UNKP Konferencia a Gömb Aulában

Az ELTE rektora szeretettel meghívja Önt a 2017/2018-as Új Nemzeti Kiválóság Program zárása alkalmából szervezett konferenciára és az azt követő díszebédre.

Az Új Nemzeti Kiválóság Program (ÚNKP) a kormány által a nemzeti felsőoktatási kiválóság támogatására alapított ösztöndíjprogram. A 2017/2018-as tanévben összesen 349 graduális, posztgraduális hallgató, doktorjelölt és fiatal oktató/kutató közalkalmazott nyerte el az ELTE-n ezt a támogatást. A program zárásaként az ELTE ÚNKP konferenciát szervez, amelynek célja, hogy az ösztöndíjasok ismertessék a kutatási tervükben vállalt kutatási feladatok megvalósítását, a kutatás eredményeit.

A program az alábbi:
7:30              Regisztráció Északi tömb, Gömb Aula
8:00-8:30     Megnyitó Északi tömb, Gömb Aula
9:00-14:30   Konferencia előadások Északi tömb, Gömb Aula
14:30           Zárórendezvény és Díszebéd Északi tömb, Gömb Aula

Az ÚNKP Konferencián 25 teremben 319 előadást hallgathatunk meg, több mint 16szekcióban. Az előadások felölelik a humán tudományokat, az állam- és jogtudományokat, a természettudományokat és az informatika tudományt, a társadalomtudományokat  valamint a pedagógiai és pszichológiai, andragógiai és könyvtártudományt, a tanulás- és tanításmódszertani, tudástechnológia eredmények bemutatását.

A konferencia időtartama alatt a Déli tömb földszintjén poszterszekció tekinthető meg.

A TTK-RÓL A KONFERENCIÁN ELŐADNAK: 

17. TEREM: TTK KÖRNYEZETTUDOMÁNY, TANTÁRGYPEDAGÓGIA; ALAGSOR 00-112 (21 FŐ)

9:00-9:20 Gál Blanka Alexandra: Az inváziós vörös mocsárrák (Procambarus clarkii Girard, 1852) predációs nyomásának hatása a  makroszkópikus vízi gerinctelen- és halközösségekre 

9:20-9:40 Bolgovics Ágnes: A SLOSS (Single Large Or Several Small)–dilemma több lépcsőben történő vizsgálata nagy térbeli skálán, bentonikus kovaalgák és fitoplankton esetén és ennek alkalmazhatósága a természetvédelemben

9:40-10:00 Szuróczki Sára: A Fertő vizéből izolált új baktérium taxonok polifázikus vizsgálata

10:00-10:20 Kovács Erik: A Vitis Vinifera L. fenológiai válaszadása az éghajlatváltozásra a Kárpát-medence nyugati területén

10:20-10:40 Cseresznyés Dóra Magdolna: Stabil izotóp vizsgálat Mihályi-Répcelak természetes CO2 előfordulás rezervoár kőzetén

10:40-11:00 Szünet  

11:00-11:20 Nyiri Zoltán: Élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülőanyagokból kioldódó degradációs termékek vizsgálata 

11:20-11:40 Blumberger Zoltán Imre: Inerciális mintagyűjtés légköri aeroszol részecskék vizsgálatára

11:40-12:00 Nagy Mária: A kutatási szemlélet újabb alkalmazási lehetőségei a fizika oktatásában

12:00-12:20 Szabó Róbert: A termodinamika történeti fejlődésének 150 esztendeje – A termodinamika tanítása történész szemmel

12:20-12:40 Ódor Noémi: Infrakamerával támogatott környezet- és természetismeret

12:40-13:00 Szünet  

13:00-13:20 Szeibert Janka: A termodinamika történeti fejlődésének 150 esztendeje – A termodinamika tanítása történész szemmel 

13:20-13:40 Zámbó Csilla Gyöngyvér: Az előhívásos tanulás hatékonyságának vizsgálata az egyetemi számelmélet-oktatásban

 

18. TEREM: TTK MATEMATIKA, ALAGSOR 00-113 (21 FŐ)

9:00-9:20 Madarasi Péter: Új primál-duál módszerek nagyméretű egészértékű programok megoldására 

9:20-9:40 Rokob Sándor: Véletlen gráfok vizsgálata martingálelméleti módszerekkel

9:40-10:00 Király Csaba: Fák, fenyők és merev struktúrák

10:00-10:20 Dr. Naszódi Márton: Konvex testek approximációja politópokkal

10:20-10:40 Hoksza Zsolt: Hecke-Maass csúcsformák szuprémum normájának vizsgálata

10:40-11:00 Szünet  

11:00-11:20 Nagy Donát: Lengyel csoportok és hatásaik 

11:20-11:40 Poór Márk: Lengyel terek, halmazelméleti módszerek

11:40-12:00 Bérczi Kristóf: Lineáris multivágások approximációja

12:00-12:20 Fekete Imre: Többlépéses módszerek stabilitása sima nem ekvidisztáns rácshálókon

12:20-12:40 Maga Balázs: Valós függvénytanbeli kérdések

12:40-13:00 Szünet  

13:00-13:20 Héra Kornélia: Problémák a Kakeya-témakörből 

13:20-13:40 Takács Bálint Máté: Egy inváziós faj modell vizsgálata két dimenzióban

13:40-14:00 Ágoston Tamás: Szingularitások topologikus és analitikus invariánsai

 

19. TEREM: TTK SZUPRAINDIVIDUÁLIS BIOLÓGIA, ALAGSOR 00-623 (41 FŐ)

8:30-9:00 Dr. Bunford Nóra: Az arcfeldolgozás neurális alapjainak ember-kutya összehasonlító vizsgálata 

9:00-9:20 Herczeg Gábor: Az agy változatosságának kvantitatív genetikai háttere: kísérletes vizsgálat 

9:20-9:40 Temesi Andrea: A pozitív ember-állat interakció hatása a kísérletesen indukált stresszre nőkben, különböző feltételek mellett, különböző fajok bevonásával

9:40-10:00 Fazekas Emese Alexandra: Utódgondozást szabályozó agyi aktivációs mintázat feltérképezése és génszekvenciás elemzése zebra pintyben

10:00-10:20 Mokos Judit Erzsébet: Nemi szerepek, szaporodási rendszerek és szexuális szelekció: filogenetikus kapcsolatok vizsgálata

10:20-10:40 Moldován Kinga Réka: Különböző módon indukált epileptikus aktivitás hatása a tanulásra és a memóriára

10:40-11:00 Szünet  

11:00-11:20 Dr. Felföldi Tamás: Az Alcaligenaceae baktériumcsalád taxonómiai revíziója új fajok leírásával 

11:20-11:40 Dima Bálint: Molekuláris filogenetikai és diverzitásvizsgálatok a Cortinarius és a Gyroporus kalaposgomba-nemzetségekben

11:40-12:00 Korponai Kristóf: Táplálék-hálózat térképezés modellként alkalmazható, leegyszerűsödött ökoszisztémákban

12:00-12:20 Mentes Anikó: Közép-európai tavak planktonikus prokarióta és alga közösségei a huminanyag-tartalom grádiense mentén

12:20-12:40 Apari Péter: A rák evolúciós háttere: az "okostumor" koncepció

12:40-13:00 Szünet  

13:00-13:20 Balázs Gergely: Stygobiont fajok kolonizációja a Molnár János-barlangban 

13:20-13:40 Horváth Gergely: A viselkedési konzisztencia evolúciós ökológiájának vizsgálata egy magashegyi gyíkfajnál (Iberolacerta cyreni)

13:40-14:00 Benedek Veronika: A rametmortalitás hatása a klonális növekedésre

14:00-14:20 Kovács Bence: A mikroklíma hatása az erdei biodiverzitásra

 

20. TEREM: TTK ASZTROFIZIKA ÉS CSILLAGÁSZAT, GEOFIZIKA; FSZT. 0-820 (50 FŐ)

8:30-9:00 Raffai Péter: Csillagászat gravitációs hullámokkal 

9:00-9:20 Bécsy Bence: Ismeretlen forrásból érkező gravitációshullám-kitörések paraméterbecslése

9:20-9:40 Szölgyén Ákos Dániel: Fekete lyukak dinamikája galaxismagokban

9:40-10:00 Kovács Tímea Orsolya: Galaxisok paramétereinek meghatározása Herschel adatok felhasználásával

10:00-10:20 Rácz István: Gammakitörések röntgenspektroszkópiai vizsgálata

10:20-10:40 Derekas Aliz: Csillagpulzáció és dinamika kettős rendszerekben

10:40-11:00 Szünet  

11:00-11:20 Kővári Emese: Tengelyszimmetrikus centrális konfigurációk vizsgálata a négytest-problémában 

11:20-11:40 Juhász Áron: A Pan-STARRS égboltfelmérésben megjelenő RR Lyrae csillagok vizsgálata a Kepler K2 misszió adatai alapján

11:40-12:00 Sztakovič Ján: Fedési kettőscsillagok pályafejlődésének vizsgálata

12:00-12:20 Koronczay Dávid: Föld körüli űridőjárási folyamatok vizsgálata földi VLF sávú adók műholdas vételű jelei alapján

12:20-12:40 Bóna István: Nagyvázsony környékének földtani kutatása, komplex geofizikai vizsgálatokkal

12:40-13:00 Nagy Melinda: Mesterséges VLF jelek plazmaszférában terjedésének vizsgálata műholdas adatokon

13:00-13:20 Bozóki Tamás: Geomágneses viharok új vizsgálati lehetősége Schumann-rezonancia segítségével

13:20-13:40 Czecze Barbara: Magyarországi eseményklaszterek analízise multiesemény-meghatározó algoritmussal

13:40-14:00 Telek Máté: Geofizikai inverziós módszerek alkalmazása régészeti objektumok felderítésében

14:00-14:20 Zalai Zsófia: A Pásztori vulkán komplex geofizikai vizsgálata gravitációs, mágneses és szeizmikus adatok alapján

 

21. TEREM: TTK FÖLDTUDOMÁNY, ALAGSOR 00-718 (35 FŐ)

8:30-9:00 Gyuris Ferenc: Gazdasági és politikai válságok hatása a fejlettség területi egyenlőtlenségeire 

9:00-9:20 Csorvási Nikolett: Fejér megyei geoturisztikai potenciálja

9:20-9:4 0Illés Tamás: A kulturális globalizáció lehetséges kimenetelei

9:40-10:00 Szigeti Csaba: Térképolvasási kompetenciák vizsgálati lehetőségei

10:00-10:20 Botfalvai Gábor: Térinformatikai (GIS) módszerek elméleti és gyakorlati hasznosítása az őslénytani lelőhelyeken

10:20-10:40 Szünet 

10:40-11:00 Erőss Anita: Felszín alatti vizek természetes radioaktivitásának eredete a felszín alatti vízáramlások tükrében 

11:00-11:20 Pánczél Emese: Esztergom környéki források felmérése

11:20-11:40 Virág Magdolna: Hipogén karsztbarlangok és termálfürdők képződményeinek komplex szedimentológiai-ásványtani-geokémiai összehasonlító vizsgálata a Budai-termálkarszton

11:40-12:00 Szőcs Emese: Kalcit cementáció vizsgálata homokkőben (különös tekintettel a kora-miocén, sekélytengeri Pétervásárai Homokkő Formációra)

12:00-12:20 Sági Tamás: Új perspektíva az olivin kristályok Fo és Ni tartalma alapján történő magmás petrogenetikai modellszámításokhoz

12:20-12:40 Zacháry Dóra: Talaj szervesanyag átalakulás vizsgálata izotópnyomjelzéses módszerekkel

12:40-13:00 Molnár Zsombor: A heterogén kristálynukleáció vizsgálata a balatoni kalcit példáján – képződés, morfológia, összetétel

13:00-13:20 Oravecz Éva: A Nekézsenyi-rátolódás szerkezetföldtani elemzése

13:20-13:40 Pálos Zsófia: Az Északi-középhegység lávakőzeteinek vizsgálata a névlegesen vízmentes ásványok hidroxiltartalmának szempontjából

13:40-14:00 Kis Anna: Regionális klímamodell szimulációkra alkalmazott hibakorrekciós eljárások eredményességének hidrológiai célú komplex értékelése

14:00-14:20 Novothny Ágnes: Negyedidőszaki klímaciklusok vizsgálata hazai lösz-paleotalaj rétegsorok szemcseméret-vizsgálata alapján

 

22. TEREM: TTK KÉMIA, FSZT. 0-412 (21 FŐ)

8:30-9:00 Szidarovszky Tamás: Molekuláris állapotok kontrollja lézerfénnyel 

9:00-9:20 Balbisi Mirjam: Közeli infravörös lézerrel kiváltott konformációs távkapcsolás hidroxikarbonsavakban

9:20-9:40 Nagy Bálint: Új fotokatalizátorok szintézise és alkalmazása látható fénnyel indukált szerves kémiai átalakításokban

9:40-10:00 Zsubrits Ábel: A szén-dioxid elektrokémiai redukciójának vizsgálata

10:00-10:20 Kovács Noémi: Fogászati implantátumként használt titánötvözetek stabilitásának elektrokémiai vizsgálata

10:20-10:40 Dúzs Brigitta: Mintázatok kialakulása keresztirányú koncentrációgradienst tartalmazó

10:40-11:00 Szünet  

11:00-11:20 Mihálka Éva Zsuzsanna: Perturbációs sorok konvergenciájának vizsgálata 

11:20-11:40 Tóth Tünde: Hatóanyag-polimer molekuláris kölcsönhatásának vizsgálata

11:40-12:00 Szekeres Krisztina Júlia: Kapcsolat poli(3,4-etiléndioxipirrol) elektrokémai viselkedése és morfológiája között

12:00-12:20 Zwillinger Márton: Heterociklusos foldamer építőelemek divergens szintézise

12:20-12:40 Margócsy Ádám: Multireferencia elektronkorrelációs módszerek formális és numerikus összevetése

12:40-13:00 Szünet  

13:00-13:20 Tóth Balázs László: Alkenil-aril- és alkinil-aril-jodóniumsók szintézise és felhasználása új aromás és heteroaromás vegyületek előállítására 

13:20-13:40 Tóth Zsuzsanna: Hartree--Fock instabilitás vizsgálata és új algoritmus implementálása a stabil megoldások megkeresésére 

13:40-14:00 Knorr Gergely: Fluorogén cianinvázas vegyületek szintézise és biológiai alkalmazhatóságuk vizsgálata

14:00-14:20 Baranyai Zsuzsa Éva: Tumor őssejteken hatásos hatóanyag-peptid biokonjugátumok és nanokonstrukciók tervezése, előállítása és funkcionális jellemzése

 

23. TEREM: TTK FIZIKA 1. (ANYAGTUDOMÁNY, NEHÉZION- ÉS MAGFIZIKA) FSZT. 0-827 (17 FŐ)

9:00-9:20 Ispánovity Péter Dusán: Képlékeny deformáció során kialakuló diszlokáció-mintázatok elméleti és numerikus vizsgálata 

9:20-9:40 Tüzes Dániel: Diszlokációmintázatok kontinuum közelítésben

9:40-10:00 Heczel Anita: Korszerű ötvözetek mikroszerkezete és mechanikai tulajdonságai

10:00-10:20 Plaszkó Noel László: p-Josephson effektus sokterminálos Josephson-rendszerben

10:20-10:40 Péterffy Gábor: A besugárzás képlékeny alakváltozásra gyakorolt hatásának vizsgálata a mikronos mérettartományban

10:40-11:00 Szünet  

11:00-11:20 Bíró Gábor: Nagyenergiás hadronütközésekben hadronizáció és nukleáris effektusok vizsgálatára alkalmas Monte Carlo szimulációs program fejlesztése 

11:20-11:40 Kincses Dániel: A királis szimmetria helyreállásának vizsgálata nagyenergiás nehézion-ütközésekben

11:40-12:00 Takács Ádám: A hadronizáció elméleti vizsgálata a CERN nagyenergiás ütközéseiben

12:00-12:20 Kurgyis Bálint: Hidrodinamika a nehézionfizikában

12:20-12:40 Bodor Áron Csaba: A Coulomb-disszociáció időfejlődésének kvantummechnaikai szimulációja 

12:40-13:00 Szünet  

13:00-13:20 Kripkó Áron: A (76)Ni szerkezetének vizsgálata gammaspektroszkópiai módszerekkel 

13:20-13:40 Koncz Gabriella: Proton állapotok keresése 34Si atommagban

13:40-14:00 Galgóczi Gábor: A Multi-Blade neutrondetektor geometriai optimalizálása Geant4 szimulációval

 

24. TEREM: TTK FIZIKA 2. (ELMÉLETI ÉS BIOLÓGIAI FIZIKA ) ÉS INFRAINDIVIDUÁLIS BIOLÓGIA A; ALAGSOR 00-114 (21 FŐ) 

9:00-9:20 Lájer Márton Kálmán: A csonkított Hilbert-tér módszer alkalmazása alacsony dimenziós kvantumtérelméletekre 

9:20-9:40 Kaszás Bálint: Időben változó paraméterű rendszerek dinamikájának vizsgálata

9:40-10:00 Száz Dénes: A zebracsíkok testhőmérséklet csökkentésben játszott szerepének terepkísérleti vizsgálata és az éjszaka kivilágított hidaknál kialakuló ökológiai csapdahatás csökkentése fénysorompóval

10:00-10:20 Gulyás Márton: 3D nyomtatási technológia fejlesztése sejt- és szövettenyésztési alkalmazásokhoz

10:20-10:40 Pataki Bálint Ármin: Gépi tanulási módszerek alkalmazása biológiai mintákon

10:40-11:00 Szünet  

11:00-11:20 Dankó Titanilla: Onkometabolit termelést és tumor növekedést gátló hatások in vitro vizsgálata eltérő citosztatikus és citotoxikus érzékenységet mutató sejtekben 

11:20-11:40 Ignácz Attila: A RIN1 fehérje szerepe a dendrittüskékben

11:40-12:00 Koncz Anna: C1-inhibitor által szabályozott plazmaenzimrendszerek aktiváltságának egyidejű vizsgálatára alkalmas ELISA módszerek kifejlesztése

12:00-12:20 Kovács Zoltán: Genomkarbantartó fehérjekomplex vizsgálata egyedi molekula szinten

12:20-12:40 Németh Zsuzsanna: A komplement MASP-1 új funkciója: az érpermeabilitás szabályozása transzkriptomikai szinten

12:40-13:00 Szünet  

13:00-13:20 Simon Márton András: Az S100 fehérjecsalád specifitás-térképének meghatározása 

 

25. TEREM: TTK INFRAINDIVIDUÁLIS BIOLÓGIA B+C; ALAGSOR 00-115 (21 FŐ)

9:00-9:20 Varga Máté: A humán Dyskeratosis Congenita (DC) betegség zebradánió-modelljének jellemzése 

9:20-9:40 Dr. Solymosi Katalin: Különleges szerkezetváltozások élettani hátterének vizsgálata színtestekben

9:40-10:00 Gógl Gergő: RSK1 kölcsönható partnerek szisztematikus keresése

10:00-10:20 Tóth Sarolta: A Bicaudal D fehérje autofágiában betöltött szerepének vizsgálata

10:20-10:40 Boda Attila: A lizoszomális motilitás szerepe az autofág lebontásban

10:40-11:00 Szünet  

11:00-11:20 Lakatos Zsolt: A Drosophila Sec20/Bnip1 ortológ szerepének feltárása az endocitózis és az autofágia szabályozásában 

11:20-11:40 Udvari Edina Brigitta: Az inzulinszerű növekedési faktor 1 anyai viselkedésre kifejtett hatásának fehérjeszintű és bioinformatikai analízise 

11:40-12:00 Dobson László: Kombinált módszer a rendezetlen fehérjék vizsgálatára: NMR, röntgen diffrakciós és irodalmi adatok összehasonlítása

12:00-12:20 Kecse-Nagy Csilla: Autoantitestek detektlása mikrofluidikai rendszerben

12:20-12:40 Kiss Ádám Ferenc: CYP gének kópiaszám-változásának szerepe a kemoterápiás szerek metabolizmusában és a terápia-rezisztencia kialakulásában daganatos sejtekben

12:40-13:00 Szünet  

13:00-13:20 Manzéger Anna: Myotubularin típusú foszfatázok endocitózisban betöltött szerepének vizsgálata Drosophila melanogasterben 

13:20-13:40 Farkas Zsolt: NDK-1/NDPK interakciós partnereinek azonosítása, az NDK-1 DYN-1 kölcsönhatás szerepe a membránátrendezési folyamatokban