Eötvös Loránd Tudományegyetem                                           DT-907/2011. (T-9)
Természettudományi Kar                                                           Budapest, 2011. október 19.
Dékáni Titkárság                                                                       

Emlékeztető és Határozatok
a Kari Tanács 2011. október 19-én (szerdán) megtartott üléséről

 

A Dékán napirend előtt bejelentette, hogy a Kari Tanácsnak László Dorina helyett új hallgatói tagja van Ivancsó Veronika személyében.

I.

A Kari Tanács a napirendet ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

II.

A Kari Tanács titkos szavazással

 

Vásárhelyi Tamás részfoglalkozású adjunktusi kinevezésének határozott időre történő meghosszabbítását a Természettudományi Kommunikáció és UNESCO Multimédiapedagógia Központhoz  25 igen,  0 nem,  1 érvénytelen szavazattal,

 

Uhrin András részfoglalkozású tanársegédi kinevezését határozatlan időre a Földrajz-és Földtudományi Intézethez (Általános és Alkalmazott Földtani Tanszékre)  26 igen,  0 nem,  0 érvénytelen szavazattal,

 

Palugyai István részfoglalkozású tudományos segédmunkatársi kinevezésének határozott időre történő meghosszabbítását a Természettudományi Kommunikáció és UNESCO Multimédiapedagógia Központhoz 23 igen, 2 nem, 1 érvénytelen szavazattal

 

támogatta.

III.

A Kari Tanács titkos szavazással Lichtenberger János tudományos főmunkatárs docensi kinevezését a Földrajz- és Földtudományi Intézethez (Geofizikai és Űrtudományi Tanszék Űrkutató Csoportjához) egyhangúlag (26 igen) támogatta.

IV.

A Kari Tanács 25 igen, 1 tartózkodás mellett elfogadta a Növényrendszertani és Ökológiai Tanszék (Department of Plant Taxonomy and Ecology) Növényrendszertani, Ökológiai és Elméleti Biológiai Tanszék (Department of Plant Taxonomy, Ecology and Theoretical Biology) névre való változtatását.

V.

(Frei Zsolt 14.16 órakor megérkezett.)

 

A Kari Tanács egyhangúlag (27 igen) támogatta a Kari SzMSz 35.§ Tanulmányi és Oktatási Bizottságról szóló rendelkezésének módosítására tett alábbi javaslatot:

„Tanulmányi és Oktatási Bizottság 12 tagú. Elnöke az oktatási dékánhelyettes. Az intézetek a Földrajz- és Földtudományi Intézet kivételével egy-egy oktatóval képviseltetik magukat. A Földrajz- és Földtudományi Intézet két központja a Földrajztudományi és a Földtudományi Központ egy-egy tagot delegál, akik 1/2-1/2 szavazattal rendelkeznek. A HÖK 5 tagot jelöl szavazati joggal - az egyes intézetekhez tartozó szakokon tanuló hallgatók képviseletében egyet-egyet. Az üléseken tanácskozási jogú állandó meghívottként vesz részt a Környezettudományi Centrum egy képviselője, valamint egy, a HÖK által jelölt, a környezettudományi képzésben résztvevő hallgatókat képviselő hallgató.

A bizottság átruházott hatáskörben elkészíti a Köztársasági Ösztöndíj adományozására vonatkozó rangsorolt javaslatot.”

 

Indoklás:  A környezettudományi képzés tanácskozási jogú képviselete eddig csak oktatói oldalról valósult meg. A változtatás ezt hallgatói részről is lehetővé teszi.

 

VI.

A Kari Tanács a HKR kari részének módosítására tett javaslatokat egyhangúlag (27 igen) támogatta az alábbiak szerint:

 

A HKR 547. § az alábbi bekezdéssel egészül ki:

 

„547. § (3) A hallgató a 73. § (8) által lehetővé tett vizsgaidőszakonként egyetlen sikeres vizsgaeredmény javítására irányuló újabb vizsga lehetősége mellett térítési díj ellenében további két tárgyból tehet javítóvizsgát az adott vizsgaidőszakban.”

 

(1)      A HKR 579. § az alábbi szövegezésre módosul:

 

579. §

(1) A karon az ugyanabból a tanegységből tett harmadik vizsga díja 1500 Ft, a további vizsgáké vizsgánként 3000 Ft.

(2) A karon egy vizsgaidőszakon belül az első, sikeres vizsgaeredmény javítására irányuló vizsga ingyenes. A további, sikeres vizsgaeredmény javítására irányuló vizsgák díja vizsgánként 3000 Ft.

(3) A vizsgáról való igazolatlan hiányzást követő vizsga esetén fizetendő díj: 3000 Ft.

(4) Vizsgakurzuson tett első vizsga ingyenes.

(5) A díjak évente változtathatók a KT döntése szerint.”

 

 

Indoklás:

 

A javaslat a Hallgatói Önkormányzat kezdeményezésére született, és a várakozások szerint elsősorban azokat a hallgatókat érinti, akik ösztöndíj-pályázati kritériumok miatt a jelenlegi kereteken biztosítotton felül további, legfeljebb két vizsgaeredményüket szeretnék javítani.

Lehetőséget kapnának a javításra azok a hallgatók is, akik úgy gondolják, egynél több sikeresen letett vizsgájukat jobb érdemjegyre is képesek teljesíteni, és élni is szeretnének a javítás lehetőségével.

VII.

A Kari Tanács a Szenátusi előterjesztéseket a következők szerint véleményezte:

 

a) SzMSz három kötete és azok mellékleteinek módosításáról a Kari Tanács észrevételei a következők:

 

A Kari Tanács a szenátusi előterjesztést az alábbi módosítások mellett támogatja:

 

A javaslat 3. pontjában szereplő, az SzMR 64. § (5) bekezdés második mondat helyébe lépő rendelkezéssel, miszerint „Ha a tag neki fel nem róható okból legalább három egymást követő ülésen nem képes ellátni feladatát, a rektor kezdeményezésére a Szenátus a tagságát a jelenlévők 2/3-ának többségével meghozott határozatával megszüntetheti. (...)” nem értünk egyet. Az egyes tagokat különböző testületek választják, így véleményünk szerint a Szenátus nem szüntetheti meg a tagok megbízatását. Javasoljuk, hogy ha a tag neki fel nem róható okból legalább három egymást követő ülésen nem képes ellátni feladatát, a Szenátus kezdeményezze a tagot delegáló testületnél a tag visszahívását, és ezen  eljárás szabályai részletesen legyenek szabályozva.

 

Az előterjesztés 8. pontjával (Konfuciusz Intézet Szervezeti és Működési Szabályzat 3. § új (2) bekezdés) kapcsolatban javasolnánk, hogy a „Hanban” rövidítés helyett inkább a Hivatal teljes neve szerepeljen, esetleg mellette zárójelben a rövidítéssel, és - tekintettel az Egyetem magyar voltára - lehetőleg magyar fordításban.

 

/A Kari Tanács a határozatot ellenszavazat és tartózkodás nélkül hozta./

 

b) HKR módosításáról (plágium) a Kari tanács észrevételei a következők:

 

A Kari Tanács a szenátusi előterjesztést az alábbi módosítások mellett támogatja:

 

Az új 74/A. §  (1) bekezdését javasoljuk kiegészíteni azzal, hogy a laboratóriumi jegyzőkönyv sem minősül hallgatói műnek.

 

Véleményünk szerint nincsen értelme a 74./B. § (2) bekezdésében rögzíteni, hogy az oktató plágiumkereső szoftver alkalmazására jogosult, mivel ez minden szabályozás nélkül is joga az oktatónak, illetve abban az esetben, ha a szabályzat a plágiumkereső szoftver használatáról kifejezetten rendelkezik, felmerül a kérdés, hogy más módszerek (pl. keresés a Google segítségével) alkalmazhatók-e.

 

A HKR 76. § (6) bekezdés helyébe lépő új rendelkezés szövegét az alábbiak szerint javasoljuk módosítani:

„76. § (6) A szakdolgozat a hallgató önálló munkája, melyben be kell tartani a 74/A-74/C. §-okban foglalt rendelkezéseket. A szakdolgozathoz csatolni kell a hallgató eredeti aláírással ellátott nyilatkozatát, melyben kijelenti, hogy az saját ez az önálló szellemi alkotása , és megfelel a 74/A-74/C. §-okban, valamint a (3) bekezdésben foglalt rendelkezéseknek.”

 

/A Kari Tanács a határozatot ellenszavazat és tartózkodás nélkül hozta./

 

c) FKR (kitüntetések) módosításáról a Kari Tanács észrevételei a következők:

 

A Kari Tanács a szenátusi előterjesztést az alábbi módosítás mellett támogatja:

 

„110. § (1) „Pro Universitate Emlékérem arany fokozata adományozható

a) vezetői tevékenysége elismeréseként az Egyetem legalább egy ciklust kitöltő rektorhelyettesei és legalább több  két ciklust kitöltő dékánhelyettesei részére megbízatásuk lejártakor;.. ”

 

/A Kari Tanács a határozatot 19 igen, 0 nem és 8 tartózkodás mellett hozta. A részszavazások eredményét a hangfelvétel tartalmazza./

 

VIII.

Bejelentések

A Dékán bejelentette, hogy:

·         Magyarország első digitális planetáriuma Karunkon nyílt meg 2011. szeptember 22-én.

·         Szeptember 5-én Horváth Gábor és Hegedűs Ramon munkája nyomán megtörtént a Biológiai Fizika Tanszék szabadalmi bejelentése az Estrato Kutató-Fejlesztő Kft. és a Környezetoptika Laboratórium által kifejlesztett, s tavaly ősszel a nemzetközi Polarstern expedíción az Atlanti-óceánon tesztelt polarizációs felhődetektorral kapcsolatban a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalánál. A találmány az ELTE szolgálati szabadalma.

 

Megtörtént a szeptember végén záródó EuFP7-es TabaNOid pályázat keretében Horváth Gábor és Kriska György közreműködésével kifejlesztett napelemes bögölycsapda ELTE-s találmányi bejelentése is.

·         A 26. Spar Budapest Nemzetközi Maratonon először nyert egyetemi klub férfi maratoni csapatbajnokságot. A csapat tagjai között két TTK-s is volt: Pach Péter Pál (matematika) és Szabó Gábor (környezettan).

·         Szigeti György Biológia alapszakos hallgató elnyerte az „Élen a tanulásban, élen a sportban” elnevezésű fővárosi kitüntető címet.

·         A lengyelországi Torunban rendezett X. Közép-Európai Elméleti Kémiai Szimpóziumának (10th Central European Symposium on Theoretical Chemistry) poszterdíjait a Természettudományi Kar Kémiai Intézetének doktoranduszai nyerték el, Pillió Zoltán másodéves hallgató és Leonie Mück (Mainz) az Intézet vendéghallgatója. Mindketten Szalay Péter egyetemi tanár csoportjában dolgoznak

 

  • A következő Kari Tanács november 16-án lesz.

 

kmf.

 

 

Michaletzky György s.k.
dékán

Csibra Klára s.k.
a KT titkára