Doktori Fokozatszerzési eljárással kapcsolatos ügyintézés

 2018-ban új(!) fokozatszerzési eljárás indításához a tavaszi határidő: 2018. május 31. csütörtök 16:00.

(Ez a  határidő nem vonatkozik a folyamatban lévő eljárások során az értekezés beadására.)

 

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK A (PhD) FOKOZATSZERZÉSI ELJÁRÁSRÓL

(3 éves doktori képzést követően)

FOR ENGLISH VERSION SEE THE BOTTOM OF THIS PAGE

(3 year long doctoral training)

 

TARTALOMJEGYZÉK

1. Rövid összefoglalás

2. Jelentkezés

3. Benyújtandó dokumentumok

4. Eljárási díj

5. Idegennyelvi követelmények

6. Doktori szigorlat

7. Témavázlat, doktori értekezés, DOI, publikációs követelmények

8. Bírálás, védés

9. A PhD fokozat odaítélése, avatás

10. Doctoral Procedure (PhD Degree)

(Letölthető dokumentumok az oldal alján.)

 

1. Rövid összefoglalás

 A 3 éves doktori képzést követően a doktori fokozatot (PhD) fokozatszerzési eljárás keretében lehet megszerezni. Az eljárásra jelentkezni kell, eljárást indítani szeptember első ügyfélfogadási napjától május utolsó ügyfélfogadási napjáig lehet.

Az eljárás során a jelentkezés elfogadásától számított 6 hónapon belül szigorlatot kell tenni, illetve ugyanezen időponttól számított 2 éven belül be kell nyújtani a doktori értekezést a doktori iskola által előírt publikációkkal (és egyéb mellékletekkel) együtt.  (Doktoranduszok esetében a 6 hónap az utolsó doktorandusz félév végét követően indul. Minden esetben a jelentkezés elfogadásáról értesítő levélben szereplő dátumokat kell figyelembe venni.) Bármelyik határidő elmulasztása az eljárás megszűnését vonja maga után.
Sikeres szigorlatot követően, valamint a két elfogadó bírálat birtokában lehet megszervezni a védést. Sikeres védést követően a Természettudományi Doktori Tanács tesz javaslatot a PhD fokozat odaítélésére. A végső döntést az Egyetemi Doktori Tanács hozza meg. A jelentkezés elfogadásától kezdve az Egyetemi Doktori Tanács fokozatot odaítélő ülésének dátumáig a fokozatszerzési eljárásban résztvevő és az egyetem között doktorjelölti jogviszony áll fenn.

PhD fokozat megszerzése doktori képzés nélkül, Habitusvizsgálat

A PhD fokozat megszerzésére irányuló eljárásra olyan is jelentkezhet, aki nem vett részt doktori képzésben. Ilyen esetben az eljárás megindítása a 4 éves doktori képzés folyamatába kapcsolódik be a komplex vizsgára történő jelentkezéssel. A Doktori Csoportban leadott anyag alapján az illetékes doktori iskola először habitusvizsgálatot folytat le. Sikeres habitusvizsgálat esetén a jelentkezi anyag becsatlakozik a folyamatban lévő komplex vizsga jelentkezések ügyintézésébe.  Komplex vizsga részletes leírása: ttk.elte.hu/node/911

Ügyintéző: a doktori képzés ügyintézője

Habitusvizsgálatnál leadandó dokumentumok:

- jelentkezési lap komplex vizsgára (ttk.elte.hu/node/911)
- jelentkezési lap doktori képzésre (
ttk.elte.hu/node/911)
- szakmai önéletrajz
- publikációs lista
- a jelentősebb cikkek nyomtatott formában is, ha lehetséges
- oktatási tevékenység részletezése (és igazolása)
- doktori értekezés, tézisfüzet (ha elkészült),  vagy ezek helyett kutatási terv

A habitusvizsgálat eljárási díja (összesen 60 000.-)  20 000 Ft jelentkezési díjból és 40 000 Ft. habitusvizsgálati díjból tevődik össze. Utóbbit nem kell megfizetnie a Kar oktatójának/kutatójának.

Sikeres habitusvizsgálatot követően a komplex vizsga eljárás, majd ezt követően a bírálati eljárás díja  összesen 100 000 Ft.

 

2. JELENTKEZÉS FOKOZATSZERZÉSI ELJÁRÁSRA (3 éves doktori képzés alatt vagy azt követően)

A jelentkezés a jelentkezési lap és a szükséges dokumentumok együttes benyújtását jelenti a kari hivatalban. Ügyintéző: Bíró Éva:  biro.eva@ttk.elte.hu

Eljárásra jelentkezhet, aki

- teljes idejű (3 éves) szervezett doktori képzés végeztével abszolutóriumot szerzett

- részidejű egyéni doktori képzés végeztével abszolutóriumot szerzett,

- 3 éves képzésben részt vevő doktorandusz, a tanulmányi tervében előírt valamennyi óralátogatási kötelezettségét teljesítése után, az utolós aktív félévében a jelentkezési határidőig.

Az eljárásra doktori értekezéssel vagy, előzetesen témavázlat benyújtásával lehet jelentkezni.

Amennyiben a jelentkező az utóbbi mellett dönt, a jelentkezés elfogadásától számítva két év áll rendelkezésre a doktori értekezés benyújtására. Ezen jogszabályban meghatározott határidő elmulasztása a fokozatszerzési eljárás megszűnését vonja maga után. Egyéni képzési rend szerint folytatott doktori tanulmányok, illetve egyéni felkészülés után a fokozatszerzési eljárásra kizárólag a doktori értekezés benyújtásával lehet  jelentkezni.

 A JELENTKEZÉSI ANYAGNAK A DOKTORI CSOPORTBAN TÖRTÉNŐ LEADÁSI HATÁRIDEJE FIZIKA,KÉMIA, VALAMINT FÖLDTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA ESETÉBEN A DI. TANÁCSI ÜLÉSÉNEK NAPJÁT EGY HÉTTEL MEGELŐZŐ NAP.


3. BENYÚJTANDÓ DOKUMENTUMOK
 
A fokozatszerzési eljárásra jelentkezőnek az Egyetemi Doktori Szabályzatban, valamint annak a Karra vonatkozó részében előírt valamennyi dokumentummal rendelkeznie kell. A dokumentumok listája (témavázlatos jelentkezés, doktori értekezéses jelentkezés, témavázlatos jelentkezés után doktori értekezés beadásakor) az oldal aljáról letölthető.
 

4. ELJÁRÁSI DÍJ
A 2013. szeptember 1. után indított doktori fokozatszerzési eljárásokban a  teljes eljárási díj 160 000.-  (150 oldalnál nem hosszabb doktori értekezés esetén). (Doktorandusz jogviszonnyal rendelkező jelentkezők esetében eltérő a díjszabás, a részletekről érdeklődjenek az ügyintézőnél.) Az eljárási díj az alábbi részletekben fizethető témavázlattal történő jelentkezéskor:
 
30.000 HUF az eljárás megindításakor,
65.000 HUF a szigorlat szervezésekor,
65.000 HUF az értekezés beadásakor.
 
Az eljárási díjat banki átutalással lehet rendezni. Az utalást követően a Neptun webes felületén is rendezni kell.
Az eljárási díjat részben vagy egészben fizetheti a doktorjelölt munkáltatója, ebben az esetben számlakérő nyilatkozatot kell leadni (a lap alján letölthető)
 
5. IDEGENNYELVI KÖVETELMÉNYEK
A doktori fokozat megszerzéséhez egy államilag elismert középfokú komplex nyelvvizsgával, vagy azzal egyenétékű dokumentummal kell rendelkezni, továbbá egy másik nyelvből a következőek valamelyikével: alapfokú komplex nyelvvizsga, lektorátusi nyelvvizsga, szigorlat, érettségi bizonyítvány. Az elfogadható nyelvek körét a doktori iskolák határozzák meg és a működési szabályzatukban rögzítik. A doktori iskolák aktuális működési szabályzata és minőségbiztosítási terve a www.doktori.hu-n található meg.
A középfokú nyelvvizsgával az eljárás megindításakor jelentkezni kell. A második nyelvtudás igazolásának halasztását kérelmezni lehet. A kérelmet a tudományos dékánhelyettesnek kell címezni és az ügyintézőnek eljuttatni, a haladék a doktori szigorlat szervezéséig, illetve az értekezés beadásáig tarthat.
 
6. DOKTORI SZIGORLAT
A doktori szigorlatot egy főtárgyból és két melléktárgyból kell letenni. A fő- és melléktárgyak listáját  a doktori iskolák működési szabályzata tartalmazza (lsd. www.doktori.hu). Főtárgynak csak főtárgyat lehet választani, a melléktárgy választható a mellék- és a főtárgyak listájából is.
 
A doktori szigorlat időpontját a doktorjelölt egyezteti a vizsgáztatókkal, termet is ő foglal ( http://to.ttk.elte.hu/szabad-termek), és a szigorlat napja előtt minimum 3 héttel ezeket az adatokat megküldi emailben az ügyintézőnek, továbbá megkéri a vizsgáztatókat, hogy aláírásukkal vagy emailjükkel jelezzék az ügyintéző felé, hogy az időpont megfelelő számukra.
 
A doktori szigorlat nyilvános, arról jegyzőkönyv készül, az eredményt a doktorjelölttel közölni kell.
 
 
7. TÉMAVÁZLAT, DOKTORI ÉRTEKEZÉS, DOI, TÉZISFÜZET, PUBLIKÁCIÓS KÖVETELMÉNYEK
 
VÁLTOZÁS:
2018. március 7-től csak 4 példányban  kell leadni a doktori értekezést. (2 kötött+ 2 spirálozott, vagy összesen 4 kötött értekezés)
 
 A doktori értekezés témavázlata tartalmazza a doktorjelölt nevét, az értekezés címét (kisebb módosításokra később lesz lehetőség), a kutatási téma rövid leírását, az elvégzett kutatómunkát, a kitűzött célokat. Terjedelme kb. 2-6 oldal.
 
A doktori értekezés maximális terjedelme 150 oldal. Minimum oldalszám nincs meghatározva. A külső borítón szerepel a "Doktori értekezés" vagy "Doktori disszertáció", ill. angol nyelvű értekezés esetén ennek angol megfelelője, továbbá az évszám, valamint a szerző neve. A belső borító tartalmazza ezeken túl az értekezés címét, az Egyetem és a Kar nevét, a doktori iskola és doktori program nevét, vezetőinek nevét, tudományos fokozatát és beosztását, valamint a témavezető nevét, tudományos fokozatát és beosztását. A doktori értekezés szerkezete a hagyományos mintát követi (BSc, MSc szakdolgozat), tartalmaz angol és magyar nyelvű összfoglalót, valamint utolsó oldalként az aláírt, DOI azonosítót tartalmazó adatlapot.
A CD-ken szereplő doktori értekezés pdf-nek és a nyomtatott értekezésnek azonosnak kell lennie. Eltérés esetén a doktori avatásra nem kerülhet sor, amíg az értekezéssel megegyező pdf nem érkezik be a hivatalba. (EDSZ 76. paragrafus (8) bekezdés.
 
A DOI (Digital Object Identifier) azonosító igényléséhez a lap alján található adatlapot ("Adatlap a doktori értekezés nyilvánosságáról DOI azonosítóval") kell kitölteni és  .doc formátumban (aláírás nélkül) az ügyintézőnek emailben megküldeni, 5-5 magyar és angol nyelvű kulcsszóval.
 
A doktori értekezéssel együtt be kell adni legalább kettő, a doktori értekezés témájából készült, legalább közlésre elfogadott, a doktori iskola elvárásainak megfelelő cikket. A közlési helyek listájával, impakt faktor kérdéssel kapcsolatban a doktori iskola vezetőjénél ill. a doktori program vezetőjénél kell érdeklődni. 
 
A tézisfüzet maximum 10 oldal terjedelmű. A tézisfüzet borítója megegyezik az értekezés belső borítójával, természetesen "Doktori értekezés" helyett pl. "Dokori értekezés tézisei". A tézisfüzet végén szereplő publikációs lista elején elkülönítve szerepelnek az értekezés témájából készült cikkek.
 
8. BÍRÁLÁS, DOKTORI VÉDÉS
 A bírálók szorgalmi időszakra eső két hónapot kapnak a bírálat elkészítésére. A két bírálatot postai úton, kísérőlevéllel kapja meg a doktorjelölt. A levél kézhezvételétől számított két hónapon belül kell a védésre sort keríteni.
A védés szervezése megegyezik a szigorlat szervezésével. A védés napján a bírálóbizottságból egy tag és még egy bíráló hiányozhat.
Legkésőbb egy héttel a védés napja előtt el kell küldeni emailben mindkét opponensnek a  bírálatokban feltett kérdésekre adott válaszokat, valamint a titkár részére az E sz. 3. személyben megírt, fél/háromnegyed oldalnyi, felolvasható tudományos önéletrajzot.
A doktori védésről jegyzőkönyv készül, annak eredményét ki kell hirdetni.
 
9. A PhD FOKOZAT ODAÍTÉLÉSE, AVATÁS
 Sikeres védést követően a fokozat odaítélését először a Természettudományi Doktori Tanács tárgyalja, majd az Egyetemi Doktori Tanács hozza meg a végső döntést. Az EDT határozatát angol és magyar nyelven a EDT titkársága postázza a doktorjelölt értesítési címére.
Avatásra ezt követően várhatóan 3-4 hónap múlva kerül sor. A doktori oklevelet személyesen, avatás keretében lehet átvenni. Az avatás előtt 3-4 héttel értesítést kap a leendő doktor az avatás részleteiről. Aki nem tud az adott avatáson részt venni, átveheti a doktori oklevelét egy későbbi avatáson is.
A Dr. címet a doktori avatást követően lehet használni. A név átírásához is (személyi, útlevél, jogosítvány stb.) szükséges a doktori oklevél.
 
 
Minden kedves fokozatszerzőnknek gratulálunk!
 
 
 10. DOCTORAL PROCEDURE (PH.D. DEGREE)
 
 

The conditions of obtainig a PhD degree after a 3 year long doctoral training are as follows:

PhD degree can be obtained only by successfully finishing a doctoral procedure.

Initiation of the procedure means submitting the application material (see details below) during academic term (on official days between 1st September and 31st May). First the doctoral school of the field of science and secondly the Faculty Doctoral Council has to approve the application. With the approval of the application the doctoral candidate status begins (Neptun).

The doctoral candidate has to prove 2 language skills. The list of the languages accepted by the doctoral school can be found in the regulation of each doctoral schools (see www.doktori.hu) During the procedure the doctoral candidate has to pass the doctoral examination within 6 months from the date of the approval of application, and has to submit the doctoral dissertation with at least 2 relevant papers within 2 years from the same date. Missing any of these deadlines would cause the termination of the doctoral procedure.

The doctoral dissertation will be reviewed by 2 opponents. After a successful examination and receiving both supporting reviews the organization of the doctoral defence can be started by the doctoral candidate. If the defence was successful the doctoral councils will discuss the results and (hopefully) approve the PhD degree.

Usually it takes 3-4 months to find the date for the ceremony when the PhD Diplomas will be handled to the candidates. The doctoral candidates will be informed about the cerempony by regular mail sent to the latest address given on the application form 1 month prior its date. The ceremony can be organized abroad, too, if the doctoral candidate submits a plea to the vice-rector of the scientific affairs of ELTE.

Procedural fee

The total sum of the procedural fee is 160 000 HUF. If a scholarship-candidate starts the procedure in the last (6th) active term of the doctoral training and has the necessary papers and language skills, the total fee to pay is only 30 000 HUF.

How to pay the fey:

a, 160 000 HUF at the application, or

b, 30 000 HUF paid at application, 65 000 HUF paid when organizing the doctoral comprehensive examination, 65000 HUF paid when submitting the dissertation.

The fee (totally or partially) can be paid by the employer of the doctoral candidate. For details contact the administrator.

 

Application material

1. Starting the procedure with a research plan

-          application form

-          testimonial of good character

-          certificate of payment of the procedural fee

-          plea on the doctoral comprehensive examination subjects (The regulation of each doctoral school contains the list of examination subjects. (see www.doktori.hu or contact the administrator).

-          2 copies of MSc/university diploma (and original document to show)

-          2 copies of the 2 language certificates the doctoral school requires, (and original document to show)

-          2 copies of absolutorium (complishing of doctoral studies) (and original document to show)

-          3 copies of CV

-          3 copies of publication list (printed from MTMT (https://www.mtmt.hu/)

-          research plan (4-6 pages long)

-          declaration of the supervisor of starting the procedure)

-          declaration of the applicant

2. Starting the procedure with doctoral dissertation

-          application form

-          testimonial of good character

-          certificate of payment of the procedural fee

-          2 copies of MSc/university diploma (and original document to show)

-          2 copies of absolutorium (complishing of doctoral studies) (and original document to show)

-          2 copies of the 2 language certificates the doctoral school requires, (and original document to show)

-          3 copies of CV

-          3 copies of publication list (from MTMT (https://www.mtmt.hu/)

-          4 copies of doctoral dissertation (2 bound and 2 spiraled)

-          10 copies of the booklet of thesis (bounding not needed)

-          3 copies of at least 2 related papers (published or at least accepted for publication)

-          declaration of the supervisor of submission of the dissertation

-          declaration of the applicant

 

Declarations and forms can be downloaded from the bottom of this page.

 

Doctoral comprehensive examination

The doctoral comprehensive examination has to be organised by the doctoral candidate and it has to be announced (date and place) to the coordinator at least 21 days prior to the arranged date. Either an email or a signature is needed from each examiner stating that they are willing to participate in the examination.

In case of failing any of the 3 subjects means that the whole doctoral examination was not successful. The doctoral candidate status won’t be terminated but the next examination can be set only after 1 year.

 

Doctoral dissertation and booklet of thesis

1.      Doctoral dissertation

The dissertation is 150 pages long as a maximum. It is built up basically as an MSc dissertation.

The hard cover contains the name, year, and e.g. “PhD Dissertation” or “Doctoral dissertation”. The inner cover contains the name, “PhD Dissertation” or “Doctoral dissertation”, title of the dissertation, ELTE (EöTvös Loránd University), name of the doctoral school and name of its head, name of the doctoral program and name of its head, name of the supervisor(s) and its scientific degree and position and workplace. Logo of ELTE can be placed on the cover just like the cover of the research place/workplace.  There has to be a chapter on the thesis points and there has to be a summary, too. Last page of the dissertation is the DOI form.

DOI (Digital Object Identifier) form has to be bound as last page of the dissertation in each copy. DOI number can be applied for by sending the DOI form to the coordinator by email.

2.      Booklet of thesis

It has to be printed in B4 size. The cover contains the same information as the cover of the dissertation (except that is not “doctoral dissertation”  but  e.g. “booklet of thesis” or “thesis of dissertation”. The length is approx.. 10-12 pages and it has to involve the thesis points listed and in the end the list of papers where the papers related to the topic of  the dissertation are listed first.

 The dissertation has to be submitted with the documents listed above. After the doctoral school or program has appointed a committee the opponents will have 2 month of academic year to prepare the reviews.

Doctoral defence

After that both supporting reviews were posted to the doctoral candidate the defence has to be organized within 2 academic month. The date and place has to be set with the comittee members (plus the supervisor). The coordinator has to be informed b the doctoral candidate at least 21 days prior of  the day of defence. 1 committee member and 1 referee can be missing from the defence.

After the minutes of the defence was delivered to the office on the inquiry of the doctoral candidate a certificate can be issued stating that the defence was successful.

 After defence

Faculty and University Council Meetings usually take place in every 2nd or 3rd months. Usually there are 3 or 4 PhD ceremonies in a year.

Congratulation to all doctoral candidates of ours!