Eötvös Loránd Tudományegyetem                                            TTK/82/2013 (T-9)
Természettudományi Kar                                                           Budapest, 2013. január 17.
Dékáni Titkárság                                                                       

 

Emlékeztető és Határozatok
a Kari Tanács 2013. január 16-án (szerdán) megtartott üléséről

 

A Dékán napirend előtt bemutatta a Kari Tanács új hallgatói tagját: (Hermán Dániel helyett) Dukán András Ferenc.

I.

A Dékán tájékoztatta a Kari Tanácsot, hogy az eredeti napirendhez képest további három napirendi pont merült fel (XIV-XVI.). A Kari Tanács a módosított napirendet ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

 

II.

A Kari Tanács titkos szavazással

            Bencsik Norbert részmunkaidős, helyettes tanársegédi kinevezésének határozott időre való meghosszabbítását a Biológiai Intézethez (Élettani és Neurobiológiai Tanszék) 23 igen, 1 nem, 0 érvénytelen szavazattal,

            Kakuszi Andrea részmunkaidős, helyettes tanársegédi kinevezésének határozott időre, teljes munkaidőben való meghosszabbítását a Biológiai Intézethez (Növényszervezettani Tanszék) 23 igen, 1 nem, 0 érvénytelen szavazattal,

            Korcsmáros Tamás helyettes tanársegédi kinevezésének határozott időre való meghosszabbítását a Biológiai Intézethez (Genetikai Tanszék) 24 igen, 0 nem, 0 érvénytelen szavazattal,

            Kiss Gabriella helyettes tanársegédi kinevezésének határozott időre való meghosszabbítását a Földrajz- és Földtudományi Intézethez (Ásványtani Tanszék) 24 igen, 0 nem, 0 érvénytelen szavazattal,

            Török Viktor helyettes tanársegédi kinevezésének határozott időre való meghosszabbítását a Földrajz- és Földtudományi Intézethez (Természetföldrajzi Tanszék) 23 igen, 1 nem, 0 érvénytelen szavazattal,

Somlai Gábor helyettes tanársegédi kinevezésének határozott időre való meghosszabbítását a Matematikai Intézethez (Algebra és Számelméleti Tanszék) 23 igen, 1 nem, 0 érvénytelen szavazattal,

Bernát Gábor tudományos főmunkatársi kinevezését sikeres ERC pályázata esetén határozott időre a Biológiai Intézethez (Növényélettani és Molekuláris Növénybiológiai Tanszék) 24 igen, 0 nem, 0 érvénytelen szavazattal

 

feltételesen támogatta.

III.

A Kari Tanács - titkos szavazással - 22 igen, 1 nem, 1 érvénytelen szavazattal támogatta Vellainé Takács Krisztina egyetemi docensi kinevezését az Embertani Tanszékre.

 

IV.

A Kari Tanács -  titkos szavazással - egyhangúlag (24 igen) támogatta Szigeti Zoltán egyetemi tanárnak az Egyetemi Doktori Tanács kari póttagjaként való jelölését.

 

V.

A Kari Tanács - titkos szavazással - egyhangúlag (24 igen) tiszteletbeli doktor és professzor cím adományozását javasolta Somogyi Péter egyetemi tanár részére.

 

VI.

A Kari Tanács titkos szavazással a következők szerint véleményezte a tanszékvezetői pályázatokat:

 

 

igen

nem

érvénytelen

Fizikai Intézet

Katz Sándor

Elméleti Fizikai Tanszék

24

0

0

Földrajz- és Földtudományi Intézet

Szalai Zoltán

Környezet-és Tájföldrajzi Tanszék

24

0

0

 

VII.

A Kari Tanács titkos szavazással az alábbi szavazatarányok mellett véleményezte az egyetemi tanár pályázatokat:

 

 

igen

nem

érvénytelen

Vellai Tibor

Biológiai Intézet/Genetikai Tanszék 

23

1

0

Gubicza Jenő

Fizikai Intézet/Anyagfizikai Tanszék

23

1

0

Bántay Péter

Fizikai Intézet/Elméleti Fizikai Tanszék

21

3

0

Cserti József

Fizikai Intézet/Komplex Rendszerek Fizikája Tanszék

19

3

2

Csordás András

Fizikai Intézet/Komplex Rendszerek Fizikája Tanszék

7

11

6

Karátson Dávid

Földrajz- és Földtudományi Intézet/Természetföldrajzi Tanszék

22

2

0

Keleti Tamás

Matematikai Intézet/Analízis Tanszék

22

2

0

 

VIII.

A Kari Tanács egyhangúlag (24 igen)  elfogadta a 2012/2013. tanév II. félévi üléstervét.

 

(1. számú melléklet). 

IX.

A Kari Tanács a Kari SzMSz 25.§ (3) bekezdésének és a 26.§ (2) bekezdésének módosítását 20 igen, 1 nem, 3 tartózkodás mellett az alábbiak szerint támogatta:

„25.§ (3) Választás útján tagjai a Kari Tanácsnak az intézetek oktató-kutató tagjai létszámának figyelembe vételével:

a)    intézetenként egy-egy egyetemi vagy főiskolai tanár vagy egyetemi docens,

b)   intézetenként egy-egy egyetemi adjunktus vagy főiskolai docens, vagy egyetemi tanársegéd vagy főiskolai adjunktus, vagy főiskolai tanársegéd, kutató vagy más oktató,

c)    a közvetlen dékáni felügyelet alatt álló egységekből (Természettudományi Kommunikáció és UNESCO Multimédiapedagógia Központ, Tudománytörténet és Tudományfilozófia Tanszék, Természetrajzi Múzeum) egy oktató vagy kutató,

d)   egy tag a nem-oktató- nem kutató foglalkoztatottak közvetlen képviselője,

e)    a Professzori Tanács egy, a Professzori Tanács tagjai által választott tagja,

f)    a karon működő Doktori Iskolák egy választott képviselője,

g)   a HÖK által delegált 8 hallgatói képviselő, akik közül egy a HÖK elnöke,

h)  a Doktorandusz Önkormányzat által delegált két doktori képzésben részt vevő hallgató.

„26.§ (2) A Kari Tanács választott, a 25.§ a – f pontjaiban felsorolt tagjainak mandátuma három évre, a hallgatók és a doktori képzésben részt vevő hallgatók megbízatása egy évre szól.”

A Kari Tanács a Kari SzMSz 31.§ (4) bekezdésének törlésére irányuló javaslatot 3 igen, 16 nem, 5 tartózkodás mellett nem támogatta.

 

/A részszavazások eredményét a hangfelvétel tartalmazza./

 

X.

A Kari Tanács a Kar Professzori Tanácsának Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására tett javaslatot egyhangúlag (24 igen) támogatta.

 

(2. számú melléklet)

XI.

A Kari Tanács a képzési tervek átalakításának irányelveire tett javaslatot megtárgyalta, hosszas diszkussziót folytatott a képzések átalakításának megvalósíthatóságáról. A Tanács határozatot nem hozott.

XII.

A Kari Tanács a Biztosítási és Pénzügyi Matematika mesterszak képzési tervének módosítására tett javaslatot egyhangúlag (24 igen) támogatta.

 

(3. sz. melléklet)

XIII.

A Kari Tanács a QualiCont Fórum 2013. Szakmai továbbképzés felvételét az Eötvös Tudományos Konferencia rendezvénysorozatba egyhangúlag (24 igen) támogatta.

 

(4. sz. melléklet)

 

XIV.

A Kari Tanács az ELTE Felvételi Szabályzatában foglalt mesterképzésben adható többletpontok rendszerének módosítását 18 igen, 1 nem, 4 tartózkodás mellett az alábbiak szerint javasolja:

 

Az ELTE Felvételi Szabályzat (HKR 4. számú melléklet) TTK-ra vonatkozó szabályainak 38.§ (4) bekezdés a) pontja helyébe az alábbi szöveg lép:

 

[ (4) Előnyben részesítés jogcímén legfeljebb 6 pont szerezhető egységes kari elvek alapján

minden mesterszakon: ]

 

a) A hátrányos helyzetű jelentkező – aki várhatóan a beiratkozás időpontjáig a huszonötödik életévét még nem tölti be, és akit középfokú tanulmányai során családi körülményei, szociális helyzete miatt a jegyző védelembe vett, illetve aki után rendszeres gyermekvédelmi támogatást folyósítottak, illetve rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, vagy állami gondozott volt – minden jelentkezési helyén 2 többletpontra jogosult.”

 

Indoklás: A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII.29.) Korm. rendelet már nem különbözteti meg a halmozottan hátrányos helyzetű jelentkezőt a hátrányos helyzetűtől: a 24. § (1) bekezdés a) pontja alapján a hátrányos helyzetű jelentkezők 40 többletpontra jogosultak (korábban a hátrányos helyzetű 20, a halmozottan hátrányos helyzetű 40 többletpontra volt jogosult). Az előnyben részesítés jogcímen adható többletpontok ilyen értelmű megváltozása lehetővé teszi azt, hogy az ELTE módosítsa a Felvételi Szabályzatában a mesterképzésben adható többletpontok rendszerét is, és a mesterszakra való felvételi eljárásban a korábbi differenciált 1 (hátrányos helyzetű) és 2 (halmozottan hátrányos helyzetű) pont helyett a továbbiakban egységesen 2 többletpontot kapjanak a hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű jelentkezők is.

 

/A részszavazások eredményét a hangfelvétel tartalmazza./

 

 

XV.

A HKR 129.§ -a alapján a Kar Tanácsa 18 igen, 3 nem, 2 tartózkodás mellett az önköltség/költségtérítés összegét az alapszakos képzésben a jelenlegi 210 ezer Ft-ról (félévenként)  300 ezer Ft-ra  (félévenként)  módosítja.

 

XVI.

A Kari Tanács egyhangúlag támogatta a Kari Doktori Szabályzat 17. § - ának 2. bekezdésének alábbi módosítását (Mikro- és makrogazdaságtan bekerül a szigorlati tárgyak közé), és egyben a Kari Doktori Szabályzat mellékletéből a szigorlati tárgyak kivételét.

 

Alkalmazott matematika programban melléktárgyként választható:

1. Nemparaméteres módszerek; 2. Idősorok statisztikai elemzése; 3. Többdimenziós

statisztikai módszerek; 4. Élettartam-adatok elemzése; 5. Valószínűségi mértékek,

valószínűségi változók; 6. Független valószínűségi változók összegei; 7. Martingálelmélet;

8. Információelmélet; 9. Markov-láncok, Markov-folyamatok; 10. Stacionárius folyamatok;

11. Független növekményű folyamatok; 12. Lineáris programozás; 13. Nemlineáris

programozás; 14. Sztochasztikus programozás; 15. Döntéselmélet; 16. Poliéderes

kombinatorika; 17. Kombinatorikus algoritmusok; 18. Kombinatorikus optimalizálási

struktúrák; 19. Egészértékű programozás; 20. Ütemezéselmélet és termelésirányítás; 21.

Approximációs algoritmusok; 22. Lineáris algebrai egyenletrendszerek numerikus

megoldása; 23. Interpoláció, függvények közelítése; 24. Nemlineáris egyenletek és

egyenletrendszerek megoldása; 25. Közönséges differenciálegyenletek kezdetiértékfeladatának numerikus megoldása; 26. Közönséges differenciálegyenletek

peremértékfeladatának numerikus megoldása; 27. Elliptikus típusú parciális

differenciálegyenletek peremérték feladatának numerikus megoldása; 28. Parabolikus

típusú parciális differenciálegyenletek numerikus megoldása; 29. Fizikai alkalmazások,

numerikus modellezés; 30. Közönséges differenciálegyenletek klasszikus elmélete; 31.

Dinamikai rendszerek; 32. Bifurkáció elmélet, káosz; 33. Operátor félcsoportok és

alkalmazásaik differenciálegyenletekre; 34. Disztribucióelméleti alapfogalmak; 35.

Szoboljev-terek; 36. Lineáris elliptikus egyenletekre vonatkozó peremérték feladatok; 37.

Kezdeti-peremérték feladatok lineáris hiperbolikus és parabolikus; 38. Nemlineáris

elliptikus egyenletek; 39. Nemlineáris parabolikus egyenletek; 40. A funkcionálanalízis

néhány alapfogalma és tétele; 41. Korlátos lineáris operátorok Hilbert-térben; 42. Lineáris

operátoregyenletek megoldhatósága Hilbert-térben; 43. Nem korlátos lineáris operátorok

Hilbert-térben; 44. Nemlineáris funkcionálanalízis; 45. Közelítő módszerek a

funkcionálanalízisben; 46. Topológikus vektorterek, Banach-algebrák, harmonikus analízis; 47. Mikro- és makrogazdaságtan

Megjegyzés:

Olyan melléktárgy nem vehető fel, amely a választott főtárgy része.”

 

XVII.

Bejelentések

A Dékán bejelentette, hogy:

·         Elhunyt Pálmay Lóránt nyugalmazott adjunktus (Geometria Tanszék).

·         2013. január 22-én 11 órakor Gömb aulában tájékoztatót tart a nem oktató-kutató közalkalmazottak részére a Kar helyzetéről, és elsősorban a nyugdíjazásokkal kapcsolatos problémákról.

·         A következő Kari Tanács 2013. február 20-án lesz.

 

kmf.

 

Csibra Klára s.k.
a KT titkára

Surján Péter s.k.
dékán