Határozat képzési tervek módosításáról

 

 

 I.

Az ELTE TTK Kari Tanácsa támogatja a Matematikai Intézet által a matematikus mesterképzésben, az alkalmazott matematikus szakirány képzési tervében végrehajtott változtatásokat.

 

Az ELTE matematika szakos képzésében 2010-ben végrehajtott változtatások, az intézet személyi állományának változása, valamint a szakma fejlődése következményeként szükségessé vált 2013 őszi félévétől az alkalmazott matematikus mesterszakos képzés kisebb kiigazítása.

 

A képzési tervben az alábbi módosítások történtek:

 

1. Szerkezeti változások

 

Az elméleti alapozásba új, BSc-ben már meghirdetetett tárgyak kerülnek, mivel az elméleti alapozás kínálatát a BSc elemző szakirányáról érkező hallgatókra tekintettel célszerű bővíteni:

·         Funkcionálanalízis,

·         Parciális differenciálegyenletek,

·         Számítástudomány.

 

A szakmai törzsanyagban felveendő minimális kreditszám 30-ra emelkedik, az alábbi kötelező tárgyak bevezetése miatt:

Sztochasztikus folyamatok a BSc-ből kerül át Speciális sztochasztikus folyamatok címen.

·         A Problémamegoldó szeminárium I. és II. helyett új tárgyak jönnek létre: Önálló projekt és

·         szakmai gyakorlat I, II és III. Ezek az első 3 félévben lesznek meghirdetve 2,3, illetve 4 kredittel.

 

A differenciált szakmai anyag tárgyaiból legalább 44 kreditet kell elvégezni. Ezen belül minden szakirányon csökken a kötelező kreditek száma, hogy több lehetőség legyen más, a szakirány témájához kapcsolódó tárgy választására.

A kötelező kreditek száma az egyes szakirányokon:

·         Alkalmazott analízis szakirány: 38

·         Sztochasztika szakirány: 38

·         Számítástudomány szakirány: 27

·         Operációkutatási szakirány: 21

 

2. Az egyes tárgyakat érintő változások (részletek a csatolt mellékletekben)

·         új tárgyak létrehozása; (igény volt további alapozó (többnyire BSc-s) tárgyra, továbbá egyes területek fontossága indokolta)

 

·         régebbi tárgyak megszüntetése; (elsősorban az oktatógárda változása miatt)

·         létező tárgyak anyagának átcsoportosítása két kisebb tárgyba; (a képzés rugalmasabbá tételének érdekében)

·         tárgyfelelős személyének változása; (az oktatógárda változásai miatt, gyakran

·         együttjárt a tematika vagy az előfeltételek frissítésével, módosításával)

·         tematika változása;

·         előfeltételek változása;

·         tárgy nevének változása; (többnyire apró változtatások, legtöbbször a tárgykínálat megváltozása miatt, egyértelműsítési céllal)

·         óraszám és kreditérték változása; (legtöbb esetben a mostani BSc-s tárgy óraszámaival és kreditértékeivel való megegyezés miatt)

 

 

 

II.

 

Az ELTE TTK Kari Tanácsa támogatja a Biológia Intézet által a biológus mesterképzésben, a Molekuláris genetika, Sejt- és fejlődésbiológia szakirány képzési tervében végrehajtott változtatásokat.

 

A képzési tervben az alábbi módosítások történtek:

 

A Molekuláris genetika, Sejt- és fejlődésbiológia szakirány kötelező szakirányú tárgyai közé új tárgyként (átfogó, molekuláris genetikai ismereteken alapuló tematikával) bekerül a Tumorbiológia EA tárgy (2 óra, 2 kr).

A jelenleg a kötelező szakirányú tárgyak között szereplő bb2n1g08 Tumorsejtbiológia I. EA (2 óra; 2 kr) változatlan (az alapjelenségekkel kapcsolatos részletes molekuláris sejtbiológiai ismereteket összefogó) tematikával átkerül a kötelezően választható tárgyak körébe a Tumorsejtbiológia II. és III. tárgyak mellé.

 

 

 III.

Az ELTE TTK Kari Tanácsa támogatja a Biológiai Intézet által a biológia alapképzésben, a biológus szakirány képzési tervében végrehajtott változtatásokat.

 

A változtatások az előfeltétel rendszerének, a kreditbeszámítás megváltoztatásának és a tárgyaknak más félévekbe történő áthelyezésével technikailag megkönnyíti az alapképzés elvégzését.

A változtatási javaslat rendelkezik a "Biokémia–Molekuláris biológia" tárgy alap- és emeltszintű előadásainak megfeleltetéséről is.

 

A biológia alapképzés biológus szakirányán kötelező differenciált szakmai tárgy a bb1c1417Biokémia-Molekuláris biológia I.B EA” kétórás alapszintű előadás. E tárgy ismeretanyagát emeltszinten két félévben tartott két kurzus, a bb1c1537Biokémia-Molekuláris biológia I.A EA” (4+0) és a bb1c1528Biokémia-Molekuláris biológia II.A EA” (2+0) tematikája fedi le. Ebből következően a "Biokémia-Molekuláris biológia" alapszintű ("B") előadást az I.A és a II.A előadások csak együttesen válthatják ki. Ezt azonban az érvényes szabályozás nem biztosítja. A fenti szabály szerint ugyanis egy hallgató úgy is eljuthat a záróvizsgáig, hogy – egyébként a jelenlegi szabályozásnak eleget téve – a bb1c1537Biokémia-Molekuláris biológia I.A EA” elvégzésével, a biokémia tárgy ismeretanyagának csak egy részét (kb. felét) ismerte meg és teljesítette! Ezt a "lehetőséget" egyre több hallgató használja ki.

 

A „Differenciált szakmai tárgyak” modul „Alkalmazott biológiai” almoduljában Kreditbeszámítási szabályváltozás és előfeltétel változások történtek.

 

Kreditbeszámítási szabályváltozást javasol a Biológiai Intézet annak érdekében, hogy a korábbi tapasztalatok alapján nehezen teljesíthető 18 kredit követelményt megváltoztatja.

 

A jelenlegi szabályozás szerint:

„Az "Alkalmazott biológiai gyakorlatok" almodul kurzusainak kreditjei csak az összes kredit (18) teljesítése esetében számíthatók be a differenciált szakmai tárgyak 60 kreditjébe.”

Új szabályozás:

Az "Alkalmazott biológiai gyakorlatok" almodul teljesített kurzusainak kreditjei az almodul legalább 6 kurzusának elvégzése esetében számíthatók be a differen­ciált szakmai tárgyak 60 kreditjébe.

 

A Zoocönológiai és ökológiai módszerek a biomonitorozásban GY bb1c4ab3 (4. félév) jelenleg nincs előfeltétele, de be kívánnak vezetni egy erős előfeltétel, annak érdekében, hogy a kurzust csak azon hallgatók vehessék fel, akik a gyakorlat anyagának megértéséhez szükséges ismeretekkel rendelkeznek.

új (erős) előfeltétel:    
bb1c4409  Állatrendszertan IV.B GY (3. féléves tárgy)
vagy
bb1c4411  Állatrendszertan IV.A GY (3. féléves tárgy)

 

A Növényszervezettani vizsgálómódszerek GY  bb1c4ab5         (5. félév) esetében az egyik erős előfeltétel eltörlésével (bb1c4411  Állatrendszertan IV.A GY ) az előfeltétel könnyítése volt a cél.

jelenlegi előfeltétel:
erős előfeltétel
bb1c1102 Sejtbiológia EA (1. féléves tárgy)
és
bb1c4301 Növényszervezettan - III. GY (3. féléves tárgy)

módosított előfeltétel: 
erős előfeltétel
bb1c1102 Sejtbiológia EA (1. féléves tárgy)

 

Az Alkalmazott biokémiai gyakorlatok GY bb1c4ab8 (6. félév) tárgy esetében az előfeltételként szereplő tárgyakat párosból páratlan félévbe helyeznék át, annak érdekében, hogy könnyebben teljesíthetők legyen az előfeltételek.

jelenlegi előfeltétel:
erős előfeltétel
bb1c1417  Biokémia-Molekuláris biol. I.B EA (4. féléves tárgy)
vagy
bb1c1537  Biokémia-Molekuláris biol. I.A EA (4. féléves tárgy)

új előfeltétel:  
erős előfeltétel
bb1c1638  Bevezetés a biokémiába - I.B EA (3. féléves tárgy)
vagy
bb1c1308  Bevezetés a biokémiába - I.A EA (3. féléves tárgy)

 

Az Alkalmazott növénytani gyakorlat GY bb1c4a11 (6. félév) esetében a változtatás célja előfeltétel könnyítés, a jelenleginél korábbi félévben teljesíthető tárgy előfeltételként való megjelölésével.

jelenlegi előfeltétel:
erős előfeltétel
bb1c1523  Növényélettan - II. EA (5. féléves tárgy)

új előfeltétel:
erős előfeltétel
bb1c1418  Növényélettan - I. EA (4. féléves tárgy)

További részletek a mellékletekben.

 

 

Budapest, 2013. április 19.

 

 

                                                                         Surján Péter

                                                                           dékán