Határozat

Nagyműszeres Kari Kutató és Műszer Centrum létrehozásáról

- alapító dokumentum-

 

A Természettudományi Kar a Kar támogatásával beszerzett nagyértékű műszerek hatékony és széleskörű kihasználásának érdekében létrehozza a Dékáni Hivatalon belül a „Nagyműszeres Kari Kutató és Műszer Centrum”-ot (továbbiakban: Centrum).

 

1.      § A Centrum küldetése:

(1)                 az ELTE Természettudományi Karán kiemelt jelentőséggel bíró anyag- és élettudományi kutatások támogatása,

(2)                  a kutatásokhoz szükséges műszeregyüttes működtetése, fenntartása és fejlesztése;

(3)                 szakmai támogatás a berendezéseket igénybevevő kutatások magas színvonalon történő kivitelezéshez;

(4)                 a multidiszciplináris kutatási megközelítés támogatása és fejlesztése;

(5)                 nemzetközi színvonalú elméleti és kísérleti kutatómunka végzése, és az eredmények közzététele tudományosan elismert folyóiratokban;

(6)                 részvétel a Centrum küldetésével összhangban lévő hazai és nemzetközi pályázatokon az eszközpark továbbfejlesztése és további fejlesztési források bevonása érdekében;

(7)                 kapcsolatfelvétel és közös K+F tevékenység vezető hazai és külföldi kutatóhelyekkel;

(8)                 a kísérleti kutatómunka hallgatói vonzerejének növelése, ismeretterjesztő tevékenység folytatása;

(9)                 a kísérleti oktató és kutató munka színvonalának emelése a karon.

 

2.      § A Centrum vezetése

 

(1)   A Centrumot a Dékán által felkért igazgató irányítja, a Dékán felügyelete alatt.

(2)   Az igazgató felkérése egy alkalommal egy évre szól, lehetőség szerint felváltva a különböző Intézetekből. A kinevezés kezdete igazodik a Karon szokásos kinevezési rendhez.

(3)   Az igazgató munkáját Centrumtanács segíti. A tanácsot az igazgató, valamint 4 szakterület (fizika, kémia, biológia és földrajz- és földtudomány) képviselői alkotjákintézetenként egy-egy fő. A tanács ezen tagjait az érintett intézetek igazgatóival való egyeztetés után a Dékán kéri fel az intézetek azon munkatársai közül, akik kutatási tevékenysége kapcsolódik a Centrumhoz tartozó műszerparkhoz. A tanács tagjainak mandátuma két évre szól.

(4)   A Centrumtanács feladatai közé tartozik a Centrum belső szabályzatának, ügyrendjének előkészítése.

(5)   A tanács feladatai közé tartozik, hogy kapacitáshiány esetén a Centrum igazgatója által felkért eseti szakértők javaslatai alapján döntsön a beterjesztett vizsgálatok prioritási rangsoráról, figyelembe véve a kérdéses vizsgálatok elvégzésének sürgősségét.

(6)   A tanács feladatai közé tartozik, hogy döntsön az esetleges megbízásos szerződések keretében elvégzendő vizsgálatok lehetőségéről és ütemezéséről.

(7)   A tanács feladatai közé tartozik, hogy koordinálja a Centrumhoz tartozó műszerparkon elvégzendő mérésekre beérkező belső (intézeti, kari), illetve külső (egyetemi, egyetemen kívüli) igények végrehajtásának ütemezésétfigyelembe véve a mérés tényleges végrehajtásához szükséges és rendelkezésre álló szakértelmet, időt. Ennek pontos szabályozását a Centrum belső szabályzata rendezi.

(8)   A tanács feladata a műszerpark használatával született alapkutatási publikációk visszhangjának rendszeres értékelése, illetve a megbízásos kutatások tudományos értékelési módjának kialakítása.

 

3.      § A Centrum munkatársai

 

(1)      A Centrum munkatársai többségében a TTK különböző intézeteihez tartozó alkalmazottak, akik kutatási, adminisztrációs illetve laboránsi, műszerészi tevékenységüket részben a Centrumon belül, annak szervezésében végzik. Az ilyen esetekben a munkatárs szervezeti egysége és a Centrum közötti megállapodásban kell előírni, hogy munkaidejének hányad részét és milyen ütemezéssel tölti a Centrumban végzett munkával. Ezt a megállapodást a Kar dékánjával is jóvá kell hagyatni.

 

(2)      A Centrumelsősorban saját bevételei, egyéb forrásai terhérea mérnöki, adminisztrációs, laboránsi, műszerészi munka elvégzéséhez alkalmazhat olyan munkatársat, aki csak a Centrumhoz tartozik. Ebben az esetben a munkavégzés helyének a Dékáni Hivatalt, azon belül a Centrumot kell megjelölni.

 

4.      § A Centrum működése

(1)   A Centrum tevékenységi körébe tartozik az, hogy megbízásos kutatási és fejlesztési (K+F) munkát vállaljon el külső megbízókkal kötött írásbeli szerződés alapján.

(2)   A Centrum jogosult külső megbízás alapján a műszerparkjába tartozó eszközökön méréseket végezni.

(3)   A Centrum jogosult pályázati tevékenységet folytatni. Az olyan pályázatokat, amelyek végrehajtása alapvetően valamely, a Centrum műszerparkjába tartozó műszeren végzendő mérésekre épít, elsősorban a Centrumon keresztül kell benyújtani.

(4)   Azon esetekben, amikor indokolt módon a Kar más szervezeti egysége nyújtja be a pályázatot, de a pályázat végrehajtásához szükség van a Centrum műszerparkjába tartozó műszereken mérés elvégzésére, a benyújtás előtt meg kell állapodni abban, hogy a Centrumban milyen díjazás mellett állnak rendelkezésre az igényelt műszerek, illetve hogy esetlegesen milyen díjazással végzi el a Centrum a kért méréseket. A megállapodás során figyelembe kell venni azt, hogy a pályázat elnyerése esetén milyen ütemezéssel kell majd az igényelt méréseket elvégezni.

(5)   Az (1)-(3) bekezdésekben megjelölt esetekben a szerződések aláírója a Dékán (illetve a Rektor, ha a vonatkozó egyetemi szabályozás úgy rendelkezik), továbbá a Centrum vezetője. A végrehajtásért felelős egységként a Centrumot kell megjelölni.

(6)   A Centrum ügyrendjében kell szabályozni, hogy az (1)-(2) pontokban megjelölt bevételes tevékenységből származó bevétel Centrumot illető részének hányadrésze felett rendelkezik a műszer működtetője, a mérés végrehajtója, illetve, hogy a bevétel hány százalékát kell közvetlenül az alkalmazott műszerrel kapcsolatos felújításra, beszerzésre fordítani és hány százalékát a Centrum általános céljainak végrehajtására.

(7)   A Centrum tevékenységi körébe tartozik a tudományos és műszaki tanácsadás is.

(8)   Ha a Centrumnak valamely külső tevékenységéből bevétele származik, az abból keletkezőkari hozzájárulás50%-a a Centrumot illeti. Ennek mindenkori felhasználásáról a Centrumtanács dönt.

(9)   A Kar a mindenkori állami támogatás függvényében törekszik arra, hogy abban az esetben, ha a Centrum műszerein rendszeresen méréseket igénylő, végző munkatársak száma egy adott évben jelentős létszámot ér el, akkor az állami támogatásból a Centrum számára is biztosítson költségvetési támogatást. Ennek mindenkori felhasználásáról a Centrumtanács dönt.

(10)                       A Centrum saját honlapot működtet, ahol a kar munkatársai számára elérhető módon havi bontásban közzéteszi a Centrumhoz tartozó egyes műszerek kihasználtságát az adott időszakban.

(11)                       A Kar munkatársai, ha kutatómunkájuk során szükségük van arra, hogy a Centrumhoz tartozó műszereken méréseket végezzenek, végeztessenek, ezt önköltségi áron tehetik meg. Az önköltségi árat a Centrum Tanácsa állapítja meg. Ennek során egyeztet a Kar Gazdasági és Műszaki Dékánhelyettesével. Az önköltségi árat úgy kell megállapítani, hogy az abból együttesen származó éves bevétel fedezze a műszer éves működtetési költségeit.

(12)                       A belső kutatási munka árát csökkenteni lehet, ha a Centrum más tevékenységéből származó bevétel biztosítja a műszerek működtetését. Ilyen tevékenység lehet megbízásos-szerződéses tevékenység, pályázatok, illetve ide számíthatóak az egységek közvetlen befizetései is.

(13)                       A Centrum külső megbízásos szerződéses munkáit nonprofit formában végzi, az ebből befolyó összegeket elsősorban az alaptevékenységre kell visszaforgatni. Ennek egyik formája lehet az, hogy a Centrum saját pályázati, kockázati alapot hoz létre.

(14)                       A Centrum a Dékáni Hivatalon belül önálló körzetszámmal rendelkezik.

 

5.      § A Centrum eszköztára

(1)   A Centrumba szervezett eszközök a TTK tulajdonában vannak, amelyeket a Kar a Centrum használatába ad.

(2)   A Centrum műszerállományát az alapítás idején azok az eszközök alkotják, amelyeket a TÁMOP-4.2.1.B-09/1/KMR pályázat keretében szerzett be a kar. Ezek az eszközök a következők: 700 MHz-es NMR berendezés; FEI Quanta 3D FEG/FIB pásztázó elektronmikroszkóp; 120 keV energiájú JEOL JEM 1011 transzmissziós elektronmikroszkóp; FACS Aria III sejtszortírozó berendezés.

(3)   Minden olyan nagyértékű eszköz, amelynek beszerzési ára 30 millió Ft-nál nagyobb, és amelynek beszerzéséhez a Kar a központi költségvetéséből hozzájárult, vagy kari, összegyetemi szintű pályázatok esetén, ahol a pályázatokba befogadott műszer(ek) megválasztásához kari rangsort kellett kialakítani, automatikusan a Centrum része lesz. Olyan esetben, amikor a beszerzett műszer kifejezetten csak a Kar egyetlen Intézetéhez tartozó munkatársainak kutatását szolgálhatja, a Kar Dékánja a Kari Minőségbiztosítási és Stratégiai Tanács javaslatára, a Centrumtanács véleményének figyelembevételével eltérhet ettől, és engedélyezheti az adott Intézetre korlátozott használatot.

(4)   A Centrumhoz tartozó műszerek leltárát a Centrum leltárfelelőse gondozza és a Centrum vezetője felel érte a Vagyongazdálkodási Szabályzatban meghatározottak szerint.

(5)   Intézeti vagy tanszéki forrásból beszerzett nagyértékű műszerek is csatlakozhatnak a Centrumhoz a Kari Minőségbiztosítási és Stratégiai Tanács javaslatára a Dékán döntése alapján. Ezen döntés meghozatala során ki kell kérni a Centrumtanács véleményét is.

 

6.      § A Centrum szabályzata

A Centrum belső működését részletesen meghatározó szabályzatát, ügyrendjét, amelyet a jelen alapító okirat alapján és annak szellemében kell létrehozni, a Dékán adja ki dékáni utasítás formájában.

 

7. § Minden olyan kérdésben, amelyet a jelen alapító okirat és a Centrum ügyrendje nem rendez, az Eötvös Loránd Tudományegyetem és a Természettudományi Kar vonatkozó szabályai érvényesek.

 

8. § A Centrum működését, beleértve a működési rendjét szabályozó jelen dokumentumot, és ügyrendjét három év elteltével felül kell vizsgálni.

 

9.      § A Centrum 2011. november 21-vel jön létre.

10.  § Első alkalommal az igazgató megbízatása 2011. november 21-től 2013. július 31-ig szól.

Budapest, 2011. november 18.

                                                                                          Michaletzky György

                                                                                                      dékán