XII. TERMÉSZETTUDOMÁNYI KÉPZÉSI TERÜLET

 

BIOLÓGIA FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS

 

1. A felsőoktatási szakképzés megnevezése: Biológiai szakasszisztens felsőoktatási szakképzés (Biology at ISCED level 5)

 

2. A szakképzettség oklevélben történő megjelölése:

-  szakképzettségek:

- Farmakológus biológiai szakasszisztens,

- Mikrobiológus biológiai szakasszisztens,

- Antropológus biológiai szakasszisztens,

- Biológia-kémia oktatási laborasszisztens

-  a szakképzettség angol nyelvű megjelölése:

-  Pharmacology biological laboratory assistant,

-  Microbiology biological laboratory assistant

-  Anthropology biological laboratory assistant

-  Biology and chemistry teachers assistant

 

-  választható szakirányok: farmakológus (pharmacology), mikrobiológus (microbiology),

antropológus (anthropology), oktatási laborasszisztens

 

3.  Képzési terület: Természettudomány

Képzési ág: Élő Természettudomány

Besorolási alapképzési szak: Biológia alapszak (BSc)

A felsőoktatási szakképzettséggel legjellemzőbben betölthető FEOR szerinti munkakör(ök):

3139 - egyéb technikusok kategória

Hasonló munkakörök:

3115 - laborasszisztens

3410 - oktatási asszisztens

 

4. A képzési idő félévekben: 4 félév

A felsőoktatási szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit

- az elméleti és gyakorlati képzés aránya: 60%-40%;

- az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama teljes idejű képzésben: 1 félév, legalább 560 óra, amely esetleg időben megosztható, de legalább öthetes összefüggő szakmai gyakorlatot kell teljesíteni. Részidős képzésben a szakmai gyakorlat legalább 240 óra, az összefüggő gyakorlat időtartama három hét.

- a besorolási szakon való továbbtanulás esetén a beszámítandó kreditek száma: legalább 90 kredit;

- a képzési terület szerinti továbbtanulás esetén beszámítandó kreditek száma: legalább 30 kredit.

 

 

5. A különböző képzési formák megszervezésére vonatkozó egyéb követelmények:

Részidős képzésben a tanóra száma a teljes idejű képzés óraszámának 30-50%-a.

 

6. A felsőoktatási szakképzés célja:

A biológia szakképzés egyes szakirányain végzett hallgató elsősorban olyan alap- vagy alkalmazott biológiai kutatással foglalkozó laboratóriumokban tölthet be munkakört, ahol speciális biológiai laboratóriumi (élettani, farmakológiai, mikrobiológiai, antropológiai vagy biológiai oktatási laboratóriumi) vizsgálatok folynak. A szakasszisztens képes önállóan dolgozni a kísérleti munkákért felelős kutató (oktató) irányítása mellett, az általa megszabott keretek között. A kísérletek tervezésében nem vesz részt, de megérti a munkafeladat lényegét, alkalmazza az előírt kísérleti eljárásokat, észreveszi az előírttól eltérő jelenségeket. Ismeri az alapvető műszeres és számítógépes technikákat, a minőségbiztosítási rendszerek követelményeit, a vonatkozó előírásokat és etikai normákat, valamint a munkahelyi biztonsági követelményeket, és ezeknek megfelelően végzi munkáját. A végzett hallgatók képesek vegyszereket rendelni, szakszerűen tárolni, elegyíteni és vegyíteni, az ehhez szükséges mennyiségi viszonyokat kiszámolni és alapvető analitikai műveleteket végrehajtani. A hallgató ismeri a legfontosabb anyagcsere-utakat, lebontó és szintézis folyamatokat, a főbb biológiai makromolekulák szerkezetét és működését; az öröklődés elveit, a fontosabb génmanipulációs elveket, a laboratóriumi állatok genetikájának alapjait; tisztában van az állati sejt felépítésével, az egyes sejtszervek funkciójával, a sejthártyán keresztül zajló folyamatokkal, valamint a szöveti felépítés főbb vonalaival.

Tevékenysége keretében a biológia szakasszisztens:

-    a rendelkezésére álló eszközökkel biztosítja a laboratóriumi kísérletek elvégzéséhez szükséges körülményeket, előkészíti a kísérleteket

-    önállóan kivitelezi a laboratóriumvezetők által megtervezett kísérleteket

-    részt vesz a kísérleti eredmények regisztrálásban, a laboratóriumi jegyzőkönyvek, nyilvántartások elkészítésében;

-    a kísérleti adatokat dokumentálja, rendezi, és ha szükséges, elvégzi azok elemi feldolgozását.

Farmakológus szakasszisztens:

Az ezen a szakirányon végzett hallgatók elsősorban olyan alap- vagy alkalmazott biológiai kutatással foglalkozó laboratóriumokban tölthetnek be felelős asszisztensi munkakört, ahol farmakológiai vizsgálatok, továbbá állatélettani, esetleg sejtbiológiai, biokémiai, molekuláris biológiai vizsgálatok folynak.

Mikrobiológus szakasszisztens:

Az ezen a szakirányon végzett hallgatók felsőfokú, általános és speciális mikrobiológiai elméleti és gyakorlati képzésben részesülő, mikrobákkal kiváltott folyamatok nyomon követéséhez, elemzéséhez, szabályozásához és hasznosításához szükséges technikai, fiziko-kémiai és biológiai módszerekben jártasságot szerző és önálló laboratóriumi, üzemi munkakör betöltésére alkalmas szakemberek.

Antropológus szakasszisztens:

Az ezen a szakirányon végzett hallgatók alkalmasak lesznek az antropológusok és régészek munkájának előkészítésére és segítésére az emberi maradványok feltárásakor, szállításra való előkészítésekor, és a gyűjteményekbe való bekerülést követően az emberi maradványok embertani feldolgozásakor. A képzés során elsajátíthatják az emberi csontmaradványok vizsgálatra való előkészítésének, preparálásának, rekonstrukciójának, a maradványok kiállításokon való bemutatása előkészítésének technikáit.

Biológia-kémia tanári szakasszisztens:

Az ezen a szakirányon végzett hallgatók elsősorban általános- és középiskolai biológia és kémia szertárakban és laboratóriumokban nyerhetnek alkalmazást, ahol az oktatási feladatok előkészítésében és végrehajtásában nyújthatnak segítséget a szaktanárok számára. Képzettségük alkalmassá tesz őket a felsőoktatási intézmények oktatási feladatait segítő asszisztenciára is biológia és kémia szakirányú képzéseken.

 

 

7. A képzésben elsajátítandó kompetenciák

Farmakológus szakasszisztens:

a) megszerezhető tudás, ismeret, tapasztalat:

A rendelkezésre álló eszközökkel biztosítani tudja a laboratóriumi kísérletek elvégzéséhez szükséges körülményeket

-          Meggyőződik a munkahely általános biztonsági és higiénés feltételeiről.

-          Ellenőrzi a laboratóriumi munkahely közüzemi ellátottságát (elektromos áram, meleg víz, központi gáz, vákuum, stb.).

-          Meggyőződik a munkavédelmi eszközök meglétéről és használhatóságáról. A vizsgálathoz szükséges kéziműszereket rendben tarja, ha szükséges fertőtleníti.

-          Ellenőrzi és biztosítja a mérőműszerek működőképességét.

-          Az előírásoknak megfelelően, szelektíven tárolja a keletkezett hulladék anyagokat, különös tekintettel a veszélyes hulladék anyagokra.

-          Krónikus kísérletek során biztosítja az állatok utógondozását.

-          Túlélő preparátumok esetén gondoskodik megfelelő tápoldatról és egyéb szükséges körülményekről.

-          Akut kísérletekben a felhasznált állatok biztonságos elhelyezéséről gondoskodik.

Elő tudja készíteni a munkafolyamatokat

-          Áttekinti a laboratóriumvezetővel egyeztetett kísérletei munkát.

-          A vegyszerek, különböző anyagok (oldatok, altatószerek) előkészítését, kalibrálását az élettani (toxikológiai) hatások figyelembe vételével végzi.

-          A megfelelő sterilitási, ha szükséges altatási körülményeket biztosítja.

-          Biztosítja a kísérletes állatok műtéti körülményeit, ha szükséges, az állatokat előkezeli és altatja.

-          Előkészíteni és biztosítani az izolált szervi preparátumokon, sejt- vagy szövetkultúrákon való mérés feltételeit.

-          Szükség szerint készít a kísérletek kivitelezéséhez kisebb eszközöket.

El tudja végzi az előírás szerinti, a kísérlettervezővel egyeztetet vizsgálatokat.

-          Altatott állatokon elvégzi a szükséges műtéti beavatkozásokat, kezeléseket.

-          Kezeletlen vagy előkezelt, éber vagy altatott állatnak adagolja a vizsgálandó anyagokat, regisztrálja a megfigyelhető változásokat, alkalmazza a szükséges beavatkozásokat.

-          Túlélő szervpreparátumokon méri az alapjelenségeket, regisztrálja, majd alap szinten elemzi a beavatkozások hatását, a visszatérési folyamatokat.

-          Sejt vagy szövettenyészeteken, sejtorganellumokon végez vizsgálatokat, mikroszkópos preparátumokat készít.

b) jártasság, képesség a megismerés és a felismerés terén:

-     Ki tudja értékelni alapszinten az elvégzett vizsgálatokat, ellátja a dokumentációs feladatokat, ügyel a laboratóriumi műszerek használhatóságára.

-          Alapelemeiben értelmezi a számítógépes kiértékelés eredményeit, ellenőrzi a mérési eredményeket, konzultál a laborvezetővel a mérési eredményekről.

-          A kísérletek során folyamatosan dokumentálja a labornaplót, továbbítja a mérési adatokat, jelzi a standardtól való eltéréseket.

-          Szükség esetén elkészíti a vizsgálati lapokat. Dokumentálja a műszernaplókat.

-          Megbeszélés szerint statisztikát készít a mérési eredményekből. Számítógépes adatnyilvántartást vezet.

c) jártasság, képesség a gyakorlatban:

-          A laboratóriumi munka folyamatosságára ügyel,

-          Felméri a vizsgálatokhoz szükséges vegyszerek, anyagok, mérőműszerek, eszközök mennyiségi és minőségi állapotát,

-          Gondoskodik a szükséges anyag vagy kisebb műszer utánpótlásról (megrendelés)

-          A felmerülő rendellenességekről, hibákról tájékoztatja a megfelelő szakembereket esetlegesen kijavítja az felmerülő hibákat, vagy ha ehhez nincs meg a megfelelő tudása, segítséget kér.

-          Részt vesz a tevékenységi köréből adódó fejlesztési folyamatokban

d) együttműködési készség:

-          Képes a rendkívüli helyzeteket észlelésére, esetleges kezelésére, szükség esetén részt vesz azok elhárításában.

-          Vészhelyzetben intézkedik a felügyelete alá tartozó műszerek eszközök biztonságos leállításáról, közreműködik a biztonsági és vagyonvédelmi intézkedési terv végrehajtásában.

-          Kommunikációs feladatokat végez, értesítést és információt nyújt az esetleges vészhelyzet körülményeiről.

-          Szükség esetén alkalmazza a korszerű elsősegélynyújtás gyakorlatát.

-          Betartja és betartja a minőségbiztosítási rendszer előírásait és jelzi az eltéréseket

e) önállóság:

-          Ellenőrzi, és szükség esetén intézkedik a munkavégzés feltételeinek biztosításával kapcsolatosan;

-          Munkahelyi vezetőjének útmutatása alapján végzi a rábízott méréseket

-          Minőségbiztosítási, biztonságtechnikai, környezetvédelmi, egészségvédelmi, tűzvédelmi szakmai oktatásokon, továbbképzéseken vesz részt.

f) felelősség:

-          A laboratóriumban felelősséggel tartozik a rábízott munkaerő előírás szerinti munkavégzéséért, a rábízott állatállomány tartástechnológiai és állatvédelmi előírásainak betartásáért.

-          Ügyel, hogy a laboratóriumokban dolgozók egészsége ne károsodjon, étkezés, dohányzás csak a kijelölt helyeken történjen.

-          Ellenőrzi a munkavégzéshez szükséges dokumentáció és a munkavégzés szükséges technikai feltételek meglétét (hiányosság esetén a tényről tájékoztatja munkahelyi felettesét).

-          A munkafolyamatoknál a munka- és tűzvédelmi előírásokat valamint a minőségbiztosítási rendszabályokat betartja és betartatja;

-          Felelős saját kötelezettségeinek naprakész ismeretéért, a kötelező továbbképzések teljesítéséért.

 

Mikrobiológus szakasszisztens:

a) megszerezhető tudás, ismeret, tapasztalat:

-          a rendelkezésre álló eszközökkel biztosítani tudja a laboratóriumi kísérletek elvégzéséhez szükséges körülményeket;

-          elő tudja készíteni a munkafolyamatokat;

-          képes a különböző sterilizáló berendezések használatára

-          el tudja végezni az előírás szerinti, a kísérlettervezővel egyeztetett vizsgálatokat;

-          felkészül az élő mikroorganizmusokkal történő munkavégzésre;

-          képes aszeptikus munkavégzésre;

-          képes a megfelelő sterilitási körülmények biztosítására;

-          jártas a keletkezett biológiailag veszélyes hulladék –mikroorganizmusok- ártalmatlanításában;

-          az előírásoknak megfelelően, szelektíven tárolja a keletkezett hulladék anyagokat, különös tekintettel a veszélyes hulladék anyagokra;

-          ismeri és használja a munkájához szükséges hardvereket és szoftvereket;

-          betartja és felügyeli a foglalkozás-egészségügyi, munkabiztonsági, biztonságtechnikai, tűzvédelmi és környezetvédelmi előírásokat;

-          előkészíti és biztosítja a vizsgálatokhoz szükséges reagenseket

-          elvégzi a szükséges kalibrálásokat

-          hitelesítő oldatokat, sorozatokat készít

-          előkészíti és összeszereli a vizsgálathoz szükséges eszközöket

-          beállítja a kémiai reakciók paramétereit

-          tapasztalatait átadja, ismereteit folyamatosan bővíti.

b) jártasság, képesség a megismerés és a felismerés terén:

-          jellemzi az ismeretek alkotó alkalmazása, egyben a tudatos felkészülés az önállóan és felelősséggel végzett a munkafeladatokra; képes a kreatív gondolkodásra, a csoportban való együttműködésre, az előre nem látható, de bekövetkezett jelenségek komplex kezelésére;

-          ki tudja értékelni alapszinten az elvégzett vizsgálatokat;

-          alkalmas a dokumentációs feladatok ellátására;

-          ügyel a laboratóriumi műszerek használhatóságára;

-          alapelemeiben értelmezi a számítógépes kiértékelés eredményeit

c) jártasság, képesség a gyakorlatban:

-          képes feladatainak összehangolására, súlyozására és sorrendiségének kialakítására;

-          a laboratóriumi munka folyamatosságára ügyel, felméri a vizsgálatokhoz szükséges vegyszerek, anyagok, mérőműszerek, eszközök mennyiségi és minőségi állapotát, gondoskodik a szükséges anyag vagy kisebb műszer utánpótlásról (megrendelés), az esetlegesen szükséges javításról, karbantartásról;

-          folyamatosan ügyel, a minőségbiztosítási rendszabályok betartására

-          kijavítja az esetlegesen felmerülő hibákat, rendellenességeket, vagy ha ehhez nincs meg a megfelelő tudása, segítséget kér;

-          ismeri az alapvető mikrobiológiai vizsgáló módszereket;

-          képes mikrobiológiai mintavételezésre;

-          alkalmas a mikrobákkal kiváltott folyamatok nyomon követéséhez;

-          képes élő mikroorganizmusokkal történő önálló aszeptikus laboratóriumi munkavégzésre;

-          részt vesz a tevékenységi köréből adódó kutatási, fejlesztési folyamatokban.

-          kapcsolatot épít és ápol más laboratóriumokkal

-          kommunikációs feladatokat végez, értesítést és információt nyújt a hatáskörébe tartozó területekről;

-          udvarias és tárgyilagos tájékoztatást nyújt az ügyfeleknek;

-          betartja a szakirányú etikai elvárásokat és a szakirányú viselkedéskultúra elveit;

-          segíti a kutatók munkáját;

-          szakmai számításokat végez (oldatkészítés, pH, elektrokémia)

-          betartja és betartatja a különböző előírásokat, szabályokat;

e)  önállóság:

-          munkahelyi vezetőjének útmutatása alapján irányítja a rábízott személyi állomány munkavégzését;

-          ellenőrzi, és szükség esetén intézkedik a munkavégzés feltételeiről;

-          biztosítja a rábízott laboratórium folyamatos működésének feltételeit;

-          hibalehetőségeket tár fel és hárít el;

-          szakmai oktatásokon, továbbképzéseken vesz rész;

-          biztonsággal kezeli a munkavégzéshez szükséges berendezéseket, műszereket;

-          vészhelyzetben képes önálló döntésre.

f) felelősség:

-          a laboratóriumban felelősséggel tartozik a rábízott munkaerő előírás szerinti munkavégzéséért;

-          felelős saját kötelezettségeinek naprakész ismeretéért, engedélyek meglétéért, a kötelező továbbképzések teljesítéséért;

-          ellenőrzi a munkavégzéshez szükséges eszközök, anyagok meglétét (hiányosság esetén gondoskodik a pótlásról és/vagy a tényről tájékoztatja munkahelyi felettesét);

-          ellenőrzi a munkavégzéshez szükséges dokumentáció meglétét (hiányosság esetén a tényről tájékoztatja munkahelyi felettesét).

-          betartja és felügyeli a foglalkozás-egészségügyi, munkabiztonsági, biztonságtechnikai, tűzvédelmi és környezetvédelmi előírásokat;

-          tapasztalatait átadja, ismereteit folyamatosan bővíti.

 

Antropológus szakasszisztens:

a) megszerezhető tudás, ismeret, tapasztalat:

-          a rendelkezésre álló eszközökkel biztosítani tudja az emberi maradványok feltárásakor, a maradványok embertani feldolgozásakor felmerülő (csontmaradványok vizsgálatra való előkészítése, preparálása, rekonstrukciója), ill. a maradványok kiállításokon való bemutatásának előkészítésekor, tárolásakor és gondozásakor felmerülő antropológiai vizsgálatok elvégzéséhez szükséges körülményeket;

-          elő tudja készíteni a munkafolyamatokat;

-          el tudja végezni az előírás szerinti, a kísérlettervezővel egyeztetett vizsgálatokat;

-          jártas a keletkezett biológiailag veszélyes hulladék ártalmatlanításában;

-          az előírásoknak megfelelően, szelektíven tárolja a keletkezett hulladék anyagokat, különös tekintettel a veszélyes hulladék anyagokra;

-          ismeri és használja a munkájához szükséges hardvereket és szoftvereket;

-          betartja és felügyeli a foglalkozás-egészségügyi, munkabiztonsági, biztonságtechnikai, tűzvédelmi és környezetvédelmi előírásokat;

-          tapasztalatait átadja, ismereteit folyamatosan bővíti.

b) jártasság, képesség a megismerés és a felismerés terén:

-          jellemzi az ismeretek alkotó alkalmazása, egyben a tudatos felkészülés az önállóan és felelősséggel végzett a munkafeladatokra; képes a kreatív gondolkodásra, a csoportban való együttműködésre, az előre nem látható, de bekövetkezett jelenségek komplex kezelésére;

-          ki tudja értékelni alapszinten az elvégzett vizsgálatokat;

-          alkalmas a dokumentációs feladatok ellátására;

-          ügyel a laboratóriumi műszerek használhatóságára;

-          alapelemeiben értelmezi a számítógépes kiértékelés eredményeit.

c) jártasság, képesség a gyakorlatban:

-          képes feladatainak összehangolására, súlyozására és sorrendiségének kialakítására;

-          a laboratóriumi munka folyamatosságára ügyel, felméri a vizsgálatokhoz szükséges vegyszerek, anyagok, mérőműszerek, eszközök mennyiségi és minőségi állapotát, gondoskodik a szükséges anyag vagy kisebb műszer utánpótlásról (megrendelés), az esetlegesen szükséges javításról, karbantartásról;

-          folyamatosan ügyel a minőségbiztosítási rendszabályok betartására;

-          kijavítja az esetlegesen felmerülő hibákat, rendellenességeket, vagy ha ehhez nincs meg a megfelelő tudása, segítséget kér;

-          részt vesz a tevékenységi köréből adódó kutatási, fejlesztési folyamatokban;

-          kapcsolatot épít és ápol más laboratóriumokkal;

-          kommunikációs feladatokat végez, értesítést és információt nyújt a hatáskörébe tartozó területekről;

-          tárgyilagos tájékoztatást nyújt az ügyfeleknek;

-          betartja a szakirányú etikai elvárásokat és a szakirányú viselkedéskultúra elveit;

-          segíti a kutatók munkáját;

-          betartja és betartatja a különböző előírásokat, szabályokat.

e) önállóság:

-          munkahelyi vezetőjének útmutatása alapján irányítja a rábízott személyi állomány munkavégzését;

-          ellenőrzi, és szükség esetén intézkedik a munkavégzés feltételeiről;

-          biztosítja a rábízott laboratórium folyamatos működésének feltételeit;

-          hibalehetőségeket tár fel és hárít el;

-          szakmai oktatásokon, továbbképzéseken vesz rész;

-          biztonsággal kezeli a munkavégzéshez szükséges berendezéseket, műszereket;

-          vészhelyzetben képes önálló döntésre.

f) felelősség:

-          a laboratóriumban felelősséggel tartozik a rábízott munkaerő előírás szerinti munkavégzéséért;

-          felelős saját kötelezettségeinek naprakész ismeretéért, engedélyek meglétéért, a kötelező továbbképzések teljesítéséért;

-          ellenőrzi a munkavégzéshez szükséges eszközök, anyagok meglétét (hiányosság esetén gondoskodik a pótlásról és/vagy a tényről tájékoztatja munkahelyi felettesét);

-          ellenőrzi a munkavégzéshez szükséges dokumentáció meglétét (hiányosság esetén a tényről tájékoztatja munkahelyi felettesét).

 

Biológia-kémia oktatási szakasszisztens:

a) megszerezhető tudás, ismeret, tapasztalat:

-          az oktatási intézményben rendelkezésre álló eszközökkel biztosítani tudja a tanári és tanulói kísérletek elvégzéséhez szükséges feltételeket;

-          elő tudja készíteni a kísérletekhez szükséges anyagokat és eszközöket;

-          képes az oktatást segítő elektronikus eszközök (számítógép, aktív tábla) használatára;

-          el tudja végezni a szaktanárral egyeztetett kísérleteket;

-          képes élő anyag gyűjtésére, gondozására;

-          ismeri a szemléltetés frontális és nem frontális módszereit, a pedagógiai projektek technikáit;

-          az előírásoknak megfelelően, szelektíven tárolja a keletkezett hulladék anyagokat, különös tekintettel a veszélyes hulladék anyagokra;

-          ismeri és használja a munkájához szükséges szoftvereket és e-learning technikákat;

-          betartja és felügyeli a foglalkozás-egészségügyi, munkabiztonsági, biztonságtechnikai, tűzvédelmi és környezetvédelmi előírásokat;

-          tapasztalatait átadja, ismereteit folyamatosan bővíti.

b) jártasság, képesség a megismerés és a felismerés terén:

-          jellemzi a tudatos felkészülés az önállóan és felelősséggel végzett a munkafeladatokra;  

-          képes a kreatív gondolkodásra, a csoportban való együttműködésre;

-          képes a kísérleti tapasztalatok rögzítésére (jegyzőkönyvvezetés)

-          alapszinten ki tudja értékelni az elvégzett vizsgálatokat;

-          ügyel a laboratóriumban található anyagok és eszközök használhatóságára;

-          alapelemeiben értelmezi a számítógéppel segített oktatási segédanyagokat

c) jártasság, képesség a gyakorlatban:

-          felméri a vizsgálatokhoz szükséges vegyszerek, anyagok eszközök mennyiségi és minőségi állapotát, gondoskodik a szükséges utánpótlásról (megrendelés), az esetlegesen szükséges javításról, karbantartásról;

-          kijavítja az esetlegesen felmerülő hibákat, rendellenességeket, vagy ha ehhez nincs meg a megfelelő tudása, segítséget kér;

-          képes feladatainak összehangolására, súlyozására és sorrendiségének kialakítására;

-          képes vegyi anyagokkal és élőlényekkel történő balesetmentes és etikus munkavégzésre

-          udvarias és tárgyilagos tájékoztatást nyújt a szaktanároknak és a tanulóknak

-          betartja és betartatja a különböző előírásokat, szabályokat;

e)  önállóság:

-          munkahelyi vezetőjének útmutatása alapján irányítja a rábízott szertár (laboratórium) működését

-          szaktanári instrukciók alapján elő tudja készíteni a gyakorlati vizsgálatokat, össze tud állítani oktatási segédanyagokat

-          szaktanári útmutatás alapján képes a tanulók munkájának értékelésére

-          hibalehetőségeket tár fel és hárít el;

-          szakmai oktatásokon, továbbképzéseken vesz rész;

-          biztonsággal kezeli a munkavégzéshez szükséges berendezéseket, műszereket;

-          vészhelyzetben képes önálló döntésre és cselekvésre

f)  felelősség:

-          felelősséggel tartozik a rábízott anyagok, eszközök szakszerű kezeléséért;

-          felelős a rábízott tanulók munkájának felügyeletéért;

-          felelős saját kötelezettségeinek naprakész ismeretéért, engedélyek meglétéért, a kötelező továbbképzések teljesítéséért;

-          ellenőrzi a munkavégzéshez szükséges eszközök, anyagok meglétét (hiányosság esetén gondoskodik a pótlásról és/vagy a tényről tájékoztatja munkahelyi felettesét);

-          ellenőrzi a munkavégzéshez szükséges dokumentáció meglétét (hiányosság esetén a tényről tájékoztatja munkahelyi felettesét).

 

 

8. A felsőoktatási szakképzés moduljai és azok kreditértékei:

- valamennyi felsőoktatási szakképzés közös kompetencia modulja: 12 kredit;

- a képzési terület szerinti közös modul: 21 kredit, amelyből a képzési ág szerinti
            közös modul: 10 kredit;

- a szakképzési modul: 87 kredit, ebből szakmai gyakorlat 30 kredit, + három hét összefüggő szakmai gyakorlat

A szakképzés szakirányának megfelelő laboratóriumban való munkavégzés a laborvezető igazolása alapján mentesít a három hetes, összefüggő gyakorlat teljesítése alól.

 

9. A felsőoktatási szakképzés összefüggő szakmai gyakorlatának követelményei:

A gyakorlati képzés elsősorban a felsőoktatási intézményben szervezhető meg annak gyakorlati képzést biztosító szervezeti egységében (oktatási vagy kísérleti laboratórium), valamint a felsőoktatási intézménnyel szerződést kötött gyakorlati képző helyen.

 

10. A felsőoktatási szakképzésre történő felvétel feltételei:

Érettségi bizonyítvány.

 

11. idegen nyelvi követelmények

A szakindítási követelmények tartalmazzák.