Tanfolyami pedagógus-továbbképzési program

Alapítási engedélyének kiadásához

Kérjük, hogy:

·         feltétlenül használja a Tájékoztatót és a Kritériumrendszert

(letölthető: http://www.ptmik.hu/)

·         és lehetőleg számítógéppel töltse ki!

x Új program

o Hosszabbításra benyújtott program

1.    A program alapítójának adatai

 

1.1.

A továbbképzési program alapítója:

 

 

 

(1)     Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Matematikai Intézete

 

 

1.2.

A programalapító címe és levelezési címe:

 

 

Irányítószám:

1

1

1

7

Helység:

Budapest

Utca, házszám:

Pázmány Péter sétány 1/C

Telefon:

(1) 381 2202

Fax:

(1) 381 2174

E-mail:

matint@cs.elte.hu

 

 

 

 

 

1.3.

A programalapító besorolása:

 

 

x

Felsőoktatási intézmény

 

 

 

o

főiskola

 

 

X

egyetem

 

 

o  Közoktatási intézmény

 

 

 

o

Óvoda

 

 

o

Általános iskola

 

 

o

Szakiskola

 

 

o

Középiskola

 

 

o

Alapfokú művészetoktatási intézmény

 

 

o

Gyógypedagógiai intézmény

 

 

o

Konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmény

 

 

o

Pedagógiai szakszolgálat intézménye

 

 

o

Pedagógiai-szakmai szolgáltató intézmény

 

 

o

Több célú intézmény:

 

 

o

Gazdasági társaság

 

 

o

Non-profit szervezet (egyesület, alapítvány stb.)

 

 

o

Egyház, egyházi intézmény

 

 

o

Magánszemély

 

 

o

Egyéb:

 

 

 

1.4.

A továbbképzési program egyeztetésére kijelölt személy neve:

 

(1)     Fehér Mariann

 

Címe:

 

 

Irányítószám:

1

1

1

7

Helység:

Budapest

 

Utca, házszám:

Pázmány Péter sétány 1/C

 

Telefon:

(1) 372 2500/8069; (1) 381 2169

Fax:

(1)     381 2156

 

E-mail:

feherm@cs.elte.hu

 

 

1.5.

Az eljárási díj befizetésének módja

 

o

készpénz-átutalási megbízás

 

x

banki átutalás

 

A képzés teljes óraszáma:

-

3

0

 

Dátum:

Budapest, 2012. 11. 16.

 

 

 

(1) A programalapító cégszerű aláírása

(2) A programalapító cégszerű aláírása

 

P. H.

 

P. H.

 

 

 


 

2.    A továbbképzési programra vonatkozó adatok

2.1.

A továbbképzési program megnevezése (maximum 3 sor):

 

Matematikai modellezési feladatok írása, matematikai modellezés a tanórán

2.2.

A továbbképzés célja, amit az alapító a továbbképzés eredményeképpen kíván elérni (maximum 10 sor):

 

A kurzus résztvevői:

- ismerjék meg a matematikai modellezés fogalomkészletét, tudjanak ilyen feladatokkal    dolgozni a tanórán, azaz képesek legyenek modellezési feladatok keresésére, konstruálására, megoldására, és a tanulói munkák értékelésére.

- tudják beilleszteni a tanfolyam tapasztalatait a mindennapi tanórai munkájukba, s ezáltal is gazdagodjon a matematika módszertani eszköztáruk.

2.3.

Azoknak a munkaköröknek a megnevezése, amelyekben foglalkoztatottak számára javasolják a részvételt

(több is bejelölhető):

 

Munkakörök szerint:

Megbízatások, funkciók, beosztások szerint:

 

o

Óvodapedagógus

o

Intézményvezető

 

x

Tanító

o

Intézményvezető-helyettes

 

x

Tanár

o

Diákönkormányzatot segítő pedagógus

 

o

Gyógypedagógus

o

Gyermekvédelmi felelős

 

o

Konduktor

o

Munkaközösség vezető

 

o

Logopédus

o

Osztályfőnök

 

o

Kollégiumi nevelő

o

Rendszergazda

 

o

Pszichológus

o

Szabadidő-szervező

 

o

Szociálpedagógus

x

Gyakorlóiskolai vezető tanár, óvodai szakvezető

 

o

Könyvtáros tanár/tanító

o

Egyéb:

 

o

Szakoktató, gyakorlati oktató

o

Nem jellemző:

 

o

Egyéb:

 

 

 

o

Nem jellemző:

 

 

 

2.4.

A továbbképzés célcsoportja:

 

 

Matematika tanárszakot végzett általános- és középiskolai tanárok, tanítók

 

2.5.

A jelentkezés feltételei:

 

- Végzettség: x egyetem     vagy       x főiskola

 

- Szak: matematika                                                                                                          

- Szakképzettség: pedagógus                                                                                           

 

- Megelőző szakmai gyakorlat:     x nem szükséges

 

                                                  o szükséges, éspedig:                                                  

 

- Egyéb jelentkezési feltételek:     x nincs

 

                                                  o van, éspedig:                                                            

 

 

2.6.

A továbbképzés összóraszáma:

-

3

0

 

2.7.

A továbbképzés végére teljesítendő tartalmi követelmények, konkrét ismeretek, amelyeket a részvevőknek el kell sajátítaniuk; jártasságok, készségek, képességek, amelyeknek a birtokába kell jutniuk; tudás, kompetencia, amellyel rendelkezniük kell (maximum 10 sor):

 

 

 

-      Ismerje a modellezési ciklust és a modellezési feladatok főbb jellemzőit

-      Tudjon modellezési feladatokat megoldani

-      Legyen képes modellezési feladatok készítésére

-      Tudjon modellezési feladatokat alkalmazni tanórán

-      Legyen képes csoport és projekt munka szervezésére

 

2.8.

A továbbképzésen elsajátítottak záró ellenőrzési módjának megnevezése, leírása, valamint az értékelés szempontjainak meghatározása:

 

 

(1)      Egy önállóan készített, megfelelően kivitelezett modellezési feladat és ennek kommentárja, amely tartalmazza a feladat

- legalább egy lehetséges megoldását a modellezési ciklus alapján,

- a korcsoport(ok) megjelölését, akik számára feladható,

- a tananyagrészek megjelölését, amelyek felhasználásra  kerülnek a megoldás során.

 

Az értékelés szempontjai:

 

- a feladat megfelel-e a modellezési feladat kritériumainak,

- a közölt megoldás megfelel-e a modellezési ciklusnak,

- adekvát-e a korcsoport(ok) megadása,

- adekvát-e a feladat megoldásához megjelölt tananyagtartalom,

 

(2) Óra vagy órarészlet leírása, amelyen modellezési feladat megoldását irányította

 

Az értékelés szempontjai:

- az óraterv megfelel-e a modellezési feladatokat feldolgozó óra kritériumainak

 

Az értékelés módja: 3 fokozatú minősítés: nem felelt meg – megfelelt – kiválóan megfelelt.

 

Kiválóan megfelelt minősítést kap, aki a 30 óra legalább 90%-án részt vett és zárófeladata minden értékelési szempontnak megfelel.

 

Megfelelt minősítést kap, aki a 30 óra legalább 90%-án részt vett és zárófeladata két értékelési szempontnak nem felel meg.

 

Nem felelt meg minősítést kap, aki a 30 órának 10%-ánál nagyobb részén nem vett részt vagy zárófeladata kettőnél több értékelési szempontnak nem felel meg.

 

2.9.

A képzés tartalmi területek szerint besorolása:
(több is bejelölhető):

 

o

Diákönkormányzat, diákjog

o

Napközis és tanulószobai foglalkozás

o

Egészségnevelés, mentálhigiéné

o

Nemzeti és etnikai kisebbségi nevelés-oktatás

o

Európai tanulmányok

o

OKJ-ban szereplő szakok, szakmák

o

Felnőttoktatás

o

Óvodai nevelés

o

Gyermek- és ifjúságvédelem

o

Pedagógia

o

Gyógypedagógia:                                               

o

Szakképzés:                                                  

o

Iskolai könyvtár

x

Szaktárgyi oktatás: matematika

o

Iskolai testnevelés és sport

o

Tanító (általános iskola kezdő szakasz)

o

Kollégiumi és gyermekotthoni nevelés, foglalkozás

o

Tanügyigazgatás

o

Művészeti nevelés:                                             

o

Vezetőképzés

 

2.10.

Mely intézménytípusban dolgozó pedagógusok számára ajánlott a képzés?
(több is bejelölhető):

o   Óvoda

x     Általános iskola

x     Szakiskola

x     Gimnázium

x     Szakközépiskola

o   Alapfokú művészetoktatási intézmény

o   Kollégium:

o   Egyéb:                                                                                                              

Ezen belül mely évfolyamokon tanító pedagógusok számára ajánlott a képzés?

                                                                                                                                                                   

x nem jellemző

 

2.11. A továbbképzés kötődik-e meghatározott kerettantervhez vagy helyi tantervhez?

       o igen, éspedig:                                                                                                                  

       x nem jellemző

 

       A továbbképzés ismeretanyaga kötődik-e valamely valláshoz, világnézethez?

       o igen, éspedig:                                                                                                                  

       x nem jellemző

 

2.12. A továbbképzés csoportlétszáma:

       - A csoportlétszám minimuma: ___15_____ fő

       - A csoportlétszám maximuma: ___25_____ fő
(a maximum felett csoportbontásra van szükség)

 

2.13. A tanúsítvány jellemzői:

- Kiadója:

       o Az alapító

       o Az indító

       x Az alapító és az indító közösen

- Egyéb, a tanúsítvány kiadására vonatkozó jellemzők:

       Az alapító állítja ki az egységes tartalmú és formátumú tanúsítványt,

        amelyen szerepel mind az alapító, mind az indító.

       ___________________________________________________________________________

 


3.    A képzés tartalmára vonatkozó Részletes információk

3.1.             A továbbképzés részletes tematikája (3.1.1., 3.1.2., 3.1.3., 3.1.4.)

       3.1.1.    A program részletes leírása

 

 

1. oszlop

A továbbképzés tematikai egységeinek megnevezése; a tematikai egységek, résztémák, altémák megnevezése; a legkisebb tematikai egység tömör tartalmi kifejtése

 

2. oszlop

A megfelelő tematikai egységekhez tartozó módszerek, munkaformák és tevékenységek megnevezése és tömör jellemzése

3. oszlop

Az ismerethordozók, tananyagok segédeszközök, taneszközök, egyéb a tanításhoz szükséges tárgyi eszközök megnevezése és a tartalomra is utaló jellemzése a tematikai egységekhez tartozó munkaformánként

Az ellenőrzés – értékelés tematikai egységenként (ahol erre szükség van)

A tematikai egységenkénti foglalkozások és a munkaformák óráinak száma

4. oszlop

az ellenőrzés módjának rövid ismertetése

5. oszlop

az értékelés szempontjainak megnevezése

6. oszlop

 

elmélet

7. oszlop

 

gyakorlat

1. Modellezés

 

 

 

 

2

1

1.1 A modellezés fogalma, folyamata.

előadás

 

 

csoportmunka:

modellezési folyamatok

bemutatása

 

LEMA EU projekt oktató anyaga

prezentáció

 

team-munkára alkalmas - mozgatható asztalok, székek

(végig szükséges)

 

 

 

a csoportok munkájának bemutatása, megbeszélése

 

 

 

a bemutatott folyamat azonos-e a modellezés folyamatával

2

1

2. Modellezési feladatok I.

 

 

 

 

1

6

2.1 A modellezési feladatok attribútumai

 

A modellezési feladatok tulajdonságainak megfigyelése, összegzése

előadás

 

csoportmunka:

feladatok tulajdonság-elemzése 

LEMA EU projekt oktató anyaga

prezentáció

alkalmas lapok, filctollak, tábla

a csoportok munkájának bemutatása, megbeszélése

 

 

 

a bemutatott feladatelemzés megfelel-e a feladat tényleges tulajdonságainak

1

2

2.2 Modellezési feladat készítése megadott szituációkhoz

 

 

csoportmunka

 

 

LEMA EU projekt oktató anyaga

prezentáció

 

a csoportok beszámolnak, megbeszélés

a bemutatott feladat megfelel-e a modellezési feladatjellemzőknek

 

2

 

 

 

 

2.3 Modellezési feladat készítése megadott tankönyvbeli feladatok  felhasználásával

 

csoportmunka

LEMA EU projekt oktató anyaga

prezentáció

 

a csoportok beszámolnak, megbeszélés

 

tanári napló kitöltése

a bemutatott feladat megfelel-e a modellezési feladatjellemzőknek

 

2

 

3.  Modellezési feladatok jelentősége

 

 

 

 

 

2

3.1 A modellezési feladatok szerepe a problémamegoldó gondolkodás, az alkalmazási képesség, a motiváció, az attitűd fejlesztésében.

előadás

 

csoportmunka:

feladatelemzés

 

LEMA EU projekt oktató anyaga

prezentáció

 

a csoportok munkájának bemutatása, megbeszélése

 

a bemutatott feladatelemzés megfelel-e a feladat tényleges fejlesztő hatásának

 

2

4. Modellezési feladatok  II

 

 

 

 

1

7

4.1. Adott témához feladatkészítés.

egyéni munka,

csoport által történő  értékelése

 

témalista

az egyénileg írt feladat csoport által történő értékelése

a csoport alkalmazza-e a modellezési feladat kritériumait az értékelésében

 

2

4.2 Modellezési feladatokhoz variációk készítése

csoportmunka

LEMA EU projekt oktató anyaga

prezentáció

 

a csoportok munkájának bemutatása, értékelése

a feladat-variáció megfelel-e a modellezési feladatjellemzőknek

 

2

4.3 Workshop: témagyűjtés, a gyűjtött témákhoz feladatkészítés

 

egyéni munka

alkalmazási gyakorlat

 

csoportmunka: feladatbemutatás és értékelés

LEMA EU projekt oktató anyaga

prezentáció

 

a csoportok munkájának bemutatása, megbeszélése

 

a bemutatott feladat megfelel-e a modellezési feladatjellemzőknek és kapcsolódik-e a kiválasztott témához

 

 

2

4.4  Modellezési feladatok lehetséges osztályozásai

előadás

 

csoportmunka:

modellezési feladatok besorolása osztályokba

LEMA EU projekt oktató anyaga

prezentáció

lapok, filcek, tábla

 

a csoportok munkájának bemutatása, megbeszélése

 

a bemutatott osztályozás  releváns-e

1

1

5.Modellezési feladat a tanórán

 

 

 

 

1

7

5.1. Alkalmazható tanórai és tanórán kívüli módszerek

előadás és csoportmunka

Filctollak, lapok, team-munkára alkalmas - mozgatható asztalok, székek

 

a csoportok munkájának bemutatása, megbeszélése

 

a bemutatott módszerek  relevánsak-e

0,5

2

5.2. Modellezési feladat megoldása –órai foglalkozás szimulációja

csoport munka

LEMA EU projekt  oktató anyaga

prezentáció

lapok, filcek, tábla

 

a csoportok munkájának bemutatása, elemzése

 

tanári napló kitöltése

a bemutatott szimulációk  relevánsak-e

 

2

5.3. A tanórai feladatmegoldás tapasztalatainak megbeszélése

közös

rövid prezentáció

 

közös megbeszélés a prezentációk segítségével

nincs

 

2

5.4.  Adott tananyagtartalmú modellezési feladatok készítése

 

LEMA EU projekt  oktató anyaga

prezentáció

lapok, filcek, tábla

 

a csoportok munkájának megbeszélése

tanári napló kitöltése

a bemutatott feladat megfelel-e a modellezési feladatjellemzőknek,

kapcsolódik-e a megadott tananyagtartalomhoz

0,5

1

6. Képzészáró

 

 

 

 

 

2

Beszélgetés a tanultakról, alkalmazási tapasztalatokról

kerekasztal beszélgetés

 

 

nincs

nincs

 

2


 

3.1.2.      A továbbképzés teljesítésének formai követelményei:

 

Minimális részvétel a továbbképzésen: az összóraszám 90 százalékában - jelenléti ívvel igazolva.

A megengedett 10 százalékos hiányzás nem jelentheti egy tematikus egység teljes kihagyását.

Egyéb formai követelmények (Tematikai egységenkénti valamint a záró értékelésre vonatkozó alapítói formai elvárások, melyek a tanúsítvány kiadásának feltételeit képezik -  ellenőrző feladatok elvégzése, munkaformákon való részvétel):

 

· Aktív részvétel a gyakorlati feladatok és beszámolók megoldásában.

· A tanári napló adott formában történő kitöltése

· Egy önállóan készített, megfelelően kivitelezett modellezési feladat és ennek kommentárja, amely tartalmazza a feladat legalább egy lehetséges  megoldását a modellezési ciklus alapján, a korcsoport(ok) megjelölését akik számára feladható, a tananyagrészek megjelölését amelyek felhasználásra  kerülnek a megoldás során.

· Óra vagy órarészlet leírása megadott szempontok alapján, melyen modellezési feladat megoldását irányította.

 

3.1.3.      A résztvevők számára kötelező szakirodalom jegyzéke (felsorolás a pontos könyvészeti adatok és az elolvasandó oldalak számának megadásával):

 

Ambrus Gabriella (2012): Titanic a Balatonon és más modellezési feladatok matematikából középiskolásoknak.  Műszaki Kiadó, Budapest.  84 o.

Vancsó Ödön (2009): A matematikai modellezés nehézségei egy konkrét 2009-es OKTV versenyfeladat kapcsán. In: A Matematika Tanítása: módszertani folyóirat.  17. 4. 30-34. o.

 

3.1.4.      A résztvevők számára ajánlott szakirodalom jegyzéke (felsorolás a pontos könyvészeti adatok megadásával):

 

Ambrus Gabriella (2004): Nyitott feladatok a matematikaórán: tanítási segédanyag a 6.-9. évfolyamok számára. In: Matematika tanári kincsestár. Segédanyagok, ötletek a matematika tanításához. Raabe Tanácsadó és Kiadó Kft., Budapest. B 1.1 modul.  22 o.

 

Ambrus Gabriella és Vancsó Ödön (2008): Modellezés az iskolai gyakorlatban. In: A Matematika Tanítása: módszertani folyóirat.  16. 5.  3-11. o.

 

Kaiser, G. - Blum, W. - Borromeo Ferri, R. - Stillman, G. (2011): Trends in Teaching and Learning of Mathematical Modelling. Springer, [s.n.]. 732 o. (International Perspectives on the Teaching and Learning of Mathematical Modelling)

http://www.springerlink.com/content/978-94-007-0910-2?MUD=MP (20121017)

           

 


       3.2.       A teljes program lebonyolításához szükséges személyi feltételek meghatározása (tantervi egységenként):

 

 

 

Előadók, foglalkozás-vezetők

További közreműködők

A program részletes leírásában feltüntetett tematikai egységek megnevezése

Iskolai végzettsége

Szakja, képzettsége

Szakterülete

Gyakorlati tapasztalata

Továbbképzésbeli feladata

A további közreműködők szak/képzettsége

A további közreműködők feladata

1.                    Modellezés

egyetem/főiskola

Matematika tanárszak,

a LEMA továbbképzés tanúsítványával rendelkezik

nincs megkötés

5 év oktatói gyakorlat

 

előadás

 

nincs

nincs

2. Modellezési feladatok I.

egyetem/főiskola

Matematika tanárszak,

a LEMA továbbképzés tanúsítványával rendelkezik

nincs megkötés

5 év oktatói gyakorlat

 

előadás

gyakorlatvezetés

értékelés

nincs

nincs

3. Modellezési feladatok jelentősége

 

egyetem/főiskola

Matematika tanárszak,

a LEMA továbbképzés tanúsítványával rendelkezik

nincs megkötés

5 év oktatói gyakorlat

 

előadás

gyakorlatvezetés

értékelés

nincs

nincs

4. Modellezési feladatok  II

egyetem/főiskola

Matematika tanárszak,

a LEMA továbbképzés tanúsítványával rendelkezik

nincs megkötés

5 év oktatói gyakorlat

 

előadás

gyakorlatvezetés

értékelés

nincs

nincs

5.   Modellezési feladat a tanórán

egyetem/főiskola

Matematika tanárszak,

a LEMA továbbképzés tanúsítványával rendelkezik

nincs megkötés

5 év oktatói gyakorlat

 

előadás

gyakorlatvezetés

értékelés

nincs

nincs


3.3.

A teljes program lebonyolításához szükséges általános tárgyi feltételek megnevezése (3.3.1., 3.3.2, 3.3.3., 3.3.4., 3.3.5., 3.3.6.)

 

3.3.1.

A továbbképzés helyszínének jellemzői, alapfelszereltsége (befogadóképessége, berendezése stb.):

 

Előadások, gyakorlatok: befogadóképesség maximum 25 fő; mobil bútorzat csoportmunkához                                                                                                            

Prezentáció (projektor, írásvetítő) bemutatásának lehetősége.                                            

Számítógép  maximum 25 fő részére (minimum 1 fő/gép) interneteléréssel

3.3.2.

A tematikában jelölt információhordozókhoz tartozó eszközök megnevezése és jellemzése:

 

A csoportlétszámnak megfelelő számú számítógép (irodai programcsomaggal), internet-hozzáférés, 1 projektor

1 flipchart tábla                         

Számítógépes prezentációk –CD vagy Pendrive                                                                

Számítógépes prezentációk – nyomtatott változatban képzési segédletként a résztvevőknek                                                                                                                                      

 

3.3.3.

 Az informatikai alapfeltételek (számítástechnikai hardverek és szoftverek jellemzése és darabszáma):

 

A csoportlétszámnak megfelelő számú számítógép (irodai programcsomaggal), internet-hozzáféréssel

                                                                                                                                      

3.3.4.

Azoknak a tematikában jelölt, az egyes tematikai egységekhez, munkaformákhoz rendelt ismerethordozóknak, taneszközöknek, segédanyagoknak és tananyagoknak a megnevezése, amelyeket az alapítónak kell biztosítania az indító és a résztvevő számára.

             LEMA EU projekt oktató anyaga CD-n

            tanári napló CD-n

 

3.3.5.

Azoknak a tematikában jelölt eszközöknek, segédanyagoknak és tananyagoknak a megnevezése, amelyeket az indítónak kell biztosítania a résztvevő számára.

 

·         Flipchart papírok (25 db)

·         négyszínű vastag filctollkészlet (5 db)

·         A/4-es és A/3-as papírok

·         hallgatói oktatóanyagok

 

3.3.6.

Azoknak a tematikában jelölt eszközöknek a megnevezése, amelyeket a résztvevőknek maguknak kell biztosítaniuk.

 

külső adathordozó, íróeszköz


 

4.        Minőségbiztosítási kötelezettségek és tevékenységek

A következő a 4.1. pontban foglaltakat a program alapítója a Kérelem űrlap hivatalos aláírásával tudomásul veszi, és kötelezettséget vállal azok betartására. (Ezzel a ponttal kapcsolatosan a program alapítójának nincs kitöltési tennivalója.)

4.1.    Az alábbi információkat kötelező rendszeresen gyűjteni a résztvevőktől:

§ a program résztvevőinek a program tartalmával kapcsolatos véleményéről,

§ az oktatás tárgyi feltételeiről (általános feltételek, eszközök, segédletek, kötelező irodalom),

§ az alkalmazott oktatási módszerekről,

§ az oktatók munkájáról,

§ a szervezés módjáról,

§ a résztvevők ellenőrzéséről és a követelmények teljesítésének módjáról,

 

Az indító tájékoztatási kötelezettsége az alapító részére:

§ a program résztvevőinek a program tartalmával kapcsolatos elégedettségéről,

§ az oktatás tárgyi feltételeinek megfeleléséről (általános feltételek, eszközök, segédletek, kötelező irodalom),

§ az oktatási módszerek megfeleléséről,

§ a részvevők ellenőrzéséről és a követelmények teljesítésének módjáról,

 

4.2.

Milyen eszközöket és eljárásokat használjon a program indítója a továbbképzésről szóló visszajelzések gyűjtésében?

 

A 4.1-ben felsoroltak alapján a résztvevők számára értékelő kérdőív

4.3.

Milyen formában és milyen gyakorisággal tájékoztassa az indító az alapítót a begyűjtött információkról?

 

Minden továbbképzést követő 30 napon belül - a tanfolyam értékelő kérdőívek összesítése alapján

4.4.

Milyen eljárást követ az alapító, amikor a programot folyamatosan javítja, módosítja a továbbképzés résztvevőinek, oktatóinak és indítóinak visszajelzései alapján?

 

A tanfolyam értékelő kérdőívek és a gyakorlat-vezetők beszámolója alapján a hallgatói segédanyagok és a tematika folyamatos bővítése, korrekciója.

4.5.

Egyéb feltételek, amelyek biztosítják a továbbképzés egyenletes minőségét és a minőség javítását

 

Az Alapítók fenntartják a jogot, hogy a továbbképzés bármely elemét monitoringozza.

 


 

5.        A program tartalmának rövid ismertetése

       (A terjedelem maximum: 1800 karakter, 30 sor)

 

A tanfolyam megismerteti a résztvevőket a modellezési feladat fogalmával, felkészíti őket 

- egyszerűbb esetekben ilyen feladat megoldására a modellezési ciklus alapján;

- a gyakorlatokon csoportonként megadott feladatokat megoldására, valamint

- adott szituációkhoz feladatok és adott feladatokhoz variációk készítésére.

Témákat gyűjtenek feladatok készítéséhez és ezeket önállóan és csoportosan is felhasználva modellezési feladatokat készítenek. A modellezési feladatok lehetséges csoportosításával tudatosítják a modellezési feladatok közös és eltérő jellemzőit.

Foglalkoznak a modellezési feladatok iskolai alkalmazásának néhány alapvető módszertani kérdésével (Óraszervezés, adott tananyaghoz feladatkészítés, tankönyvi nem modellezési feladat átalakítása modellezési feladattá.

Órákat tartanak modellezési feladattal iskolájukban, a tapasztalataikat megosztják egymással, illetve megadott szempontok alapján az óráról leírást is készítenek. Ennek fontos része saját munkájuk reflektív megítélése.

A foglalkozásokon főleg csoportokban dolgoznak, amelynek során maguk is megtapasztalhatják, hogy a modellezési feladatok megoldásának leghatékonyabb módja a csoportmunka.

A tanúsítvány kiadásának feltétele:

Minimális részvétel a továbbképzésen: az összóraszám 90 százalékában - jelenléti ívvel igazolva.

•Aktív részvétel a gyakorlati feladatok és beszámolók megoldásában.

A tanári napló adott formában történő kitöltése

Egy önállóan készített, megfelelően kivitelezett modellezési feladat és ennek kommentárja, amely tartalmazza a feladat legalább egy lehetséges megoldását a modellezési ciklus alapján, a korcsoport(ok) megjelölését, akik számára feladható; a tananyagrészek megjelölését, amelyek felhasználásra  kerülnek a megoldás során.

Óra vagy órarészlet leírása megadott szempontok alapján, melyen modellezési feladat megoldását irányította.