Az ELTE TTK HÖK Alapszabálya

 

Utolsó módosítás: 2012. december 42013. február 12.

 

I.

Általános rendelkezések

 

1. §

Az Önkormányzat neve és székhelye

(1) Az Önkormányzat neve: Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Hallgatói Önkormányzat.

(2) Az Önkormányzat rövidített neve: ELTE TTK HÖK.

(3) Az Önkormányzat nemzetközi neve: Student Union of the Eötvös Loránd University Faculty of Science.

(4) Az Önkormányzat székhelye: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A.

 

2. §

Az Önkormányzat tagjai

Az Önkormányzat tagja a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 60. § (1) alapján meghatározott hallgatók közül azok, akiknek alapkara az ELTE TTK vagy a Karon minor szakirányon vagy tanári modulon folytatnak tanulmányokat.

 

3. §

Az Önkormányzat feladat- és hatásköre

(1) Az Önkormányzat tagjainak érdekképviseletét és érdekvédelmét látja el, gyakorolja a Magyarország törvényeiben és jogszabályaiban, valamint az Egyetem és a Kar szabályzataiban a kari hallgatói önkormányzatra ruházott döntési, javaslattételi, véleményező és ellenőrző jogköröket.

(2) Az Önkormányzat az ELTE Egyetemi Hallgatói Önkormányzat (a továbbiakban: EHÖK) részönkormányzataként az egyetemi szintű hallgatói ügyekben képviseli tagjait.

(3) Az Önkormányzat

(a)  ellátja a tagjainak érdekképviseletét valamennyi, a hallgatókat érintő kérdésben, minden illetékes kari, egyetemi és országos testületben,

(b)   támogatja tagjainak szakmai és egyéb közösségi tevékenységét,

(c) javítja a hallgatók testedzésének, mint a szellemi tevékenységek egészséges kiegészítésének feltételeit, valamint bővíti az ezzel kapcsolatos lehetőségeket,

(d)  folyamatosan tájékoztatja tagjait, valamint a Kar oktatóit és egyéb alkalmazottait az Önkormányzat tevékenységéről, a Kar életével kapcsolatos kérdésekről, valamint informál pályázatokról, ösztöndíj- és álláslehetőségekről,

 (e)  lehetőséget teremt és segíti a Kar hallgatóinak színvonalas külföldi ösztöndíjas képzését,

(f)   együttműködik hazai és nemzetközi hallgatói szervezetekkel.

(4) Az Önkormányzat a (3) bekezdésben meghatározott feladatai érdekében

(a)               megszervezi a hallgatói képviselők választását, és biztosítja munkájukhoz a szükséges infrastrukturális hátteret,

(b) segíti a hallgatókat az egyetemi ügyintézésben, a hallgatók részére kedvezményes szolgáltatásokat nyújt,

(c)   állandó és időszakos pályázatokat ír ki a hallgatók támogatására,

(d)  lehetőséget teremt a tagjainak szakmai területükön túlmutató közéleti, közgazdasági, jogi és más ismeretek megszerzésére és gyakorlására,

(e)   segíti a tagjainak az egyetemi sporttal kapcsolatos problémáik megoldásában,

(f)   az Egyetem szellemiségével összeegyeztethető vállalkozásokat folytat,

(g)   összegyűjti és rendszerezi a belföldi áthallgatási lehetőségekkel és külföldi ösztöndíjakkal kapcsolatos információkat, és segíti a hallgatókat a lehetőségek minél jobb kihasználásában,

(h)   folyamatos és szervezett kapcsolatot tart más hallgatói szervezetekkel,

(i)    tagjai számára rendezvényeket szervez, különös tekintettel a Kar elsős hallgatói számára szervezett gólyatábor(ok)ra, gólyabálra, a Lágymányosi Eötvös Napokra és a Nedves Estre,

(j)    elfogadja az Önkormányzat minden tisztségviselőjére és delegáltjára kötelező hatályú alapelveit.

4. §

Értelmező rendelkezések

(1) Az Alapszabályban használt és azzal összefüggő fogalmakra vonatkozó értelmező rendelkezéseket jelen szakasz (2) bekezdése rögzíti.

(2) Az Alapszabály, valamint az Önkormányzat testületeinek ügyrendjei alkalmazásában

(a)   szavazati jog: azon személy, aki szavazati joggal vesz részt az ülésen javasolhatja az ülésen napirendi pont megtárgyalását, hozzászólhat a napirendi pontokhoz, határozati javaslatot terjeszthet elő és szavazhat valamennyi kérdésben;

(b)   tanácskozási jog: azon személy, aki tanácskozási joggal vesz részt az ülésen javasolhatja az ülésen napirendi pont megtárgyalását, hozzászólhat a napirendi pontokhoz, határozati javaslatot terjeszthet elő, de nem gyakorolhatja azokat a további jogokat, amelyek a szavazati jogú tagokat illetik meg;

(c)   megfigyelési jog: azon személyek, akik megfigyelési joggal vesznek részt az ülésen, jelen lehetnek annak egészén (az Alapszabály vagy az adott testület ügyrendje által meghatározott kivételek esetével), de nem illeti meg őket a tanácskozási és szavazati jogú résztvevők jogai. Ha egy ülés nyilvános, azok, akiket az Alapszabály vagy az ülést tartó bizottság határozata nem ruház fel legalább tanácskozási joggal, az ülésen megfigyelési joggal vesznek részt;

(d)   egyszerű többség: a leadott szavazatok több mint fele egyetértő;

(e)   kétharmados többség: a leadott szavazatok több mint kétharmada egyetértő;

(f)   négyötödös többség: a leadott szavazatok több mint négyötöde egyetértő;

(g)   szótöbbség: a leadott szavazatokat tekintve a támogató szavazatok aránya nagyobb, mint az ellenzőké;

(h)   Alapítvány: az ELTE TTK Hallgatói Alapítvány;

(i)    az Önkormányzat lapja: Tétékás Nyúz.

 

II.

Az Önkormányzat szervezeti felépítése

 

5. §

A szakterületi besorolás

(1) Az Önkormányzat tagjait az Egyetemen folytatott képzéseik alapján szakterületekbe sorolja. Egy személy – amennyiben több szakon, szakirányon, modulon folytat tanulmányokat –  több szakterület tagja is lehet.

(2) Az Önkormányzat a szakterületi besorolást az alábbiakban állapítja meg:

(a)   Biológia szakterület: biológia alapszak, biológia minor szakirány, biológus mesterszak, tanári mesterszak biológiatanári modullal, biológia tanár, biológus.

(b)   Fizika szakterület: fizika alapszak, fizika minor szakirány, biofizikus mesterszak, fizikus mesterszak, tanári mesterszak fizikatanári modullal, fizika tanár, alkalmazott fizikus, fizikus, fizikus-mérnök, informatikus fizikus, technika.

(c)   Földrajz- és földtudományi szakterület: földrajz alapszak, földtudományi alapszak, földrajz minor szakirány, csillagász mesterszak, geofizikus mesterszak, geográfus mesterszak, geológus mesterszak, meteorológus mesterszak, tanári mesterszak földrajztanári modullal, földrajz tanár, csillagász, geofizikus, geográfus, geológus, meteorológus.

(d)   Kémia szakterület: kémia alapszak, minor szakirány, anyagtudomány mesterszak, vegyész mesterszak, tanári mesterszak kémiatanári modullal, kémia tanár, informatikus vegyész, vegyész.

(e)   Környezettudományi szakterület: környezettan alapszak, környezettan minor szakirány, környezettudomány mesterszak, környezettan tanár, környezettudomány.

(f)   Matematika szakterület: matematika alapszak, matematika minor szakirány, alkalmazott matematikus mesterszak, biztosítási és pénzügyi matematika mesterszak, matematikus mesterszak, tanári matematikatanári modullal, matematika tanár, alkalmazott matematikus, matematikus.

(3)       A tudománykommunikáció a természettudományban mesterszak hallgatói beiratkozásukkor írásban nyilatkoznak arról, hogy melyik szakterület tagjai kívánnak lenni. Minden regisztrációs időszakban új nyilatkozatot tehetnek. Amennyiben a hallgató nem él nyilatkozattételi jogával a beiratkozáskor, úgy az Ellenőrző Bizottság a soron következő választások kiírása előtt sorsolással dönt a hallgató szakterületi besorolásáról, amelyet a hallgató regisztrációs időszakban tett nyilatkozattal felülírhat. A sorsolás az Ellenőrző Bizottság minden tagjának jelenlétében történik. A sorsolás során hatoldalú szabályos dobókockával kell dobni. A dobás elvégzőjét és az érvényes dobás során a dobókocka által érinthető felületet az Ellenőrző Bizottság határozza meg. A sorsolás előtt az Ellenőrző Bizottság bijektív leképezést alkalmaz a hat szakterület és a dobókocka oldalai között. A besorolandó hallgatókat egyesével abba a szakterületbe kell besorolni, amelyik az esetükben dobott oldalhoz az előbbi módon hozzárendelésre került.

 

6. §

Az Önkormányzat döntéshozó testületei:

(a)   az Önkormányzat Küldöttgyűlése (a továbbiakban: Küldöttgyűlés);

(b)   az Önkormányzat Választmánya (a továbbiakban: Választmány);

(c)   az Önkormányzat szakterületi bizottságai;

(d)   az Önkormányzat Ellenőrző Bizottsága (a továbbiakban: Ellenőrző Bizottság).

 

7. §

A Küldöttgyűlés

(1) Az Önkormányzat legfelsőbb döntéshozó szerve a Küldöttgyűlés.

(2) A Küldöttgyűlés valamennyi, az Önkormányzatot érintő kérdésben döntést hozhat, bármely alacsonyabb szintű testület, illetve tisztségviselő által hozott döntést megváltoztathat, a Küldöttgyűlés ügyrendje által meghatározott módon.

(3) A Küldöttgyűlés döntési jogosultságait határozattal átruházhatja, kivéve azokban az esetekben, melyekben a Küldöttgyűlés kizárólagos döntési jogosultsággal rendelkezik.

(4) A Küldöttgyűlés kizárólagos döntési jogkörrel dönt

(a)   az elnök, az elnökhelyettesek és az Ellenőrző Bizottság tagjainak megválasztásáról és visszahívásáról;

(b)   az Alapítvány elnökének, titkárának, valamint az Alapítvány kuratóriumi és felügyelő bizottsági tagjainak megválasztásáról és visszahívásáról;

(c)   a Választmány tagjainak megválasztásáról és visszahívásáról.

(5) A Küldöttgyűlés kizárólagos döntési jogkörrel, kétharmados többséggel dönt

(a)    az Alapszabály elfogadásáról és módosításáról;

(b)   más szervezetekkel való egyesülésről;

(c)    a Küldöttgyűlés feloszlatásáról;

(d)    az Önkormányzat költségvetésének elfogadásáról;

(e)    az Önkormányzat tisztségviselőinek visszahívásáról;

(f)    a Küldöttgyűlés ügyrendjéről;

(g)    a Választmány ügyrendjéről;

(h)    a szakterületi bizottságok ügyrendjéről;

(i)     az Önkormányzat lapjának Szervezeti és Működési Szabályzatáról (továbbiakban Nyúz SzMSz);

(j)     az Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzatáról;

(k)    az Önkormányzat Alapelveiről.

(6) A Küldöttgyűlés szavazati joggal rendelkező tagjai az Önkormányzat választott képviselői. A szavazati jog nem ruházható át. A választások rendjéről a 41-46. §§ rendelkeznek.

(7) A Küldöttgyűlés szavazati jogú tagjainak joguk van tájékoztatást kérni a tisztségviselőktől a tevékenységi körükbe tartozó kérdésekről. A küldöttgyűlési képviselők tanácskozási joggal vehetnek részt a Választmány ülésein.

(8) A Küldöttgyűlés üléseinek állandó meghívottjai az Önkormányzat tisztségviselői, az Alapítvány elnöke és titkára, a Kar dékánja, valamint a Kar doktori iskoláinak doktoranduszhallgatóit és doktorjelöltjeit képviselő kari hallgatói testület elnöke. Amennyiben nem rendelkeznek szavazati joggal, az állandó meghívottakat tanácskozási jog illeti meg.

(9) A Küldöttgyűlés ülésein, amennyiben nem rendelkeznek szavazati joggal, az Önkormányzat és a Kar doktori iskoláinak doktoranduszhallgatói és doktorjelöltjei tanácskozási joggal vesznek részt.

(10) A Küldöttgyűlés operatív működéséről a Küldöttgyűlés ügyrendje rendelkezik.

(11) A Küldöttgyűlés 42 főből áll az Alapszabály 46. §-ának rendelkezései szerint.

 

8. §

A Választmány

(1) Az Önkormányzat két küldöttgyűlési ülés közötti fő döntéshozó szerve a Választmány.

(2) Amennyiben az Alapszabály vagy küldöttgyűlési határozat másképp nem rendelkezik, a Választmány valamennyi, az Önkormányzat életét érintő kérdésben döntést hozhat.

(3) A Választmány szavazati jogú tagjai az elnök, az elnökhelyettesek, valamint a Küldöttgyűlés által az Önkormányzat tagjai közül szakterületenként választott további egy-egy tag.

(4) A Választmány csak akkor hívható össze, ha legalább 87 szavazati jogú tagja van a (3) bekezdés alapján.

(5) A választmányi ülés állandó meghívottjai a tisztségviselők, az Alapítvány elnöke és titkára, valamint a Kar doktori iskoláinak doktoranduszhallgatóit és doktorjelöltjeit képviselő kari hallgatói testület elnöke. Az állandó meghívottak tanácskozási joggal vesznek részt a Választmány ülésein, amennyiben nem rendelkeznek szavazati joggal.

(6) A Választmány operatív működéséről a Választmány ügyrendje rendelkezik.

 

9. §

A szakterületi bizottságok

(1) Az Önkormányzat a szakterületi képviselők véleménynyilvánítási eszközeként szakterületi bizottságokat hoz létre.

(2) Adott szakterületi bizottság tagja minden, az adott szakterületen megválasztott, képviselő. Szavazati jog illeti meg továbbá az adott szakterület szakterületi koordinátorát, amennyiben nem képviselő az adott szakterületen.

(3) A szakterületi bizottság elnöke a szakterületi koordinátor. Amennyiben a tisztség betöltetlen, a Bizottság a tisztség betöltéséig tagjai közül elnököt választ a Bizottság ügyrendjében meghatározott módon.

(4) A szakterületi bizottságok munkáját szakterületi csoportok segítik.

(5) A szakterületi bizottságok operatív működéséről a szakterületi bizottságok ügyrendjei határoznak.

 

10. §

Az Ellenőrző Bizottság

(1) A Küldöttgyűlés az Önkormányzat munkájának ellenőrzésére tagjai közül háromtagú Ellenőrző Bizottságot választ.

(2) Az Ellenőrző Bizottság tagjai ellenőrzik, hogy az Önkormányzat működése a jogszabályoknak, az egyetemi szabályoknak, valamint az Alapszabálynak megfelelően történik-e.

(3) Az Ellenőrző Bizottság a tapasztalt szabálytalanságokról a lehető legrövidebb időn belül tájékoztatja az Önkormányzat Választmányát, valamint Küldöttgyűlését,  majd gondoskodik a szabálytalanságok lehető legrövidebb időn belüli megszüntetéséről.

(4) A Bizottság tagjai maguk közül választják az Ellenőrző Bizottság elnökét az Ellenőrző Bizottság ügyrendjében meghatározott módon, titkosan. Az Ellenőrző Bizottság elnöke koordinálja és vezeti a testület munkáját.

(5) Amennyiben az Ellenőrző Bizottság tagja a megválasztásakor a Választmány tagja, vagy képviselői mandátummal rendelkezik, a megválasztástól számított három munkanapon belül köteles ezeket megszüntetni. Ellenkező esetben ellenőrző bizottsági tagsága megszűnik.

(6) Az Ellenőrző Bizottság tagjának mandátuma megszűnik önkormányzati tagságának megszűnésekor.

(7) Az Ellenőrző Bizottsághoz az Önkormányzat bármely tagja írásban állásfoglalási kérelmet nyújthat be, amelyről az Ellenőrző Bizottság 20 napon belül határoz, és a határozatot a döntéstől számított 3 munkanapon belül eljuttatja a kérelmezőhöz, valamint az Önkormányzat elnökéhez.

(8) Az Ellenőrző Bizottság ügyrendjét saját maga alkotja meg.

 

11. §

Az Alapítvány

(1) Az Alapítvány elnöke és titkára együttes beszámolási kötelezettséggel tartoznak a Küldöttgyűlés és a Választmány felé.

(2) Az Alapítvány elnökének és titkárának megválasztására az Alapszabály az Önkormányzat tisztségviselőinek megválasztására vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

(3) Az Alapítvány Kuratóriumának (a továbbiakban: Kuratórium) és Felügyelő Bizottságának (a továbbiakban: Felügyelő Bizottság) tagjait a Küldöttgyűlés választja, illetve hívja vissza.

 

12. §

A mentorrendszer

(1) A mentorrendszer feladata a Kar elsőéves alapszakos és osztatlan képzésben részt vevő hallgatóinak segítése tanulmányi és szociális ügyeik intézésében, valamint tájékoztatása az Egyetemmel kapcsolatos aktuális eseményekről.

(2) A mentorrendszer a minden tanévben Küldöttgyűlés által elfogadott éves koncepció (továbbiakban: mentorkoncepció) alapján működik.

(3) A mentorkoordinátor feladata a mentorkoncepció elkészítése, végrehajtása és a mentorrendszer folyamatos működtetése.

(4) A mentorrendszer az (1) bekezdésben megfogalmazott feladatot az Önkormányzat tagjai közül választott mentorok által látja el.

(5) A mentorok kiválasztásának elvét a mentorkoncepció tartalmazza.

 

III.

Az Önkormányzat tisztségviselői

 

13. §

A tisztségviselők

(1) Az Önkormányzat az Alapszabályban körülhatárolt feladatok elvégzésére, napi ügyvitellel kapcsolatos döntések meghozatalára az Alapszabály 37-39. §§-ban meghatározott módon tisztségviselőket választ.

(2) Az Önkormányzat tisztségviselői:

(a)   az elnök;

(b)   az elnökhelyettesek: a gazdasági elnökhelyettes, a szervező elnökhelyettes, a szociális elnökhelyettes és a tanulmányi elnökhelyettes;

(c)   a biztosok: az esélyegyenlőségi biztos, a kollégiumi biztos, a kommunikációs biztos, a külügyi biztos, a sportbiztos, a tudományos biztos, a főszerkesztő, az informatikus, a mentorkoordinátor, a rendezvényszervező biztos és a titkár;

(d)  a szakterületi koordinátorok: a biológia szakterületi koordinátor, a fizika szakterületi koordinátor, a földrajz- és földtudományi szakterületi koordinátor, a kémia szakterületi koordinátor, a környezettudományi szakterületi koordinátor és a matematika szakterületi koordinátor;

(e)   a referensek;

(f)   az Ellenőrző Bizottság tagjai.

 

14. §

A tisztségviselők feladatai és kötelességei

(1) A tisztségviselők az adott testület ügyrendje alapján kötelesek beszámolni munkájukról:

(a)   minden rendes Küldöttgyűlésen

(b)   a 34. § (1) bekezdés alapján a Választmánynak és a Küldöttgyűlésnek.

(2) A tisztségviselő munkáját döntések meghozatalában, döntés-előkészítésben csoport segítheti. A csoport tagjait a tisztségviselő határozza meg a szakterületek javaslatát figyelembe véve. A csoport döntési jogkörrel nem rendelkezik.

(3) A tisztségviselők kötelesek a feladatkörük elvégzéséhez szükséges szabályzatokat, jogszabályokat ismerni és figyelemmel kísérni, azok változásairól az Önkormányzatot tájékoztatni.

(4) Egy személy csak egy tisztségviselői posztot tölthet be.

(5) Amennyiben egy tisztségviselő a munkáját nem kívánja többé ellátni, lemondási szándékát a Küldöttgyűlés felé írásban, vagy a testület ülésén a helyszínen, szóban jeleznie  kell. Amennyiben a lemondó nem kér szavazást, akkor a lemondási nyilatkozatában rögzített időpontban, vagy ennek hiányában a lemondás pillanatában megszűnik a mandátuma. A lemondás miatt megüresedő tisztség betöltéséről a Küldöttgyűlés, a delegáltság betöltéséről a delegáló testület gondoskodik.  

 

15. §

Az elnök

(1) Az Önkormányzat működését az elnök irányítja

(2) Amennyiben az Alapszabály, küldöttgyűlési vagy választmányi határozat másképp nem rendelkezik, az elnök  az Önkormányzat életét érintő kérdésekben döntést hozhat.

(3

(2) Az elnököt az Önkormányzat tagjai közül a Küldöttgyűlés választja, mandátuma megszűnik önkormányzati tagsága megszűnésekor.

(43) Feladata különösen

(a)   a kari hallgatói érdekképviselet irányítása;

(b)   a Küldöttgyűlés és a Választmány munkájának koordinálása;

(c)   az Önkormányzat képviselete kari, egyetemi és országos fórumokon, rendezvényeken.

(54) Tisztsége alapján tagja

(a)   a Szenátusnak,

(b)   a Kari Tanácsnak,

(c)   a Dékáni Tanácsnak az Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának rendelkezései szerint,

(d) az EHÖK Küldöttgyűlésének,

(e)   az EHÖK Elnökségének.

(6(f)            az Alapítvány Felügyelőbizottságának.

(5) Megválasztásával az Önkormányzat az alábbi testületekbe jelöli:

(a)   Kari Hallgatói Fegyelmi Testület,

(b)   kari Költségvetési Bizottság,

(c)   kari Jegyzetbizottság.

(76) Az elnök tisztsége alapján az Önkormányzat lapjának felelős kiadója.

 

16. §

Az elnökhelyettesek

(1) Az elnök munkáját az elnökhelyettesek segítik. Az elnökhelyettesek részt vesznek az Önkormányzat irányításában, a döntéshozatalban, az önkormányzati képviselet koordinálásában.

(2) Az elnökhelyetteseket az Önkormányzat tagjai közül a Küldöttgyűlés választja, mandátumuk megszűnik önkormányzati tagságuk megszűnésekor.

 

17. §

A gazdasági elnökhelyettes

(1)   A gazdasági elnökhelyettes feladata az Önkormányzat gazdasági és pénzügyeinek intézése, a költségvetés tervezetének elkészítése, a költségvetés és a Hallgatói Követelményrendszer 92. § (3) bekezdés a) pontjában meghatározott típusú ösztöndíj támogatások felügyelete és analitikus nyilvántartásának vezetése.

(2) A gazdasági elnökhelyettest az elnök megbízza az Önkormányzat leltározási feladatainak elvégzésével.

(3) A gazdasági elnökhelyettes rendszeresen tájékoztatja a Választmány tagjait a költségvetés aktuális egyenlegéről.

(4) Tisztsége alapján tagja

(a)   az EHÖK Küldöttgyűlésének,

(b)   az EHÖK Gazdasági Bizottságának.

 

18. §

A szervező elnökhelyettes

(1) A szervező elnökhelyettes koordinálja az Önkormányzat rendezvényeinek megszervezését, külső rendezvényeken való részvételét.

(2) A szervező elnökhelyettes a várható programokról folyamatosan tájékoztatja a Választmány tagjait, valamint a programok szervezése előtt részletes költségvetést és programtervet készít, amelynek megvalósulását a Választmány támogató határozata mellett felügyeli.

(3) A szervező elnökhelyettes munkáját a Szervező Csoport segíti.

 

19. §

 

 

 

 

 

A szociális elnökhelyettes

(1) A szociális elnökhelyettes felelős a juttatásokkal kapcsolatos érdekképviseleti munka koordinálásáért. Segíti a hallgatókat a területén felvetődő problémáik megoldásában, folyamatosan tájékoztatja őket a vonatkozó szabályok változásáról, a különböző ösztöndíj-lehetőségekről.

(2) Tisztsége alapján tagja

(a)   a Kari TanácsnakÖsztöndíjbizottságnak, melynek elnöki teendőit is ellátja,

(b)   a Kari Ösztöndíjbizottságnak, melynek elnöki teendőit is ellátja,

(c)   (b)      

az EHÖK Küldöttgyűlésének,

(dc) az EHÖK Szociális és Ösztöndíjbizottságának,

(ed) az Egyetemi Hallgatói Szociális és Ösztöndíjbizottságnak.

 

2019. §

A tanulmányi elnökhelyettes

(1) A tanulmányi elnökhelyettes felelős a tanulmányi és a térítési ügyekkel kapcsolatos érdekképviseleti munka koordinálásáért. Segíti a hallgatókat tanulmányi problémáik megoldásában, folyamatosan tájékoztatja őket a tanulmányok végzésével kapcsolatos szabályok változásáról és a térítési kötelezettségekről.

(2) Tisztsége alapján tagja:

(a)   a Kari Tanácsnak,

(b)   az EHÖK Küldöttgyűlésének,

(c)   az EHÖK Tanulmányi Bizottságának.

(3) Megválasztásával az Önkormányzat az alábbi testületekbe jelöli:

(a)   kari Tanulmányi és Oktatási Bizottság,

(b)   kari Kreditátviteli Bizottság,

(c)   kari Jegyzetbizottság,

(d)  Kari Hallgatói Fegyelmi Testület.

(4) A tanulmányi elnökhelyettes munkáját a Tanulmányi Csoport segíti.

(5) A Tanulmányi Csoport elé javasolt véleményezésre beterjeszteni az egyetemi vagy kari tanulmányi szabályozások módosításának tervezeteit, emellett tájékoztatni kell a Tanulmányi Csoportot a jellegzetes tanulmányi problémákról.

 

2120. §

A biztosokAzbiztosok

Az Önkormányzat bizonyos feladatkörök ellátására és szakmai koordinálására biztosokat választ.

 

2221. §

Az esélyegyenlőségi biztos

(1) Az esélyegyenlőségi biztos feladata a Kar hátrányos helyzetű és speciális szükségletű hallgatóinak érdekképviselete, az egyetemi életbe történő beilleszkedésük segítése.

(2) Az esélyegyenlőségi biztos kapcsolatot tart a hátrányos helyzetű és a fogyatékkal élő hallgatókat segítő mentorokkal. A Tanulmányi Osztállyal együttműködve félévente összesítést készít a Karon tanulmányokat folytató hátrányos helyzetű és speciális szükségletű hallgatókról, rendszeresen egyeztet a Kar esélyegyenlőségi koordinátorával a speciális szükségletű hallgatókra fordítható pénzeszközök felhasználásáról.

(3) Az esélyegyenlőségi biztos tisztsége alapján tagja:

(a)   a Kari Ösztöndíjbizottságnak,

(b)   az EHÖK Esélyegyenlőségi Bizottságának.

(4) Megválasztásával az Önkormányzat jelöli a Kar Jegyzetbizottságába.

 

2322. §

A kollégiumi biztos

(1) A kollégiumi biztos koordinálja a kollégiumi ügyekkel kapcsolatos érdekképviseletet, folyamatosan tájékoztatja a hallgatókat a kollégiumi lehetőségekről, a vonatkozó szabályzatok változásairól.

(2) A kollégiumi biztos segíti az Önkormányzat és a kollégiumi diákbizottságok, illetve az Önkormányzat és a Kollégiumi Hallgatói Önkormányzat közötti kapcsolattartást.

(3) A kollégiumi biztos tisztsége alapján tagja az Egyetemi Kollégiumi Felvételi Bizottságnak.

 

23. §
A kommunikációs biztos

(1) Az Önkormányzat hirdetési és tájékoztatási felületeinek (különös tekintettel a honlapra, levelezőlistákra, közösségi oldalakra) rendszeres frissítése és összehangolása.

(2) A lágymányosi közös hirdetőfelületek karbantartása a másik két lágymányosi Hallgatói Önkormányzattal együttműködve.

(3) Felelős az Önkormányzat arculatáért és PR tevékenységéért.

(4) A kommunikációs biztos köteles legalább minden második választmányi ülésen beszámolnia a Választmánynak tagjai számára.

(5) A kommunikációs biztos munkáját a kommunikációs csoport segíti.

(6) Tisztsége alapján tagja az EHÖK Sajtó és Kommunikációs Bizottságának.

 

 

24. §

A külügyi biztos

(1) A külügyi biztos segíti az Önkormányzat tagjait külföldi vendéghallgatások, ösztöndíjas lehetőségek felkutatásában.

(2) A külügyi biztos gondoskodik arról, hogy az állandó jellegű, külföldi ösztöndíjakról szóló információk minél szélesebb körben elérhetőek legyenek a Kar hallgatói számára.

(3) A külügyi biztos kapcsolatot tart fenn és segíti a Kar idegen nyelvű hallgatóit.

(4) A külügyi biztos tisztsége alapján tagja az EHÖK Külügyi Bizottságának.

(5) A külügyi biztos munkáját a Külügyi Csoport segíti.

 

25. §

A sportbiztos

(1) A sportbiztos sportrendezvényeket szervez a Kar hallgatóinak, közreműködik az egyetemi sportélet szervezésében. Rendszeresen tájékoztatja a Kar hallgatóit az egyetemi sportolási lehetőségekről.

(2) A sportbiztos munkáját a Sportcsoport segíti.

 

26. §

A tudományos biztos

(1) A tudományos biztos segíti a Kar hallgatói tudományos közéletének szervezését, tájékoztatja a hallgatókat a tudományos rendezvényekről, pályázatokról.

(2) A tudományos biztos segíti az Önkormányzat és a hallgatói szakmai szervezetek, illetve a szakkollégiumok közötti kapcsolattartást.

(3)  A tudományos biztos munkáját a Tudományos Csoport segíti.

 

27. §

A főszerkesztő

(1) Az Önkormányzat a hallgatók hatékonyabb informálása érdekében Tétékás Nyúz címen hetilapot ad ki, melynek kivitelezését a főszerkesztő végzi, illetve szervezi meg.

(2) A főszerkesztő felelős a lap nyomdai kivitelezésének megszervezéséért, a nyomdai előkészítéséért, a lap megjelentetéséhez szükséges cikkek megírásáért és a szerkesztőség megszervezéséért a Nyúz SzMSz-ben foglaltak alapján.

(3) Tisztsége alapján tagja az EHÖK Sajtó és Kommunikációs Bizottságának.(3) A főszerkesztő köteles szorgalmi időszakban legalább minden második választmányi ülésen beszámolni a Választmány tagjai számára.

 

 

28. §

Az informatikus

(1) Az Önkormányzat informatikai eszközparkjának karbantartásáért és működtetéséért, az Önkormányzat honlapjának fenntartásáért az informatikus felel.

(2) Az informatikus segíti az Önkormányzat munkatársait a munkájuk során felmerülő informatikai problémák megoldásában.

 

29. §

A mentorkoordinátor

(1) A mentorkoordinátor felelős a mentorrendszer működtetéséért, a 12. §-ban foglalt célok elérésére.

(2) A mentorkoordinátor feladata

(a)   az Önkormányzat segítségével a mentorkoncepció elkészítése,

(b)   a szakterületekkel együttműködve a mentorjelöltek toborzása,

(c)   a mentorjelöltek képzésének megszervezése a 12. §-ban foglalt feladatok ellátására,

(d)  a mentorjelöltek felkészültségének ellenőrzése, a szükséges ismeretanyag számonkérése,

(e)   a mentorkoncepcióban meghatározott módon a mentorok kiválasztása,

(f)   a mentorrendszerrel és a mentorokkal kapcsolatos vélemények összegyűjtése és kiértékelése.

 

30. §
A rendezvényszervező biztos

(1) A rendezvényszervező biztos koordinálja az Önkormányzat rendezvényeinek megszervezését, külső rendezvényeken való részvételét.

(2) A rendezvényszervező biztos a várható programokról folyamatosan tájékoztatja a Választmány tagjait, valamint a programok szervezése előtt részletes költségvetést és programtervet készít, amelynek megvalósulását a Választmány támogató határozata mellett felügyeli. A rendezvényszervező biztos köteles legalább minden második választmányi ülésen beszámolnia a Választmánynak tagjai számára.

(3) A rendezvényszervező biztos munkáját a Szervező Csoport segíti.

 

31. §

A titkár

(1) A titkár végzi az Önkormányzat iratkezelését, a tisztségviselők kérésére intézi az Önkormányzat levelezését.

(2) A titkár elkészíti – az ügyrendi szabályzatok rendelkezései alapján – a küldöttgyűlési és választmányi ülések emlékeztetőit.

 

3132. §

A szakterületi koordinátorok

(1) A szakterületeken folyó munka koordinálására az Önkormányzat szakterületi koordinátorokat választ.

(2) A szakterületi koordinátor tisztségénél fogva az adott szakterületi bizottság elnöke.

(3) A szakterületi koordinátorok feladatai különösen:

(a)   a szakterületükhöz tartozó hallgatók tájékoztatása az őket érintő kérdésekről, tudnivalókról,

(b)   a szakterületükhöz tartozó hallgatók érdekképviselete az érintett szakokért felelős szervezeti egységeknél,

(c)   a szakterület képviselőinek és delegáltjainak a munkájuk során szerzett információk összegyűjtése, és ezekről az illetékes testület(ek), tisztségviselő(k) tájékoztatása,

(d)  a Választmánnyal együttműködve az Önkormányzat napi működésének segítése,

(e)   az érintett tisztségviselőkkel közösen a szakterület hallgatóinak bevonása a tisztségviselőket segítő csoportokba,

(f)   a mentorrendszerrel együttműködve a szakterület mentorjelöltjeinek toborzása, a szakterületi mentorok képzésének és munkájának segítése,

(g)   szükség szerint az Önkormányzat feladatainak ellátásához szükséges számú szakterületi hallgató bevonása az Önkormányzat munkájába.

 

3233. §

A referensek

(1) A referensek nem rendelkeznek Alapszabályban rögzített feladatkörrel, a posztot egyedileg kidolgozott programokkal lehet megpályázni.

(2) A referens vállalja, hogy a programjában leírtak megvalósítására törekedni fog. A pályázatnak a 3. §-ban deklarált célok megvalósítását kell szolgálnia.

(3) A referensek állandó beszámolási kötelezettséggel tartoznak a Választmánynak, valamint a Küldöttgyűlésnek, mely testületek a tisztségviselő munkáját a programjában leírtakhoz képest vizsgálják.

 

3334. §

Állandó ösztöndíjak

33.§ (1) A tisztségviselők a pályázatukban vállaltaknak teljesítése esetén mandátumuk idejére a tanév folyamán havi rendszerességgel közéleti ösztöndíjban részesülnek a 3435.§ rendelkezéseit figyelembe véve.

(2) Az ösztöndíj havi összege legfeljebb az egy főre jutó éves hallgatói normatíva meghatározott százaléka, az alábbiak szerint:

(a)   az elnök: 5045%;

(b)   az elnökhelyettesek és a főszerkesztő, az informatikus: 40%;

(c)   a (c)     a főszerkesztő és a rendezvényszervező biztos: 38%

(d)  a titkár: 30%

(d)  e)

a kollégiumikommunikációs biztos,  és a tudományos biztos: 20%

(f)   a külügyi biztos, és a sportbiztos, a tudományos biztos: 25: 18%

(e   

g)    a szakterületi koordinátorok, a mentorkoordinátor 15%és a kollégiumi biztos: 15%

(f(h)            az Ellenőrző Bizottság elnöke: 13%

(i)    az Ellenőrző Bizottság tagjai és az esélyegyenlőségi biztos: 10%

(gj)  A referensek ösztöndíját a Küldöttgyűlés vagy a Választmány azok megválasztásakor határozza meg, vállalt feladatukat figyelembe véve.


 

3435. §

A tisztségviselők szankcionálása

(1) Ha az Önkormányzat tisztségviselőjének munkájával kapcsolatban panasz merül fel, az adott döntéshozó szerv ügyrendjében meghatározott módon, napirendi pontként bármely erre jogosult személy kezdeményezheti a tisztségviselő rendkívüli beszámoltatását a Választmánynál és a Küldöttgyűlésnél.

(2)   (2) Ha egy tisztségviselő rendes vagy rendkívüli beszámolóját a testület nem fogadja el, a tisztségviselő egyhavi ösztöndíját meg kell vonni. A beszámoló el nem fogadását követő 30 napon belül a tisztségviselőnek ismételt írásbeli beszámolót kell tennie, amelyet a soron következő 14.§ (1) bekezdésben meghatározott illetékes testület ülésén tárgyalni kell.

(3)   (3Amennyiben egy tisztségviselő rendes beszámolóját a Küldöttgyűlés tagjainak kevesebb, mint háromötöde, de több, mint fele fogadja el, a tisztségviselő következő havi ösztöndíja az egyébként meghatározott összeg kétharmada.

(4) Ha egy tisztségviselő nem tesz eleget a (2) bekezdésben meghatározott ismételt beszámolási kötelezettségének vagy ismételt beszámolója elutasításra kerül, akkor az elnök köteles 14 munkanapon belül küldöttgyűlési ülést összehívni, amelyen elő kell terjesztenie az adott tisztségviselő kétharmados többséggel történő visszahívását. Amennyiben az elnök visszahívásáról van szó, az Ellenőrző Bizottságnak kell megtennie az előterjesztést. A (2) bekezdésben meghatározott 30 napos határidő letelte vagy az ismételt beszámolót el nem fogadó testületi ülés és a visszahívásra hivatott testületi ülés között eltelt időszakban a tisztségviselő ösztöndíjának kiutalását fel kell függeszteni.

(45) Sikertelen visszahívási indítvány esetén, visszahívásra legközelebb a következő küldöttgyűlési ülésen kerülhet sor.

 

IV.

Az Önkormányzat delegáltjai

 

3536. §

A delegáltak

(1) A Küldöttgyűlés és a Választmány az egyetemi, kari testületekbe, illetve szükség esetén különböző egyéb szervezetekbe tagokat jogosult delegálni.

(2) A delegáltaknak - az Alapítvány kuratóriumának és Felügyelő Bizottságának kivételével -  az Önkormányzat tagjainak kell lenniük.

(3) Amennyiben az adott testületbe delegáltak száma ezt megengedi, az egyes szakterületek lehetőség szerint arányosan képviseltetik magukat.

(4) A delegáltaknak kötelességük az adott testület ülésein megjelenni, azokon legjobb tudásuk szerint képviselni az Önkormányzat érdekeit.

(5) Azon testületek esetén, ahol a delegáltnak lehetősége van mandátumának más személyre való átruházására, a delegált és az Önkormányzat elnöke közös írásos nyilatkozatban határoz.

 

3637. §

A delegáltak visszahívása

(1) A delegáltak beszámoltatását bármelyik képviselő vagy választmányi tag kezdeményezheti, legkésőbb a beszámolót tárgyaló ülés kezdete előtt 72 órával. A beszámolóról egyszerű többséggel határoz a delegáltat meghallgató testület. A beszámoló el nem fogadását a (2) bekezdés szerinti indítványnak kell tekinteni.

(2)  A delegáltak visszahívásáról az őket megválasztani jogosult testület egyszerű többséggel dönt, bármely képviselő vagy választmányi tag előterjesztésére. Sikertelen visszahívási indítvány esetén, visszahívásra legközelebb a következő küldöttgyűlési vagy választmányi ülésen kerülhet sor.

(3)  Amennyiben egy tisztségviselői poszt nincs betöltve, akkor azon testületekbe, melyeknek az Alapszabály értelmében tagja, a Küldöttgyűlés az új tisztségviselő megválasztásáig új tagot delegálhat.

 

V.

A tisztségviselők és a delegáltak választása

 

3738. §

A tisztségviselőválasztásra vonatkozó általános rendelkezések

(1) Tisztségviselő megválasztására a Küldöttgyűlés jogosult, de a 7. § (4) bekezdés a) pontjának megkötéseit figyelembe véve ezt a jogkörét átadhatja a Választmánynak.

(2) Jelöltet a tisztség betöltését tárgyaló testület tanácskozási vagy szavazati jogú tagja állíthat.

(3) A jelöltnek nyilatkoznia kell a jelölés elfogadásáról a megválasztását tárgyaló testület ügyrendje alapján.

(4) Jelölni csak olyan személyt lehet, aki a tisztégviselői poszt betöltését tárgyaló ülés hivatalos meghívójában szereplő kezdeti időpont előtt 48 órával pályázatot nyújtott be az adott tisztségre és azt a képviselőknek elektronikusan eljuttatta. Különösen indokolt esetben a testület ettől a rendelkezéstől négyötödös többséggel eltekinthet.

(5) A jelölés és a tisztség betöltése között a jelöltek tanácskozási joggal vesznek részt a tisztség betöltését tárgyaló testület ülésén, amennyiben egyébként nem rendelkeznek tanácskozási vagy szavazati joggal.

(6) Már hivatalban lévőlevő tisztségviselő más poszton tisztségviselőnektisztségviselői posztra történő megválasztása csak abban az esetben jelölhetőakkor érvényes, ha az aktuálisülésen szóban vagy előzetes írásos nyilatkozattal megválasztása esetén  haladéktalanul lemond aktuálisan betöltött tisztségéről még az új tisztségviselői mandátumának hatályba lépését megelőző hatállyal lemond. A lemondás akkor is hatályba lép, ha más jelölt kerül megválasztásra.

 

3839. §

(1) A tisztségviselők megválasztása titkos szavazással történik az őket megválasztó testület ügyrendje szerint.

(2) A 37. § (2) rendelkezéseivel ellentétben szakterületi koordinátori tisztségére csak az érintett szakterület szakterületi bizottsága állíthat jelöltet saját ügyrendje alapján.

(3) A jelöltek meghallgatása az őket megválasztó testület ügyrendje alapján történik.

(4) A tisztségviselő-választás legfeljebb három fordulóból áll a tisztségviselőt megválasztó testület ügyrendje szerint.

(5) Az első és a második fordulóban a tisztség betöltéséhez kétharmados többség szükséges.

 

3940. §

Eredménytelen választás

(1) Eredménytelen választás esetén, ha az adott tisztségviselő megválasztásáról csak a Küldöttgyűlés rendelkezhet, akkor 8 napon belül rendes küldöttgyűlési ülést kell összehívni.

(2) Eredménytelen választás esetén, ha az adott tisztség betöltéséről a Választmány is rendelkezhet, legkésőbb a küldöttgyűlési ülést követő második választmányi ülésen, ha addig nincs küldöttgyűlési ülés, napirendre kell venni a tisztség betöltését. Amennyiben ez eredménytelen, a Választmány nem rendelkezhet a tisztség betöltéséről, és a következő küldöttgyűlési ülésen napirendre kell venni, ahol a Küldöttgyűlés dönthet arról, hogy a tisztség betöltetlen maradjon.

(3) Amennyiben az elnök megválasztása eredménytelen, a Küldöttgyűlés köteles szótöbbséggel ügyvivő elnököt kijelölni, és megjelölni a következő küldöttgyűlési ülés időpontját. Ennek a küldöttgyűlési ülésnek a helyszínét és napirendjét az ügyvivő elnök határozza meg, azzal a megkötéssel, hogy az elnök választását napirendre kell tűzni. Az ügyvivő elnök az elnöki tisztséggel megegyező jogokkal rendelkezik, az elnök tisztségénél fogva történő delegáltságait is ellátja, és az Önkormányzat jelöli azokba a testületekbe, amelyekbe az elnök tisztsége alapján az Önkormányzat jelöltje. Az ügyvivő elnök mandátuma megszűnik az elnök megválasztásával.

(4) A tisztségviselő mandátumának megszűnése után köteles a megválasztott tisztségviselőnek a lezárt és függő ügyeket, a tevékenységhez szükséges információkat átadni. Az elnök és az elnökhelyettesek esetében a vonatkozó rektori utasítás szerint az átadás-átvételről jegyzőkönyvet kell készíteni.

(5) Ha egy tisztségviselői poszt (az elnök, az Ellenőrző Bizottság és a referensek kivételével) nincs betöltve, akkor az elnök a tisztség betöltéséig megbízott tisztségviselőt nevezhet ki. A megbízott az Alapszabályban leírt kötelességein felül csak az elnök, a Küldöttgyűlés vagy a Választmány által meghatározott kérdésekben járhat el. A tisztségviselői poszthoz kötött delegáltságokra megbízott tisztségviselő kinevezése esetén is a 36. § (3) bekezdését kell alkalmazni.

 

 

4041. §

A delegálás menete

(1) Azokban az esetekben, amikor az Önkormányzat személy delegálására jogosult, a delegálás titkos szavazással történik az erről döntő testület ügyrendje szerint.

(2) Azon delegáltságokat, melyekről a 15-32. §§ rendelkeznek, a Küldöttgyűlés jelöltállítás és szavazás nélkül tudomásul veszi. A delegáltság alapjául szolgáló tisztség megszűnése esetén a delegáltságokból történő visszahívást a Küldöttgyűlés szavazás nélkül tudomásul veszi.

 

VI.

Az Önkormányzat képviselői

 

4142. §

A Választási Bizottság

(1) A Küldöttgyűlés választásonként legalább háromtagú Választási Bizottságot választ, kétharmados többséggel.

(2) A Választási Bizottságnak az Önkormányzat tagjaiból kell állnia.

(3) A Választási Bizottság tagjai nem indulhatnak a képviselőválasztáson, erről megválasztásukat követő 8 munkanapon belül nyilatkozni kötelesek a Küldöttgyűlés felé. Amennyiben a nyilatkozat a megszabott időn belül nem történik meg, mandátumuk megszűnik.

4243. §

A szavazásra jogosultak köre

(1) A választáson az Önkormányzat tagjai szavazhatnak.

(2) A képviselők választása szakterületenként történik. Az Önkormányzat tagjainak szakterületekbe sorolásáról az Alapszabály 5. §-a rendelkezik.

(3) Az Önkormányzat tagjai minden olyan szakterületen szavazhatnak, amelyhez az 5.§ szerint besorolásra kerültek.

4344. §

A képviselőválasztás kiírása

(1) A választások időpontját a Választási Bizottság írja ki. A kiírásban meg kell jelölni a jelöltállítás módját és időpontját, valamint a szavazás idejét és helyét. A Választási Bizottság döntése alapján a szavazás egy alkalommal meghosszabbítható, a (2) rendelkezéseivel összhangban.

(2) A választási kiírást le kell közölni az Önkormányzat lapjában, meg kell jelentetni az Önkormányzat honlapján.

(3) A jelöltállításra legalább 10 oktatási napot kell biztosítani, melynek végétől legfeljebb 14 nap múlva el kell kezdeni a szavazást. A szavazásra legalább 7, legfeljebb 14 oktatási napot kell biztosítani, úgy hogy a szavazás első és utolsó napja között nem telhet el több, mint 21 nap.

(4) A választásokat a tavaszi félév szorgalmi időszakának második felére kell kiírni.

 

4445. §

A képviselőválasztás menete

(1) A választáson az Önkormányzat bármely tagja indulhat azon szakterületek közül pontosan egyen, ahová az 5. § szerint besorolásra került.

(2) Az indulási szándékot írásban kell jelezni a Választási Bizottságnak a kiírásban meghatározott módon és időpontban.

(3) A szavazás a Választási Bizottság által elkészített szavazólapokon történik. A szavazólapokon fel kell tüntetni az adott szakterület nevét, a szavazattal támogatható jelöltek számát, a szakterülethez tartozó jelöltek nevét betűrendben, meg kell jelölni a jelöltek szakját, illetve amennyiben a jelölt hozzájárul, maximum igazolványkép méretű fotóját és lehetővé kell tenni, hogy a szavazók a támogatni kívánt maximum öt jelöltetjelölteket egyértelműen megjelölhessék.

(4(4) A Választási Bizottság a szavazás megkezdése előtt megállapítja az egyes szakterületeken a szavazásra jogosultak számát.

(5) Azon a szakterületen, ahol a legalacsonyabb a szavazásra jogosultak száma, 4 jelöltre adható le szavazat. A többi szakterületen a legkisebb létszámú szakterületen leadható szavazatok számához hozzáadódik a (6) bekezdés alapján meghatározott szám.

(6) Minden szakterületen hozzáadódik a leadható szavazatok számához annyi, amennyiszer a szakterületen választásra jogosultak számának és a legkisebb szakterületen választásra jogosultak számának különbsége meghaladja a legkisebb szakterületen szavazásra jogosultak számának felét.

(7) Az (5) bekezdés alapján a Választási Bizottság állapítja meg a leadható szavazatok számát.

(8) A szavazást a Választási Bizottság bonyolítja le. A szavazást a kiírásban megjelölt minden oktatási napon a 8-18 óráig terjedő időszakban legalább négy órán keresztül biztosítani kell a választási kiírásban megjelölt helyen.

(59) A szavazás titkos. A szavazatokat a választók a Választási Bizottság által lezárt urnákban helyezik el. Az urnákat a szavazási időszak végéig felbontani tilos.

 

4546. §

A választás érvényessége

A választás érvényes, ha azon a Kar teljes idejű nappali képzésben részt vevő hallgatóinak legalább huszonöt százaléka igazoltan részt vett.

 

46. §

A választási eredmények megállapítása

 

 

47. §

A Küldöttgyűlési helyek kiosztása

(1) A Választási Bizottság a szavazási időszak vége után legkésőbb három munkanappal megállapítja és nyilvánosságra hozza a szavazás végeredményét. A választás eredményét meg kell jelentetni az Önkormányzat honlapján és lapjában.

(2) A választási eredmények alapján a képviselőjelöltek a kapott szavazatok mennyiségétől függően a Küldöttgyűlés tagjai, azaz képviselők, vagy a Küldöttgyűlés póttagjai lehetnek, amennyiben megfelelnek a (3) bekezdésben leírt feltételének. A Küldöttgyűlés póttagjai a képviselői helyek megüresedése folytán válhatnak képviselővé a választási ciklus folyamán.

(3) A küldöttgyűlési tagság, illetve póttagság feltétele, hogy a jelölt szerezze meg a szakterületén leadott szavazatok legalább 15%-át.

(4) Minden szakterületről az öta leadható szavazatok számának megfelelő számú legtöbb szavazatot szerző képviselőjelölt a Küldöttgyűlés tagjává válik.

(5) Amennyiben egy(amennyiben valamelyik szakterületen nincsen öt,kevesebb jelölt felel meg a (43) bekezdés alapján megválasztott képviselőelőírásainak, akkor az öt valamintösszes (3) bekezdésnek megfelelő jelölt) a megválasztott képviselők számának különbsége hozzáadódik az (6) bekezdés alapján kiosztott helyekhezKüldöttgyűlés tagjává válik.

(65) A Küldöttgyűlés 127.§ (11) bekezdésben meghatározott létszámához képest fennmaradó helyénekhelyeinek kiosztása a (76) bekezdés alapján történik.

(76) Amennyiben vannak még a szakterületen, a képviselőkön kívül, a leadott szavazatok legalább tizenöt százalékát megszerző jelöltek, úgy minden szakterületen megállapításra kerül a szakterületi részvételi arány (az adott szakterületen szavazatot leadó hallgatók száma osztva az adott szakterületszakterületen az összes hallgatójánakválasztásra jogosult számával). A fennmaradó mandátumok körönként kerülnek kiosztásra. Minden körben a legnagyobb mandátumkiosztási tényezővel rendelkező szakterületről a legtöbb szavazatot elérő képviselőjelölt válik a Küldöttgyűlés tagjává. A mandátumkiosztási tényező egyenlő a szakterületi részvételi arányának és az adott szakterületről a kiosztandó helyeken bekerült képviselők számát eggyel megnövelve kapott számnak a hányadosával. Ha olyan szakterület kerül sorra, amelyik nem tud felmutatni kellő mennyiségű szavazatot szerző jelöltet, a következő legnagyobb tényezőt kell tekinteni.

(87) Amennyiben az előző eljárás után is vannak még bármelyik szakterületen a leadott szavazatok tizenöt százalékát megszerző jelöltek, úgy ők a képviselők póttagjai lesznek.

(98) Amennyiben megüresedik egy képviselői hely, a szakterületen legtöbb szavazatot elérő póttag kerül a képviselő helyére; ha nincs ilyen, akkor a (76) bekezdésben leírt módszer szerint folytatólagosan kell megállapítani a póttag személyét, a képviselőválasztásokkor megkezdett algoritmust folytatva.

 

4748. §

A képviselőkkel szemben alkalmazható szankciók

(1) Amennyiben egy képviselő egy választási cikluson belül a Küldöttgyűlés üléseiről kétkettő, a Szakterületi Bizottság üléseiről három alkalommal marad távol anélkül, hogy előzetesen kérte kimentését, megszűnik a képviselői mandátuma.

(2) Amennyiben egy képviselő egy választási cikluson belül a Küldöttgyűlés üléseiről négy alkalommal, vagy a Szakterületi Bizottság üléseiről öt alkalommal marad távol, megszűnik a képviselői mandátuma.

(3) A megüresedett képviselői helyek póttagokkal feltöltését a 45. § (8) bekezdése tartalmazza. Az alakuló küldöttgyűlési ülés kivételével nem számít hiányzásnak, ha a képviselő mandátuma kevesebb, mint 72 órával az ülés kezdete előtt lépett életbe.

 

VIIVIII.
Az Önkormányzat működése

49. §

(1)   Az Önkormányzat választási ciklusokban működik; egy ciklus az alakuló Küldöttgyűlésen kezdődik és a következő alakuló Küldöttgyűlésen ér véget. Az alakuló Küldöttgyűlésen áll fel és kezdi meg működését az adott ciklusra megválasztott Küldöttgyűlés, illetve ennek kezdetével szűnik meg az előző Küldöttgyűlés és az általa megválasztott tisztségviselők és delegáltak mandátuma; a záró Küldöttgyűlésen (amelynek meg kell előznie a következő alakuló Küldöttgyűlést) az Önkormányzat tisztségviselői beszámolnak éves munkájukról. Amelyik tisztségviselőnek nem fogadják el a záró beszámolóját, azt a következő alakuló Küldöttgyűlésen csak kétharmados többséggel lehet tisztségviselőnek megválasztani.

(2)   Ha egy tisztségviselő mandátuma bármilyen okból megszűnik, 4 héten belül be kell számolnia a tisztség megszűnéséig végzett munkájáról. Ennek el nem készítése vagy el nem fogadása esetén a leköszönő tisztségviselőkkel megegyező szankció érvényes rájuk.

(3)   A záró Küldöttgyűlést minden évben, legkésőbb a tavaszi félév vége után legfeljebb négy héttel kell megtartani.

(4)   Az alakuló Küldöttgyűlést minden évben a rendes évi választásokat követően, a záró Küldöttgyűlést követően, de legkésőbb a tavaszi félév vége után legfeljebb négy héttel kell megtartani.

 

VIII.

Záró és hatályba léptető rendelkezések

 

4850. §

Az Alapszabály jelen formájában a Szenátus 2012. december 17-ei-ai támogató határozatával lép hatályba.