A Természettudományi Kar Tanácsának állásfoglalása

az ELTE SZMSz három kötetének (SzMR, FKR, HKR)  módosítására vonatkozó szenátusi előterjesztésről

(oldalszámok az” Előterj  SzMSz mód Nftv. 1. melléklet 2012.12.” nevű fájl alapján)

 

1. oldal:

Szenátusi javaslat:

SzMR 10. § (2) A kar szervezeti és működési szabályzatában kell rögzíteni:

(…)

b) azoknak az oktatói, kutatói és vezetői egyéb munkaköröknek a felsorolását, amelyek betöltéséhez a kar pályázati eljárást ír elő,

 

TTK KT:

SzMR 10. § (2) A kar szervezeti és működési szabályzatában kell rögzíteni:

(…)

b) azoknak az oktatói, kutatói és vezetői egyéb  további munkaköröknek a felsorolását, amelyek betöltéséhez a kar pályázati eljárást ír elő,

 

Az „egyéb” kicsit dehonesztáló.

…………………………

2. oldal

·         Szenátusi javaslat:

„SzMR 38. § (1) Az szakkollégiumok Egyetem a magas színvonalú, önálló és/vagy az egyetemi képzésbe illeszkedő szakmai képzést folytató, az egyes szakterületeken való jártasság elmélyítésére további képzést nyújtó, közösségformáló, önkormányzati elven működő, társadalmi problémákra érzékeny, szakmailag igényes értelmiség kinevelését, valamint tehetséggondozást célzó intézmények szervezeti egységként a (2) bekezdésben felsorolt kollégiumokat szakkollégiumként működteti. „

TTK KT:

Javasoljuk a jelenleg hatályos szöveg megtartását. Véleményünk szerint nem elfogadható elképzelés a szakkollégiumok beolvasztása a kollégiumok címszó alá. Ezt nem indokolja a törvény megváltozása. Általános „kollégium” címszó nincsen a szabályzatban, csak Egyetemi Kollégium. Ráadásra a 39. § (3) az Egyetemi Kollégium részeként határozza meg a „kollégiumokat”, mint telephelyeket.

A szakkolégiumoknak vannak olyan tagjai is, akik nem laknak az épületben, csak a szakkollégiumi tevékenységben vesznek részt.

 

…………………………

·         Szenátusi javaslat:

SzMR 45. § (2) A Rektori Ellenőrzési Önálló Osztályt osztályvezető irányítja. Az osztályvezetőt a rektor valamennyi alkalmasnak talált pályázó felsorolását tartalmazó javaslatára által erre a célra megalakított eseti bizottság által rangsorolt, a rektor által a fenntartó részére megküldött pályázatok alapján az állami vagyonért felügyeletéért felelős miniszter bízza meg. Az osztályvezető megbízását az állami vagyonért felelős miniszter a rektor kezdeményezésére, a gazdasági tanács vagy saját maga kezdeményezésére az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter hatáskörben vonhatja vissza. Az állami vagyonért felelős miniszter e bekezdés szerinti döntéseiről előzetesen tájékoztatja az oktatásért felelős minisztert.

TTK KT:

Megjegyzés - Az Nftv. 37. § (5) bekezdése szerint a Szenátus rangsorol.

Az SzMR 1. számú mellékletében még hibásan szerepel, hogy a Gazdasági Tanács kezdeményezheti a belső ellenőrzés vezetőjének vezetői megbízásának visszavonását.

…………………………

3. -4. oldal / SzMR 66. § (1) és (4) bekezdése

TTK KT:

Az Nftv. 12. § (3) hc) a Szenátus (leadható) döntési jogkörébe sorolja az oktatói, kutatói és vezetői pályázatok rangsorolását.

Ennek különböző eseteiről részletesen rendelkezik az SzMR 1. melléklete, de az SzMR 66. § (1) és (4) bekezdése csak bizonyos eseteket emeli ki. Ehelyett célszerűbb lenne, ha az SzMR a Szenátus kizárólagos és átadható hatásköreinek felsorolásakor csak utalna az 1. számú mellékletére.

…………………….

TTK KT:

SzMR 66. § (1)

A Javaslat általában  -az Nftv. pontos szövegét átvéve – fenntartót említ. Az SzMR 66. § (1) bekezdés c) pontjában is javasoljuk az „az állami vagyonért felelős miniszter” megjelölés helyett a „fenntartóként” való megjelölést.

………………

SzMR 66. § (1) h) pont „vezeti” helyett „vezetői”

………………………..

 

6. oldal

TTK KT:

·         SzMR 86.§ (1) bekezdés - Az SzMR 1. számú mellékletében még hibásan szerepel, hogy a Gazdasági Tanács kezdeményezheti a főigazgató vezetői megbízásának visszavonását.

 

„Az állami vagyoéért felelős miniszter” helyett Az állami vagyonért felelős miniszter”

………………………

 

·         Szenátusi javaslat:

SzMR 89. § (1) „Az Egyetemen törvényi előírások alapján központi szintű egyetemi testületként…”

TTK KT:

A TTK Kari Tanácsának véleménye szerint az Egyetem jelenlegi SZMR 89. §-ban felsorolt bizottságok nem mindegyikének létrehozatalát írja elő a hatályos Nftv.

………………………

·         Szenátusi javaslat:

SzMR. 92.§ (2)

„A” változat

A doktori tanács valamennyi tagjának – a doktorandusz képviselő kivételével – tudományos fokozattal kell rendelkeznie. A doktori tanács tagjainak kiválasztásánál biztosítani kell, hogy legalább két olyan tagja legyen, aki az Egyetemmel nem áll foglalkoztatási jogviszonyban. A doktori tanács egy tagját az EHÖK delegálja. A doktori tanács ülésén az EHÖK doktorandusz képviselője tanácskozási joggal vesz részt.

„B” változat

A doktori tanács valamennyi tagjának – a doktorandusz képviselő kivételével – tudományos fokozattal kell rendelkeznie. A doktori tanács egy tagját az EHÖK delegálja. A doktori tanács ülésén az EHÖK doktorandusz képviselője tanácskozási joggal vesz részt.

TTK KT: A Kar a B változatot támogatja, azzal, hogy mivel az Nftv. megkülönbözteti a hallgatói önkormányzatot és a doktorandusz önkormányzatot, javasoljuk, hogy a szöveg tükrözze azt, hogy a doktori tanács egy tagját a doktorandusz önkormányzat delegálja.

………………………

 

7. oldal

Szenátusi javaslat:

SzMR 117.§ (2) „A kari tanács javaslatot tesz a Szenátus számára:

…f) pontja az államilag finanszírozott a magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzésre felvehető hallgatók számának megállapítására.”

TTK KT: Javasoljuk a fenti rendelkezés eltörlését. Nem életszerű, hogy a megjelölt testületek döntsenek a hallgatók számáról, mivel többnyire a döntésre rendkívül rövid idő áll rendelkezésre.

………………….

Szenátusi javaslat:

SzMR 125. § A kari bizottságokban, szakmai testületekben a hallgatók képviseletét a testületek jellegére figyelemmel biztosítani kell. A tanulmányi, vizsga- és szociális ügyekben eljáró bizottságban a hallgatói tagok száma nem lehet kevesebb, mint az összes tag számának fele negyede.

TTK KT:

SzMR 125. § A kari bizottságokban, szakmai testületekben a hallgatók képviseletét a testületek jellegére figyelemmel biztosítani kell. A tanulmányi és vizsga ügyekben eljáró bizottságban a hallgatói tagok száma nem lehet kevesebb, mint az összes tag számának fele negyede.  legalább 25 és legfeljebb 50%-a. A szociális ügyekben eljáró bizottságban a hallgatói tagok száma nem lehet kevesebb, mint az összes tag számának fele negyede. 

Indoklás:

A szociális ügyekben eljáró bizottságok (pl. ösztöndíj bizottság) kivételével a többi esetben indokoltnak látszik a hallgatói részvétel felső határának meghatározása.

……………

FKR

10. oldal:

·         Szenátusi javaslat:

 

FKR 9. § (1) Az Egyetemen kizárólag nyilvános pályázati eljárás eredményeképpen tölthető be ….

b) a Harmadik Részben meghatározott magasabb vezetői és vezetői,

c) a kari szervezeti és működési szabályzatban meghatározott az a) és b) pontba nem tartozó egyéb oktatói,  és kutatói és vezetői,….

munkakör.

 

TTK KT:

Az Nftv. 37. § (3) bekezdése alapján az alábbi szöveget javasoljuk:

FKR 9. § (1) Az Egyetemen kizárólag nyilvános pályázati eljárás eredményeképpen tölthető be

b)      a Harmadik Részben meghatározott magasabb vezetői és szervezeti egység vezetői, valamint az előzőek helyettesítésére vonatkozó

c)      a kari szervezeti és működési szabályzatban meghatározott az a) és b) pontba nem tartozó egyéb oktatói  és kutatói és vezetői,….

munkakör.

 

……………………………….

·         Szenátusi javaslat:

 

FKR 9. § (7) felsőoktatás felügyeletét ellátó minisztérium”

TTK KT:

 „oktatásért felelős minisztérium”.

……………………………………..

·         TTK KT:

FKR 9.§ (10) bekezdés jelenleg: „A pályázat benyújtására rendelkezésre álló időszak nem lehet rövidebb a pályázatot közzétevő kormányzati szerv honlapján történő közzétételtől számított harminc napnál. A pályázattal kapcsolatos vélemények kialakításához – a pályázatnak a véleményező testület (Szenátus, kari tanács) részére történő átadás napját követő első munkanaptól számítva – legalább 30 napot kell biztosítani.”

 

Az Nftv. nem szabályozza a pályázatok benyújtására rendelkezésre álló időszakot, így a Kjt. alábbi paragrafusa szerint javasolnánk javítani az FKR 9.§ (10) bekezdését:

 20/A.§ (4) bekezdés c) pont „..A pályázat benyújtásának a határideje a pályázati felhívásnak a személyügyi központ honlapján való elsődleges közzétételétől számított tizenöt napnál – a munkáltató vezetésére kiírt pályázat esetén harminc napnál – rövidebb nem lehet.”

……………………………………

11. oldal

Szenátusi javaslat:

FKR 11. § (1) A kinevezéssel kapcsolatos humánpolitikai (előkészítő és adminisztrációs) feladatokat

a) a munkáltatói jog gyakorlása szerinti illetékes szervezeti egység,

b) a rektor munkáltatói jogkörébe tartozó személyek, továbbá a Rektori Hivatal, valamint a Rektori Ellenőrzési Önálló Osztály, a Rektori Titkárság, az ELTE Füvészkert, az ELTE Gothard Asztrofizikai Obszervatórium és Multidiszciplináris Kutatóközpont, a Tatai Természetvédelmi Terület, az ELTE Hallgatói Karrier- és Szolgáltató Központ, az Egyetemközi Francia Központ, a Konfuciusz Intézet, az ELTE eScience Regionális Egyetemi Tudásközpont, az ELTE Kutatóegyetemi-pályázati Projektiroda esetében a Rektori Hivatal külön szabályzatban meghatározott egysége látja el.

TTK KT megjegyzés:

Talán célszerűbb lenne nem nevesíteni minden egységet.

 

FKR 11. § (1) A kinevezéssel kapcsolatos humánpolitikai (előkészítő és adminisztrációs) feladatokat

a) a munkáltatói jog gyakorlása szerinti illetékes szervezeti egység,

b) a rektor munkáltatói jogkörébe tartozó személyek, továbbá a Rektori Hivatal, valamint a Rektori Ellenőrzési Önálló Osztály, a Rektori Titkárság, az ELTE Füvészkert, az ELTE Gothard Asztrofizikai Obszervatórium és Multidiszciplináris Kutatóközpont, a Tatai Természetvédelmi Terület, az ELTE Hallgatói Karrier- és Szolgáltató Központ, az Egyetemközi Francia Központ, a Konfuciusz Intézet, az ELTE eScience Regionális Egyetemi Tudásközpont, az ELTE Kutatóegyetemi-pályázati Projektiroda

az előzőekhez nem tartozó egységek esetében a Rektori Hivatal külön szabályzatban meghatározott egysége látja el.

……………………….

13. oldal

·         TTK KT:

FKR. 40.§-a  A kártérítési felelősség – mi az oka, hogy kikerül az SzMSz-ből?

………………………

·         TTK KT megjegyzés:

FKR 52.§ (1) Adjunktusnak az nevezhető ki, aki

a) MA/MSc vagy azzal egyenértékű végzettséggel és doktori fokozattal rendelkezik.

 

Az amerikai egyetemeken nem mindig kapnak MSc diplomát, a jobb tanulók egyből megszerzik a PhD fokozatot. Az Nftv. sem írja elő a mester diplomát, amikor a doktori fokozatot megköveteli, javasoljuk, hogy ezt kövesse az SzMSz is.

………………………………

 

15. oldal

·         TTK KT megjegyzés:

FKR 50. § (5) „számit” helyett „számít”

………………………………………….

·         Szenátusi javaslat:

FKR 56. § (2) Az (1) bekezdésben említett feltételek fennállta esetén egyetemi docenssé az nevezhető ki, aki felsőoktatási intézményben legalább 8 tíz év időtartamú oktatási tevékenység ellátását célzó munkavégzésre irányuló jogviszonyban állt.

(3) A rektor a pályázatok kiírásánál a kar vezetőjének javaslatára - a kari tanács véleménye alapján a (2) bekezdésben szabályozott feltételtől eltérhet oly módon, hogy a 8 tíz évbe 3 három év szakirányú munkavégzésre irányuló jogviszony, illetve egyéb önálló szakirányú tevékenység beszámítható.

 

TTK KT:

A kar szeretne élni az Nftv. 28.§ (3) – (4) bekezdése által adott lehetőséggel, és a habilitációval rendelkezők esetében eltekintene a 10 év oktatási gyakorlattól. Számos esetben előfordul, hogy az addig kutatói munkakörben alkalmazott személy nyújt be docensi pályázatot. A habilitáció megléte annak igazolására szolgál, hogy a jelölt képes oktatni. A kari tanács pályázóról való döntését megelőzően külső, független személyeket is magába foglaló bíráló bizottság véleményezi szakmailag a jelölt pályázatát, így biztosított a legjobb jelölt kiválasztása.

Ezért javasoljuk az  FKR 56. § (2) –(3) bekezdés eltörlését.

……………………………………..

16. oldal

 

·         Szenátusi javaslat:

FKR 60. § (1) Egyetemi tanári munkakörbe az nevezhető ki, aki

a) MA/MSc vagy azzal egyenértékű végzettséggel, doktori fokozattal és habilitációval vagy azzal egyenértékű nemzetközi felsőoktatási gyakorlattal rendelkezik, (...)

TTK KT:

„…habilitációval vagy azzal egyenértékű nemzetközi felsőoktatási gyakorlattal rendelkezik, amelynek egyenértékűségét a szakterületi habilitációs bizottság javaslatára a kari habilitációs bizottság állapítja meg.”

 

………………………..

 

·         Szenátusi javaslat:

FKR 61. § (1) A törvény erejénél fogva megszűnik a főiskolai tanári, illetve az egyetemi tanári munkakörben történő foglalkoztatás, ha a miniszterelnök a főiskolai tanárt, a köztársasági elnök az egyetemi tanárt – a munkaköri címhez fűződő jogát megvonva – felmentette. A főiskolai tanár, illetve az egyetemi tanár felmentését a rektor kezdeményezi.

 

TTK KT

Az. NFTv. 31. §(6) bekezdése szerint a munkáltató szünteti meg a foglalkoztatást.

…………………………

TTK KT megjegyzés:

 

FKR 61. §  (3) A változásokat megjelenítő fájlban a jelenlegi (3) –(4) bekezdés átszámozása nincs jelölve.

 

…………………….

 

17. oldal

Az FKR 74. § feletti alcímben és a 74/A. § (1) bekezdésében javasoljuk megjeleníteni azt, hogy az Nftv-nek a kötelező óraterhelésre vonatkozóan megváltozott a szóhasználata (kötelező óraterhelés/tanításra fordított idő).

 

………………………………

 

19. oldal

 

Szenátusi javaslat:

 

FKR 83. § (6) A magasabb vezetői és a vezetői megbízásokra és a vezető megbízások közül az intézetigazgatói és önálló tanszékvezetői megbízásra nyilvános pályázatot kell kiírni.

 

TTK KT

Az Nftv. 37. § (3) bekezdése alapján az alábbi szöveget javasoljuk:

A magasabb vezetői és szervezeti egységek vezetőinek, valamint az előzőek helyettesítésére vonatkozó megbízásokra nyilvános pályázatot kell kiírni.

 

……………………..

 

20. oldal

Szenátusi javaslat:

 FKR 85. § (4) A (3) bekezdésben meghatározott esetben – ha a pályázat eredménytelen volt – az ideiglenes megbízás meghosszabbítható legfeljebb egy évre a (2) bekezdésben meghatározott személyi körbe tartozó közalkalmazott bízható meg a vezetői feladatokkal.

 

TTK KT

FKR 85. § (4) A (3) bekezdésben meghatározott esetben – hHa a pályázat eredménytelen volt – az ideiglenes megbízás meghosszabbítható legfeljebb egy évre a (2) bekezdésben meghatározott személyi körbe tartozó közalkalmazott bízható meg a vezetői feladatokkal.

……………………..

 

 

HKR

23. oldal

Szenátusi javaslat:

HKR 4. § (2) 32/A. javítóvizsga: a jogszabályban meghatározott javítóvizsga azon fajtája, amely a sikeres vizsga eredményének ugyanabban a vizsgaidőszakban történő javítására irányul;

32/A. 32/B. juttatási alapkar: a 97/A. §-ban meghatározott eljárásrend alapján kiválasztott, a tanulmányi ösztöndíj, a rendszeres szociális ösztöndíj és a rendkívüli szociális ösztöndíj megállapításáról és kifizetéséről gondoskodó kar;

(...)

 

TTK KT

Javasoljuk az Nftv. szóhasználatának átvételét. Mintha az Nftv. az utóvizsga fogalmát cserélné javítóvizsgára.

(Nftv. 59. § (4) A felsőoktatási intézmény egyoldalú nyilatkozattal megszünteti annak a hallgatónak a hallgatói jogviszonyát, akinek az azonos tanegységből tett sikertelen javító, és ismétlő javító vizsgáinak összesített száma eléri az ötöt.)

 

 

……………………

24. oldal

Szenátusi javaslat:

HKR 4. § (2)  104. tanterv: egy adott szaknak a jogszabályi keretek (képzési és kimeneti követelmények/képesítési követelmények) alapján meghatározott, alapvető szakmai követelményrendszere, melyet a Szenátus hagy jóvá;

Nftv. 108. § 38. tanterv: egy szak képzési és kimeneti követelményeknek megfelelően összeállított képzési terve, amelynek elemei: képzési szakonkénti bontásban a tantárgyak, tantervi egységek alapján meghatározott óra- és vizsgaterv a követelmények teljesítésének ellenőrzési, értékelési rendszere, valamint a tantárgyak, tantervi egységek tantárgyi programja,

 

TTK KT megjegyzés:

A törvényből beemelt szövegbe a könnyebb érthetőség érdekében a „vizsgaterv” és „a követelmények” közé kellene tenni egy vesszőt.

…………………………

 

25. oldal

·         Szenátusi javaslat:

HKR 21.§ (2) A szak képzési tervét a szakért felelős oktatási szervezeti egység – az Oktatási Igazgatósággal történt egyeztetést követően kidolgozott – javaslata alapján a szakfelelős oktatási szervezeti egységet magában foglaló kar tanácsa hagyja jóvá. A tanári mesterszak esetében a képzési tervet és annak módosítását a modulfelelős javaslatára Tanárképzési és Tanár-továbbképzési Tanács hagyja jóvá.

 

TTK KT

Javasoljuk, hogy maradjon a jelenleg hatályos szöveg.

……………………………..

 

·         Szenátusi javaslat:

HKR 32. § (3) A hallgatói jogviszony alapján a hallgató köteles a jogszabályok, az Egyetem szabályzatai, így különösen a jelen Szabályzat, valamint a szak (ideértve a felsőoktatási szakképzést is)  tantervének keretei között tanulmányait megtervezni és a tanulmányi kötelezettségeknek eleget tenni. Ennek során a hallgató köteles használni az Elektronikus Tanulmányi Rendszert és – jogviszonyának aktív vagy passzív mivoltára tekintet nélkül – folyamatosan figyelemmel kísérni az abban általában, illetve kifejezetten részére címzetten közzétett egyetemi információkat, közleményeket.

TTK KT megjegyzés:

Az Elektronikus Tanulmányi Rendszer folyamatos figyelése a passzív félév alatt nehézségbe ütközhet.

…………………………….

 

26. oldal

·         Szenátusi javaslat:

 

HKR 34.§

(6 ) A kreditátviteli eljárásban teljesítettként elismert tanulmányi egységek együttes kreditértéke – a jelen Szabályzat 51. § (6) bekezdésében megfogalmazottakat kivéve – nem lehet több az adott szak (ideértve a felsőoktatási szakképzést is) képzési és kimeneti követelményeiben meghatározott, a diploma megszerzéséhez szükséges összkreditérték 50%-nál. Ettől szakterületi azonosság esetén a dékán egyetértésével el lehet térni, azzal a megkötéssel, hogy a hallgató az adott képzésben a végbizonyítvány megszerzéséhez az Egyetemen legalább harminc kreditet képzés kreditértékének harmadát köteles teljesíteni.

TTK KT

Bár a törvény valóban „harmad”-ot ír, javasolnánk emelni ehelyett a „felére.

…………..

27. oldal

·         Szenátusi javaslat:

HKR 52.§ (1) Az Nftv. 59. § (3) bekezdés b), c) pontjában és (4) bekezdésében foglalt feltételek teljesülésén túl – az Nftv. 59. § (3) bekezdés a) pontjában adott felhatalmazás alapján – el El kell bocsátani a hallgatót a szakról (ideértve a felsőoktatási szakképzést is), ha

d) egymást követő két alkalommal nem tette meg a 36. § (1) bekezdése szerinti bejelentését a Különös részben meghatározott félévszám alatt az ott meghatározott kreditszámot nem teljesítette.

TTK KT:

Javasoljuk a d) pont szövegének alábbiak szerinti módosítását:

HKR 52.§ (1) Az Nftv. 59. § (3) bekezdés b), c) pontjában és (4) bekezdésében foglalt feltételek teljesülésén túl – az Nftv. 59. § (3) bekezdés a) pontjában adott felhatalmazás alapján – el El kell bocsátani a hallgatót a szakról (ideértve a felsőoktatási szakképzést is), ha

d) egymást követő két alkalommal nem tette meg a 36. § (1) bekezdése szerinti bejelentését a Különös részben meghatározott, a tanulmányokban való előrehaladással kapcsolatos kötelezettségeit félévszám alatt az ott meghatározott kreditszámot nem teljesítette.

………………………

·         Szenátusi javaslat:

HKR 52.§  (3) A szakról való elbocsátás egyidejűleg a hallgatói jogviszony megszűntét is jelenti, ha a hallgató más szakon nem folytat tanulmányokat.

TTK KT:

Javasoljuk a HKR 52.§ (3) bekezdésének megtartását.

…………………..

 

28. oldal

 

·         Szenátusi javaslat:

HKR 73.§ (3) Azonos tárgyból tett két sikertelen vizsga után A jogszabályban erre meghatározott feltételek fennállta esetén, legkésőbb a vizsgát, illetve a vizsga eredményének kihirdetését követő hét munkanapon belül (de legkésőbb a vizsgaidőszak hatodik hetének harmadik munkanapjáig) a vizsgázó írásban kérheti a kurzus megtartásáért felelős oktatási szervezeti egység vezetőjétől, hogy vizsgáját bizottság előtt tegye le. Az oktatási szervezeti egység vezetője ezt a lehetőséget köteles biztosítani.

TTK KT:

 

„A jogszabályban erre meghatározott feltételek fennállta esetén,” -  Feltétlenül  javasoljuk  ennek pontosabb körülírását. Honnan tudná a hallgató meg az oktató, hogy mik a jogszabályban erre meghatározott feltételek, ha ezek nincsenek konkrétabban meghatározva.

……………………

30. oldal

·         Szenátusi javaslat:

HKR 93.§ (1) Az intézmény működési költségeinek finanszírozásán belül a hallgatói jutalom kiemelkedő hallgatói teljesítmény egyszeri ösztöndíja és a kari egyszeri támogatás, valamint a hallgatói önkormányzat működésének támogatása fölött az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat (a továbbiakban: EHÖK) és a kari HÖK, kiemelkedő hallgatói teljesítmény egyszeri ösztöndíja rendelkezik.

TTK KT:

Javasoljuk a szöveg alábbi javítását:

HKR 93.§ (1) Az intézmény működési költségeinek finanszírozásán belül a hallgatói jutalom kiemelkedő hallgatói teljesítmény egyszeri ösztöndíja és a kari egyszeri támogatás, valamint a hallgatói önkormányzat működésének támogatása fölött az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat (a továbbiakban: EHÖK) és a kari HÖK, kiemelkedő hallgatói teljesítmény egyszeri ösztöndíja rendelkezik.

 

………

31. oldal

·         Szenátusi javaslat:

HKR 107.§ (1) A köztársasági ösztöndíjra szóló pályázatot a karok tanulmányi osztályára TO-n kell benyújtani. A pályázat benyújtásának határideje után a TO nem fogadhat el pályázatot.

TTK KT:

A köztársasági ösztöndíjra szóló pályázatot a kari tanulmányi osztályokra TO-n kell benyújtani. A pályázat benyújtásának határideje után a kari tanulmányi osztályok TO nem fogadhatnak el pályázatot.

………………………..

33. oldal

·         Szenátusi javaslat:

HKR 132.§

(3) Az államilag támogatott képzésből költségtérítéses képzésbe, illetve a magyar állami (rész)ösztöndíjas képzésből önköltséges képzésbe történő átsorolásban azon államilag támogatott/magyar állami (rész)ösztöndíjas képzésben részt vevő hallgatók vehetők figyelembe, akik két félév alatt nem teljesítettek legalább 27 kreditet akiknek két egymást követő félévi átlaga nem éri el legalább a Szenátus által külön határozatban megállapított átlagot.

TTK KT:

Az Nftv. 48.§ (2) bekezdése szerint az átlagot nem külön határozatban, hanem a szervezeti és működési szabályzatban kell meghatározni.

Jobb lenne, ha az Nftv.  48. § (2) bekezdésének második fordulata („nem szerezte meg az ajánlott tantervben előírt kreditmennyiség 50 százalékát”) is megjelenne a HKR 132. §-ban.

Ezek alapján az alábbi szöveget javasoljuk:

HKR 132.§ (3) Az államilag támogatott képzésből költségtérítéses képzésbe, illetve a magyar állami (rész)ösztöndíjas képzésből önköltséges képzésbe történő átsorolásban azon államilag támogatott/magyar állami (rész)ösztöndíjas képzésben részt vevő hallgatók vehetők figyelembe, akik két félév alatt nem teljesítettek legalább 27 kreditet akiknek két egymást követő félévi átlaga (olyan félévben, amelyben hallgatói jogviszonya nem szünetelt) nem éri el legalább a Szenátus által külön határozatban Különös részben a szakra megállapított átlagot, illetve nem szerezte meg legalább az ajánlott tantervben előírt kreditmennyiség ötven százalékát.

……………………………………………..

 

SzMR. 1. számú melléklete

 

37. oldal

Szenátusi javaslat:

SzMR. 1. számú melléklete –– Rektor - Megbízás időtartama: 3–5 év (két alkalommal megismételhető).

TTK KT megjegyzés:

Az Nftv. 37.§ (3) bekezdése alapján a rektor megbízása egy alkalommal hosszabbítható.

…………………………

45. oldal

TTK KT:

Egyetemi Kollégium főigazgatója – Mivel magasabb vezető, a Szenátusnak kellene rangsorolnia  a pályázatokat, nemcsak az OHÜB-re hagyni a véleményezést.

…………………..

48. oldal

TTK KT:

A gazdasági főigazgató-helyettesi megbízás magasabb vezető helyetteseként pályázatköteles, a Szenátus hatásköre a pályázatok rangsorolása (Nftv. 37.§ (5) bekezdés).

……………………….

56.oldal

·         Szenátusi javaslat:

 „Az SzMsz 1. sz. mellékletében felsorolt kari szervezetbe nem tartozó önálló szervezeti egységek, illetve azok nem önálló egységeinek, valamint a karok nem oktatási szervezeti egységeinek dolgozói (igazgató, főosztályvezető, osztályvezető, titkárságvezető, hivatalvezető, csoportvezető, irodavezető, főmérnök, ügyvivő-szakértő, tanszéki mérnök, ügyintéző /gazdasági, műszaki, igazgatási/, ügyviteli alkalmazott, szakmai szolgáltató, műszaki szolgáltató /fenntartási, üzemviteli alkalmazott, technikus, laboráns, szakmunkás, segédmunkás, kisegítő alkalmazott/ orvos, asszisztens, üdülővezető,) „ - nem pályázat köteles (Kivétel: vezetői megbízás, főmérnök, ügyvivő szakértő,

Kiírásról dönt: az önálló szervezeti egység vezetője javaslatára a rektor.)

 

TTK KT megjegyzés:

Nem a „pályázat kiírója” a rektor a dékán javaslata alapján?

A „véleményező/ javaslattevő testület”: „kari szmsz rendelkezése szerint”.

……………………….

TTK KT megjegyzés:

A Rektori Ellenőrzési Önálló Osztály dolgozóira vonatkozó pályázati kiírások kapcsán

nem a „pályázat kiírója” a rektor, a dékán javaslata alapján?

Budapest, 2012. december 5.

                                                                                  Surján Péter sk.

                                                                                     dékán