Eötvös Loránd Tudományegyetem                                            TTK/21/10/2012 (T-9)
Természettudományi Kar                                                           Budapest, 2012. december 5.
Dékáni Titkárság                                                                       

Emlékeztető és Határozatok
a Kari Tanács 2012. december 5-én (szerdán) megtartott üléséről

A Dékán napirend előtt bemutatta a Kari Tanács új hallgatói tagját: (Sándor Máté helyett) Szakács Dávid.

I.

A Kari Tanács a napirendet ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

II.

 

A Kari Tanács a Szenátusi előterjesztéseket a következők szerint véleményezte:

 

a) a SzMSz első kötetének módosításáról (hallgatói részvétel a kari tanácsokban): 

 

A szenátusi előterjesztéshez a Kar Tanácsa az alábbi módosító javaslatot tette (14 igen, 12 nem, 1 tartózkodás mellett):

 

SzMR 116. § (1) A kari tanács összetételéről, a tagok megválasztásának delegálásának szabályairól a kar szervezeti és működési szabályzatában kell rendelkezni azzal, hogy a tagok legalább 1/4 –ét 1/5-ét, legfeljebb 1/3-át az EHÖK kari részönkormányzata az EHÖK Alapszabályában meghatározottak szerint delegálja, további legalább egy fő pedig a doktori képzésben részt vevők képviselője, aki az Egyetemi Doktorandusz Önkormányzat alapszabálya szerint kerül delegálására.”

 

/A részszavazások eredményét a hangfelvétel tartalmazza./

 

 

b) SzMSz három kötete és azok mellékleteinek az Nftv-nek való megfelelés érdekében tett módosításáról a Kari Tanács egyhangúlag az 1. sz. melléklet szerinti állásfoglalást hozta.

 

 

 

III.

A Kari Tanács a Matematikai modellezési tanártovábbképzés akkreditációjára tett javaslatot egyhangúlag (27 igen) támogatta.

 (lásd 2. sz. melléklet)     

XIV.

XV.

Bejelentések

A Dékán bejelentette, hogy:

 

 

·         Elhunyt Kiss István, az ELTE címzetes egyetemi tanára, a magkémia oktatás elindítója az ELTE TTK-n.

·          A Junior Prima Díjat a Magyar Tudomány kategóriában idén tíz fiatal kutató vehette át, közülük hárman Karunk munkatársai: Czakó Gábor (Kémiai Intézet), Kun Gábor (Matematikai Intézet),  és Korcsmáros Tamás (Biológiai Intézet).

A díjazottak közül az ELTE-n végezte tanulmányait Rokob Tibor András kémikus is, akit 2010-ben avattak kitüntetéses doktorrá.

·         A Kari Tanács ülését követően kerül sor a Szenátus oktató-kutató tagját megválasztó ülésre (a Tanács oktató, kutató tagjai részvételével).

·         A Kari Tanács rendes ülése 2012. december 12-én lesz, a karácsonyi fogadásra 2012. december 12-én 16.30-kor kerül sor a Gömb Aulában.

 

 

 

kmf.

 

 

Surján Péter s.k.
dékán

Csibra Klára s.k.
a KT titkára