Eötvös Loránd Tudományegyetem                                               TTK/82/5/2013 (T-9)
Természettudományi Kar                                                             Budapest, 2013. május 8.
Dékáni Titkárság                                                                         

 

Emlékeztető és Határozatok
a Kari Tanács 2013. május 8-án (szerdán) megtartott üléséről

I.

A Kari Tanács a napirendet ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

 

II.

A Kari Tanács titkos szavazással Korándi József műszaki tanár adjunktusi kinevezését a Matematikai Intézethez (Matematikatanítási és Módszertani Központ) 25 igen, 1 nem, 0 érvénytelen szavazattal támogatta.

III.

A Kari Tanács - titkos szavazással - 10 igen, 10 nem, 6 érvénytelen szavazattal nem támogatta egyetemi magántanári cím adományozását Bezdek Károly (Matematikai Intézet) részére.

 

 

A Kari Tanács - titkos szavazással - 25 igen, 0 nem, 1 érvénytelen szavazattal javasolja címzetes egyetemi docensi cím adományozását Gondi Ferenc (Földrajz és Földtudományi Intézet) és 25 igen, 0 nem, 1 érvénytelen szavazattal Gács János (Kémiai Intézet) részére.

 

IV.

A Kari Tanács titkos szavazással 24 igen, 1 nem, 1 érvénytelen szavazattal Tichy Géza, 21 igen, 1 nem, 4 érvénytelen szavazattal Ungár Tamás és 23 igen, 0 nem, 3 érvénytelen szavazattal Horváth Ferenc részére javasolja professor emeritusi cím adományozását; 1 igen, 17 nem, 8 érvénytelen szavazattal Kondor Imre és 11 igen, 11 nem, 4 érvénytelen szavazattal Szepes László részére nem támogatja a professor emeritusi cím adományozását.

 

 

 

V.

A Kari Tanács a második fordulóban, a MAB véleményének ismeretében - titkos szavazással - az alábbiak szerint véleményezte az egyetemi tanári pályázatokat:

 

 

igen

nem

érvénytelen

Biológiai Intézet/Genetikai Tanszék

Vellai Tibor

 

23

 

2

 

1

 

Fizikai Intézet/Anyagfizikai Tanszék

Gubicza Jenő

 

23

 

2

 

1

 

Fizikai Intézet/Elméleti Fizikai Tanszék

Bántay Péter

 

22

 

3

 

1

 

Fizikai Intézet/Komplex Rendszerek Fizikája Tanszék

Cserti József

 

23

 

2

 

1

 

Földrajz- és Földtudományi Intézet/Természetföldrajzi Tanszék

Karátson Dávid

 

 

24

 

 

2

 

 

0

 

Matematikai Intézet/ Analízis Tanszék

Keleti Tamás  

 

26

 

0

 

0

 

 

VI.

 

a) A Kari Tanács egyhangúlag (24 igen) elfogadta a HKR általános részének módosítására  (kritériumtárgyak) tett alábbi javaslatot.

 

1)    A HKR 4. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

 

„4. § (2) 118. vizsgakurzus: a szigorlathoz, az alapvizsgához, a nyelvi alapvizsgához és a nyelvi záróvizsgához rendelt tanegység teljesítésének lehetősége. Vizsgakurzus továbbá az a tantervben biztosítható vizsgalehetőség, amelynek során a felzárkóztató kritériumtárgyat, vagy egy kontaktórás, kollokviummal záruló kurzust a korábbi félévben azt felvevő, de nem teljesítő hallgató olyan félévben is teljesíthet, amikor a kontaktórás kurzus nem kerül meghirdetése;”

 

 

2)    A HKR 16. § (3) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

 

     „16. § (3) [A vizsgakurzusnak két fajtája van]

 

b) az a képzési tervben biztosítható vizsgalehetőség, amelynek során a felzárkóztató kritériumtárgyat, vagy egy kontaktórás, kollokviummal záruló kurzust a korábbi félévben azt felvevő, de nem teljesítő hallgató olyan félévben is teljesíthet, amikor a kontaktórás kurzust nem hirdetik meg.”

 

3)    A HKR 64. § (2) bekezdésének első mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép:

 

„64. § (2) A kurzust vagy vizsgakurzust akkor teljesítette a hallgató, ha a három- vagy ötfokozatú értékelésben az elégtelen érdemjegytől vagy a nem megfelelt minősítéstől eltérő minősítést szerzett. […]”

 

4)    A HKR 66. § (8) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

 

„66. § (8) Gyakorlati jeggyel záruló kurzust – a felzárkóztató kritériumtárgyhoz tartozó kurzus kivételével – vizsgakurzussal nem lehet teljesíteni.”

 

5)    A jelen határozat az elfogadását követő napon lép hatályba, egyben hatályát veszti a HKR 66. § (3) bekezdése.

 

Indoklás: A változtatás következtében lehetőség nyílik a felzárkóztató kritériumtárgynak a 2. félévben történő vizsgakurzusként történő meghirdetésére.

 

 

b) A Kari Tanács egyhangúlag (24 igen) elfogadta a HKR kari részének módosítására tett alábbi javaslatot (elbocsátás).

 

A Kar Tanácsa a HKR karra vonatkozó fejezetének 531.§-át az alábbiak szerint javasolja kiegészíteni, illetve módosítani:

 

(52. § (1) Az Nftv. 59. § (3) bekezdés b), c) pontjában és (4) bekezdésében foglalt feltételek teljesülésén túl – az Nftv. 59. § (3) bekezdés a) pontjában adott felhatalmazás alapján – el kell bocsátani a hallgatót a szakról (ideértve a felsőoktatási szakképzést is), ha

 

d) a Különös részben meghatározott, a tanulmányokban való előrehaladással

 

kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesítette.)

 

„ad 52. §

 

(1) El kell bocsátani a szakról a hallgatót:

 

a) ha az első három regisztrált félévben a szakján nem teljesített 36 kreditet,

 

b) ha az első két regisztrált félévben nem teljesíti a szakján előírt felzárkóztató kritériumtárgyat.

 

(2) A szabályzat 52. § (2) bekezdésében rögzített felhatalmazás értelmében a megengedett érdemjegyszerzési kísérletek száma a Természettudományi Karon hat.”

 

Indoklás:

Az Általános rész módosított 52.§ (1) bekezdés d) pontjára hivatkozással az elbocsátás kari feltételeit határozza meg az 531.§ kiegészítése. Részben a HKR általános részének 2012 decemberi módosításakor kikerült rendelkezést veszi át a Kar (nem teljesített 36 kredit), másrészt pedig a kritériumtárgyak szűrőszerepének erősítésére irányul a módosítás.

 

 c) A Kari Tanács 23 igen, 0 nem, 1 tartózkodás mellett elfogadta a HKR kari részének módosítására tett alábbi javaslatot (gyakorlat).

 

A Kar Tanácsa a HKR karra vonatkozó fejezetének 542.§-át az alábbiak szerint javasolja módosítani:

 

 

 

A TTK-ra vonatkozó különös részben az 542. § -ba kerüljön egy új bekezdés (amely az Állam és Jogtudományi Karra vonatkozó 240.§ (3) bekezdéséhez hasonló):

 

„542.§ (12) Kötelező előadáshoz kapcsolódó, kreditponttal nem rendelkező gyakorlat értékelése: aláírás. Az aláírás megszerzésének követelményeit a tanszékvezető és a foglalkozásokat tartó oktató határozza meg, és azokat az első órán ismertetni kell, vagy közzé kell tenni. Az előadás sikertelen teljesítése esetén a hozzákapcsolódó gyakorlat ismételten teljesítendő, amennyiben ezt a képzési terv előírja.”

 

Indoklás: A TTK egyes szakjain felmerült az igény, hogy az előadásokat és a hozzájuk tartozó gyakorlatokat összekapcsolják és minden körülmények között együtt teljesítsék a hallgatók (kapcsolódó napirendi pont az osztatlan Matematika tanári szak képzési tervének módosítása).

 

 

VII.

 

A Kari Tanács 26 igen, 0 nem, 1 tartózkodás mellett támogatta az osztatlan Földrajz tanárképzési szak indítására tett javaslatot. A Tanács 25 igen, 0 nem, 2 tartózkodás mellett javasolja, hogy a 11 féléves tanárképzési szakok indításáról ne történjen szavazás ezen az ülésén.

 

(1. sz. melléklet)

 

/A részszavazások eredményét a hangfelvétel tartalmazza./

 

VIII.

A Kari Tanács egyhangúlag  (27 igen) támogatta az osztatlan Matematika tanári szak képzési tervének módosítására tett javaslatot.

 

(2. sz. melléklet)

 

IX.

A Kari Tanács egyhangúlag (27 igen) támogatta az Eötvös Tudományos Konferencia rendezvényre vonatkozó javaslatot (International Symposium on Fluorous Technologies 2013 –Budapest /ISoFT’13-Budapest/).

 

(3. sz. melléklet)

 

X.

a) A HKR 21.§ (3) bekezdés b) pontjának módosítására tett, szóbeli szenátusi előterjesztést a Kari Tanács 23 igen, 0 nem, 4 tartózkodás mellett az alábbiak szerint támogatta:

 

21.§ (3) A képzési terv változtatása leghamarabb a következő tanév kezdetén léphet hatályba. A képzési terv változtatásáról a döntést minden tanévre előre, a következőket figyelembe véve, kell meghozni:

b) a képzésüket még meg nem kezdett hallgatókat érintő képzési terv módosításáról legkésőbb a képzés indulását megelőző július 1-ig.”

b) Az e-index bevezetésével kapcsolatos HKR módosítására tett szenátusi előterjesztést a Kari Tanács 26 igen, 0 nem, 1 tartózkodás mellett az alábbi módosítással támogatta:

A 71. § (5) bekezdésének módosítását, amelyben a vizsgára jelentkezés legkésőbbi idejét kívánják meghatározni, nem támogatta.

A képzési időszak lerövidítésével kapcsolatos HKR módosítására tett szenátusi előterjesztést 0 igen, 25 nem, 2 tartózkodás mellett nem támogatta.

 

c) Szervezeti és Működési Szabályzat III. kötetet, a Foglalkoztatási követelményrendszer 2. sz. melléklete, a Habilitációs Szabályzat Általános része módosítására vonatkozó szenátusi előterjesztést a Kari Tanács a 4. sz. mellékletben foglaltak szerint egyhangúlag (27 igen) támogatta.

 

d) A Kari Tanács az Eötvös Loránd Tudományegyetem Esélyegyenlőségi Tervére vonatkozó szenátusi előterjesztést az 5. sz. mellékletben foglaltak szerint 25 igen, 0 nem, 2  tartózkodás mellett támogatta.

 

/A részszavazások eredményét a hangfelvétel tartalmazza./

 

XI.

Bejelentések

A Dékán bejelentette, hogy:

 

·        Akadémiai Díjat kapott Fogarasi Géza professor emeritus és Galácz András egyetemi tanár.

 

·        2013. évi pályázat eredményeként július 1-től 15 új kutatócsoport kezdheti meg ötéves működését, közülük három a Karunkon: Harangi Szabolcs (Földrajz- és Földtudományi Intézet), Császár Attila (Kémiai Intézet) Szőnyi Tamás (Matematikai Intézet) vezetésével.

 

·        A Horváth Gábor egyetemi docens (Biológiai Intézet) által vezetett Környezetoptikai Laboratórium elnyerte a Millenniumi Díjat, amelyet a szellemi tulajdon védelmében fontos szerepet játszó intézmények elismerésére alapított a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (korábbi Szabadalmi Hivatal).

 

·        A Szent-Györgyi Albert Hazahívó Ösztöndíj pályázaton két fizikus pályázónk, Eisler Viktor és Szöllősi Gergely János is sikeresen szerepelt.

 

·        A Gólyavári Esték keretében „Hol tart ma az univerzum szerkezetének kutatása? „címmel tart előadást Frei Zsolt a Bölcsészettudományi Karon május 8-án, 18 órai kezdettel.

 

·        Az Eötvös-nap május 9-én 9 órakor kezdődik az Eötvös-teremben, 14 órától Somogyi Péter tartja a „Térspecifikus idegsejtek időhálózata az agyban” című díszdoktori előadását.

·        Az Eötvös 5 futóversenyen ismét a Kar nyerte el a Legsportosabb Karnak járó kupát.

·        A következő Kari Tanács 2013. június 19-én lesz.

 

kmf.

 

 

 

 

Surján Péter s.k.
dékán

Csibra Klára s.k.
a KT titkára