Eötvös Loránd Tudományegyetem                                            TTK/22/8. (T-9)
Természettudományi Kar                                                           Budapest, 2012. november 15.
Dékáni Titkárság                                                                       

Emlékeztető és Határozatok
a Kari Tanács 2012. november 14-én (szerdán) megtartott üléséről

I.

A Kari Tanács a napirendet ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

II.

A Kari Tanács titkos szavazással

 

Varga Ádám tanársegédi kinevezésének határozott időre történő meghosszabbítását, helyettesként a Földrajz- és Földtudományi Intézethez (Környezet- és Tájföldrajzi Tanszékre)  24 igen, 2  nem, 0 érvénytelen szavazattal,

Bencsik Norbert tanársegédi kinevezését határozott időre, helyettesként, részmunkaidőben a Biológiai Intézethez (Élettani és Neurobiológiai Tanszékre) 26 igen, 0 nem, 0 érvénytelen szavazattal,

Kakuszi Andrea tanársegédi kinevezését határozott időre, helyettesként, részmunkaidőben a Biológiai Intézethez (Növényszervezettani Tanszékre) 25 igen, 1 nem, 0 érvénytelen szavazattal,

Vásárhelyi Tamás adjunktusi kinevezését határozott időre, részmunkaidőben a Természettudományi Kommunikáció és UNESCO Multimédiapedagógia Központhoz 25 igen, 1 nem, 0 érvénytelen szavazattal

 

támogatta.

III.

A Kari Tanács titkos szavazással 24 igen, 2 nem, 0 érvénytelen szavazattal címzetes egyetemi tanári cím adományozását javasolja Michéli Erika egyetemi tanárnak, és 26 igen, 0 nem, 0 érvénytelen szavazattal címzetes egyetemi docensi cím adományozását Pálovics Ágnes tudományos főmunkatársnak.

IV.

A Kari Tanács - titkos szavazással - egyhangúlag (26 igen) javasolja az Egyetemi Doktori Tanács tagjává Faragó István egyetemi tanárt.

V.

A Kar Tanácsa az új Kari Tanács felállásáig, de legkésőbb 2013. február 28-áig 22 igen, 0 nem, 4 tartózkodás mellett meghosszabbította a saját, illetve bizottságai megbízatását (a dékán személyéhez fűződő bizottságok kivételével), mivel a kari tanácsok összetételéről szóló szabályozás még nem alakult ki.

VI.

A Kari Tanács  a Vegyész mesterszak képzési tervének módosítására vonatkozó javaslatot egyhangúlag (26 igen) támogatta.

(1.sz. melléklet)

VII.

A Kari Tanács  a Környezettan alapszak és a Környezettudomány mesterszak képzési tervének módosítására vonatkozó javaslatot egyhangúlag (26 igen) támogatta.

(2.sz. melléklet)

VIII.

A Kari Tanács a Kari SzMSz 35.§ 6. pontjának (Kreditátviteli Bizottság) módosítására tett javaslatot az alábbiak szerint egyhangúlag (26 igen) támogatta:

 (A változtatások Comis Sans betűtípussal jelölve.)

 

 

Kreditátviteli Bizottság 9 nyolctagú,. Elnöke az oktatási dékánhelyettes. Aaz intézetek a Földrajz- és Földtudományi Intézet kivételével egy-egy oktatóval képviseltetik magukat. A Földrajz- és Földtudományi Intézet két központonjaként a (Földrajztudományi Központ és a Földtudományi Központ) egy-egy tagot delegál jelöl. Egy-egy tagot delegál javasol továbbá a Környezettudományi Centrum és a HÖK. A Kreditátviteli Bizottság elnökét a Bizottság tagjai közül a Dékán választja ki és bízza meg.

A Bizottság intézeti tagjaira az illetékes intézeti tanácsok, a Környezettudományi Centrum jelöltjére annak Tanácsa tesz javaslatot.

A Kari Kreditátviteli Bizottság azon szakok esetében rendelkezik döntési jogkörrel, amely szakokért a kar vagy a kar valamely oktatási szervezeti egysége a felelős. A Kari Kreditátviteli Bizottság – intézményközi megállapodás hiányában - köteles kikérni a kérelemmel érintett tanulmányokért szakmailag felelős oktatási szervezeti egység(ek) véleményét.

 

Indoklás: Az elmúlt évek helyesnek ítélt gyakorlatát emeli be a szabályzatba a módosítás. Logikusnak látszik, hogy a kreditelismeréssel kapcsolatos eljárásban az oktatási dékánhelyettes részvétele biztosított legyen.

 

 

IX.

A Kari Tanács a Szenátus összetételére vonatkozó szenátusi előterjesztést az alábbiak szerint véleményezte:

A Kari Tanács az előterjesztésben szereplő két változat közül a ’B’ verziót támogatja (BTK, TTK +1-1 fő képviselő).

 

(3.sz. melléklet)

 

 

X.

Bejelentések

A Dékán bejelentette, hogy:

 

·         Kucsman Árpád professzor emeritus (Kémiai Intézet), Bouquet Gusztáv, az Általános- és Szervetlen Kémiai Tanszék nyugalmazott adjunktusa és Csorba Ottó tanszéki mérnök (Fizikai Intézet) elhunyt.

·         A Dékán a Tudományos Tanácsba Erdei Anna, Kiss Ádám, Michaletzky György, Nemes-Nagy József egyetemi tanárokat kérte fel.

·         Megalakult a Minőségbiztosítási és Stratégiai Bizottság az alábbi személyi összetétellel: Biológiai Intézet: Matkó János, Török János, Fizikai Intézet: Kürti Jenő, Frei Zsolt, Földrajz- és Földtudományi Intézet: Nemes-Nagy József, Pálfy József, Kémiai Intézet: Kiss Éva, Császár Attila, Matematikai Intézet: Michaletzky György, Szőnyi Tamás.

·         Az újonnan megalakult Érdekegyeztető Tanács tagjai:                                                                                         2 oktató a Kari Tanács tagjai közül: Hermann Péter egyetemi docens, Pongrácz Rita adjunktus; 2 fő a reprezentatív szakszervezetek képviseletében: Pálfia Zsolt mérnök tanár, Kochis Andrea adminisztrátor, és 1 fő az ELTE Közalkalmazotti Tanácsból: Világi Ildikó egyetemi docens.

·         Kiss Ádám professor emeritust választották a Professzori Tanács új elnökévé.

·         2012 októberében ismét egy ELTE-s kutatót, Horváth Gábor egyetemi docenst (Fizikai Intézet) választotta az OTKA „A hónap kutatójává” az „Égbolt-polarimetria a felhők felismerésére és a polarimetrikus viking-navigációnak kedvező meteorológiai viszonyok vizsgálatára” című OTKA-pályázata (K-105054) miatt.

·         A Magyar Tudomány Ünnepének nyitórendezvényén előadást tartott Erdei Anna, Bruckner Győző-díjat kapott Mező Gábor; Kacskovics Imre Akadémiai Szabadalmi Nívódíjban részesült.

·         Mátyus Edit átvehette a L'Oréal és az UNESCO nők számára létrehozott tudományos ösztöndíját.

·         2012 őszén 31 TTK-s hallgató kapott köztársasági ösztöndíjat. 2012. október 16-án Surján Péter dékán az intézetek vezetőinek jelenlétében gratulált a hallgatóknak és adta át az okleveleket.

·         Az idei évben MKE Diplomamunka Nívódíjban részesült a Kémiai Intézet 3 végzős hallgatója, Babay-Bognár Krisztina, Kótai Bianka és Májusi Gábor.

·         A HVG Diploma 2012 című különszámában idén ismét hibásan tüntették fel a tudományos fokozattal rendelkező oktatók arányát, ezért korrekciót kért az Egyetem.

·         A Kari Tanács rendkívüli ülése 2012. december 5-én lesz. A következő rendes ülésre 2012. december 12-én kerül sor, amelyet a szokásos karácsonyi fogadás követ.

 

 

Horváth Erzsébet oktatási dékánhelyettes tájékoztatta a Tanácsot, hogy zajlanak az osztatlan tanárképzési szakok létrehozásával kapcsolatos munkálatok.

 

Pálfia Zsolt bejelentette, hogy a kari nyugdíjas találkozó 2012. november 26-án 14 órakor lesz, és idén is szerveznek Mikulás-ünnepséget.

 

kmf.

 

 

Surján Péter s.k.
dékán

Csibra Klára s.k.
a KT titkára