TTK/82/2013 (T-9)
Természettudományi Kar                                                           Budapest, 2013. február 27.
Dékáni Titkárság                                                                       

Emlékeztető és Határozatok
a Kari Tanács 2013. február 20-án (szerdán) megtartott üléséről

 

            A Dékán bemutatta a Kari Tanács új hallgatói tagjait: (Ferdinándy Bence, Zomborácz Kitti, Ölbei Márton helyett:) Béni Kornél elnök (aki eddig is tagja volt a Tanácsnak), Lájer Márton, Szabó Tamás, Hermán Dániel.

 

I.

 

            A Dékán javaslatot tett a napirend kiegészítésére (RET beolvadása). A Kari Tanács a módosított napirendet ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

 

II.

 

            A Kari Tanács 23 igen, 0 nem, 1 tartózkodás mellett támogatta, hogy a jelenleg RET elnevezésű, közvetlen a Rektor irányítása alatt álló szervezeti egység a Kar részévé váljon, egy székesfehérvári telephellyel (a Future ICT pályázat megvalósítása kapcsán). A részletes működési szabályok később kerülnek a Kari Tanács elé.

 

III.

 

            A Kari Tanács egyhangúlag (24  igen) javasolta Matkó János egyetemi tanárt az Egyetemi Habilitációs Bizottság póttagjának.

IV.

 

            A Kari Tanács az osztatlan tanárszakok szakterületi felelőseinek személyére tett javaslatot az alábbiak szerint támogatta:

 

Biológia: Böddi Béla egyetemi tanár                          24 igen, 0 nem, 0 érvénytelen

Fizika: Tél Tamás egyetemi tanár                               23 igen, 1 nem, 0 érvénytelen

Földrajz: Nagy Balázs egyetemi docens                                 24 igen, 0 nem, 0 érvénytelen

Kémia: Túri László egyetemi tanár                             24 igen, 0 nem, 0 érvénytelen

Matematika: Szőnyi Tamás egyetemi tanár                24 igen, 0 nem, 0 érvénytelen

Környezettan: Weiszburg Tamás egyetemi docens     23 igen, 0 nem, 1 érvénytelen

 

V.

 

            A Kari Tanács 23 igen, 0 nem, 1 tartózkodás mellett támogatta a kari bizottságokban az alábbi hallgatói tagokra vonatkozó változásokat:

Kari Jegyzet Bizottságba, Kari Költségvetési Bizottságba és a Kari Fegyelmi Testületbe: Béni Kornél;

Ügyrendi Bizottságba: Szakács Dávid.

 

VI.

 

            A Kari Tanács az Egyetemi Doktori Szabályzat Karra vonatkozó részének módosítására tett javaslatot (tiszteletdíjak, fokozatszerzési díjak, szigorlati tárgyak) egyhangúlag (24 igen)  támogatta.

(1. sz. melléklet)

VII.

 

            A Kari Tanács egyhangúlag (24 igen) tudomásul vette a HÖK alapszabályának módosítására tett javaslatot.

 (2. sz. melléklet)

 

VIII.

 

            A Kari Tanács az ELTE SZMR módosítására (Szenátus kétharmados többségét igénylő határozatok körének bővítése) tett szenátusi előterjesztést egyhangúlag  nem támogatta.

 

IX.

Bejelentések

A Dékán bejelentette, hogy:

·         Elhunyt Ádám György professor emeritus, volt rektor.

 

·         Kiemelt felsőoktatási intézményi címet kapott az ELTE, amelyet a vonatkozó kormányhatározat alapján a Debreceni Egyetemmel és a Szegedi Tudományegyetemmel együtt viselhet 2013 és 2016 között.

 

·         Elkészült a Kar költségvetése, amelyet záradékkal látott el, felhívva a figyelmet, hogy a tavalyi maradvány nélkül nem tudott volna a Kar költségvetést készíteni.

 

·         a Dékán megköszönte a Kari Tanács munkáját, a Tanács meghosszabbított mandátuma lejár február 28-án. A márciusi ülésre már feláll az új Kari Tanács, a választások 2013. január 29. és február 19-e között lezajlottak. A Kari Tanács bizottságait a márciusi Kari Tanács fogja felállítani. Addig a Kari SzMSz rendelkezése szerint:”Az új állandó bizottságok megalakulásáig a régi bizottságok folyó ügyek intézését továbbra is ellátják.”

·         A Kari Tanács nem választott tagjainak, meghívottjainak kedvéért: a Kari Tanács következő ülése 2013. március 20-án lesz.

 

kmf.

 

 

Csibra Klára s.k.
a KT titkára

Surján Péter s.k.
dékán