A Természettudományi Kar Tanácsának állásfoglalása

az ELTE Egyetemi Könyvtári Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzata elfogadására, valamint ezzel összefüggésben az ELTE Szervezeti és Működési Szabályzat I. kötete, a Szervezeti és Működési Rend módosításárára vonatkozó szenátusi előterjesztésről

A Kari Tanács az alábbi módosítások mellett támogatja a szenátusi előterjesztést:

A változtatási javaslatok eltérő Comic Sans MS betűvel jelölve.

 

1. A jelenleg érvényes SzMR 36. § (4) a) szakasza szerint az Egyetemi Könyvtár feladata különösen

(4) a) szakmai felügyelet gyakorlása az Egyetem könyvtári hálózata felett,

ugyanakkor ugyanezen szabályzat 114/C (1) pontja szerint a Könyvtári Tanács alapvető feladata:

(1) A Könyvtári Tanács az egyetemi könyvtári hálózat operatív testülete, amely a könyvtári rendszer egészét érintő ügyekben – a jelen szakaszban meghatározott – javaslattevő, véleményező és ellenőrző jogokkal rendelkezik.

A felmerülő ellentmondás miatt javasoljuk a 36. § (4) a) pont törlését.

 

2. A Határozati javaslat 7. b) pontja szerint „A Szenátus felkéri az Egyetemi Könyvtár főigazgatóját, hogy.. intézkedjék” … „a tagkönyvtárak használati szabályzatai, ügyrendjei felülvizsgálata és főigazgatói hatáskörben történő módosítása érdekében”.

Ugyanakkor az Egyetemi Könyvtári Hálózat tervezett Szervezeti és Működési Szabályzata 4. § (3) b) pontja szerint „A fenntartó jóváhagyja a tagkönyvtár működési dokumentumait”.

Azaz – nagyon helyesen – főigazgatói hatáskörben a tagkönyvtárak szabályzata, ügyrendje nem módosítható. Javasoljuk a határozati javaslat 7. b) pontjának törlését. Helyette az alábbi megfogalmazást: A Szenátus felkéri a fenntartó költséggazdákat, hogy intézkedjenek a tagkönyvtárak szabályzati, ügyrendjei módosítása érdekében.”

3. Az EKSZ Szervezeti és Működési Szabályzata 4. § (2) pontja szerint az egyetem rektora a fenntartói jogok egy részét átruházhatja az egyetemi költséggazdák vezetőire. Javasoljuk, hogy a jelen SZMSZ melléklete tartalmazza, hogy mely tagkönyvtárak esetében történik meg ez az átruházás.

4. Az EKSZ SZMSZ 4. § (3) d) pontja szerint „A fenntartó” … „a könyvtári normatíváknak megfelelően biztosítja a feladatok ellátásához szükséges személyi és tárgyi feltételeket”. Továbbá az f) pont szerint „biztosítja a gyűjtemény folyamatos fejlesztésének, feltárásának, megőrzésének, gondozásának és a könyvtárhasználók rendelkezésére bocsátásának anyagi erőforrásait”.

Mindkét helyre javasoljuk a „– figyelembe véve az aktuális költségvetési lehetőségeket –„ szöveg beszúrását.

5. Az EKSZ SZMSZ 4. § (4) j) pontja szerint az „Egyetem központi költségvetéséből kell biztosítani” … „az EKSZ szakmai irányítását”.

Javasoljuk a megfogalmazás pontosítását. Nem egészen világos, hogy konkrétan mire utal ez a kötelezettség.

6. Az EKSZ SZMSZ 4§ (5) pontja szerint „A tagkönyvtárak által a (4) bekezdésben felsoroltakon túl végzett szolgáltatások ellátáshoz szükséges forrásokat a költséggazda köteles biztosítani.” A 6. § (1) pontja felsorolja, hogy a 4. § (4) pontján túlmenően milyen további feladatokat kell a tagkönyvtáraknak ellátniuk. Beleértve például a „digitalizálási szolgáltatást”. A mindenkori költségvetési függvénye lehet, hogy pl. erre a szolgáltatásra jut-e forrás. A javasolt szöveg ugyanakkor ezt kötelezően írná elő. Javasoljuk a teljes (5) pont átgondolását.

7. Az EKSZ SZMSZ 2. sz. Melléklet 5. § (6) szerint „Az ELTE polgárok EKSZ regisztrációja az adott tanévben az összes tagkönyvtárban érvényes.”. Eszerint tehát minden oktatónak is minden évben újra kell regisztráltatni magát. Javasoljuk ezen megkötés elhagyását.

8. Ugyanezen melléklet 6. § (3) bekezdése alapján „Az ELTE polgárokra vonatkozó beiratkozási díj összegét az Egyetemi Könyvtári Bizottság (továbbiakban: EKB) határozza meg, amelyben az Egyetemi Hallgatói Önkormányzatnak egyetértési joga van.” Az ELTE közalkalmazottak beiratkozási díja esetében indokolatlan az EHÖK egyetértési jogának gyakorlása. A hallgatók esetében azonban elhagyhatatlan. Javasoljuk ezen pont eszerint történő megbontását.

8a. Határozottan javasoljuk, hogy a jelen szabályzat rögzítse, hogy ELTE polgárok számára a beiratkozási díj 0, azaz nulla, forint. Különösen furcsa lenne, ha pl. ELTE közalkalmazott által elnyert pályázatból vásárolt könyv saját maga számára való kölcsönzéséhez beiratkozási díjat kellene fizetnie.

9. Ugyanezen melléklet 6. § (4) pontja szerint ezen „beiratkozási díjból származó bevétel könyvtári célú felhasználásáról a Könyvtári Tanács javaslata alapján az EKB dönt”. Javasoljuk, hogy a felhasználásra vonatkozó döntést a tagkönyvtár költséggazdája hozza meg.

10. Ugyanezen melléklet 7. § (3) a) pontja szerint „egy ELTE dolgozó egyidejűleg összesen 40 dokumentumot kölcsönözhet”.  Ehelyett javasoljuk: „egy ELTE dolgozó egyidejűleg összesen 40 dokumentumot kölcsönözhet azon tagkönyvtárak esetében, amelyek különböznek attól, amelyik kar alkalmazza az ELTE közalkalmazottat”.

11. Ugyanezen melléklet 9. §. (6) pontja szerint „A késedelmi díj fizetésének eleget nem tevő ELTE hallgató a félév végi vizsgákra nem jelentkezhet, leckekönyvét nem veheti föl, a vizsgákat nem kezdheti meg, következő félévre nem regisztrálhat, illetve záróvizsgáját nem kezdheti meg.” Egyetértünk azzal, hogy a késedelmi díj beszedése, és gyakran a dokumentumok visszaszerzése súlyos gondot jelent. Ennek ellenére ennek pontnak a helye a Hallgatói követelményrendszerben van, és nem az EKSZ SZMSZ mellékletében. Megjegyezzük, hogy a záróvizsgára vonatkozó részt már tartalmazza az említett szabályzat.

12. Ugyanezen melléklet 9. § (8) pontja szerint „A késedelmi díjak mértékét a Könyvtári Tanács állapítja meg, amellyel kapcsolatban az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat egyetértési jogot gyakorol, és a rektora hagyja jóvá.” ELTE közalkalmazottak esetében megint indokolatlan az EHÖK egyetértési joga. Továbbá a késedelmi díj mértéke lehetne különböző hallgatói jogviszonnyal rendelkezők, illetve ELTE munkatársak esetén. Javasoljuk a pont eszerint történő szétbontását.

13. Az EKSZ SZMSZ 1. Sz. mellékletében meg kellene jelölni, hogy mely tagkönyvtárak nyilvános könyvtárak, melyek nem.

14. Biztosítani kellene, hogy az ELTE-hez tartozó, de nem .elte.hu domain nevű szervezeti egységekből is biztosítva legyen az elektronikus folyóirat elérés. Pl. Gotthard Jenő Asztrofizikai Obszervatórium.

15. Az EKSZ SZMSZ 1. melléklet tegyen említést a tartós letét fogalmáról, annak feltételeit is kifejtve.

 

Budapest, 2012. március 21.

Michaletzky György s.k.

dékán