Határozat a Kari Ösztöndíjbizottság ügyrendjéről

 

A Kari Tanács a Kari Ösztöndíjbizottság javaslatára a Bizottság ügyrendjét az alábbiak szerint hagyta jóvá:

 

1. § Általános rendelkezések

 

(1)     A Kari Ösztöndíjbizottság (továbbiakban KÖB) jár el első fokon a Természettudományi Kar hallgatóinak azon szociális és ösztöndíjjellegű ügyeiben, amelyeket az ELTE SzMSz II. kötetének VI.-VII. fejezete a hatáskörébe utal, illetve amelyek esetében a szabályzat az eljáró szervről nem rendelkezik.

(2)     A KÖB döntési, javaslattevő, véleményezési és ellenőrzési jogokkal rendelkező testület.

(3)     A KÖB eljár minden olyan ügyben, amelyet az Egyetemi Hallgatói Szociális és Ösztöndíj Bizottság (továbbiakban: EHSZÖB) a KÖB hatáskörébe utal.

(4)     A Kar bármely polgára a KÖB-höz fordulhat, ha véleménye szerint valamely szociális vagy ösztöndíjjellegű ügy intézése nem az ELTE SzMSz II. kötetének és a hatályos jogszabályoknak megfelelően történt.

 

2. § A Kari Ösztöndíjbizottság összetétele

 

(1)     A KÖB 9 tagból és 6 póttagból áll, akik delegáltságuk életbe lépésével titoktartási kötelezettséget vállalnak a Kari Ösztöndíjbizottsághoz kapcsolódó munkájuk során szerzett azon információkra, amelyek nyilvánosságra hozatala mások személyiségi jogait sérti.

(2)     A KÖB elnöke a TTK Hallgatói Önkormányzat (továbbiakban: HÖK) szociális elnökhelyettese, tagjai a HÖK által delegált 6+6 hallgató (szakterületenként egy tag és egy póttag), a HÖK esélyegyenlőségi biztosa, valamint a Tanulmányi Osztály vezetője. Szavazáskor a tagok egy szavazattal rendelkeznek.

(3)     A KÖB elnöke indokolt esetben egy-egy ülésre is helyettesíttetheti magát a KÖB által megszavazott szavazati jogú tagjával vagy póttagjával, ha ezt a szándékát az általa javasolt levezető elnök megnevezésével az ülés megkezdéséig írásban eljuttatja a KÖB tagjaihoz.

(4)     Amennyiben a szakterületek által delegált tag nem tud megjelenni a KÖB ülésen és előzetesen kimentését kéri, úgy őt szavazati joggal a helyére delegált póttag helyettesíti.

(5)     A KÖB a tanév első ülésén a tagok és póttagok közül titkos szavazással, egyszerű többséggel titkárt választ, aki a KÖB iratkezelését végzi, az üléseken készült jegyzőkönyvet és a meghozott határozatokat vezeti. A titkár személyére a KÖB bármely tagja vagy póttagja javaslatot tehet. A KÖB elnöke nem választható titkárnak. A titkár távolléte esetén a jegyzőkönyvvezető személyéről a KÖB az ülés megkezdésekor nyílt szavazással dönt.

(6)     A KÖB tagjai javasolhatják az elnöknek az ülésekre, vagy egyes napirendi pontok tárgyalásának idejére a Kar bármely polgárának meghívását. A meghívottakat a meghívással a KÖB tanácskozási joggal ruházza fel.

A HÖK Ellenőrző Bizottságának tagjai, a Kar dékánja, a HÖK elnöke és az EHSZÖB elnöke a KÖB állandó meghívottja.

(7)               A meghívottak részvételükkel egyúttal a KÖB tagjaira és póttagjaira vonatkozó titoktartási kötelezettséget is vállalják.

 

3. § A Kari Ösztöndíjbizottság működése

 

(1)     A KÖB ülését a KÖB elnöke hívja össze és vezeti le.

(2)     A KÖB ülését össze kell hívni:

(a)      szorgalmi időszakban havonta legalább egy alkalommal,

(b)     vizsgaidőszakban legalább egy alkalommal,

(c)      ha erre tagjainak 1/3-a az indok megjelölésével írásban kéri az elnököt (ebben az esetben két héten belül).

(3)     A szorgalmi időszak első hónapjának végéig a KÖB előzetes üléstervet egyeztet az adott félévre vonatkozóan.

(4)     A KÖB rendes vagy rendkívüli ülést tarthat.

(5)     A KÖB rendes ülésének helyét, idejét és a pontos napirendet az ülést megelőzően legalább 3 nappal írásban vagy elektronikusan közölni kell a tagokkal és a meghívottakkal. Az egyes napirendi pontokhoz kapcsolódó előterjesztéseket írásban vagy elektronikusan meg kell küldeni a KÖB tagjainak legalább 1 nappal az ülést megelőzően.

(6)     A KÖB rendkívüli ülését indokolt esetben írásos vagy elektronikus meghívó küldése nélkül is össze lehet hívni, amennyiben minden tag és póttag értesítésére kísérlet történt, az ülés a rendkívüli ok/körülmény felmerültekor akár azonnal megtartható.

(7)     A KÖB ülései zártak, melyeken kizárólag a KÖB tagjai, póttagjai és a meghívottak vehetnek részt.

(8)     A KÖB rendes és rendkívüli ülése határozatképes, ha a mandátummal rendelkező személyek legalább fele jelen van.

(9)     A KÖB döntéseit egyszerű többséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt, ez a jog a megbízott levezető elnökre át nem ruházható. Indokolt esetben, amennyiben erről a KÖB határozatot hoz a szavazás elektronikusan is folyhat.

(10) A rendszeres pályázatokat legkésőbb a szorgalmi időszak első napjáig, az egyszeri pályázatokat legalább a leadási határidő előtt 3 héttel kell kiírni és nyilvánosságra hozni.

(11) A pályázati kiírásnak mindenképp tartalmaznia kell a pályázati feltételeket: a leadás helyét, idejét, módját, a jogosultak körét, a bírálati szempontokat, a pályázathoz csatolandó dokumentumokat és a valótlan adatközlés fegyelmi következményeit.

(12) A határozatokat rá kell vezetni az aktákra, melyeket a KÖB elnöke ír alá. A határozatokról készült emlékeztetőt és az értelmezésükhöz szükséges dokumentumokat véleményezésre a KÖB minden tagja és póttagja megkapja. A véleményezés határidejének megszabásakor tekintettel kell lenni az ELTE aktuális utalási rendjére.

(13) A KÖB határozatait a kari nyilvánosság számára elérhetővé kell tenni a kari szociális faliújságon és/vagy az ELTE TTK HÖK honlapján a határozat meghozatalától számított 10 munkanapon belül – ez alól kivételt képeznek azok a határozatok, amelyek közzététele személyiségi jogokat sértene.

(14) A KÖB határozata ellen a hallgató annak közzétételétől számított 15 munkanapon belül írásban fellebbezéssel élhet, melyet a Hallgatói Jogorvoslati Bizottság bírál el. A másodfokú határozat ellen a hallgató bírósági felülvizsgálati kérelmet kérhet.

 

4. § A KÖB hatásköre

 

(1)   A KÖB dönt:

(a)      saját ügyrendjéről,

(b)     minden olyan szociális és ösztöndíjjellegű üggyel kapcsolatos kérdésben, amit felsőbb jogszabály vagy szabályzat nem utal más hatáskörbe.

(2)   A KÖB javaslatot tehet az EHSZÖB és a HÖK felé a hallgatók ösztöndíjjellegű ügyeit érintő szervezeti és működési változásokkal kapcsolatban.

(3)   A KÖB véleményt nyilváníthat a hallgatók ösztöndíjjellegű ügyeit érintő minden olyan intézkedésről, amelyben a döntés felettes szerv hatáskörébe tartozik.

(4)   A KÖB-nek jogában áll ellenőrizni a szociális és ösztöndíjjellegű ügyeket érintő döntések végrehajtását.

 

5. § Záró és hatályba léptető rendelkezések

 

Jelen ügyrend a Kari Tanács 2011. november 16-ai ülésén hozott jóváhagyó határozattal lép hatályba.

 

Budapest, 2011. november 21.

Michaletzky György s.k.
dékán