Határozat

 

 

A Kari Tanács az alábbiakban felsorolt szakok képzési tervének módosítását egyhangúlag támogatta.

 

A módosítások 2012 szeptemberében lépnek érvénybe felmenő rendszerben.

 

Biológia alapszak

 

A differenciált szakmai tárgyak moduljának "Alkalmazott biológiai gyakorlatok" almodulja úgy módosul úgy, hogy az almodul kurzusainak teljesítésével megszerezhető kreditek száma tárgyanként csökken és ezentúl megegyezik a kurzus kontaktóraszámával.

 

Indoklás: Ez  a legáltalánosabb kredithozzárendelés a szakon, így egy aránytalanság szűnik meg. Ez azt jelenti, hogy az almodullal szerzhető kreditek száma 30-ról 18-ra változik.
A teljes kerditkínálat ettől úgy változik meg, hogy a differenciált szakmai tárgyak eddigi 18+134+30 kreditjével szemben 18+134+18 kreditből kell 60-at választani, ami továbbra is bőséges kínálatot jelent.

 

Egyéb feltételek nem változnak.

E változtatásokat a Biológiai Intézet Tanácsa október 12-i ülésén támogatta.

 

Biológus mesterszak

 

A szakirányok  kötelezően választható tárgyainak listája két tárggyal bővül.

 

Receptorok, jelátvitel, sejtek közötti kommunikáció EA, és

Transzgénikus élőlények: GMO-k, génterápia, génkiütés, live imaging EA

(a tantárgyi adatlapok mellékelve)

 

Indoklás: A beillesztés célja kínálatbővítés és modernizálás.

E változtatásokat a Biológiai Intézet Tanácsa szeptember 14-i ülésén támogatta.

 

Tanári mesterszak biológia modul (3 féléves, 30 kredites, egyetemen szerzett diplomával rendelkező biológusok számára)

 

A Biológia tanításának elmélete és a Biológia tanításának gyakorlata c. tárgyak az 1. félévről a 2. félévre kerülnek. Ugyancsak módosulnak előfeltételek valamint egy tantárgynév és óraszám.

Indoklás: Az előfeltételek és egymásra épülések hatékonyabb összehangolása.

E változtatásokat a Biológiai Intézet Tanácsa október 12-i ülésén támogatta.

 

 

Geológus mesterszak

 

A szabadon választható tárgyak az alábbiakkal bővülnek:

 

Archeometria modul:

gg2n4592 Kerámiatechnológia I.      gyakorlat 3 óra 3 kredit

gg2n4593 Kerámiatechnológia II.     gyakorlat 2 óra 2 kredit

 

Őslénytani modul:

gg2n1595 Anatómiai ismeretek paleontológus hallgatóknak           előadás 2 óra 2 kredit

gg2n1596 Negyedidőszaki paleoökológia és éghajlatváltozás         előadás 2 óra 2 kredit

gg2n2596 Negyedidőszaki paleoökológia és éghajlatváltozás         gyakorlat 2 óra 2kredit

 

Szénhidrogén-földtani modul:

gg2n3594 Kőolajföldtani gyakorlat  gyakorlat 3 óra 3 kredit

 

Indoklás: a felvehető tárgyak kínálatának bővítése.

 

A vonatkozó tantárgyi adatlapok továbbá a módosított tantervi háló mellékelve.

 

Minor fizika tanári modul  (értsd: nem fizika alapszakos, tanári szakirányos, második tanári szakként fizikát választóknak kínált fizika modul)  

 

Megszűnik a 3 kredites „Differenciálegyenletek a fizikában I.” kurzus.

A „Matematikai kiegészítés a fizikához” kurzus 5-ről 6 kreditesre bővül (ez egyben heti óraszám is).

 

Indoklás: A fizikai tanulmányokhoz szükséges matematikai alapozást egységesen biztosítja bővülő „Matematikai kiegészítés a fizikához” kurzus. A felszabaduló 2 kredit a kötelezően választható tárgyak keretét növeli. (A mellékletekben a változásokat sárga szín jelzi.)

 

A „Termodinamika” kurzus átkerül a 6. félévből a 4.-be. (A mellékletekben a változásokat sárga szín jelzi.)

 

Indoklás: A félévenkénti óraterhelés egyenletesebbé tétele.

 

 

Tanári mesterszak,  40 kredites matematikatanár modul, 2 féléves képzés

a nem matematika szakos tanári diplomával rendelkezők számára

 

A „Szaktárgyi tanítási gyakorlat” c. tárgy  az első félévről a második félévére kerül.

 

Indoklás:  Az eddigi tapasztalatok azt mutatják,  hogy a gyakorlótanításhoz szükséges szakmai és módszertani tudás megszerzéséhez a tanárok számára előnyös lenne, ha előbb elvégeznék a tanári mesterszakos képzés első félévének matematikai szaktárgyait, továbbá a Matematikatanítás és szakmódszertan c. tárgyat, és a Szaktárgyi tanítási gyakorlatot csak a képzés második félévében teljesítenék.  A Szaktárgyi tanítási gyakorlatnak a képzés második félévére való áthelyezését javasolják az ELTE gyakorlóiskoláinak vezetőtanárai, továbbá a tárgyat felügyelő ELTE Matematikatanítási és Módszertani Központ is.  A modul tantervét a melléklet tartalmazza.

 

 

Tanári mesterszak,  50 kredites matematikatanár modul, 3 féléves képzés

más pedagógus szakképzettséggel rendelkezők számára

 

Teljesen új modul került kidolgozásra.

 

Indoklás: Igény lépett fel az ennek a modulnak megfelelő előképzettséggel bejövő hallgatók  miatt (gyógypedagógus jelentkezők).

Ez az új modul a nem matematika szakos tanári végzettséggel rendelkezőknek előírt 40 kredites modulból jött létre két további 5 kredites tantárgy beiktatásával: „Fejezetek az algebrából és a számelméletből”, és „Fejezetek a geometriából”.  A modul javasolt tantervét a melléklet tartalmazza. Ugyancsak mellékletben szerepel a két új tárgy tantárgyi adatlapja (tematikája). A többi tárgy tematikája a http://www.cs.elte.hu/programs/index_hu.html honlapon megtekinthető.

 

Földrajz alapszak

 

A Földrajz BSc tantervéből a  Szakmai gyakorlat tárgy  (0 kreditérték, 6 hét, 4. félév)
kikerül.

Indoklás: Nincsenek meg sem a belső, sem a külső feltételek a gyakorlat lebonyolítására az érintett mintegy 150 hallgató részére, a képzési cél sem teszi indokolttá. A képzésben a nem tantermi gyakorlati ismereteket a szakon a nyári és évközi terepgyakorlatokon adjuk át.  Szakmai gyakorlat nem szerepel minden alapszakunk tantervében így elhagyása nem kivételes.

 

Geográfus mesterszak

 

A Geográfus mesterszak új szakiránnyal bővül.

 

Indoklás: 

A Geoinformatika szakirány iránti munkaerő-piaci igényt az egykori alapítók a jelen szakirány alapítási folyamatában több konzultáció és véleménykérés formájában felmérték. Ezek szerint a szakirány iránt továbbra is létező munkaerő-piaci igényt jelenítenek meg a földrajz-földtudományi tudományos kutatóhálózat, a központi és önkormányzati közigazgatás, a területi és környezeti tervezéssel és fejlesztéssel, területi statisztikai elemzésekkel, döntés-előkészítéssel, döntéstámogatással, illetve EU-programozással foglalkozó ágazatok, továbbá a geoinformatika hazánkban épp növekedési fázisban lévő piaci szektora is. Ezért a korábban nem tervezett, de a szak képzési és kimeneteli követelményeiben szereplő szakirány indítása különösen itt, Budapesten indokolt, szakunk vonzerejét növelheti.

 

A részletes indítási kérelem mellékletben szerepel.


 

Kémia alapszak

 

1.Választható tárgyból kötelezően választható tárggyá változik a

„Fizikai kémiai labor elméleti háttere”

régi kód: kv1c9fz5

új kód: kv1c1fz10

gyenge előfeltétele (társfelvétel): Fizikai kémia labor (1) (kv1c4fz5)

 

2. Kötelezően választható tárgyból tanári szakirányon kötelező tárgy lesz:

 

„Bevezetés a kémiatanításba” (kv1c5tan)

Ezzel a változtatással a Kémia BSc tanári szakirányán a mintatanterv szerint megszerzendő kredit összege 181.

 

3. A mintatantervben ajánlott félév változik a következő tárgyak esetén:

 

„A környezet károsodása és védelme” (kv1c1kr2)

Negyedik félév helyett hatodik félév

 

„A magkémia alkalmazásai” (kv1c1mg2)

Ötödik félév helyett hatodik félév

 

„Magkémia labor” (kv1c4mg3)

Ötödik félév helyett hatodik félév

 

4. Előfeltétel változások:

 

„Laboratóriumi alapmérések” (fv1c4fi2)

Gyenge előfeltétele: „Fizika 1 előadás” (fv1c1fi1) helyett: „Bevezető matematika kémikusoknak (1) gyakorlat” (mv1c2mt1) vagy „Matematika 1 gyakorlat” (mv1c2mt1e)

 

„A környezet károsodása és védelme” (kv1c1kr2)

Erős előfeltétele korábban nem volt, a javaslat: „Kémiai technológia” (kv1c1tc1) és „Környezetkémia” (kv1c1kr1).

 

„A levegő-és vízkörnyezet kémiai minősítése” ((kv1c1kr3)

Erős előfeltétele korábban nem volt, a javaslat: „Analitikai kémia (2): Műszeres analitika” (kv1c1an3).

Gyenge előfeltétele korábban nem volt, a javaslat: „Környezetkémia” (kv1c1kr1)

 

„C és FORTRAN kémiai alkalmazásai gyakorlat” ( (iv1c3in3)

Erős előfeltétele korábban nem volt, a javaslat: „Kémiai számítástechnika labor(2)” (kv1c3in2)

 

„Molekuláris informatika előadás” (kv1c1in2)

Erős előfeltétele: „Biokémia” (kv1c1bk2) helyett : „Szerves kémia (3): Biológiai kémia” (kv1c1bk1)

 

Molekuláris informatika gyakorlat” (kv1c3in3)

Erős előfeltétele korábban nem volt, a javaslat: „Kémiai számítástechnika labor (2)” (kv1c3in2)

gyenge előfeltétel (társfelvétel): Molekuláris informatika előadás (kv1c1in2)

 

„Kémiai számítástechnika labor (2” (kv1c3in2)

A meglévő erős előfeltétel mellé új erős előfeltétel: „Bevezető matematika kémikusoknak (1) előadás” (mv1c1mt1) vagy „Matematika 1 előadás” (mv1c1mt1e)

 

Indoklás:  A változtatások  az újabb oktatási tapasztalatok összegzése alapján a szak didaktikai szerkezetét hivatottak javítani.

 

A tantervi háló a változások jelzésével mellékelve.

 

Vegyész mesterszak

 

A szabadon választható tárgyak az alábbiakkal bővülnek:

 

„Forgási (mikrohullámú) gázspektroszkópia” (Nemes László)

„Kétatomos molekulák spektroszkópiája” (Nemes László)

 

A tantárgyi adatlapok mellékelve.

 

Indoklás: Tantárgykínálat bővítése

 

 

Budapest, 2011. november 21.

 

Michaletzky György s.k.
dékán