Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kara

Professzori Tanácsának

Szervezeti és Működési Szabályzata

 

 

Az ELTE TTK Kari Professzori Tanácsa (KPT) a Kar közösségét és vezetését oktatási és kutatási munkájukban támogató testülete. A Kari Professzori Tanács működésének célja a magas színvonalú természettudományos képzés és kutatás elősegítése.

A Professzori Tanács tanácsadó és véleményező testület, a Természettudományi Kar dékánját segíti az oktatás és kutatás elvi és szakmai kérdéseiben, valamint a Kar döntéshozó testületei számára bizonyos személyi kérdésekben – a kari SZMSZ-ben meghatározott módon - véleményt nyilvánít.

A Kari Professzori Tanács az egyes szakterületek szakmai irányítását érintő kérdésekben hatáskörét megoszthatja a szakterületi professzori tanácsokkal.

 

Általános kérdések

 

I/1. A Kari Professzor Tanács tagsága

 

A Kari Professzori Tanács szavazati jogú tagjai az ELTE TTK oktatási egységeiben teljes- vagy részmunkaidőben foglalkoztatott egyetemi tanárok, a Kar Professzor Emeritusai, valamint a Karon az ELTÉ-vel közalkalmazotti jogviszonyban dolgozó tudományos tanácsadók, kutatóprofesszorok. Tanácskozási jogú tagok a Karon dolgozó, de azzal közalkalmazotti munkaviszonyban nem lévő kutatócsoporti tudományos tanácsadók, és kutatóprofesszorok. Alkalmanként meghívottak az egyetemi magántanárok, valamint a Kar nyugállományú professzorai.

 

I/2. A Kari Professzori Tanács tisztségviselői

 

A Kari Professzori Tanács vezetője a Tanács szavazati jogú tagjai közül választott elnök. Az elnök, ha ennek szükségét látja, munkájának segítésére, elnöki terminusának idejére a Professzori Tanács tagjai közül titkárt kérhet fel. A titkár személyét a Professzori Tanács tagjainak jóvá kell hagyniuk.

 

A Kari Professzori Tanács jog- és hatásköre

 

A TTK Professzori Tanácsa a Kari Tanács vagy a Kar dékánjának felkérésére állást foglal oktatási vagy kutatási-szakmai kérdésekben. Ezen felül megtárgyal és állásfoglalásban rögzít minden olyan témát, amit tagjai az Egyetem, a Kar, vagy valamely szakterület szempontjából fontosnak tartanak. Saját kezdeményezésére véleményt nyilváníthat egyetemi, felsőoktatási és tudományos közéleti kérdésekben. A Kari Professzori Tanács a TTK Dékánjának tanácsot adhat és javaslatot tehet minden olyan kérdésben, amelyben saját maga testületileg úgy dönt, hogy tanácsot kíván adni, vagy javaslatot kíván tenni. - Állásfoglalásait a kari, egyetemi vagy a szélesebb nyilvánosság elé tárja.

A Kari Professzori Tanács elnöke a Kari Tanács szavazattal bíró tagja. Akadályoztatása esetén, esetileg felkérheti a KPT valamely tagját, hogy képviselje a Kari Tanács ülésein. A KPT az elnökkel képviselteti magát a Dékáni Tanácsban.

 

II/1. A Kari Professzori Tanács

 

-          javaslatot tehet saját szervezeti és működési rendjére, illetve annak módosítására;

-          elkészíti ügyrendjét;

-          meghatározza saját munkarendjét;

-          az elnökkel képviselteti magát a Kari Tanácsban és a Dékáni Tanácsban, a KPT elnöke a Kari Tanács szavazati joggal rendelkező tagja;

-          a Dékán felkérésére javaslatot tesz más bizottságok tagjaira;

-          javaslatot tesz a Kar Társadalmi Tanácsa tagjaira;

-          megvitatja a szakterületi struktúra átalakítását érintő kérdéseket;

-          megtárgyal minden olyan kérdést, ami lényegileg érinti a Természettudományi Karon folyó oktató- és kutatómunkát.

 

II/2. A Kari Professzori Tanács a Kar SZMSZ-e alapján véleményezi

 

-          a dékáni pályázatokat;

-          az egyetemi tanári pályázatokat;

-          a teljes állású tudományos tanácsadói kinevezéseket;

-          a tiszteletbeli doktor és professzor cím (“Doctor et professor honoris causa”) adományozását.

 

A Kari Professzori Tanács működése

 

A Professzori Tanács az elnök vezetésével üléseket tart, ahol eszmecseréket folytat, döntéseket és határozatokat hoz és állásfoglalásokat alakít ki. Adminisztrációjának vezetéséhez a Dékáni Titkárság nyújt segítséget.

 

III/1. A Kari Professzori Tanács elnöke

 

A Kari Professzori Tanács elnökét a Tanács szavazati jogú tagjai közül 3 évre választja. A funkciót ugyanazon személy egy terminusban töltheti be.

 

III/2. Az elnökválasztás rendje

 

A választást a jelöltek kiválasztására és felkérésére irányuló tájékozódás és jelöltállítás előzi meg. Ezt ad hoc bizottság végzi, amelynek egy-egy tagját a Kar szakterületi professzori tanácsai delegálják. Az ad hoc jelölőbizottság vezetője annak senior tagja, aki a felmérés eredményeit az elnökválasztó tanácsülésen a Tanács elé terjeszti.

A választás titkos. Az elnök megválasztásához a választáskor jelen lévő, szavazati joggal rendelkező tagok egyszerű többségi szavazata szükséges. Egynél több jelölt esetén a legtöbb, de legalább 50 % támogató szavazatot elnyert jelölt tekintendő a megválasztott elnöknek. Ha ez a helyzet nem áll elő, akkor új fordulót kell szervezni.

 

III/3. Az elnök feladata

 

-          A Kari Professzori Tanács üléseinek előkészítése és levezetése;

-          A Kari Professzori Tanács üléseiről a jegyzőkönyvek vagy emlékeztetők elkészítése;

-          sürgős ügyekben állásfoglalás kialakítása (a Tanács utólagos tájékoztatási kötelezettségével);

-          a megfelelő fórumokon a TTK professzori karának személyes képviselete.

 

III/4. A Kari Professzori Tanács ülései

 

A Kari Professzori Tanács szükség szerint, de félévente legalább egyszer tart ülést. Az üléseket az elnök hívja össze. Ülést kell tartani, ha ezt a Professzori Tanács szavazati jogú tagjainak legalább egyharmada a megvitatandó témakör megjelölésével kéri.

A Kari Professzori Tanács állásfoglalásokat alakít ki és határozatokat hoz. A Tanács ülése akkor határozatképes, ha a Tanács ELTÉ-vel főállású közalkalmazotti jogviszonyban lévő  tagjainak legalább a fele jelen van.

A Kari Professzori Tanács határozatait, állásfoglalásait egyszerű szótöbbséggel hozza meg. A szavazás általában nyílt. Titkos szavazást kell tartani személyi ügyekben, valamint akkor, ha ezt a jelenlévő szavazati jogú tagok legalább egyharmada kéri.

A Kari Professzori Tanács üléséről jegyzőkönyvet vagy emlékeztetőt kell készíteni. Az emlékeztetőnek tartalmaznia kell a meghozott határozatok és állásfoglalások teljes szövegét, a szavazások eredményét és számszerű részleteit, továbbá minden olyan elhangzott felszólalás lényeges elemét, amit a felszólaló pontosan rögzíteni kér. A jegyzőkönyv, ill. emlékeztető része a helyszínen felvett jelenléti ív.

Az emlékeztetőt a Professzori Tanács minden tagja, valamint tájékoztatásul más illetékesek is megkapják.

A Kari Professzori Tanács dokumentumait (az ülések meghívóit, jegyzőkönyveit, emlékeztetőit, határozatait, a szavazások dokumentumait, az elnök hivatalos levelezését, stb.) a Kar Dékáni Titkársága kezeli.

 

III/5. A professzori pályázatok véleményezése a Kari Professzori Tanácsban

 

A Professzori Tanács egyik legfontosabb feladatának tekinti, hogy érdemi módon véleményezze az elé terjesztett egyetemi tanári pályázatokat. Ennek érdekében az erről megrendezett ülésen összefoglaló ismertetőt kér az érintett Szakterületi Professzori Tanácsok elnökeitől. A Professzori Tanács tagjai ezt követően a személyi kérdésekre érvényes szabályok szerint szavaznak.

 

A Kari Tanács 2004. április 21-i ülésén elfogadott változatot a 2013. január 16-i ülésén módosította


Dr. Surján Péter sk.
dékán