Eötvös Loránd Tudományegyetem                                            TTK/22/6/2012 (T-9)
Természettudományi Kar                                                           Budapest, 2012. május 10.
Dékáni Titkárság                                                                       

Emlékeztető és Határozatok
a Kari Tanács 2012. május 9-én (szerdán) megtartott üléséről

I.

A Kari Tanács a napirendet ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

 

II.

A Kari Tanács titkos szavazással

 

Ribárik Gábor tanársegéd adjunktusi kinevezését a Fizikai Intézethez (Anyagfizikai Tanszék) 27 igen, 3 nem, 0 érvénytelen szavazattal,

 

Vajna Balázs tudományos segédmunkatárs tanársegédi kinevezését határozatlan időre a Biológiai Intézethez (Mikrobiológiai Tanszék) 29 igen, 0 nem, 1 érvénytelen szavazattal,

 

Kun Ádám tudományos főmunkatárs kinevezésének meghosszabbítását határozott időre a Biológiai Intézethez (Növényrendszertani, Ökológiai és Elméleti Biológiai Tanszék) 30 igen, 0 nem,  0 érvénytelen szavazattal

támogatta.

III.

A Kari Tanács titkos szavazással professor emeritus cím adományozását javasolja

Dózsa-Farkas Klára egyetemi tanár részére 22  igen, 4 nem,  4 érvénytelen szavazattal,

Csikor Ferenc egyetemi tanár részére  29 igen, 1 nem, 0 érvénytelen szavazattal,

Patkós András egyetemi tanár részére  30 igen,  0 nem, 0 érvénytelen szavazattal,

Fogarasi Géza egyetemi tanár részére  29 igen, 1 nem,  0 érvénytelen szavazattal,

Hollósi Miklós egyetemi tanár részére  18 igen, 8 nem,  4 érvénytelen szavazattal.

 

IV.

 

A Kari Tanács - titkos szavazással -  egyhangúlag (30igen) javasolja címzetes egyetemi tanári cím adományozását Lőw Miklós részére.

 

 

V.

 

A Kari Tanács titkos szavazással 29 igen, 0 nem, 1 érvénytelen szavazattal véleményezte Bartholy Judit intézetigazgatói pályázatát a Földrajz- és Földtudományi Intézethez.

 

 

VI.

 

A Kari Tanács a második fordulóban, a MAB véleményének ismeretében - titkos szavazással - az alábbiak szerint véleményezte az egyetemi tanári pályázatokat:

 

 

 

 

igen

nem

érvénytelen

Nyitray László

Biológiai Intézet/Biokémiai Tanszék 

30

0

0

Jakovác Antal

Fizikai Intézet/Atomfizikai Tanszék

29

0

1

Derényi Imre

Fizikai Intézet/Biológiai Fizikai Tanszék

30

0

0

 

Katz Sándor

Fizikai Intézet/Elméleti Fizikai Tanszék

29

1

0

Kázmér Miklós

Földrajz-és Földtudományi Intézet/Őslénytani Tanszék

30

0

0

Túri László

Kémiai Intézet/Fizikai Kémiai Tanszék

30

0

0

Rábai József

Kémiai Intézet/Szerves Kémiai Tanszék

30

0

0

Károlyi Gyula

Matematikai Intézet/Algebra és Számelméleti Tanszék

30

0

0

 

 

 

 

 

VII.

 

A Kari Tanács titkos szavazással az alábbi szavazatarányok mellett véleményezte a 2012. évi egyetemi tanári pályázatok kiírását:

                                                                igen                 nem                 érvénytelen

Biológiai Intézet                                           

Genetikai Tanszék                                         30                    0                           0

 

            Fizikai Intézet

               Anyagfizikai Tanszék                                             27                    2                           1

 

Fizikai Intézet

               Elméleti Fizikai Tanszék                            28                    1                           1

 

Fizikai Intézet

               Komplex Rendszerek Fizikája Tanszék      29                    0                           1

 

Földrajz- és Földtudományi Intézet

Természetföldrajzi Tanszék                           29                    1                           0

 

 Matematikai Intézet

 Analízis Tanszék                                           30                    0                           0

 

 

 

 

VIII.

 

A Kari Tanács ellenszavazat nélkül (30 igen) elfogadta a Kari vezetői beszámolót.

 

(1. sz. melléklet)

 

IX.

 

A Kari Tanács ellenszavazat nélkül (28 igen) támogatta a Matematika alapszak képzési tervének módosítására tett javaslatot.

 

(2.sz. mellékletek)

 

X.

A Kari Tanács a Szenátus összetételére vonatkozó, valamint egyes kapcsolódó szabályok módosítására vonatkozó szenátusi előterjesztést  28 igen, 0 nem, 2 tartózkodás szavazattal az alábbiak szerint támogatta:

 

A Kari Tanács örömmel üdvözli a Szenátus összetételének megváltozására vonatkozó javaslatot, amely kis mértékben ugyan, de visszatükrözi az egyes Karok szenátusi képviselői által a Szenátusban képviselt választók arányát. Megnyugtató az is, hogy a nem oktató-kutatói dolgozók jelenlegi létszámának megtartása mögött is hasonló érvelés áll.

A Kari Tanács ugyanakkor javasolja adoktori iskolai képviseletfenntartását, és ezzel párhuzamosan a hallgatói képviselet 1 fővel való bővítését.

Indoklás: A jelen helyzetben, amikor például az egyetemi pólusokról szóló tervezetben is az jelenik meg, hogy az ELTE kiemelt feladata a „nemzetközi universitas pólus” szerepből fakadó követelmények, feladatok teljesítése, akkor nem célszerű éppen a legkiválóbb hallgatókkal való foglalkozás szervezeti keretének képviseletét megszüntetni a Szenátusban. Ennek különös fényt adna az is, hogy ugyanakkor a törvény előírása szerint a doktorandusz hallgatók szenátusi képviselete továbbra is – nagyon helyesen – megmarad.

Az 59. § (10) h) pontban helyesen: „a Rektori Ellenőrzési … „

A 61. § (1) a) pont felsorolásából hiányzik a „PPK”.

 

/A részszavazások eredményét a hangfelvétel tartalmazza./

 

A Kari Tanács az ELTE Minőségfejlesztési Szabályzata és az SZMSZ II. kötetet, a Hallgatói Követelményrendszer módosítására vonatkozó szenátusi előterjesztést egyhangúlag támogatja.

 

XI.

A Kari Tanács titkos szavazással 29 igen, 1 tartózkodás mellett támogatta a költségtérítési díj összegére tett alábbi javaslatot:

 

A Kari Tanács a HKR 129.§-a alapján a költségtérítés összegét, azok számára, akik 2011-ben vagy korábban kezdték meg tanulmányaikat mesterképzésben, 2013 szeptemberétől 270 000 forintról 285.000 Ft-ra módosítja.

Indoklás:

Az emelést az infláció indokolja.

 

XII.

A Kari Tanács ellenszavazat nélkül (30 igen) elfogadta a Kar 2011. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót.

 

XIII.

 

A Kari Tanács egyhangúlag (30 igen) támogatta a XIII Chemometrics in Analytical Chemistry című nemzetközi konferencia felvételét az Eötvös Tudományos Konferencia rendezvényei közé.

 

A Kari Tanács egyhangúlag (30 igen) támogatta a 10th Conference on Colloid Chemistry jubileumi nemzetközi konferencia felvételét az Eötvös Tudományos Konferencia rendezvényei közé.

 

 

 

 

IX.

Bejelentések

A Dékán bejelentette, hogy:

 

 

·         Lovász László egyetemi tanárt az USA National Academy of Sciences tagjává választották.

·         Eötvös-nap május 10-én lesz, ezt követően 15 órától Markku Kulmala előadása az Ortvay teremben,. Pázmány-nap május 11-én, a Pázmány-előadást Erdei Anna egyetemi tanár tartja.

·         A következő Kari Tanács 2012. június 13-án lesz.

 

kmf.

 

 

 

 

Michaletzky György s.k.
dékán

Csibra Klára s.k.
a KT titkára