Eötvös Loránd Tudományegyetem                                               TTK/82/9/2013. (T-9)
Természettudományi Kar                                                             Budapest, 2013. november 21.
Dékáni Titkárság                                                                         

Emlékeztető és Határozatok
a Kari Tanács 2013. november 20-án (szerdán) megtartott üléséről

 

A sikertelen választások következtében a TTK-n a Doktorandusz Önkormányzat még nem tudott megalakulni, ezért Ferdinandy Bence, az Egyetemi Doktorandusz Önkormányzat elnöke Sándor Máté Csabát bízta meg ügyvivő elnöknek, a Kari Tanácsba pedig Jancsó Tamást és Lakatos Dórát delegálta.

A Hallgatói Önkormányzat a Kari Tanácsba Zakariás Barbara helyett Lukács Károlyt (földrajz, földtudományi), Koczur Szilvia helyett László Dorinát (környezettudományi), Kirchkeszner Csaba helyett Érsek Gábort (kémia szakterület) delegálta.

I.

A Kari Tanács a napirendet ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

II.

A Kari Tanács titkos szavazással

 

Kiss Gabriella tanársegéd adjunktusi kinevezését határozatlan időre a Földrajz- és Földtudományi Intézethez (Ásványtani Tanszék) 25 igen, 1 nem, 1 érvénytelen szavazattal,

 

Magyar Róbert műszaki tanári kinevezését határozott időre, helyettesként a Matematikai Intézethez (Alkalmazott Analízis és Számításmatematikai Tanszék) 23 igen, 3 nem, 1 érvénytelen szavazattal

 

támogatta.

III.

A Kari Tanács titkos szavazással 27 igen, 0 nem, 0 érvénytelen szavazattal támogatta Király Tamás adjunktus egyetemi docensi kinevezését a Matematikai Intézethez (Operációkutatási Tanszék).

 

 

IV.

A Kari Tanács titkos szavazással címzetes egyetemi tanári cím adományozását javasolja:

Bajnok Zoltán tudományos tanácsadó részére 27 igen, 0 nem, 0 érvénytelen szavazattal;

Fülöp Zsolt tudományos tanácsadó részére 27 igen, 0 nem, 0 érvénytelen szavazattal;

Jankovics István, az ELTE Gothard Asztrofizikai Obszervatórium nyugalmazott igazgatója részére 27 igen, 0 nem, 0 érvénytelen szavazattal;

 Haszpra László tudományos tanácsadó részére 27 igen, 0 nem, 0 érvénytelen szavazattal;

Asbóth Bence tudományos tanácsadó részére 27 igen, 0 nem, 0 érvénytelen szavazattal.

V.

A Kari Tanács titkos szavazással 24 igen, 2 nem, 1 érvénytelen szavazattal professor emeritusi cím adományozását javasolja Orosz László egyetemi tanárnak és 27 igen, 0 nem, 0 érvénytelen szavazattal Sebestyén Zoltán egyetemi tanárnak.

VI.

A Kari Tanács titkos szavazással tiszteletbeli doktor és professzor cím adományozását javasolja T. Sós Vera professor emeritus (18 igen, 8 nem, 1 érvénytelen szavazat) és David Andreu egyetemi tanár (8 igen, 12 nem, 7 érvénytelen szavazat) jelöltek közül T. Sós Vera részére.

 

VII.

A Kari Tanács az ELTE SzMSz III. kötete, a Foglalkoztatási Követelményrendszer nyugdíjasnak minősülő közalkalmazottakra vonatkozó rendelkezéseinek módosítására tett szenátusi előterjesztést az alábbiak szerint véleményezte:

A Kar Tanácsa az előterjesztést támogatja, azzal a módosítással, hogy az egyetemi tanár, kutatóprofesszor és a tudományos tanácsadó kivételével a munkaviszonyt legkésőbb az oktató (kutató) 65. életévéig kelljen megszüntetni.

A Kari Tanács javasolja továbbá, hogy az ELTE SzMSz jogosítsa fel a Karokat, hogy a 65 éves kor feletti kivételes alkalmazás kritériumait megfogalmazzák.

 

/A Kari Tanács a határozatot egyhangú szavazással hozta. A részszavazások eredményét a hangfelvétel tartalmazza./

 

VIII.

Bejelentések

A Dékán bejelentette, hogy:

 

·        A Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából Csikor Ferenc professor emeritus (Fizikai Intézet) vehette át a Magyar Tudományos Akadémia Elnöksége által adományozott Eötvös József-koszorút. A kémiai tudományos kutatások terén kimagasló érdemeket szerzett 45 év alatti kutatóknak adható Pungor Ernő-díjat idén Szalai István, a Kémiai Intézetének docense kapta.

·        A „Magyarország és Heidelberg tudományos kapcsolatainak 500 éve” című tárlat 2013. november 4-től ez év végéig a Lágymányosi Campuson látható. Peter Meusburger, a Heidelbergi Egyetem Földrajzi Intézetének egykori vezetője (1983–2007), az ELTE díszdoktora állította össze. A tablók anyagát Gyuris Ferenc és Probáld Ferenc fordította magyarra.

·        Együttműködési szerződést írt alá a Kar a Földrajz- és Földtudományi Intézet közreműködésével a Mollal, 2013. november 13-án ünnepélyes körülmények között a Művészetek Palotájában, és az MTA Természettudományi Kutatóközpontjával, a Központ új, lágymányosi épületének átadóján, 2013. november 15-én.

·        A Kari Tanács következő ülése 2013. december 11-én lesz, amelyet a szokásos karácsonyi fogadás követ.

 

kmf.

 

Surján Péter s.k.
dékán

Csibra Klára s.k.
a KT titkára