A Környezettudományi Centrum
feladatai, a közreműködő személyek, valamint a működés tárgyi és pénzügyi feltételei

A Környezettudományi Iskolát a Természettudományi Kar Tanácsa 2005. november 23-i ülésén hozta létre. A Kari Tanács 2007. június 20-i ülésén úgy határozott, hogy a Környezettudományi Iskola 2007. július 1-től a Fizikai Intézet keretében Környezettudományi Centrum néven működött tovább. (Angol megjelölése: Center for Enviromental studies.) A Környezettudományi Centrum működésére alapvetően a Kari SzMSz 15. §-a a mérvadó.

A Környezettudományi Centrum az 1997-ben a Kar Tanácsa (KT) által létrehozott Környezettan Kari Munkacsoport jogutódjaként működött, jelenlegi feladatai tükrözik a Környezettudomány hazai és nemzetközi oktatásában a megalapítás óta végbement változásokat.

 A Környezettudományi Centrum 2017. július 31-ig továbbra is a jelenlegi jogállással és feladatokkal működik. Azonban törekszik arra, hogy hosszú távon, a feladatok alakulása, a tudomány fejlődése függvényében, a Kar által meghatározott feltételek teljesülése után önálló szervezeti egységgé váljon.

1. A Környezettudományi Centrum feladatai

·       Az oktatás szervezése és ellátása a Környezettan és Környezettudományi szakokon mindaddig, amíg az új, két-ciklusú rendszerre való áttérés miatt e szakok a jelenlegi formában meg nem szűnnek.

·       A Környezettan alapszak (BSc) szervezése.

·       A környezettudományhoz kapcsolódó mesterszintű (MSc) szakok (pl. Környezettan tanári szak, Környezettudományi szak) működtetése.

·       A környezettudománnyal kapcsolatos szakok posztgraduális képzéseinek szervezése.

·       A környezettan alapszak (BSc) és az ehhez kapcsolódó mesterszakok (MSc) angol nyelvű képzéseinek előkészítése, indítása és szervezése.

·       Szoros munkakapcsolat tartása megállapodás alapján a Környezettudományi Doktori Iskolával.

·       Saját kezdeményezés alapján környezettudományi témájú oktatási és kutatási pályázatok szervezése és siker esetén a végrehajtásra irányuló munka ellenőrzése. A pályázati témák minden esetben saját kezdeményezésűek és nem befolyásolják a TTK intézetei és más szervezetei környezeti témájú pályázatainak beadását.

2. A Környezettudományi Centrum személyi állománya és felépítése

·       A Környezettudományi Centrum munkatársainak zömét a más szakterületekhez tartozó, de a környezettudomány területén oktatási és kutatási szempontból aktív olyan személyek adják, akik a Környezettudományi Centrumhoz csatlakozni kívánnak, s ebbéli tevékenységükhöz közvetlen munkahelyi vezetőjük (intézetigazgató, vagy tanszékvezető) hozzájárul.

·       A Környezettudományi Centrum mindig ahhoz az Intézethez tartozik, amely Intézet munkatársa látja el a dékán felkérésére a Centrum vezetését.

·       A Centrum Intézetéhez tartozó oktatók esetén az ELTE SzMSz I. kötet 25. § (2) bekezdésében foglaltak értelemszerű alkalmazásával történik egyes oktatók tevékenységének a Környezettudományi Centrumhoz rendelése.

·       A Kari Tanács 2007. június 20-i ülésén elfogadott, a Környezettudományi Centrum működésével kapcsolatos, az Intézetek közötti feladatmegosztást szabályozó melléklet továbbra is érvényben marad.

·       A Környezettudományi Centrum saját munkatársakkal rendelkezhet.

·       A Környezettudományi Centrum keretében további munkacsoportok létesíthetők.

3. A Környezettudományi Centrum irányítása

·       A Környezettudományi Centrum felügyeletét a Természettudományi Kar oktatási dékánhelyettese és a Centrum Intézetének igazgatója látja el. Vitás kérdésekben a Természettudományi Kar Dékánja dönt.

·       A Környezettudományi Centrum tevékenységéért felelős személy, aki a Környezettudományi Centrum Tanácsának elnöki teendőit is ellátja, főállású, teljes munkaidejű egyetemi tanár. E személyt az oktatási dékánhelyettesnek az illetékes intézet igazgatókkal egyeztetett javaslatára a dékán kéri fel legfeljebb négy évre.

·       A Környezettudományi Centrum elnökének és az oktatási dékánhelyettesnek az illetékes intézetigazgatókkal egyeztetett javaslatára a dékán a Környezettudományi Centrum irányítására héttagú Centrumtanácsot kér fel. A megbízatás négy évre szól, az elnök felkérésével megegyezően. A Centrumtanács javaslatára az elnök a Tanács tagjai közül helyettest kér fel, akinek megbízatása a Centrumtanács megbízatásáig tarthat.

·       A Centrumtanács elkészíti saját működési rendjét. amelyet a dékán hagy jóvá.

4. A Környezettudományi Centrum jogai és gazdálkodása

·       A Környezettudományi Centrum Tanács elnöke — tekintettel a környezeti szakokon tanulók jelentős létszámára — állandó meghívottja a Kari, a Dékáni és a Centrum  Intézete Tanácsának.

·       A Környezettudományi Centrum azokból a forrásokból gazdálkodik, amelyet a TTK szabályai szerint különböző feladatok ellátására a kari költségvetés neki biztosít. A gazdálkodás a Centrum Intézete megfelelő apparátusán keresztül történik.

·       A Környezettudományi Centrum felügyelete alatt külső partnerektől megszerzett bevételekkel az ELTE TTK szabályai szerint gazdálkodik.

·       A Környezettudományi Centrum a felügyelete alatt beadott és elnyert pályázatok támogatásait az ELTE TTK szabályai szerint önállóan kezeli.

Budapest, 2012. június 20.


Michaletzky György s.k.
dékán