Eötvös Loránd Tudományegyetem                                             TTK/21/2012 (T-9)
Természettudományi Kar                                                            Budapest, 2012. január 18.
Dékáni Titkárság                                                                        

Emlékeztető és Határozatok
a Kari Tanács 2012. január 18-án (szerdán) megtartott üléséről

I.

A Kari Tanács a napirendet ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

 

II.

A Kari Tanács titkos szavazással

 

            Kiss Gabriella tanársegédi kinevezését határozott időre a Földrajz-és Földtudományi Intézethez (Ásványtani Tanszék) 24 igen, 0 nem, 0 érvénytelen szavazattal,

            Báldi Katalin tanársegédi kinevezését részmunkaidőben határozatlan időre a Földrajz-és Földtudományi Intézethez (Általános és Alkalmazott Földtani Tanszék) 24 igen, 0 nem, 0 érvénytelen szavazattal,

Radnai László helyettes tanársegédi kinevezésének határozott időre történő meghosszabbítását a Biológiai Intézethez (Biokémiai Tanszék) 24 igen, 0 nem, 0 érvénytelen szavazattal,

 

támogatta.

 

III.

 

A Kari Tanács titkos szavazással az alábbi szavazatarányok mellett véleményezte az egyetemi tanár pályázatokat:

 

 

 

igen

nem

érvénytelen

Nyitray László

Biológiai Intézet/Biokémiai Tanszék 

23

1

0

Jakovác Antal

Fizikai Intézet/Atomfizikai Tanszék

22

1

1

Derényi Imre

Fizikai Intézet/Biológiai Fizikai Tanszék

22

1

1

Horváth Gábor

Fizikai Intézet/Biológiai Fizikai Tanszék

1

16

7

Meszéna Géza

 Fizikai Intézet/Biológiai Fizikai Tanszék

1

16

7

Bántay Péter

Fizikai Intézet/Elméleti Fizikai Tanszék

0

17

7

Katz Sándor

Fizikai Intézet/Elméleti Fizikai Tanszék

22

1

1

Takács Gábor

Fizikai Intézet/Elméleti Fizikai Tanszék

1

16

7

Kázmér Miklós

Földrajz-és Földtudományi Intézet/Őslénytani Tanszék

24

0

0

Túri László

Kémiai Intézet/Fizikai Kémiai Tanszék

23

1

0

Rábai József

Kémiai Intézet/Szerves Kémiai Tanszék

24

0

0

Károlyi Gyula

Matematikai Intézet/Algebra és Számelméleti Tanszék

24

0

0

 

 

IV.

 

A Kari Tanács ellenszavazat nélkül elfogadta a Kari Tanács 2011/2012. tanév II. félévi üléstervét (1. számú melléklet). 

V.

A Kari Tanács az Alumni Szabályzat módosítására vonatkozó szenátus előterjesztést a következők szerint véleményezte:

1) A Kari Tanács nem támogatta a Szabályzat 11. § (1) bekezdésére tett módosítási javaslatot, azaz az ELTE ALUMNI Titkárság feladatait a Rektori Titkárság feladat-és hatáskörében hagyná, a rektor által kijelölt rektorhelyettes irányítása alatt.

Magyarázat:

Az ALUMNI működtetése nem csupán rendezvényszervezési kérdés, hanem magas szintű szoros rektori felügyelet mellett megvalósuló stratégiai feladat, amely egyetemi szinten igényli dedikált vezető szakember kiválasztását közvetlen rektori hatáskörben.

E szervezet orientációs pont és mérce, segítség kíván lenni a korábbi diákok számára. Jelentős erőket fókuszál a külföldön dolgozó volt diákokkal való kapcsolattartásra. Ezen kívül az ALUMNI szervezet kiemelt, rendkívüli felelősséggel járó - de nem azonnal megjelenő - adománygyűjtési, adományszervezési, pénzügyi, gazdasági szerepet játszik. Az Egyetem Alumni szervezete ugyanakkor tájékoztatja a szervezet tagjait és véleményüket kéri ki egyetemi, felsőoktatási stratégiai kérdésekben.

Az ALUMNI szervezet olyan irányítást és vezetést igényel, amely ismeri az elsősorban angolszász egyetemeken kialakult gyakorlatot. E szerint a szervezet a korábbi diákokra, mint partnerekre (nem mint a diák élet folytatóira) tekint, akikkel szoros és kölcsönösen előnyös szellemi kapcsolatot alakít ki, igényes szakmai, szaktudományos programokat szervez.

 

2) A Kari Tanács a 12.§ (2) bekezdése tekintetében az alábbi, vagyis az „A” változatot támogatja:

 

„12. § (2) A jelen szabályzat alkalmazásában

egykori hallgató, aki az Egyetem bármely karán, vagy azok jogelődjein, illetve a már megszűnt karokon

aa) legalább négy féléven keresztül hallgatói jogviszonyban állt,

ab) korábbi rendszerű képzés szerinti szakon, alapképzési, mesterképzési szakon oklevelet, illetve doktori képzésben fokozatot szerzett, függetlenül a tagozattól, valamint, aki a különböző karok, karok szakmai felügyelete alatt indított posztgraduális képzéseken szerzett oklevelet, valamennyi jelen alpontban írt esetben függetlenül attól, hogy jelenleg fennáll-e hallgatói jogviszonya az egyetemmel; továbbá

ac) a nemzetközi hallgatói mobilitás révén legalább egy szemeszter időtartamban hallgatói jogviszonyban állt;

b) egykori oktató, kutató, nem oktató-kutató közalkalmazott az, aki az Egyetem bármely karán, vagy azok jogelődjein, illetve a már megszűnt karokon történő munkavégzés céljából az Egyetemmel vagy jogelődjeivel munkaviszonyban, illetve közalkalmazotti jogviszonyban állt.”

 

3) A Kari Tanács 12.§ (3) bekezdése helyett az alábbi szöveget javasolja:

12. § (3) A tagsági jogviszony regisztrációval létesül. A regisztráció ingyenes. A tagsági jogviszony határozatlan időtartamra szól. Az online regisztrációt követően az aláírt jelentkezési lap be nem küldése esetén a tagjelölt státus hat hónap után – a tagjelölt írásbeli úton történő figyelmeztetését emlékeztetését követően – törlendő megszűnik.

 

/A Kari Tanács a határozatot egyhangúlag hozta. A részszavazások eredményét a hangfelvétel tartalmazza./

VI.

Bejelentések

A Dékán bejelentette, hogy:

·         Elhunyt Vértes Attila, a Kémiai Intézet professor emeritusa.

·         Elhunyt Gottfried Tiborné, a Biológiai Intézet munkatársa.

·         A Kar emlékérmét adományozta Nagy Károly, professor emeritusnak (Fizikai Intézet) december 20-án, a 85. születésnapjára rendezett ünnepségen.

·         Kovács Mihály tudományos főmunkatárs (Biológiai Intézet) elnyerte az Osztrák Tudományos Akadémia Ignaz L. Lieben-díját.

·         Gyulai Gergő PhD hallgató (Kémiai Intézet) Wolfram Ervin díjat  nyert.

·         Következő Kari Tanács 2012. február 15-én lesz.

kmf.

 

 

Csibra Klára s.k.
a KT titkára

Michaletzky György s.k.
dékán