Eötvös Loránd Tudományegyetem                                                TTK/82/6/2013 (T-9)
Természettudományi
Kar                                                              Budapest, 2013. július 2.
Dékáni
Titkárság                                                                         

Emlékeztető és Határozatok
a
Kari Tanács 2013. június 19-én (szerdán) megtartott üléséről

I.

A Kari Tanács a napirendet ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

II.

A Kari Tanács titkos szavazással

 

Maruzs Tamás tudományos segédmunkatárs tanársegédi kinevezését határozott időre, helyettesként a Biológiai Intézethez (Anatómiai, Sejt-és Fejlődésbiológiai Tanszék) 26 igen, 0 nem, 0 érvénytelen szavazattal,

 

Molnár Tamás tanársegédi kinevezését határozott időre, helyettesként a Biológiai Intézethez (Biokémiai Tanszék) 26 igen, 0 nem, 0 érvénytelen szavazattal,

 

Deák Márton tanársegédi kinevezését határozott időre, helyettesként a Földrajz- és Földtudományi Intézethez (Természetföldrajzi Tanszék) 26 igen, 0 nem, 0 érvénytelen szavazattal,

 

Boros Balázs tudományos segédmunkatárs tanársegédi kinevezését határozott időre, helyettesként a Matematikai Intézethez (Valószínűségelméleti és Statisztika Tanszék) 26 igen, 0 nem, 0 érvénytelen szavazattal,

 

Mincsovics Miklós tanársegédi kinevezését határozott időre, helyettesként a Matematikai Intézethez (Alkalmazott Analízis és Számításmatematikai Tanszék) 26 igen, 0 nem, 0 érvénytelen szavazattal,

 

Somlai Gábor tanársegédi kinevezését határozott időre, helyettesként a Matematikai Intézethez (Algebra és Számelméleti Tanszék) 26 igen, 0 nem, 0 érvénytelen szavazattal,

 

Dominek Dalma tanársegédi kinevezését részmunkaidőben a Természettudományi Kommunikáció és UNESCO Multimédia Központhoz feltételesen 26 igen, 0 nem, 0 érvénytelen szavazattal,

 

Kakuszi Andrea részmunkaidős tanársegédi kinevezésének teljes munkaidőre történő módosítását, határozott időre, helyettesként a Biológiai Intézethez (Növényszervezettani Tanszék) 25 igen, 0 nem, 1 érvénytelen szavazattal,

 

 

Farkas Illés tudományos főmunkatársi kinevezését részmunkaidőben, határozott időre, pályázat terhére az eScience Regionális Tudásközponthoz (székesfehérvári telephely) 25 igen, 0 nem, 1 érvénytelen szavazattal,

           

Palla Gergely tudományos főmunkatársi kinevezését részmunkaidőben, határozott időre, pályázat terhére az eScience Regionális Tudásközponthoz (székesfehérvári telephely) 25 igen, 0 nem, 1 érvénytelen szavazattal,

           

Pollner Péter tudományos főmunkatársi kinevezését részmunkaidőben, határozott időre, pályázat terhére az eScience Regionális Tudásközponthoz (székesfehérvári telephely)  25 igen, 0 nem, 1 érvénytelen szavazattal

 

támogatta.

 

III.

 

A Kari Tanács titkos szavazással a következők szerint véleményezte a kutatóprofesszori pályázatot:

 

igen

nem

érvénytelen

Lichtenberger János

Földrajz- és Földtudományi Intézet/ Geofizikai és Űrtudományi Tanszék Űrkutató Csoport

26

0

0

 

IV.

A Kari Tanács titkos szavazással a következők szerint véleményezte a tanszékvezetői pályázatokat:

 

 

igen

nem

érvénytelen

Biológiai Intézet

Lőw Péter

Anatómiai, Sejt- és Fejlődésbiológiai Tanszék

 

26

 

0

 

0

Nyitray László

Biokémiai Tanszék

26

0

0

Vellai Tibor

Genetikai Tanszék

26

0

0

Fizikai Intézet

Frei Zsolt

Atomfizikai Tanszék

 

26

 

0

 

0

Kémiai Intézet

Salma Imre

Analitikai Kémiai Tanszék

 

26

 

0

 

0

Túri László

Fizikai Kémiai Tanszék

26

0

0

Pasinszki Tibor

Szervetlen Kémiai Tanszék

26

0

0

Hudecz Ferenc

Szerves Kémiai Tanszék

26

0

0

 

 

V.

A Kari Tanács titkos szavazással 25 igen, 0 nem, 1 érvénytelen szavazattal támogatja Bartholy Judit egyetemi tanárnak a Földtudományi alapszak szakfelelősi feladatainak ellátásával való megbízását.

 

VI.

 A Kari Tanács 26 igen, 0 nem, 0 érvénytelen szavazattal támogatta a Kar Nevesített Emlékérme adományozását Görög Sándor címzetes egyetemi tanár számára.

 

VII.

 

A Kari Tanács egyhangúlag (26 igen) megválasztotta Falus András egyetemi tanárt a Kari Habilitációs Bizottság külső tagjának.

 

VIII.

 

A Kari Tanács ellenszavazat nélkül (26 igen) támogatta az osztatlan tanárképzési szakok (11 féléves) indítására vonatkozó javaslatot.

 

(1. melléklet)

 

IX.

A Kari Tanács a 2. mellékletben foglaltak szerint a képzési tervek módosítására tett javaslatokat:

Biológia alapszak és Biológus mesterszak 22 igen, 0 nem, 1 tartózkodás

Fizika alapszak 22 igen, 0 nem, 1 tartózkodás

Földrajz alapszak 22 igen, 0 nem, 1 tartózkodás

Földtudományi alapszak 25 igen, 0 nem, 1 tartózkodás

Kémiai alapszak 24 igen, 0 nem, 2 tartózkodás

Geofizikus mesterszak 25 igen, 0 nem, 1 tartózkodás

Matematika alapszak 25 igen, 0 nem, 1 tartózkodás

Meteorológus mesterszak 25 igen, 0 nem, 1 tartózkodás mellett

 

támogatta.

 

/A részszavazások eredményét a hangfelvétel tartalmazza./

 

X.

 

A Kari Tanács egyhangúlag  (26 igen) támogatta a „STFC-ELTE Introductory Summer School in Solar and Solar-Terrestrial Physics” című nyári iskola felvételét az Eötvös Tudományos Konferencia rendezvénysorozatba.

 

(3. melléklet)

 

 

 

 

XI.

 

A Kari Tanács 17 igen, 0 nem, 9 tartózkodás mellett nem támogatta a Kari SzmSz módosítására tett javaslatot.

(A Kar SzMSz-ének 31.§ (4) bekezdése szerint: „A Kari Tanács határozatait a kari Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása és módosítása tárgyában a Kari Tanács jelenlévő tagjainak kétharmada hozza.”)

 

 

XII.

A szenátusi előterjesztések véleményezése:

A) A Kari Tanács az Egyetemi Doktori Szabályzat módosítására tett szenátusi előterjesztést a 4. sz. mellékletben foglalt módosításokkal egyhangúlag támogatta.

 

B) A Kari Tanács az ELTE Tanárképző Központ létrehozására és az ezzel kapcsolatos, az ELTE Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására tett szenátusi előterjesztést  19 igen, 0 nem, 6 tartózkodás mellett az 5. mellékletben foglalt módosításokkal támogatta.

 

C) A Kari Tanács a HKR módosítására tett szenátusi előterjesztést az átsorolásról (HKR 132. § (1)-(3) bekezdéseket érintő) és a TTK Kari tanácsa által korábban javasolt, a kritériumtárgynak a 2. félévben vizsgakurzusként való meghirdethetőségéről (HKR A 4. § (2) bekezdés, 16. § (3) bekezdés, 64. § (2) bekezdés, a HKR 66. § (8) bekezdés) egyhangúlag  az alábbi megjegyzéssel támogatta:

 

A szabályzat összességében jól kimunkált módosításokat tartalmaz. Az alábbi elírást javítani javasoljuk:

 132. § (1) bekezdés b) „ az állami (rész)ösztöndíjas….átsorolás azokra a hallgatókra a vonatkozik, akik…”

 

XIII.

 

A Dékán tájékoztatta a Kari Tanácsot az ELTE TTK eScience Regionális Tudásközpont (RET) 2/2013. sz. dékáni utasításban megfogalmazott működési szabályairól.

 

XIV.

Bejelentések

A Dékán bejelentette, hogy:

·        86. évében elhunyt Gere Géza, a Biológiai Intézet nyugalmazott egyetemi tanára. Rusznyák Ádám, a Biológiai Fizika Tanszék doktorjelöltje elhunyt.

 

·        Palla László egyetemi tanár az MTA által alapított Fizikai Fődíj idei kitüntetettje, Cserti József (egyetemi docens) Fizikai Díjban részesült.

 

·        Szent-Györgyi Albert-díjban részesült Láng Győző egyetemi tanár (Kémiai Intézet), Apáczai Csere János-díjat kapott Magyarfalvi Gábor egyetemi adjunktus (Kémiai Intézet).

 

·        Az Akadémikusok Gyűlésén rendes taggá választották az ELTE professzorai közül Szathmáry Eörst; levelező taggá Pálfy Józsefet.

 

·        A Dékán megköszönte a Tanács eddigi munkáját, és mindenkinek kellemes pihenést kívánt. A következő Kari Tanács várhatóan 2013 szeptemberében lesz.

 

Jánosi Imre dékánhelyettes tájékoztatta a Kari Tanácsot, hogy a Déli Épületben a klíma berendezés meghibásodása miatt egyenlőre nem biztosított a megfelelő hőmérséklet, de a Főmérnökség munkatársai már dolgoznak a probléma megoldásán.

kmf.

 

 

 

 

Surján Péter s.k.
dékán

Csibra Klára s.k.
a
KT titkára