntetést október 27-én Karunkról 10 oktató vehette át a Gólyavárban megrendezésre került eseményen: Erdei Anna egyetemi tanár és Zboray Géza adjunktus (Biológiai Intézet), Szabó Mária egyetemi tanár és Szabó Csaba egyetemi docens (Földrajz- és Földtudományi Intézet), Medzihradszky Kálmán egyetemi tanár, Surján Péter egyetemi tanár és Nagy Sándor egyetemi docens (Kémiai Intézet), Vecseiné Munkácsy Katalin egyetemi docens (Matematikai Intézet), Kiss Ádám egyetemi tanár és Horváth Ákos egyetemi docens (Fizikai Intézet).

 

·         A Journal of Solid State Electrochemistry folyóirat legújabb, novemberi száma cikkeivel Inzelt György professzort köszöntötte 65. születésnapja alkalmából.

 

·         Dr. Hoffmanné Szalay Zsófiát a köztársasági elnök jóváhagyásával „Promotio sub auspiciis praesidentis Rei Publicae” kitüntetéssel avatták doktorrá.

 

·         A következő Kari Tanács az eredeti ütemtervtől eltérően 2011. december 7-én lesz, a karácsonyi fogadás december 14-én.

 

 

 

kmf.

 

 

Michaletzky György s.k.
dékán

Csibra Klára s.k.
a KT titkára