Az E-learning természettudományos tartalomfejlesztés az ELTE TTK-n című,

TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0073 azonosító számú pályázat megvalósítása érdekében az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kara által meghirdetett tanfolyamok

 

Képzési programja

 

.

 

Tartalomjegyzék

 

1. Összefoglaló

2. Tananyag adatlapok

3. Mellékletek

-        Jelenléti ív minta

-        Haladási napló minta

-        Vizsga jegyzőkönyv minta

-        Tanúsítvány minta

-        Felnőttképzési szerződés minta

 


 

 

1. Összefoglaló

 

Az E-learning természettudományos tartalomfejlesztés az ELTE TTK-n című, TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0073 azonosító számú pályázat megvalósítása érdekében az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kara a „Képzők képzése” projekttevékenység teljesítése céljából felnőttképzés keretében, kizárólag belső képzésként a pályázat céljaihoz illeszkedő tanfolyamokat indít.

 

A képzés folytató intézmény neve: Eötvös Loránd Tudományegyetem

székhelye: 1053 Budapest, Egyetem tér 1-3.

adószáma: 15308744-2-41

Intézményi azonosító: FI80798

Akkreditációs tanúsítvány lajstromszáma: ALF-030

Felnőttképzési nyilvántartási szám: 01-0429-04

A képzés szervezője: Természettudományi Kar

A képzés helyszíne: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A – 1/C

 

A tanfolyamok szakmai felügyelője Dr. Kárpáti Andrea egyetemi tanár. A szakmai felügyelő feladata a képzést végzőknek és a képzések szakmai tartalmának folyamatos felügyelete.

 

A képzések a Természettudományi Karon, a 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A, ill. 1/C címen található épületekben valósulnak meg. A képzésekhez szükséges tárgyi feltételek (tantermek, számítástechnikai eszközök, szoftverek) rendelkezésre állnak. A képzést az Eötvös Loránd Tudományegyetem szakmai kompetenciával rendelkező oktatói és a szükséges szakmai tapasztalattal rendelkező külső szakértők végzik.

 

A képzésben résztvevőkkel felnőttképzési szerződés kerül megkötésre. A képzések elsődleges célcsoportja a pályázat megvalósításában résztvevő, az elektronikus tananyagok elkészítését vállaló oktatók köre, másodlagos célcsoportot képzenek a Természettudomány Kar további oktatói. A tanfolyamokon érdeklődés esetén korlátozott számban hallgatók is részt vehetnek. A képzéseken való részvételnek előfeltétele nincs.

 

A tanfolyamokon és az azok lezárásaként megszervezésre kerülő számonkéréseken való részvétel díjmentes.

 

A tanfolyamon résztvevők a részvételről tanúsítványt kapnak.

 

A tanfolyamok részletes adatait a tanfolyam adatlapok tartalmazzák. A képzésekre a projekt futamideje alatt kerül sor.

 

A projekthez kapcsolódó képzések:

1.      Mentorált kurzusfejlesztés, kurzusfejlesztők oktatása, e-learning módszerrel

2.      Oktatói hatékonyság és kommunikáció-fejlesztő tréning I-II.

3.      Vizualizáció a természettudományban I-II.

4.      Tudományos filmkészítés

5.      Média-kommunikáció természettudományi kutatók részére

6.      Hallgatók és oktatók felkészítése a hálózatalapú együttműködésre

7.      Televíziós műsorkészítés

8.      Kiállítási kommunikáció

9.      A tudományos újságírás alapjai

10.  Mentorált e-learning kurzusfejlesztés

11.  Apple

12.  Flash animáció

13.  Az angol nyelvű tananyagok bevezetése és tudományos kommunikáció az idegen nyelvű oktatásban

14.  E-learning eszközök alkalmazási lehetőségei a biológia oktatásában

15.  3D fotódokumentáció készítése és alkalmazása az élő és élettelen természettudományos oktatásban

16.  E-learning eszközök alkalmazási lehetőségei a biológia oktatásában. Tudásellenőrző Flash animációk készítése

17.  A földtudományok oktatásának megújítási lehetőségei az e-learning fejlesztések és lehetőségek tükrében


2. Képzés adatlap

 

Képzés címe: Mentorált kurzusfejlesztés, kurzusfejlesztők oktatása, e-learning módszerrel (1.)

 

Képzés típusa*: kizárólag belső képzés/részben belső képzés/nem belső képzés

 

Képzés célja*: általános képzés/nyelvi képzés/szakmai képzés

 

Óraszám (45 perces foglalkozások): 12 + 15 óra konzultáció

 

Képzés felelősének neve, beosztása: Kárpáti Andrea, egyetemi tanár

 

A képzés oktatója/i: név (óraszám): Kárpáti Andrea (12+15)

 

Számonkérés módja*: írásbeli/szóbeli/konzultáció/beadandó anyag

 

A képzés végén az eredményes elvégzésről szóló dokumentum típusa: tanúsítvány

 

A tanúsítvány kiadásának feltétele: az órák legalább 70%-án való részvétel és számonkérés sikeres teljesítése

 

A képzésen való részvétel díja: -

 

Vizsgadíj: -

 

A képzés célja, a képzéssel megszerezhető kompetenciák:

Cél: Felsőoktatásban használható e-learning módszerek megismerése, Moodle e-learning környezetben értékelés, vizsgáztatás, fórum és egyéni visszajelzés elsajátítása.

Kompetenciák: online teszt- és vizsgakörnyezet használata, felsőoktatásban alkalmazható mentorálási technikák ismerete és készségszintű használata

 

Az elsajátítandó ismeretanyag rövid leírása, a képzés módszerei, értékelési módszerek:

Az elsajátítandó ismeretanyag rövid leírása:

1. Moodle 2 haladó alkalmazásai: értékelés és vizsgáztatás.

2. E-learning módszerek a természettudományok oktatásában nagy egyetemek gyakorlatából: értékelés, visszajelzés egyénileg és csoportosan

3. Mentorálás, oktatás e-learning környezetben:

a.    fórum, egyéni és csoport blog

b.    csoportalkotás, feladatok kiosztása csoportoknak

c.    levelezési és egyéb kapcsolattartási módok

4. Online teszt készítés (rövid saját tudásmérő vagy érdeklődést, tanulási stílusokat feltérképező kérdéssor tervezése és elkészítése ingyenes kérdőív szoftverrel)

5. Mahara e-portfolió a Moodle környezetbe integrálva:

a.    rovatok, dokumentum-típusok

b.    feltöltési módok

c.    megosztási módok

6. Wikipédia típusú számonkérés, szöveges és média beadandó dolgozat feltöltési környezete elkészítése Moodle környezetben (saját, oktatott kurzushoz)

 

A képzés módszerei: bemutató és laboratóriumi gyakorlat

 

Értékelési módszerek: a Moodle környezet alkalmazásainak elsajátítását gyakorlati vizsgával, a tananyagkészítést a hallgatók saját tesztjei és egyéb étékelő alkalmazásai alapján minősítjük.

 

 

Kötelező  irodalom:

Kárpáti Andrea, Molnár Gyöngyvér, Tóth Péter és Főző Attila (2008, szerk.): A 21. század iskolája. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest

Hutter ottó szerk. (2005): E-Learning kézikönyv. Műszaki Kiadó, Budapest

 

Ajánlott irodalom:

Dorner Helga és Kárpáti Andrea (2012): Szöveggyűjtemény felsőoktatási e-learning módszerekről szóló tanulmányokból. Kézirat, a kurzus távoktatási környezetében megosztva.

*A megfelelő aláhúzandó


 

2. Képzés adatlap

 

Képzés címe: Oktatói hatékonyság és kommunikáció fejlesztő tréning I–II. (2.)

 

Képzés típusa*: kizárólag belső  képzés/részben belső képzés/nem belső képzés

 

Képzés célja*: általános képzés/nyelvi képzés/szakmai képzés

 

Óraszám (45 perces foglalkozások): I.: 15 + 15 óra konzultáció, II.: 15 + 15 óra konzultáció

 

Képzés felelősének neve, beosztása: Gyebnár Viktória pszichológus, főiskolai docens

 

A képzés oktatója/i: név (óraszám): Gyebnár Viktória (I. rész: 15+15), Kárpáti Andrea (II. rész: 15+15)

 

Számonkérés módja*: írásbeli/szóbeli/konzultáció/beadandó anyag

 

A képzés végén az eredményes elvégzésről szóló dokumentum típusa: tanúsítvány

 

A tanúsítvány kiadásának feltétele: az órák legalább 70%-án való részvétel és számonkérés sikeres teljesítése

 

A képzésen való részvétel díja: -

 

Vizsgadíj: -

 

A képzés célja, a képzéssel megszerezhető kompetenciák:

A képzés célja:

Az oktatók felkészítése a kompetencia alapú képzési módszerek kidolgozására.

A képzéssel megszerezhető kompetenciák:

Verbális kommunikációs formák tudatos alkalmazása, kollaboratív technikák oktatási alkalmazásának elsajátítása.

 

Az elsajátítandó ismeretanyag rövid leírása, a képzés módszerei, értékelési módszerek:

 

A tréning során a lélektan tudáselsajátítási és kommunikációs modelljeinek megismerését fogjuk a résztvevők oktatói tapasztalataival összekapcsolni, hogy ezeket a felsőoktatásban kollaboratív képzési formáknál használhassák.

 

Az elsajátítandó ismeretanyag rövid leírása:

A nem verbális kommunikációs csatorna működése (küldött jeleink, észlelt jelek értelmezése és kezelése);

Tranzakció analízis és szuggesztív kommunikáció, vagyis a háttérben megbúvó üzenetek;

A csoportgondolkodás folyamatai (hátrányok és előremozdító viselkedés);

Lehetséges csoportszerepek és azok összehangolása.

A  képzés módszerei: szeminárium, gyakorlat

Értékelési módszerek: csoportos szóbeli és egyéni írásos visszajelzés

 

 

Kötelező  irodalom:

Friedemann, S. T. (2012): Kommunikációs zavarok és feloldásuk. Háttér Kiadó, Budapest

Berne, Eric (1984): Emberi játszmák. Gondolat Kiadó, Budapest.

 

Ajánlott irodalom:

F. Várkonyi Zsuzsa (2001): Már százszor megmondtam. Mérték Kiadó, Budapest

Járó Katalin (1999): Játszmák nélkül. Helikon, Budapest, Pszichológia sorozat

Nábrády Mária (2004): Az érzelmek a tranzakcióanalítikus szemszögéből Budapest, Akadémia Kiadó

*A megfelelő aláhúzandó


 

2. Képzés adatlap

 

Képzés címe: Vizualizáció a természettudományban I. (3.)

 

Képzés típusa*: kizárólag belső képzés/részben belső képzés/nem belső képzés

 

Képzés célja*: általános képzés/nyelvi képzés/szakmai képzés

 

Óraszám (45 perces foglalkozások): 40 + 5 óra konzultáció

 

Képzés felelősének neve, beosztása: Bubik Veronika, gyakorlati oktató

 

A képzés oktatója/i: név (óraszám): Bubik Veronika (40+5)

 

Számonkérés módja*: írásbeli/szóbeli/konzultáció/beadandó anyag

 

A képzés végén az eredményes elvégzésről szóló dokumentum típusa: tanúsítvány

 

A tanúsítvány kiadásának feltétele: az órák legalább 70%-án való részvétel és számonkérés sikeres teljesítése

 

A képzésen való részvétel díja: -

 

Vizsgadíj: -

 

A képzés célja, a képzéssel megszerezhető kompetenciák:

Az Adobe InDesign, Adobe Illustrator és Adobe Photoshop, valamint a Prezi alapszintű használatának elsajátítása.

Alapelvek elsajátítása a kiadványtervezés terén.

Esztétikai szempontok megértése

A prezentáció készítés

 

Az elsajátítandó ismeretanyag rövid leírása, a képzés módszerei, értékelési módszerek:

Egy szabadon választott formátumú kiadvány megtervezése.

Prezentáció készítése az InDesignban.

Elméleti előadások és mentorált gyakorlati munka.

Folyamatos konzultálás a munka során.

Egymás munkájának figyelemmel kísérése.

Közös értékelés

 

Kötelező irodalom: -

 

Ajánlott irodalom:

Suzanne West Stílusgyakorlatok

Virágvölgyi Péter: A tipográfia mestersége – számítógéppel

*A megfelelő aláhúzandó


 

2. Képzés adatlap

 

Képzés címe: Vizualizáció a természettudományban II. (3.)

 

Képzés típusa*: kizárólag belső képzés/részben belső képzés/nem belső képzés

 

Képzés célja*: általános képzés/nyelvi képzés/szakmai képzés

 

Óraszám (45 perces foglalkozások): 40 + 5 óra konzultáció

 

Képzés felelősének neve, beosztása: Bubik Veronika, gyakorlati oktató

 

A képzés oktatója/i: név (óraszám): Bubik Veronika (40+5)

 

Számonkérés módja*: írásbeli/szóbeli/konzultáció/beadandó anyag

 

A képzés végén az eredményes elvégzésről szóló dokumentum típusa: tanúsítvány

 

A tanúsítvány kiadásának feltétele: az órák legalább 70%-án való részvétel és számonkérés sikeres teljesítése

 

A képzésen való részvétel díja: -

 

Vizsgadíj: -

 

A képzés célja, a képzéssel megszerezhető kompetenciák:

Az Adobe InDesign, Adobe Illustrator és Adobe Photoshop, valamint a Prezi alapszintű használatának elsajátítása.

Alapelvek elsajátítása a kiadványtervezés terén.

Esztétikai szempontok megértése

A prezentáció készítés

 

Az elsajátítandó ismeretanyag rövid leírása, a képzés módszerei, értékelési módszerek:

Prezentáció készítése a prezi.com-on. A Prezi eszközeinek megismerése, használata.

Infografika készítése (tudományos poszter grafikus elemekkel. Az információ csoportosítása, elosztása, kompozíció létrehozása, az olvashatóság szempontjait figyelembe véve. Esztétikai alapelvek használata, a jobb áttekinthetőség érdekében.

Elméleti előadások é mentorált gyakorlati munka.

Folyamatos konzultálás a munka során.

Egymás munkájának figyelemmel kísérése.

Közös értékelés

 

Kötelező irodalom: -

 

Ajánlott irodalom:

Suzanne West Stílusgyakorlatok

Maczó Péter: Ön itt áll (az infodesignról)

*A megfelelő aláhúzandó


2. Képzés adatlap

 

Képzés címe: Tudományos filmkészítés (4.)

 

Képzés típusa*: kizárólag belső képzés/részben belső képzés/nem belső képzés

 

Képzés célja*: általános képzés/nyelvi képzés/szakmai képzés

 

Óraszám (45 perces foglalkozások): 60

 

Képzés felelősének neve, beosztása: Szabó Sóki László

 

A képzés oktatója/i: Maros Gábor (30), Szabó Sóki László (30)

 

Számonkérés módja*: írásbeli/szóbeli/konzultáció/beadandó anyag

 

A képzés végén az eredményes elvégzésről szóló dokumentum típusa: tanúsítvány

 

A tanúsítvány kiadásának feltétele: az órák legalább 70%-án való részvétel és számonkérés sikeres teljesítése

 

A képzésen való részvétel díja: -

 

Vizsgadíj: -

 

A képzés célja, a képzéssel megszerezhető kompetenciák:

Az érdeklődők elméleti és gyakorlati ismereteket szerezzenek a hangtechnikai és videotechnikai alapfogalmakról, berendezések fajtáiról, kezelésükről. Tudomást szerezzenek a felvett mozgóképi anyag feldolgozásának és tárolásának a módjairól. Megismerjék a mozgókép formanyelvét, műfaji sajátosságait, hatásmechanizmusát.

Gyakorlati képességek fejlesztésével, mint például kamerakezelés, világítás, forgatókönyv készítés, stábmunka, video szerkesztés, alkalmassá váljanak arra, hogy a tanfolyam elvégzése után a tananyagfejlesztéshez szükséges rövidebb oktató- ismeretterjesztő filmrészleteket elkészítsék.

 

Az elsajátítandó ismeretanyag rövid leírása, a képzés módszerei, értékelési módszerek:

Hangtechnikai alapismeretek. Mikrofonok fajtái, hangkeverők, felvételkészítés, rögzítés.

A film kísérőhangjának jelentősége, hatásai, narráció, élőhang, zajok, zörejek kezelése.

Mozgóképalkotás elvi alapjai, vizuális érzékelés, színek.

Videokamerák fajtái, technikai beállításai, világítástechnika.

A filmes formanyelv gyakorlatok útján történő megismerése, elsajátítása.

A forgatókönyv szerepe, műfaji sajátosságok megismerése. A tudományos film jellemzői.

A mozgókép rögzítésének, rövidebb - és hosszabbtávú tárolásának lehetőségei.

Többkamerás felvételek készítése. Stábalkotás, csoportmunka.

A számítógépes utómunka elméleti és gyakorlati megvalósulása.

Video és hang tömörítések fajtái. Konvertálás, publikáció.

Elméleti órák a TTK Északi tömb, Tudománykommunikáció Központ, 7.33 AV laborjában, szükséges technikai eszközök: számítógép, projektor.

Gyakorlati órák egyik része a 7.28-as műteremben. Szükséges eszközök: mikrofonok, hangkeverő, rögzítő munkaállomás, 3 kamerás rendszer, állványokkal, képkeverővel, megjelenítő monitorokkal. Kameramozgató szerkezetek, világítástechnika, hátterek. Csoportos gyakorlati tevékenység.

Gyakorlati órák az utómunkához: 7.13-as Apple labor, 10 db utómunka állomás, Adobe Premiere 5.5 szoftverrel. Tanári gép, projektor. A közösen forgatott anyag egyénenkénti feldolgozása tanári útmutatással.

Számonkérés módja: szóbeli értékelés

 

Kötelező irodalom:

Jákó Péter (2005): Digitális hangtechnika. Kossuth Kiadó, Budapest

Mudri István (2011): Videofeldolgozás Adobe Premiere programokkal. Magánkiadás.

Szabó Gábor (2002): Filmes könyv. Ab Ovó Kiadó, Budapest.

 

Ajánlott irodalom:

Bazin, André (2002): Mi a film? Oziris Kiadó, Budapest.

Vagyóczky Tibor (2005): Kézikönyv film és tévé alkotóknak. HSC, Budapest.

*A megfelelő aláhúzandó


 

2. Képzés adatlap

 

Képzés címe: Média-kommunikáció természettudományi kutatók részére (5.)

 

Képzés típusa*: kizárólag belső képzés/részben belső képzés/nem belső képzés

 

Képzés célja*: általános képzés/nyelvi képzés/szakmai képzés

 

Óraszám (45 perces foglalkozások): 30

 

Képzés felelősének neve, beosztása: Molnár Pál, számítástechnikai ügyintéző

 

A képzés oktatója/i: Molnár Pál (30)

 

Számonkérés módja*: írásbeli/szóbeli/konzultáció/beadandó anyag

 

A képzés végén az eredményes elvégzésről szóló dokumentum típusa: tanúsítvány

 

A tanúsítvány kiadásának feltétele: az órák legalább 70%-án való részvétel és számonkérés sikeres teljesítése

 

A képzésen való részvétel díja: -

 

Vizsgadíj: -

 

A képzés célja, a képzéssel megszerezhető kompetenciák:

A kurzus alapvető célja, hogy a részvevők kommunikációs képességeit, előadói eszköztárát fejlessze. A nyilvános szereplés verbális és non-verbális kommunikációs elemeinek megismertetésével, fejlesztésével és modell-helyzetekben való gyakorlásával elősegítse a hallgatósággal hatásos kontaktust létrehozni és fenntartani képes, illetve média-tudatos viselkedés alapjainak elsajátítását.

 

Az elsajátítandó ismeretanyag rövid leírása, a képzés módszerei, értékelési módszerek:

A verbális kommunikáció sajátosságai

A non-verbális kommunikáció sajátosságai

A beszédtechnika alapjai, gyakorlása

A beszédtechnika eszköztára, elemeinek alkalmazása

A nyilvános szereplés elemei, szabályai, gyakorlásuk

Tudatos kommunikáció – hatásos előadói magatartás

Szereplés az elektronikus médiában

„Pódium-produkciók” bemutatása, értékelése

 

A képzésen folyamatos gyakorlati feladatokon keresztül, azokról fejlesztő értékelést adva sajátítják el a résztvevők a szükséges kompetenciákat.

 

Kötelező irodalom:

Fischer Sándor: A beszéd művészete (Gondolat Könyvkiadó, 1982)

Montágh Imre: Figyelem vagy fegyelem?! (Holnap Kiadó, 2008)

Montágh Imre: Mondjam vagy mutassam?! (Holnap Kiadó, 2009)

Montágh Imre: Tiszta beszéd (Holnap Kiadó, 2011)

*A megfelelő aláhúzandó


 

2. Képzés adatlap

 

Képzés címe: Média-kommunikáció természettudományi kutatók részére (5.)

 

Képzés típusa*: kizárólag belső képzés/részben belső képzés/nem belső képzés

 

Képzés célja*: általános képzés/nyelvi képzés/szakmai képzés

 

Óraszám (45 perces foglalkozások): 30

 

Képzés felelősének neve, beosztása: Palugyai István tudományos segédmunkatárs

 

A képzés oktatója/i: Palugyai István (10), Bán László (20)

 

Számonkérés módja*: írásbeli/szóbeli/konzultáció/beadandó anyag

 

A képzés végén az eredményes elvégzésről szóló dokumentum típusa: tanúsítvány

 

A tanúsítvány kiadásának feltétele: az órák legalább 70%-án való részvétel és számonkérés sikeres teljesítése

 

A képzésen való részvétel díja: -

 

Vizsgadíj: -

 

A képzés célja, a képzéssel megszerezhető kompetenciák:

A kurzus alapvető célja, hogy a részvevők kommunikációs képességeit, előadói eszköztárát fejlessze. A nyilvános szereplés verbális és non-verbális kommunikációs elemeinek megismertetésével, fejlesztésével és modell-helyzetekben való gyakorlásával elősegítse a hallgatósággal hatásos kontaktust létrehozni és fenntartani képes, illetve média-tudatos viselkedés alapjainak elsajátítását.

 

Az elsajátítandó ismeretanyag rövid leírása, a képzés módszerei,értékelési módszerek:

A verbális kommunikáció sajátosságai

A non-verbális kommunikáció sajátosságai

A beszédtechnika alapjai, gyakorlása

A beszédtechnika eszköztára, elemeinek alkalmazása

A nyilvános szereplés elemei, szabályai, gyakorlásuk

Tudatos kommunikáció – hatásos előadói magatartás

Szereplés az elektronikus médiában

„Pódium-produkciók” bemutatása, értékelése

 

A képzésen folyamatos gyakorlati feladatokon keresztül, azokról fejlesztő értékelést adva sajátítják el a résztvevők a szükséges kompetenciákat.

 

Kötelező irodalom:

Fischer Sándor: A beszéd művészete (Gondolat Könyvkiadó, 1982)

Montágh Imre: Figyelem vagy fegyelem?! (Holnap Kiadó, 2008)

Montágh Imre: Mondjam vagy mutassam?! (Holnap Kiadó, 2009)

Montágh Imre: Tiszta beszéd (Holnap Kiadó, 2011)

*A megfelelő aláhúzandó


2. Képzés adatlap

 

Képzéscíme: Hallgatók és oktatók felkészítése a hálózatalapú együttműködésre (6.)

 

Képzés típusa*: kizárólag belső képzés/részben belső képzés/nem belső képzés

 

Képzés célja*: általános képzés/nyelvi képzés/szakmai képzés

 

Óraszám (45 perces foglalkozások): 30

 

Képzés felelősének neve, beosztása: Molnár Pál, számítástechnikai ügyintéző

 

A képzés oktatója/i: név (óraszám): Molnár Pál (30)

 

Számonkérés módja*: írásbeli/szóbeli/konzultáció/beadandó anyag

 

A képzés végén az eredményes elvégzésről szóló dokumentum típusa:

 

A tanúsítvány kiadásának feltétele: az órák legalább 70%-án való részvétel és számonkérés sikeres teljesítése, csoportmunkában szövegalkotás médiatartalmakkal (fénykép, videó), szövegek megosztása zárt blogkörnyezetben, reflektálás a csoporttársak és más csoportok által feltöltött írásokhoz, beszámoló prezentáció készítése, megosztása, reflektálás a megosztott prezentációkra, téma prezentálása és megvitatása az utolsó alkalommal

 

A képzésen való részvétel díja: -

 

Vizsgadíj: -

 

A képzés célja, a képzéssel megszerezhető kompetenciák:

A tanfolyam célja, hogy megismertesse és felkészítse a szak és a kar oktatóit, valamint hallgatóit a kurzusokon történő hálózat, közösség és csoportmunka alapú közreműködésre – az együttműködő ismeretszerzésre, megosztásra, felkészülésre és közlésre épülő fejlesztési lehetőségekkel. A hagyományos oktatást jól ki tudja egészíteni a virtuális tanulói környezetekben történő ismeretátadás, feladatmegoldás és interakció. A virtuális tanulói környezetek lehetővé teszik, hogy a tanulók kapcsolatba lépjenek a tananyaggal, hallgató társaikkal és az oktatóval, elérjék az oktató által megosztott tananyagot, a társakkal közösen feladatokat oldjanak meg, az oktató pedig nyomon tudja követni hallgatóit, mentorálni és értékelni tudja őket.

A tanfolyamon megismerjük a szakértői, a tanulói és a tudásépítő közösségekben rejlő lehetőségeket, a kooperatív és a kollaboratív órai és órán kívüli felkészülési, rendszerezési és prezentációs, valamint kurzusszervezési lehetőségeket. Az intézményi virtuális tanulói környezet megismerése mellett áttekintjük az informális online hálózati eszközöket: kooperatív (blog) és kollaboratív szerkesztői eszközöket, online közösségi hálózatokat, információgyűjtő, rendszerező és megosztási alkalmazásokat, szinkron és aszinkron kommunikációs szolgáltatásokat, kapcsolatépítő és kapcsolattartó (mikro)megosztási hálózatokat.

A tanfolyam szerves részeként már a tanfolyam elejétől kezdve csoportmunka formájában dolgoznak a résztvevők, a közös munka révén ismerik meg a hálózat és csoportmunkára építő megközelítés működését.

 

 

Az elsajátítandó ismeretanyag rövid leírása, a képzés módszerei,értékelési módszerek:

Tematika

1.         Hálózatba szerveződő tudás és tanulás; tanulói és szakmai hálózatok; csoportok, közösségek, hálózatok

2.         Szakértői közösségek, szakmai közösségek, gyakorlóközösségek; tanulói közösségek; tudásépítő közösségek

3.         Intézményi, intézményen kívüli és informális tanulói környezetek

4.         Egyéni és csoportmunka kapcsolathálózati környezetben; kooperatív és kollaboratív munka a tanteremben és órán kívül

5.         Közösségi alapú alkalmazások, eszközök; közösségi hálózatok a tanulásban

6.         Blog: ismeretmegosztás, ismeretszerzés, kooperáció

7.         Kollaboratív szerzőség és alkotás: médiaelemekkel bővített szöveges dokumentumok; prezentáció; táblázat; fényképszerkesztés; videószerkesztés; grafika; animáció

8.         Mikroüzenetek, ismeretszerzés és nyílt megosztás, kapcsolatépítés

9.         Közösségi forrásgyűjtés, megosztás és rendszerezés

10.       Mérés és értékelés hálózat alapú tanulói környezetekben

11.       Mobil eszközök: miben más, mint a helyhez kötött eszközök alkalmazása

12.       Csoportmunka (csoportalkotás, tervezés; csoportprezentáció létrehozása és megosztása a csoport tagjai között) - feladat: saját és csoportpartner saját kurzusának átültetése hálózat alapú kurzussá

13.       Csoportmunka (első koncepciók ismertetése a többi csoporttal, egyeztetés, csoportprezentáció javítása)

14.       Csoportmunka (csoportprezentáció véglegesítés előtti verziójának ismertetése, megvitatása a többi csoporttal; javaslatok beépítése a saját csoportprezentációba)

15.       Csoportmunkák és a tanfolyam értékelése

 

Értékelési módszerek:

- portfólió értékelés

- portfólió bemutatása

 

 

Kötelező irodalom:

Bessenyei István (2007). Tanulás és tanítás az információs társadalomban. NETIS

Szabó Mária, Singer Péter, Varga Attila (2011). Tanulás hálózatban. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest

Molnár Pál (2013). Hálózatosodás és tanulás hálózati környezetben. ELTE

 

Ajánlott irodalom:

Molnár Pál (2009): Számítógéppel támogatott együttműködő tanulás online közösségi hálózatos környezetben. Magyar Pedagógia, 109. évf. 3. szám, 261–285.

*A megfelelő aláhúzandó


 

2. Képzés adatlap

 

Képzés címe: Televíziós műsorkészítés (7.)

 

Képzés típusa*: kizárólag belső képzés/részben belső képzés/nem belső képzés

 

Képzés célja*: általános képzés/nyelvi képzés/szakmai képzés

 

Óraszám (45 perces foglalkozások): 60 + 60 óra konzultáció

 

Képzés felelősének neve, beosztása: Szabó Sóki László

 

A képzés oktatója/i: Nagy Ernő (27+27), Papp László (13+13), Szabó Sóki László (20+20)

 

Számonkérés módja*: írásbeli/szóbeli/konzultáció/beadandó anyag

 

A képzés végén az eredményes elvégzésről szóló dokumentum típusa: tanúsítvány

 

A tanúsítvány kiadásának feltétele: az órák legalább 70%-án való részvétel és számonkérés sikeres teljesítése

 

A képzésen való részvétel díja: -

 

Vizsgadíj: -

 

A képzés célja, a képzéssel megszerezhető kompetenciák:

 

A tanfolyamon résztvevők megismerhetik a televíziós műsorkészítés kulisszatitkait. A technikai és művészeti ismeretek megszerzése elméletben és gyakorlatban párhuzamosan történik. Kitérünk a szervezési és menedzsment tevékenységekre is.

A kurzus elvégzésével a résztvevők képesek lesznek önállóan elvégezni, irányítani a műsorkészítés egyes lépéseit, az elképzeléstől, a megvalósulásig.

 

Az elsajátítandó ismeretanyag rövid leírása, a képzés módszerei, értékelési módszerek:

 

Televíziós műsor ötletterve, kidolgozása, forgatókönyvek fajtái, szerepe, fontossága.

Finanszírozási lehetőségek, költségtervezés, technikai megvalósítás problémái.

Műfaji ismeretek, televíziós műsorstruktúra, műsorok tematizálása.

Stábszervezés, feladatok szétválasztása, menedzsment, producer, rendező, gyártásvezető feladatköre.

Szerzői jogi kérdések, szerződések, személyhez fűződő és vagyoni jogok taglalása.

Felvételkészítési ismeretek.

Utómunka ismeretek.

Anyagok közzététele, televíziós műsorsugárzás, internetes publikáció.

Elméleti órák a TTK Északi tömb, Tudománykommunikáció Központ, 7.33 AV laborjában, szükséges technikai eszközök: számítógép, projektor.

Gyakorlati órák: 7.28-as műterem és 7.13 Apple labor.

A gyakorlati foglalkozások kiscsoportos tevékenység keretében történnek, a létrejött munkák közös elemzése, együttes kiértékelése tantermi keretek között.

 

 

Kötelező irodalom:

Bernáth László (2002): Új műfajismeret. Sajtóház Kiadó. Budapest

Hartai László – Muhi Klára (2004): Mozgókép és médiaismeret II. Korona Kiadó, Budapest

Horvát János: A televízió és az üzlet. Televíziós műsortípusok. A televíziós személyiség.

http://mek.oszk.hu/00100/00143

 

 

Ajánlott irodalom:

Szabó Gábor (2002): Hogyan kommunikál a film. Ab Ovo Kiadó, Budapest

Gálik Mihály (2000): Médiagazdaságtan. Aula Kiadó, Budapest

*A megfelelő aláhúzandó


 

2. Képzés adatlap

 

Képzés címe: Kiállítási kommunikáció (8.)

 

Képzés típusa*: kizárólag belső képzés/részben belső képzés/nem belső képzés

 

Képzés célja*: általános képzés/nyelvi képzés/szakmai képzés

 

Óraszám (45 perces foglalkozások): 30 + 30 óra konzultáció

 

Képzés felelősének neve, beosztása: Kárpáti Andrea egyetemi tanár

 

A képzés oktatója/i: név (óraszám): Kárpáti Andrea (10+10), Vásárhelyi Tamás (10+10), Bárd Edit (10+10)

 

Számonkérés módja*: írásbeli/szóbeli/konzultáció/beadandó anyag

 

A képzés végén az eredményes elvégzésről szóló dokumentum típusa: tanúsítvány

 

A tanúsítvány kiadásának feltétele: az órák legalább 70%-án való részvétel és számonkérés sikeres teljesítése

 

A képzésen való részvétel díja: -

 

Vizsgadíj: -

 

A képzés célja, a képzéssel megszerezhető kompetenciák:

Cél: az ELTE TTK múzeumi jellegű gyűjteményeinek hatásos bemutatásához (kiállítások szervezéséhez, rendezéséhez és a kísérő programok vezetéséhez) szükséges ismeretek és készségek megszerzése illetve rendszerezése.

Kompetenciák: vizuális és verbális kommunikációs technikák elméleti alapjainak ismerete, kiállítás-rendezési alapismeretek, kiállítások értékelési módszereinek használata, múzeum-pedagógiai módszerek alkalmazói szintű ismerete.

 

Az elsajátítandó ismeretanyag rövid leírása, a képzés módszerei, értékelési módszerek:

Az elsajátítandó ismeretanyag rövid leírása:

1.         Mit üzen a kiállítás? Kurrens tudományos és művészeti problémák felismerése, megfogalmazása egy kiállításban

2.         Kiállító terek és kiállítások régen és ma - klasszikus, elavult és modern kiállítási színhelyek és megjelenítési módok.

3.         Kiállítástípusok üzenetei

4.         A kiállítás-rendezés, mint technikai teljesítmény és kereskedelmi vállalkozás

5.         Kiállítás-rendezés, mint szellemi alkotás

6.         Kiállítás-tervezés és kommunikáció

7.         Kommunikáció a kiállításról

8.         Kiállítás értékelés: célcsoportok, módszerek, és amit tőlük várhatunk

 

A képzés módszerei: előadás és vita, múzeumi terepgyakorlat

Értékelési módszerek: rövid házidolgozat vagy kiselőadás (kiállításkritika) és szakirodalmi beszámoló minősítése.

 

 

 

Kötelező  irodalom:

Kárpáti Andrea, Vásárhelyi Tamás (2013): Kiállítási kommunikáció. Budapest, ELTE. online jegyzet

Puczkó László (2006): A látogatóbarát múzeumok elméleti megalapozása. Múzeumi Közlemények, 1, 1-59.

Puczkó, L. (2009): A Magyar Múzeumi Kutatás. OKM & Xellum Kft., BudapestVásárhelyi Tamás (2010): A nyitott múzeum. Múzeumi iránytű sorozat, 2. Szentendre: Szabadtéri Néprajzi Múzeum, Múzeumi Oktatási és Képzési Központ

Vásárhelyi Tamás és Kárpáti Andrea szerk. (2011): Múzeumi tanulás. Budapest, Typotex Kiadó. 302 oldal. Tudománykommunikáció könyvsorozat, 2. Sorozatszerkesztő: Kárpáti Andrea

 

Ajánlott irodalom:

Ébli G. (2005): Az antropologizált múzeum. – Typotex, Budapest.

Foghtűy Krisztina – Szepesházyné Kurimay Ágnes (szerk.) (2006): Múzeumpedagógiai tanulmányok. II. Gondolat Kiadó, Budapest többi kötet!

Frazon Zsófia (2011).  Múzeum és kiállítás. Az újrarajzolás terei. Gondolat – PTE Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék, Budapest–Pécs

Ébli Gábor (2005): Az antropologizált múzeum. Közgyűjtemények átalakulása az ezredfordulón. Typotex Kiadó

Gergely István (1979): A kiállítás művészete Elvi és gyakorlati problémák. Corvina Kiadó, Budapest

György Péter (2004): A Kultusz (hűlt) helye – az irodalom(történet) múzeuma. Avagy: Olvasók, Nézők, Zarándokok. Beszélő, 4 (13), http://beszelo.c3.hu/04/0708/13gyorgy.htm

György Péter (2007a):  A muzeológia múzeuma. Magyar Néprajzi Múzeum. Élet és Irodalom, LI. (12.), 2007. március 23. old.

György Péter (2007b):  A nemzet múzeuma. Magyar Nemzeti Múzeum. Élet és Irodalom, LI. (17.), 2007. április 27. old.

*A megfelelő aláhúzandó


 

2. Képzés adatlap

 

Képzés címe: A tudományos újságírás alapjai (9.)

 

Képzés típusa*: kizárólag belső képzés/részben belső képzés/nem belső képzés

 

Képzés célja*: általános képzés/nyelvi képzés/szakmai képzés

 

Óraszám (45 perces foglalkozások): 30 + 30 óra konzultáció

 

Képzés felelősének neve, beosztása: Palugyai István tudományos segédmunkatárs

 

A képzés oktatója/i: Palugyai István (10+10), Mécs Anna (5+5), Bán László (5+5), Stöckert Gábor (5+5), Simon Tamás (5+5)

 

Számonkérés módja*: írásbeli/szóbeli/konzultáció/beadandó anyag

 

A képzés végén az eredményes elvégzésről szóló dokumentum típusa: tanúsítvány

 

A tanúsítvány kiadásának feltétele: az órák legalább 70%-án való részvétel és számonkérés sikeres teljesítése

 

A képzésen való részvétel díja: -

 

Vizsgadíj: -

 

A képzés célja, a képzéssel megszerezhető kompetenciák:

A képzés célja, hogy bevezetést nyújtson a tudományos újságírás szakmai ismereteibe, megvilágítsa a médiaszakirány sajátos jellegzetességeit, illetve bemutassa történetét és fejlődési tendenciáit. A tárgy műfaji és etikai ismereteket ad a tudományos újságírás gyakorlásához, a területen felmerülő veszélyek elkerüléséhez. Emellett célja megismertetni a hallgatókkal az elektronikus ismeretterjesztő média – rádió és televízió – hazai illetve nemzetközi struktúráját, működését, jellegzetességeit; a műsorkészítő munka alapjait, elméletét és módszertanát, illetve gyakorlatát.

 

Az elsajátítandó ismeretanyag rövid leírása, a képzés módszerei,értékelési módszerek:

A képzés során a következő témákban mélyedünk el:

Média, sajtó, sajtótípusok és –műfajok; a tudományos újságírás meghatározása és története; a tudományos újságírás és a tudománykommunikáció Magyarországon; a tudományos intézményrendszer Magyarországon és a világban; a tudományos újságírás etikai problémái és főbb hibaforrásai; tudomány a napilapokban, hetilapokban és magazinokban; a tudományos újságírás jelene és jövője; az online tudományos ismeretterjesztés jelenlegi trendjei; az online tudományos újságírás tartalmi és formai jellemzői; információszerzés, hírverseny; felhasználók által generált tartalom; nézettség monitorozása, keresőoptimalizálása; a tudományos világ, a társadalom és az elektronikus ismeretterjesztő média kapcsolatrendszere; rádiótörténet; műfajok és műsortípusok a rádióban; televíziótörténet; műfajok és műsortípusok a televízióban.

A képzésen a hallgatók találkoznak előadással, projektmunkával, egyéni beadandóval, órai prezentációval. A számonkérés formái: beadandó műhelymunkák, előadások, házi dolgozatok illetve zárthelyi dolgozat írása.

 

Ajánlott irodalom:

Tudományos újságírás (főszerk. Palugyai I., 2011)

Szentirmai Anna (2005) : Tudományos ismeretterjesztés a közszolgálati rádióban (szakdolgozat). ELTE, Budapest

Szabadság tér 17 (Babiczky László, 2007)

Bán László (2003, szerkesztő): Óriások vállán. Vince Kiadó, Budapest

Szemelvények a Magyar Rádió, a Magyar Televízió és a Duna Televízió tudományos, valamint a kereskedelmi rádiók és televíziók ismeretterjesztő jellegű műsoraiból

Béres István – Horányi Özséb 1999. Társadalmi kommunikáció. Budapest: Osiris.

Carl Sagan: Korok és Démonok, Typotext, Budapest, 2012.

Catells, Manuel (2007): Az évezred vége, az információ kora gazdaság, társadalom és kultúra III. kötet

Csermely Péter – Gergely Pál – Koltay Tibor – Tóth János 1999. Kutatás és közlés a természettudományokban, Budapest: Osiris.

Fábri György: Megújítja-e a kommunikáció a tudományt? (egyetemi előadás), http://www.bolyai.elte.hu/download/eloadas/szakmai/innov/200620072/20070306.pdf

Fábri György: Tudomány és közönség új találkozásai, http://www.vilagossag.hu/pdf/20050411210020.pdf

Mosoniné Fried Judit – Pálinkó Éva – Stefán Eszter: Kommunikáció a kutatók és a laikusok között: a kutatók szerepe, http://www.vilagossag.hu/pdf/20041206152715.pdf

Tamás Pál: A tudományos kommunikáció változó terei: az információtermelés új rendjéről, http://21.sz.phil-inst.hu/TamasP/tamas_prj2nd_descr.htm

Tudás és társadalom kommunikációja, http://www.tudastars.hu/index.php?pid=18

A Field Guide for Science Writers: The Official Guide of the National Association of Science Writers

Deborah Blum (Editor), Mary Knudson (Editor), Robin Marantz Henig (Editor), SECOND EDITION Oxford University Press, 2005

Közösségi hálózatok és médiadisztribúció: a Nol.hu a Facebookon, Ferencz Bettina, Rétfalvi György (Médiakutató, 2011 ősze)

Az internetes kommunikáció története és elmélete. Szűts Zoltán (Médiakutató, 2012 tavasza)

Vekerdi László: „A Tudománynak háza vagyon”, Reáliák a Régi Akadémia terveiben és működésében (MAGYAR TUDOMÁNYTÖRTÉNETI INTÉZET, PILISCSABA, 1996)

Ismeretterjesztő lapok a nép felvilágosításának szolgálatában, a felvilágosodás idején és a reformkorban Tananyag, Fehér Katalin, In: Szellemi Termelési Mód

*A megfelelő aláhúzandó


 

2. Képzés adatlap

 

Képzés címe: Mentorált e-learning kurzusfejlesztés (10.)

 

Képzés típusa*: kizárólag belső képzés/részben belső képzés/nem belső képzés

 

Képzés célja*: általános képzés/nyelvi képzés/szakmai képzés

 

Óraszám (45 perces foglalkozások): 12 + 15 óra konzultáció

 

Képzés felelősének neve, beosztása: Dorner Helga, egyetemi adjunktus

 

A képzés oktatója/i: név (óraszám): Dorner Helga (12+15)

 

Számonkérés módja*: írásbeli/szóbeli/konzultáció/beadandó anyag

 

A képzés végén az eredményes elvégzésről szóló dokumentum típusa: tanúsítvány

 

A tanúsítvány kiadásának feltétele: az órák legalább 70%-án való részvétel és számonkérés sikeres teljesítése

 

A képzésen való részvétel díja: -

 

Vizsgadíj: -

 

A képzés célja, a képzéssel megszerezhető kompetenciák:

Cél: Moodle e-learning környezet használatának gyakorlása, jelentős egyetemek természettudományos e-learning kurzusainak megismerése

Kompetenciák:  Moodle távoktatási környezet alapszintű használata, digitális kurzusfejlesztő eszközök használata, e-learning tananyagok értékelési módszereinek ismerete.

 

Az elsajátítandó ismeretanyag rövid leírása, a képzés módszerei, értékelési módszerek:

 

Az elsajátítandó ismeretanyag rövid leírása:

1. Moodle 2 bemutató: mire jó az e-learning, és a hagyományos tanulás virtuális tanulási környezettel kiegészítve? Hatásvizsgálatok eredményei.

2. Online kérdőív (példa: hallgatók informatikai kompetenciájának mérése)

3. Népszerű e-learning módszerek a természettudományok oktatásában nagy egyetemek gyakorlatából (Pl. MIT, Stanford, Yale és a Londoni Egyetem)

4.  Kurzustervezés Moodle környezetben (saját, oktatott kurzus példáján):

a. tananyag elemek tervezése

b.  motiváló feladattípusok

c.  „webkettes” eszközök integrálása a Moodle környezetbe

 

A képzés módszerei: bemutató és laboratóriumi gyakorlat

Értékelési módszerek: a Moodle környezet alkalmazásainak elsajátítását gyakorlati vizsgával, a tananyagkészítést a hallgatók saját tananyag-elemeinek értékelésével minősítjük.

 

 

Kötelező  irodalom:

Moodle felhasználói kézikönyvek

Ajánlott irodalom:

Dorner Helga és Kárpáti Andrea (2012): Szöveggyűjtemény felsőoktatási e-learning módszerekről szóló tanulmányokból. Kézirat, a kurzus távoktatási környezetében megosztva.

*A megfelelő aláhúzandó


 

2. Képzés adatlap

 

Képzés címe: Apple (11.)

 

Képzés típusa*: kizárólag belső képzés/részben belső képzés/nem belső képzés

 

Képzés célja*: általános képzés/nyelvi képzés/szakmai képzés

 

Óraszám (45 perces foglalkozások): 60

 

Képzés felelősének neve, beosztása: Kiss Attila

 

A képzés oktatója/i: Kiss Attila (60)

 

Számonkérés módja*: írásbeli/szóbeli/konzultáció/beadandó anyag

 

A képzés végén az eredményes elvégzésről szóló dokumentum típusa: tanúsítvány

 

A tanúsítvány kiadásának feltétele: az órák legalább 70%-án való részvétel és számonkérés sikeres teljesítése

 

A képzésen való részvétel díja: -

 

Vizsgadíj: -

 

A képzés célja, a képzéssel megszerezhető kompetenciák:

Az ELTE TTK által kialakított 10 gépes Apple labor (Északi tömb 7.13.) üzemeltetői, oktatói, felhasználói, ill . más érdeklődő TTK-s oktatók részére meghirdetett tanfolyam célja a speciális hardver és szoftver környezetben az alapismeretek elsajátíttatása. Az operációs rendszerrel, biztonsággal, karbantartással kapcsolatos felhasználói szintű ismereteken túlmenően megtárgyalásra kerülnek az operációs rendszerrel együtt szállított rendszerközeli programok, segédprogramok, illetve az iWork, iLife programcsomagok egységei.

A képzésben részt vettek jártasságot szereznek az új hardver és szoftverkörnyezetben történő munkavégzésre.

 

Az elsajátítandó ismeretanyag rövid leírása, a képzés módszerei,értékelési módszerek:

Képzés helye: TTK Északi tömb: 7.13. Apple labor, 10 db munkaállomás, Apple mini szerver, video projektor

A Mac OS X 10.6 operációs rendszer ismertetése

Telepítés, hálózati üzemmód, beállítások
Finder, Address book, Automator, Dashboard
iCal, iChat, Image capture, íSync, Mail
Safari, Text edit, Photo Booth

iWork részeinek bemutatása: Numbers, Pages, Keynote kezelése, beállításai, gyakorló feladatok készítése

iLife és részeinek bemutatása:  iTunes, iPhoto, iDVD, Garage Band, iWeb,  iMovie kezelése, beállításai, gyakorló feladatok készítése

Értékelés módja: gyakorlatra és elméletre egyaránt vonatkozó szóbeli kérdések alapján

 

Kötelező  irodalom:

-

 

Ajánlott irodalom:

Apple Pro Training Series: OS X Lion Support Essentials: Supporting and Troubleshooting OS X Lion /  Peachpit Press, ISBN: 978-0321775078

Apple Training Series: iWork 09 / Peachpit Press, ISBN: 978-0321618511

Apple Training Series: iLife '11 / Peachpit Press, ISBN: 978-0321700971

*A megfelelő aláhúzandó


 

2. Képzés adatlap

 

Képzéscíme: Flash animáció I. (12.)

 

Képzés típusa*: kizárólag belső képzés/részben belső képzés/nem belső képzés

 

Képzés célja*: általános képzés/nyelvi képzés/szakmai képzés

 

Óraszám (45 perces foglalkozások): 48

 

Képzés felelősének neve, beosztása: Bálint Dezső, megbízott

 

A képzés oktatója: Bálint Dezső

 

Számonkérés módja*: írásbeli/szóbeli/konzultáció/beadandó anyag

 

A képzés végén az eredményes elvégzésről szóló dokumentum típusa: tanúsítvány

 

A tanúsítvány kiadásának feltétele: az órák legalább 70%-án való részvétel és számonkérés sikeres teljesítése

 

A képzésen való részvétel díja: -

 

Vizsgadíj: -

 

A képzés célja, a képzéssel megszerezhető kompetenciák:

a hallgatókat olyan ismeretekhez juttatni, amelyek segítségével képessé válnak az Adobe (Macromedia) Flash program és az ActionScript belső programnyelv segítségével komplex multimédiás alkalmazások készítésére.

 

Az elsajátítandó ismeretanyag rövid leírása, a képzés módszerei, értékelési módszerek:

Csoportos képzés: elmélet és gyakorlat

          A Flash program képernyő felülete

          Eszközök használata

          Komplex alakzat és rajz létrehozása, módosítása

          Gombok létrehozása, a rendelkezésre álló lehetőségek használata

          Szöveg létrehozása és használata, formai megoldások használata

          Mozgások létrehozása, a Timeline használata

          Maszkolás

          Külső anyagok, médiaelemek használata

          Movieclipek létrehozása

          Alapvető eseménykezelési megoldások – Minimális ActionScript ismeretek

A tanfolyam során ellenőrző feladatokat oldanak meg a hallgatók

 

Kötelező irodalom: -

Ajánlott irodalom: -

*A megfelelő aláhúzandó


 

2. Képzés adatlap

 

Képzéscíme: Flash animáció II. (12.)

 

Képzés típusa*: kizárólag belső képzés/részben belső képzés/nem belső képzés

 

Képzés célja*: általános képzés/nyelvi képzés/szakmai képzés

 

Óraszám (45 perces foglalkozások): 48

 

Képzés felelősének neve, beosztása: Bálint Dezső, megbízott

 

A képzés oktatója: Bálint Dezső (48)

 

Számonkérés módja*: írásbeli/szóbeli/konzultáció/beadandó anyag

 

A képzés végén az eredményes elvégzésről szóló dokumentum típusa: tanúsítvány

 

A tanúsítvány kiadásának feltétele: az órák legalább 70%-án való részvétel és számonkérés sikeres teljesítése

 

A képzésen való részvétel díja: -

 

Vizsgadíj: -

 

A képzés célja, a képzéssel megszerezhető kompetenciák:

a hallgatókat olyan ismeretekhez juttatni, amelyek segítségével képessé válnak az Adobe (Macromedia) Flash program és az ActionScript belső programnyelv segítségével komplex multimédiás alkalmazások készítésére.

 

 

Az elsajátítandó ismeretanyag rövid leírása, a képzés módszerei,értékelési módszerek:

Csoportos képzés: elmélet és gyakorlat

          Az ActionScript (AS2, AS3) programozási nyelv bemutatása, elhelyezése más programozási nyelvek rendszerében

          Saját objektumok készítése

          Komplex feladatok

          Komponensek használata

          Komplex feladatok

          SWF és EXE állomány készítése, összehasonlítása

 

 

Kötelező irodalom: -

 

Ajánlott irodalom: -

*A megfelelő aláhúzandó


 

2. Képzés adatlap

 

Képzés címe: Az angol nyelvű tananyagok bevezetése és tudományos kommunikáció az idegen nyelvű oktatásban (13.)

 

Képzés típusa*: kizárólag belső képzés/részben belső képzés/nem belső képzés

 

Képzés célja*: általános képzés/nyelvi képzés/szakmai képzés

 

Óraszám (45 perces foglalkozások): 26

 

Képzés felelősének neve, beosztása: Böddi Béla, egyetemi tanár

 

A képzés oktatója/i: név (óraszám) Böddi Béla (26)

 

Számonkérés módja*: írásbeli/szóbeli/konzultáció/beadandó anyag

 

A képzés végén az eredményes elvégzésről szóló dokumentum típusa: tanúsítvány

 

A tanúsítvány kiadásának feltétele: az órák legalább 70%-án való részvétel és számonkérés sikeres teljesítése

 

A képzésen való részvétel díja: -

 

Vizsgadíj: -

 

A képzés célja, a képzéssel megszerezhető kompetenciák:

A publikációk írása általános szabályainak, a publikációk szerkezetének és formai követelményeinek megismerése rangos, impakt faktorral rendelkező folyóiratok előírásai alapján.

 

Az elsajátítandó ismeretanyag rövid leírása, a képzés módszerei,értékelési módszerek:

1)      Why should scientist publish their results? Publishing strategies: one by one or paper series.

 

Demonstration of journals with broad and narrow scopes, free discussion with the students.

 

2)      Types of publications with scientific contents. The differences between popular science publications “articles”, papers for broad interest and papers for specialists of a certain field (regular papers, reviews, research papers, methodical papers, theoretical papers, etc.)

 

Demonstration, comparison of the main characteristics. Needs the active contribution of students.

 

3)      What should we publish? What is “originality”? The moral of “parallel” publication”. Plagiarism, self-plagiarism.

 

Talk and discussion

 

4)      Where to publish – how to choose the target journal? Study the “Instruction for the authors” on homepages and new issues

 

Talk and discussion (scope, consideration of impact factor, page charge, quality, new or old, etc.)

 

5)      Who should be author of a paper? Who should be the first author, who should be the last author, what should be the order of names?

 

Talk and discussion (research pyramid, autocratic and democratic research teams, moral aspects, scientific diplomacy, etc.)

 

6)      The fate of a manuscript, the duty and role of the editor, the anonym reviewing system, the duty of the reviewers

 

Talk and discussion, demonstration of review form-sheets

 

7)      The structures of reviews, regular papers and short communications

 

Talk and demonstration

 

8)      How to write the first draft? Laboratory notebook, figures, literature notes, your own dictionary, write at one sitting, deduction tree.

 

Talk

 

9)      Order of writing: Start with the final conclusion, edit figure and table drafts, do all calculations statistics. Jot down title versions; prepare the text for abstract, introduction, results, discussion and materials and methods.

 

Talk

10)  Expectations towards a god title.

 

Demonstration and analysis of published papers’ titles

 

11)   Writing the abstract: length, content, structure

 

Demonstration and analysis of published papers’ abstracts

 

12)  The introduction: Function, importance, structure. Contradictions, gaps in knowledge, hypotheses to be corrected or completed. References in the text, how to use published figures, tables, etc. The first sentence and the last paragraph.

 

Demonstration and analysis of published papers’ introductions

 

13)    The content of Material and methods. Reproducibility, company names and advertisement rules. Calculations, statistics, software, etc.

 

Talk and demonstration

 

14)   Results: how to explain the aim of each experiment or observation, how to connect the experiments, figures and tables

Analysis of good and bad quality figures. Definitions and English names of figure details. Editing tables.

 

      Explanation and demonstration

 

15)    The content and structure of Discussion and Results and Discussion

 

Talk and demonstration

 

16)    Accessory parts of the papers: Figure legends – rules, details. Reference lists. Acknowledgement – whom and what to mention, what regulations must be considered? Appendix – possible content and function. Cover letter

 

Talk and demonstration

 

17)    Grammar: Using terms, abbreviations, expressions to avoid, personality to avoid, indirect speech, etc

 

Talk and discussion

 

18)   Hints: never translate, write directly in English! Show the text to ALL co-authors, refine it as many times is needed.

 

Talk and discussion

 

19)    The “uploading” procedure and translation into PDF

 

Demonstration

20)    Discussion with the editor, discussing the comments of the reviewers

 

Talk and discussion

 

21)   Handling the proof, signs and marks,  responsibility

 

Demonstration

 

22)   Copyright transfer

 

    Form-sheets and legal regulations

 

23)   Ordering reprints of PDF

 

 

Kötelező irodalom: Nincs

 

Ajánlott irodalom:

Micheal Jay Katz: From Research to Manuscript: Springer 2009, ISBN: 978-1-4020-9466-8

Rowena Murray: Writing for Academic Journals: Open University Press 2005, ISBN: 0 335 21392 8

*A megfelelő aláhúzandó


 

2. Képzés adatlap

 

Képzés címe: E-learning eszközök alkalmazási lehetőségei a biológia oktatásában (14.)

 

Képzés típusa*: kizárólag belső képzés/részben belső képzés/nem belső képzés

 

Képzés célja*: általános képzés/nyelvi képzés/szakmai képzés

 

Óraszám (45 perces foglalkozások): 4 (továbbá on-line illetve személyes konzultáció)

 

Képzés felelősének neve, beosztása: Pásztor Erzsébet, adjunktus

 

A képzés oktatója/i: név (óraszám): Pásztor Erzsébet (4)

 

Számonkérés módja*: írásbeli/szóbeli/konzultáció/beadandó anyag

 

A képzés végén az eredményes elvégzésről szóló dokumentum típusa: tanúsítvány

 

A tanúsítvány kiadásának feltétele: az órák legalább 70%-án való részvétel és számonkérés sikeres teljesítése

 

A képzésen való részvétel díja: -

 

Vizsgadíj: -

 

A képzés célja, a képzéssel megszerezhető kompetenciák:

on-line eszközök integrálása a saját oktatási gyakorlatba, csoportmunka szervezés előadásokon nagy létszámú évfolyamokban, oktatói eredményesség ellenőrzésének módszertani gazdagítása, természettudományos kutatási szemlélet alkalmazása az egyetemi oktatásra

 

Az elsajátítandó ismeretanyag rövid leírása, a képzés módszerei, étékelési módszerek:

Az amerikai „scientific teaching” természettudományos oktatói irányzat oktatási módszereinek megismerése, megvitatása. Google eszközök, Moodle illetve Facebook alkalmazása az oktatásban tananyagmegosztásra, közös munkára, motiválásra, csoportmunka segítésére. Közös fogalomtár építése.

Képzés módszere:

Off-line: egy cikk alapján vita, tapasztalatcsere, saját oktatási tapasztalatok megosztása, megvitatása a tanfolyam elején és végén

on-line eszközök in situ használata, on-line eszközök alkalmazása a kommunikációra és közös munkára a tanfolyam során, közös, mások is használható produktum létrehozása (project munka) a tanfolyam során

értékelés: a létrehozott anyag megvitatása, megbeszélés formájában a tanulási időszak végén, folyamatos visszajelzés a tanulási időszak alatt.

 

 

Kötelező irodalom:

Jo Handelsman,Diane Ebert-May, Robert Beichner, Peter Bruns,Amy Chang, Robert,DeHaan, Jim Gentile, Sarah Lauffer, James Stewart, Shirley M. Tilghman, William B. Wood 2004 Scientific Teaching Science 304 521-522

 

Ajánlott irodalom:

Jo Handelsman, Sarah Miller, Christine Pfund 2007: Scientific teaching. W. H. Freeman

Diane Ebert-May, Janet Hodder 2008: Pathways to scientific teaching Sinauer Associates

*A megfelelő aláhúzandó


2. Képzés adatlap

 

Képzés címe: 3D fotódokumentáció készítése és alkalmazása az élő és élettelen

természettudományos oktatásban (15.)

 

Képzés típusa*: kizárólag belső képzés/részben belső képzés/nem belső képzés

 

Képzés célja*: általános képzés/nyelvi képzés/szakmai képzés

 

Óraszám (45 perces foglalkozások): 36

 

Képzés felelősének neve, beosztása: Kriska György, adjunktus

 

A képzés oktatója/i: név (óraszám) Kriska György (36)

 

Számonkérés módja*: írásbeli/szóbeli/konzultáció/beadandó anyag

 

A képzés végén az eredményes elvégzésről szóló dokumentum típusa: tanúsítvány

 

A tanúsítvány kiadásának feltétele: az órák legalább 70%-án való részvétel és számonkérés sikeres teljesítése

 

A képzésen való részvétel díja: -

 

Vizsgadíj: -

 

A képzés célja, a képzéssel megszerezhető kompetenciák:

A digitális fotózás és a számítógép-használat elterjedése ma már mindenki számára megteremtette a lehetőséget arra, hogy térhatású felvételeket készítsen, és ezeket széles körben megismertesse másokkal.

Az oktatás különböző területein fontos szerepe lehet a térhatású szemléltetésnek, ezért kézenfekvő, hogy a 3D kép és filmanyagok megjelenjenek a természettudományok egyes részterületeit áttekintő e-learning tananyagokban is.

A kurzus elsődleges célja, hogy bemutassa azokat az egyszerű fényképezési/filmezési technikákat és számítógépes módszereket, amelyekkel alapos elméleti ismeretek és költséges technikai eszközök nélkül is képesek lehetünk háromdimenziós képek/filmek készítésére. A képzés a gyakorlati megvalósításra helyezi a fő hangsúlyt, ezért csak minimális elméleti ismeretet közvetít, miközben nagy hangsúlyt fektet az egyes gyakorlati módszerek bemutatására, a tökéletes térélmény megvalósítása szempontjából létfontosságú mesterfogások megismertetésére. A kurzus befejeztével az érdeklődő kollégák számára fennáll a lehetőség a folyamatos konzultációra egyeztetett időpontokban. Erre a lehetőségre egyrészt azért van szükség, mert a TÁMOP pályázatban résztvevők eltérő ütemezéssel végzik a munkájukat, másrészt azért, mert a térhatásban megjeleníteni kívánt témák különbözősége (pl. makroszkópos, mikroszkópos) más-más 3D technikák és tanszéki eszközök alkalmazását igénylik.

 

Az elsajátítandó ismeretanyag rövid leírása, a képzés módszerei, értékelési módszerek:

A kurzus első foglalkozásain megismerkedünk a 3D szemléltető anyagok elkészítéséhez szükséges fényképezési/filmezési technikákkal és számítógépes programokkal. A célorientált megközelítés miatt a második alkalomtól a résztvevők már saját kép és filmanyagaikból készítik el az e-learning tananyagba beilleszthető szemléltető anyagaikat. Az értékelés a résztvevők által kidolgozott 3D anyagokon alapul.

 

 

Ajánlott irodalom:

 

Kriska Gy. (2008) Térhatású fényképezés és szemléltetés. Flaccus Kiadó, 103. o. + CD–ROM

*A megfelelő aláhúzandó


 

2. Képzés adatlap

 

Képzéscíme: E-learning eszközök alkalmazási lehetőségei a biológia oktatásában. Tudásellenőrző Flash animációk készítése (16.)

 

Képzés típusa*: kizárólag belső képzés/részben belső képzés/nem belső képzés

 

Képzés célja*: általános képzés/nyelvi képzés/szakmai képzés

 

Óraszám (45 perces foglalkozások): 36

 

Képzés felelősének neve, beosztása: Kriska György, adjunktus

 

A képzés oktatója/i: név (óraszám) Kriska György (36)

 

Számonkérés módja*: írásbeli/szóbeli/konzultáció/beadandó anyag

 

A képzés végén az eredményes elvégzésről szóló dokumentum típusa: tanúsítvány

 

A tanúsítvány kiadásának feltétele: az órák legalább 70%-án való részvétel és számonkérés sikeres teljesítése

 

A képzésen való részvétel díja: -

 

Vizsgadíj: -

 

A képzés célja, a képzéssel megszerezhető kompetenciák:

A kurzus elsődleges célja, hogy a résztvevőket megtanítsa saját Flash ellenőrző feladatok létrehozására. A magas interaktivitás fokú ellenőrző programok esetében ez kész feladatsablonok átalakítását, míg az egyszerűbb feladatoknál önálló program elkészítését jelenti. Mindkét megoldás esetén Flash programmal dolgozunk, ugyanakkor a kurzuson való részvétel nem igényelt előzetes Flash ismereteket.

A kurzus további célja az, hogy a résztvevők olyan eredeti digitális tananyagok/tananyagrészletek elkészítése során sajátítsák el az e-lerninges eszközök használatát, amelyek közvetlenül felhasználhatók az oktatási munkájukban. A résztvevők által kidolgozandó tananyagok adatbázisát az irodalomjegyzékben szereplő könyvek adják, amelyek DVD mellékletei több mint 4000 önállóan is felhasználható digitális tananyagelemet (feliratozott és feliratnélküli pixeles és vektorgrafikus képek, HD formátumú filmrészletek, 3D képek és interaktív animációk) tartalmaznak, így tág lehetőséget adnak a kreatív elképzelések megvalósítására. A hallgatók munkájuk során elsősorban a Flash MX és az „eXeLearning” programot használják. Az „eXeLearning” egy nyílt forráskódú, ingyenes xhtml-szerkesztő alkalmazás, amely egyszerű, grafikus szerkesztőfelületet biztosít, így alapszintű számítástechnikai ismeretekkel rendelkező felhasználók is könnyedén elkészíthetik segítségével saját tananyagaikat. A program a tananyag összeállításán, szerkesztésén túl az elkészült munkák internetes publikálását is megkönnyíti. A kurzus fontos célja az általános, technikai és kreatív kompetenciatípusok fejlesztése.

 

Az elsajátítandó ismeretanyag rövid leírása, a képzés módszerei, értékelési módszerek:

A kurzusokon a résztvevők megismerkedtek a feladatsablonok átalakításának lépéseivel, valamint egyszerűbb ellenőrző programok elkészítésével. A későbbiekben a résztvevők már saját Flash anyagaikat dolgozzák ki és használják fel saját oktatási anyagaik elkészítése során.

 

 

Ajánlott irodalom:

 

Kriska Gy. (2004) Forrás Tantárgyfüggetlen Oktatási Programcsomag. Flaccus Kiadó, 50. o. + CD–ROM

 

Kriska Gy. (2011) Érettségire felkészítő – Fotoszintetizáló szervezetek I. Nemzeti Tankönyvkiadó, 160. o. + DVD

 

Kriska Gy. (2012) Érettségire felkészítő – Fotoszintetizáló szervezetek II. Nemzeti Tankönyvkiadó, 203. o. + DVD

 

Kriska Gy., Lőw P. (2012) Érettségire felkészítő – Állati szervezetek. Nemzeti Tankönyvkiadó, 223. o. + DVD

 

Vásárhelyi P., Szegő T. (2001) Flash 5 kézikönyv. Horváth és Fellner Kft., 224. o.

*A megfelelő aláhúzandó


 

2. Képzés adatlap

 

Képzés címe: A földtudományok oktatásának megújítási lehetőségei az e-learning fejlesztések és lehetőségek tükrében. Meteorológiai e-learning tananyagok és alkalmazásuk (17.)

 

Képzés típusa*: kizárólag belső képzés/részben belső képzés/nem belső képzés

 

Képzés célja*: általános képzés/nyelvi képzés/szakmai képzés

 

Óraszám (45 perces foglalkozások): 6

 

 

Képzés felelősének neve, beosztása: Weidinger Tamás, egyetemi docens

 

A képzés oktatója/i: név (óraszám) az e-learning tananyagok szerkesztői és szerzői,

                                                         koordinátor: Mészáros Róbert (6)

               

Számonkérés módja*: írásbeli/szóbeli/konzultáció/beadandó anyag

 

A képzés végén az eredményes elvégzésről szóló dokumentum típusa: tanúsítvány

 

A tanúsítvány kiadásának feltétele: az órák legalább 70%-án való részvétel és számonkérés sikeres teljesítése

 

A képzésen való részvétel díja: -

 

Vizsgadíj: -

 

A képzés célja, a képzéssel megszerezhető kompetenciák:

Az elkészült e-learning tananyagok koncepciójának bemutatása, az egyes tantárgyi tematikák ismertetése, helye az egyetemi oktatási rendszerben, a tananyagok alkalmazási lehetőségei

 

Az elsajátítandó ismeretanyag rövid leírása, a képzés módszerei, értékelési módszerek:

Az előadások megismertetnek a korszerű e-jegyzetek készítésével, az alkalmazott grafikai eljárásokkal, az interaktív videók szerepével. Foglalkozunk az internet adta lehetőségek kihasználásával is. Részletesen bemutatjuk az egyes tananyagokat, megadva helyüket és szerepüket a meteorológus oktatásban.

 

Kötelező irodalom: –

 

Ajánlott irodalom: Az ELTE Meteorológiai Tanszéken készülő e-learning tananyagok, amelyek letölthetők az Internetről, illetve szinopszisuk (ha meg nincs feltöltve az e-könyv a tankönyvtárba) elkérhető az előadóktól  

*A megfelelő aláhúzandó


 

2. Képzés adatlap

 

Képzés címe: A földtudományok oktatásának megújítási lehetőségei az e-learning fejlesztések és lehetőségek tükrében. Földtudományi e-learning tananyagok és alkalmazásuk (17.)

 

Képzés típusa*: kizárólag belső képzés/részben belső képzés/nem belső képzés

 

Képzés célja*: általános képzés/nyelvi képzés/szakmai képzés

 

Óraszám (45 perces foglalkozások): 6

 

Képzés felelősének neve, beosztása: Timár Gábor, egyetemi docens

 

A képzés oktatója/i: név (óraszám): az e-learning tananyagok szerkesztői és szerzői,

                                                         koordinátor: Timár Gábor (6)

 

Számonkérés módja*: írásbeli/szóbeli/konzultáció/beadandó anyag

 

A képzés végén az eredményes elvégzésről szóló dokumentum típusa: tanúsítvány

 

A tanúsítvány kiadásának feltétele: az órák legalább 70%-án való részvétel és számonkérés sikeres teljesítése

 

A képzésen való részvétel díja: -

 

Vizsgadíj: -

 

A képzés célja, a képzéssel megszerezhető kompetenciák:

A Földtudományi Központban (geológus és geofizikus témában) elkészült e-learning anyagok megismerése, képesség azok ismeretanyagának beépítésére a saját kurzusok megtartásakor.

 

Az elsajátítandó ismeretanyag rövid leírása, a képzés módszerei, értékelési módszerek:

A Földtudományi Központban (geológus és geofizikus témában) elkészült e-learning anyagok szerkezete, képzési célja és módszertani kérdései. A képzés módszere: szemináriumi beszélgetés az előadók koordinálásában. Értékelés: az előadók konzultációs jelleggel értékelik a résztvevők által elsajátított képességeket, készségeket.

 

Kötelező irodalom: -

 

Ajánlott irodalom: -

*A megfelelő aláhúzandó