Eötvös Loránd Tudományegyetem                                             TTK/22/7/2012 (T-9)
Természettudományi
Kar                                                           Budapest, 2012. június 20.
Dékáni
Titkárság                                                                       

Emlékeztető és Határozatok
a
Kari Tanács 2012. június 20-án (szerdán) megtartott üléséről

A Dékán bejelentette, hogy a Kari Tanács új hallgatói tagja Varga Erna helyett Jancsó Tamás lett.

 

I.

A jelenlévő dr. Juhászné Huszty Katalin gazdasági főigazgató asszony kérésére a Dékán javasolja az Intézményfejlesztési Terv első napirendi pontként történő tárgyalását. A Kari Tanács a módosított napirendet ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

II.

A Kari Tanács az Intézményfejlesztési Tervet az 1. számú melléklet szerinti módosításokkal egyhangúan (26 igen) támogatta.

III.

A Kari Tanács titkos szavazással

 

Lakos Gyula tanársegéd adjunktusi kinevezését határozatlan időre a Matematikai Intézethez (Geometriai Tanszék) 24 igen, 1 nem, 1 érvénytelen szavazattal,

 

Sik András tanársegéd adjunktusi kinevezését a Földrajz-és Földtudományi Intézethez (Természetföldrajzi Tanszék) 22 igen, 1 nem, 3 érvénytelen szavazattal,

 

Kis Tamás részmunkaidős adjunktusi kinevezésének határozatlan időre való meghosszabbítását a Matematikai Intézethez (Operációkutatási Tanszék) 25 igen, 0 nem, 1 érvénytelen szavazattal,

 

Vásárhelyi Tamás részfoglalkozású adjunktusi kinevezésének határozatlan időre történő meghosszabbítását a Természettudományi Kommunikáció és UNESCO Multimédiapedagógia Központhoz 23 igen, 2 nem, 1 érvénytelen szavazattal,

 

Breuer Hajnalka tudományos segédmunkatárs tanársegédi kinevezését határozatlan időre a Földrajz- és Földtudományi Intézethez (Meteorológiai Tanszék) 25 igen, 0 nem, 1 érvénytelen szavazattal,

 

Czauner Brigitta tudományos segédmunkatárs tanársegédi kinevezését határozatlan időre a Földrajz- és Földtudományi Intézethez (Általános és Alkalmazott Földtani Tanszék) 25 igen, 0 nem, 1 érvénytelen szavazattal,

 

Deák-Kövér Szilvia tanársegédi kinevezését részmunkaidőben, határozatlan időre a Földrajz- és Földtudományi Intézethez (Általános és Alkalmazott Földtani Tanszék) 25 igen, 0 nem, 1 érvénytelen szavazattal,

 

Horváth Tamás tanársegédi kinevezését határozott időre, helyettesként, részmunkaidőben a Matematikai Intézethez (Alkalmazott Analízis és Számításmatematikai Tanszék) 26 igen, 0 nem, 0 érvénytelen szavazattal,

 

Kárpáti Manuéla gyakornok tanársegédi kinevezését helyettesként határozott időre a Biológiai Intézethez (Anatómiai, Sejt- és Fejlődésbiológiai Tanszék) 25 igen, 1 nem, 0 érvénytelen szavazattal,

 

Kovács Erika Renáta tanársegédi kinevezését határozatlan időre a Matematikai Intézethez (Operációkutatási Tanszék) 26 igen, 0 nem, 0 érvénytelen szavazattal,

 

Pieczka Ildikó tudományos segédmunkatárs tanársegédi kinevezését határozatlan időre, részmunkaidőben a Földrajz- és Földtudományi Intézethez (Meteorológiai Tanszék) 25 igen, 0 nem, 1 érvénytelen szavazattal,

 

            Somlai Gábor tudományos segédmunkatárs tanársegédi kinevezését határozott időre a Matematikai Intézethez (Algebra és Számelméleti Tanszék) 24 igen, 1 nem, 1 érvénytelen szavazattal,

 

Havasi Ágnes részmunkaidős tanársegédi kinevezésének teljes munkaidősre történő módosítását a Matematikai Intézethez (Alkalmazott Analízis és Számításmatematikai Tanszék) 26 igen, 0 nem, 0 érvénytelen szavazattal,

 

Korcsmáros Tamás tanársegédi kinevezését helyettesként, határozott időre a Biológiai Intézethez (Genetikai Tanszék) 26 igen, 0 nem, 0 érvénytelen szavazattal,

 

            Regős Ágnes tanársegédi kinevezésének meghosszabbítását, helyettesként, határozott időre a Biológiai Intézethez (Genetikai Tanszék) 26 igen, 0 nem, 0 érvénytelen szavazattal,

 

Szeghy Dávid tanársegédi kinevezésének határozatlan időre történő meghosszabbítását a Matematikai Intézethez (Geometriai Tanszék) 25 igen, 0 nem, 1 érvénytelen szavazattal,

 

            Takáts Marcella tanársegéd kinevezésének határozott időre történő meghosszabbítását a Matematikai Intézethez (Számítógéptudományi Tanszék) 26 igen, 0 nem, 0 érvénytelen szavazattal,

 

            Reményi Attila tudományos főmunkatársi kinevezésének meghosszabbítását határozott időre, pályázati forrásból, a Biológiai Intézethez (Biokémiai Tanszék) 25 igen, 0 nem, 1 érvénytelen szavazattal,

 

Palugyai István részfoglalkozású tudományos segédmunkatársi kinevezésének határozatlan időre történő meghosszabbítását a Természettudományi Kommunikáció és UNESCO Multimédiapedagógia Központhoz 24 igen, 1 nem, 1 érvénytelen szavazattal

 

támogatta.

IV.

 

A Kari Tanács titkos szavazással egyhangúlag (26 igen) támogatta Homonnay Zoltán egyetemi tanárnak a Kémiai Intézet vezetésére történő megbízását.

 

 

V.

 

A Kari Tanács titkos szavazással a következők szerint véleményezte a tanszékvezetői pályázatokat:

 

igen

nem

érvénytelen

Biológiai Intézet

Török János

Állatrendszertani és Ökológiai Tanszék

25

1

0

Miklósi Ádám

Etológiai Tanszék

Détári László                                                                                             

Élettani és Neurobiológiai Tanszék

25

 

25

0

 

0

1

 

1

Erdei Anna

BiológIImmunológiai Tanszék

26

0

0

Fodor Ferenc

Növényélettani és Molekuláris Növénybiológiai Tanszék

25

0

1

Podani János

Növényrendszertani, Ökológiai és Elméleti Biológiai Tanszék

25

1

0

Böddi Béla   

Növényszervezettani Tanszék

26

0

0

 

Fizikai Intézet

Groma István  

Anyagfizikai Tanszék

 

 

26

 

 

0

 

 

0

Kürti Jenő

Biológiai Fizikai Tanszék

26

0

0

Vattay Gábor

Komplex Rendszerek Fizikája Tanszék

 

Földrajz- és Földtudományi Intézet

25

1

0

Harangi Szabolcs

Kőzettani Geokémiai Tanszék

25

0

1

Kázmér Miklós

Őslénytani Tanszék

Petrovay Kristóf

Csillagászati Tanszék

Bartholy Judit

Meteorológiai Tanszék

26

 

26

 

26

0

 

0

 

0

0

 

0

 

0

 

 

 

 

Matematikai Intézet

 

 

 

Kiss Emil

Algebra és Számelméleti Tanszék

Keleti Tamás

Analízis Tanszék

26

 

26

0

 

0

0

 

0

Jordán Tibor

Operációkutatási Tanszék

26

0

0

Komjáth Péter

Számítógéptudományi Tanszék

Faragó István egyetemi tanár

Alkalmazott Analízis és Számításmatematikai Tanszék

Michaletzky György

Valószínűségelméleti és Statisztika Tanszék

 

Földrajz- és Földtudományi Intézet

Geofizikai és Űrtudományi Tanszék

26

 

26

 

 

26

0

 

0

 

 

0

0

 

0

 

 

0

Timár Gábor

22

2

2

Lenkey László

 

6

16

4

 

VI.

 

A Kari Tanács titkos szavazással a docensi pályázatok kiírására tett javaslatokat a következők szerint véleményezte:

 

 

Igen

nem

érvénytelen

Földrajz- és Földtudományi Intézet

Természetföldrajzi Tanszék

22

3

1

Földrajz- és Földtudományi Intézet

Környezet- és Tájföldrajzi Tanszék

22

3

1

 

VII.

 

A Kari Tanács titkos szavazással a következők szerint véleményezte a docensi pályázatokat:

 

 

 

igen

nem

érvénytelen

Révész Ádám

Fizikai Intézet/Anyagfizikai Tanszék

 

25

0

1

Barcza Zoltán

Földrajz- és Földtudományi Intézet/Meteorológiai Tanszék

 

26

0

0

Tarczay György

Kémiai Intézet/Szervetlen Kémiai Tanszék

25

0

1

 

VIII.

 

A Kari Tanácstitkos szavazással24 igen, 2 nem szavazat mellett javasolja egyetemi magántanári cím adományozását Pomázi István részére.

 

 

 

IX.

 

A Kari Tanács 25 igen, 0 nem, 1 tartózkodás mellett az új Kari Tanács felállásáig, de legkésőbb 2012. december 31-ig meghosszabbítja a saját, illetve bizottságai megbízatását.

Indoklás:

Az új felsőoktatási törvény újraszabályozza a Szenátusban a hallgatói részvétel arányát, amely változást a Karok Tanácsában is célszerű lenne átvezetni. A Szenátus még nem tudta elfogadni az új összetételéről szóló szabályzatmódosítást, ezért 2012. december 31-éig meghosszabbította a megbízatását. A Kari Tanács tagjainak mandátuma 2012. augusztus 31-ével járna le, ezért a Tanácsnak szintén szavaznia kell megbízatása meghosszabbításáról.

 

X.

 

A Kari Tanács ellenszavazat nélkül (26 igen) támogatta a Környezettudományi Szakterületi Habilitációs Bizottságra tett javaslatot az alábbi összetételben:

 

Böddi Béla egyetemi tanár (Biológiai Intézet)

Kiss Ádám egyetemi tanár (Fizikai Intézet)

Turányi Tamás egyetemi tanár (Kémiai Intézet)

Szabó Mária egyetemi tanár (Földrajz- és Földtudományi Intézet)

 

A Környezettudományi Centrum Tanácsa által jelölt két külső tag:

Kiss Keve Tihamér tudományos tanácsadó, az MTA doktora,

Szőkefalvi-Nagy Zoltán tudományos tanácsadó, a fizikai tudományok doktora.

 

XI.

A Kari Tanács a Rónay Zoltán főtitkár által jogszabályi aggály felmerülése miatt kezdeményezett Kari SzMSz módosítására tett javaslatot 25 igen, 0 nem, 1 tartózkodás mellett az alábbiak szerint támogatta:

 

 33. § (1) A dékánt munkájában

az oktatási,

• a stratégiai és fejlesztési

a tudományos és egyetemközi kapcsolatokat felügyelő

dékánhelyettes segíti.

 

35. §

Költségvetési Bizottság héttagú. Elnöke a dékán. Az intézetek és a HÖK egy-egy főt jelölnek (6 fő).

 

42. § (4) A Karon csak olyan építkezési és felújítási munkák folyhatnak, melyeket a szolgálati út megtartásával előzetesen egyeztettek a Kar dékánjával. Ezen egyeztetés során a dékán kikéri a stratégiai és fejlesztési dékánhelyettes véleményét.

XII.

A Kari Tanács titkos szavazással

25 igen, 1 nem, 0 érvénytelen szavazattal támogatta Horváth Erzsébet egyetemi docens,

26 igen, 0 nem, 0 érvénytelen szavazattal Faragó István egyetemi tanár, továbbá

26 igen, 0 nem, 0 érvénytelen szavazattal Jánosi Imre egyetemi docens

dékánhelyettesi megbízását.

 

XIII.

A Kari Tanács 25 igen, 0 nem, 1 tartózkodás mellett támogatta a Környezettudományi Centrum működésének meghosszabbítására tett javaslatot.

(2. sz. melléklet)

 

XIV.

 

A Kari Tanács egyhangúlag támogatta a Természettudományos Oktatásmódszertani Centrum működésének meghosszabbítására tett javaslatot.

(3. sz. melléklet)

 

XV.

 

A Kari Tanács a Nagyműszeres Kari Kutató és Műszer Centrum elnevezését ELTE Természettudományi Kar Központi Kutató és Műszer Centrumra (ELTE-TTK-KKMC) módosította.

(Angolul: ELTE Faculty of Science Research and Instrument Core Facility, rövidítés: ELTE FSRICF.)

 

Indoklás:

A Centrumhoz csatlakozási szándékát jelezte több, különböző szakterületekhez tartozó, műszeres laboratórium. Ezekben általában nem nagyműszerek vannak.

A jelenlegi névben kétszer szerepel aműszerszó.

Anagyműszereskifejezés angol változata (large-scale instrument?) félreértéseket okozhat.

A javaslat aktualitását az adja, hogy a lezáruló TÁMOP projekt részeként készül a Centrum arculati elemeinek (honlap, fejléc stb.) tervezése, amelyeket célszerű lenne már az új névvel elkészíteni.

 

 

XVI.

 

A Kari Tanács egyhangúlag (24 igen, 0 nem) támogatta a HKR módosításra (költségtérítési kedvezmények) tett javaslatot.

(4. sz. melléklet)

 

 

 

XVII.

 

A Kari Tanács egyhangúlag (24 igen) tudomásul vette a HÖK alapszabályának módosítására tett javaslatot.

(5. sz. melléklet)

 

XVIII.

 

A Kari Tanács egyhangúlag  (24 igen) támogatta a Fizika alapszak képzési tervének módosítására tett alábbi javaslatot:

A Fizika alapszak képzési tervéből a Szakmai gyakorlat (6 hét, 0 kredit) kikerül.

 

A módosítás kötelező jelleggel felmenő rendszerben lép hatályba 2013 szeptemberétől.

 

Indoklás:

A képzési cél érdekében a gyakorlati ismeretek átadása az évközi laborgyakorlatokon a tapasztalatok alapján megfelelőnek bizonyul, ezért további hathetes gyakorlatra nincs szükség. E gyakorlat megtartását a szakindítási engedély nem írja elő.

 

 

 

XIX.

Bejelentések

A Dékán bejelentette, hogy:

 

·         Az Abel-díjjal kitüntetett Szemerédi Endre matematikust köszönti az Egyetem 2012. június 21-én 15 órakor. Szemerédi Endre 1965-ben a Karon szerezte diplomáját.

·         Az MTA által újonnan támogatott kutatócsoportok között van két TTK-s is, Erdei Anna (Biológiai Intézet), illetve Faragó István (Matematikai Intézet) vezetésével.

·         Lendület pályázaton nyert: Novák Zoltán (Kémiai Intézet), Frei Zsolt, Katz Sándor (Fizikai Intézet), Józsi Mihály (Biológiai Intézet), továbbá Bajnok Zoltán és Takács Gábor fizikusok, az ELTE-MTA kutatócsoport tagjai. Bajnok Zoltán a Wigner Kutatóintézetbe, Takács Gábor a BME-re telepíti csoportját.

·         ·Balogh Zoltán miniszter aMagyar Felsőoktatásért Emlékplakettkitüntetést adományozta Pavlics Károlyné főiskola docens (Földrajz- és Földtudományi Intézet) részére. A kitüntetést Mezey Barna rektor adja át a Szenátus júniusi ülésén.

·         Az MTA Fizikai Tudományok Osztálya által évente adományozható három Fizikai Díj egyikében részesült Bajnok Zoltán, az MTA doktora, az MTA-ELTE Elméleti Fizikai Kutatócsoport tudományos tanácsadója.

·         ·Az ERC (European Research Council/Európai Kutatási Tanács) által megbízott szakemberekből álló bizottság által, az EU tudománypolitikai vezetőinek részvételével zajló Excellence 2012 konferenciára felkért három kutató egyike Vicsek Tamás, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja.

·         A kémiából rendezett 46. Mengyelejev Olimpián résztvevő négytagú magyar középiskolás csapat minden tagja érmet szerzett Magyarfalvi Gábor felkészítésében. 1 arany-, 2 ezüst- és 1 bronzérmet nyertek el, átlagpontjaik alapján a résztvevő 18 ország közül csupán az orosz versenyzők előzték meg őket.

·         A következő Kari Tanács várhatóan 2012 szeptemberében lesz. A Dékán megbízatásának lejárta alkalmából megköszönte a Kari Tanács munkáját, és elbúcsúzott a Tanács tagjaitól. A Tanács nevében Szabó Mária intézetigazgató köszönte meg a Dékán munkáját; beszédet mondott Keszei Ernő, és Dukán András Ferenc, HÖK elnök is megköszönte a Hallgatói Önkormányzattal való együttműködést.

 

Frank András intézetigazgató bejelentette, hogy Máthé András, Laczkovich Miklós egyetemi tanár tanítványa nyerte el idén a tehetséges fiatal matematikusoknak járó Banach-díjat.

 

 

kmf.

 

 

 

 

Michaletzky György s.k.
dékán

Csibra Klára s.k.
a
KT titkára