Doktori Fokozatszerzési eljárással kapcsolatos ügyintézés

 

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK A FOKOZATSZERZÉSI ELJÁRÁSRÓL

 

 A doktori fokozatot (PhD) fokozatszerzési eljárás keretében lehet megszerezni. Az eljárásra jelentkezni kell, eljárást indítani szeptember első ügyfélfogadási napjától május utolsó ügyfélfogadási napjáig lehet.


Az eljárás során a jelentkezés elfogadás
ától számított 6 hónapon belül szigorlatot kell tenni, illetve ugyanezen időponttól számított 2 éven belül be kell nyújtani a doktori értekezést a doktori iskola által előírt publikációkkal (és egyéb mellékletekkel) együtt.  (Doktoranduszok esetében a 6 hónap az utolsó doktorandusz félév végét követően indul. Minden esetben a jelentkezés elfogadásáról értesítő levélben szereplő dátumokat kell figyelembe venni.) Bármelyik határidő elmulasztása az eljárás megszűnését vonja maga után.
Sikeres szigorlatot követően, valamint a két elfogadó bírálat birtokában lehet megszervezni a védést. Sikeres védést követően a Természettudományi Doktori Tanács tesz javaslatot a PhD fokozat odaítélésére. A végső döntést az Egyetemi Doktori Tanács hozza meg. A jelentkezés elfogadásától kezdve az Egyetemi Doktori Tanács fokozatot odaítélő ülésének dátumáig a fokozatszerzési eljárásban résztvevő és az egyetem között doktorjelölti jogviszony áll fenn.

JELENTKEZÉS

A jelentkezés a jelentkezési lap és a szükséges dokumentumok együttes benyújtását jelenti a kari hivatalban. Ügyintéző: Bíró Éva:  biro.eva@ttk.elte.hu

Eljárásra jelentkezhet, aki

teljes idejű (3 éves) szervezett doktori képzés végeztével abszolutóriumot szerzett,

  • részidejű egyéni doktori képzés végeztével abszolutóriumot szerzett,
  • doktorandusz, a tanulmányi tervében előírt valamennyi óralátogatási kötelezettségét teljesítése után, 30 hónapos tanulmányi idő elteltével.
  • nem vett részt doktori képzésben, a fokozatszerzésre egyénileg készült fel.

Az eljárásra doktori értekezésselel vagy,előzetesen témavázlat benyújtásával lehet jelentkezni.

Amennyiben a jelentkező az utóbbi mellett dönt, a jelentkezés elfogadásától számítva két év áll rendelkezésre a doktori értekezés benyújtására. Ezen jogszabályban meghatározott határidő elmulasztása a fokozatszerzési eljárás megszűnését vonja maga után. Egyéni képzési rend szerint folytatott doktori tanulmányok, illetve egyéni felkészülés után a fokozatszerzési eljárásra kizárólag a doktori értekezés benyújtásával lehet  jelentkezni.


BENYÚJTANDÓ DOKUMENTUMOK

ELJÁRÁSI DÍJ
A 2013. szeptember 1. után indított doktori fokozatszerzési eljárásokban a  teljes eljárási díj 160 000.-  (150 oldalnál rövidebb doktori értekezés esetén). (Doktorandusz jogviszonnyal rendelkező jelentkezők esetében eltérő a díjszabás, a részletekről érdeklődjenek az ügyintézőnél.) Az eljárási díj az alábbi részletekben fizethető témavázlattal történő jelentkezéskor:
 
30.000 HUF az eljárás megindításakor,
65.000 HUF a szigorlat szervezésekor,
65.000 HUF az értekezés ebeadásakor.
 
Az eljárási díjat banki átutalással lehet rendezni. Az utalást követően a Neptun webes felületén is rendezni kell.
Az eljárási díjat részben vagy egészben fizetheti a doktorjelölt munkáltatója, ebben az esetben számlakérő nyilatkozatot kell leadni (a lap alján letölthető)
 
IDEGENNYELVI KÖVETELMÉNYEK
A doktori fokozat megszerzéséhez egy államilag elismert középfokú komplex nyelvvizsgával, vagy azzal egyenétékű dokumentummal kell rendelkezni, továbbá egy másik nyelvből a következőek valamelyikével: alapfokú komplex nyelvvizsga, lektorátusi nyelvvizsga, szigorlat, érettségi bizonyítvány. Az elfogadható nyelvek körét a doktori iskolák határozzák meg és a működési szabályzatukban rögzítik. A doktori iskolák aktuális működési szabályzata és minőségbiztosítási terve a www.doktori.hu-n található meg.
A középfokú nyelvvizsgával az eljárás megindításakor jelentkezni kell. A második nyelvtudás igazolásának halasztását kérelmezni lehet. A kérelmet a tudományos dékánhelyettesnek kell címezni és az ügyintézőnek eljuttatni, a haladék a doktori szigorlat szervezéséig, illetve kivételes esetben az értekezés beadásáig tarthat.
 
DOKTORI SZIGORLAT
A doktori szigorlatot egy főtárgyból és két melléktárgyból kell letenni. A fő- és melléktárgyak listáját  a doktori iskolák működési szabályzata tartalmazza (lsd. www.doktori.hu). Főtárgynak csak főtárgyat lehet választani, a melléktárgy választható a mellék- és a főtárgyak listájából is.
 
A doktori szigorlat időpontját a doktorjelölt egyezteti a vizsgáztatókkal, termet is ő foglal ( http://to.ttk.elte.hu/szabad-termek), és a szigorlat napja előtt minimum 3 héttel ezeket az adatokat megküldi emailben az ügyintézőnek vagy a szervezes@teo.elte.hu címre, továbbá megkéri a vizsgáztatókat, hogy aláírásukkal vagy emailjükkel jelezzék az ügyintéző felé, hogy az időpont megfelelő számukra.
 
A doktori szigorlatról nyilvános, arról jegyzőkönyv készül, az eredményt a doktorjelölttel  közölni kell.
 
 
TÉMAVÁZLAT, DOKTORI ÉRTEKEZÉS, DOI, TÉZISFÜZET, PUBLIKÁCIÓS KÖVETELMÉNYEK
 A doktori értekezés témavázlata tartalmazza a doktorjelölt nevét, az értekezés címét (kisebb módosításokra később lesz lehetőség), a kutatási téma rövid leírását, az elvégzett kutatómunkát, a kitűzött célokat. Terjedelme kb. 2-6 oldal.
 
A doktori értekezés terjedelme kb. 150 oldal. A külső borítón szerepel a "Doktori értekezés" vagy "Doktori disszertáció", ill. angol nyelvű értekezés esetén ennek angol megfelelője, továbbá az évszám, valamint a szerző neve. A belső borító tartalmazza ezeken túl az értekezés címét, az Egyetem és a Kar nevét, a doktori iskola és doktori program nevét, vezetőinek nevét, tudományos fokozatát és beosztását, valamint a témavezető nevét, tudományos fokozatát és beosztását, továbbá az évszámot.A doktori értekezés szerkezete a hagyományos mintát követi (BSc, MSc szakdolgozat), tartalmaz angol és magyar nyelvű összfoglalót, valamint utolsó oldalként az aláírt DOI adatlapot.
A CD-ken szereplő doktori értekezés pdf-nek és a nyomtatott értekezésnek azonosnak kell lennie. Eltérés esetén a doktori avatásra nem kerülhet sor, amíg az értekezéssel megegyező pdf nem érkezik be a hivatalba. (EDSZ 76. paragrafus (8) bekezdés.
 
A DOI (Digital Object Identifier) azonosító igényléséhez a lap alján található igénylőlapot kell kitölteni és  .doc formátumban (aláírás nélkül) az ügyintézőnek emailben megküldeni 5-5 magyar és angol nyelvű kulcsszóval.
 
A doktori értekezéssel együtt be kell adni legalább kettő, a doktori értekezés témájából készült, legalább közlésre elfogadott, a doktori iskola elvárásainak megfelelő cikket. A közlési helyek listájával, impakt faktor kérdéssel kapcsolatban a doktori iskola vezetőjénél ill. a doktori program vezetőjénél kell érdeklődni. 
 
A tézisfüzet kb 10-12 oldal hosszúságú. A tézisfüzet borítója megegyezik az értekezés belső borítójával, természetesen "Doktori értekezés" helyett pl. "Dokori értekezés tézisei". A tézisfüzet végén szereplő publikációs lista elején elkülönítve szerepelnek az értekezés témájából készült cikkek.
 
BÍRÁLÁS, DOKTORI VÉDÉS
 A bírálók szorgalmi időszakra eső két hónapot kapnak a bírálat elkészítésére. A két bírálatot postai úton, kísérőlevéllel kapja meg a doktorjelölt. A levél kézhezvételétől számított két hónapon  belül kell a védésre sort keríteni.
A védés szervezése megegyezik a szigorlat szervezésével. A védés napján a bírálóbizottságból egy tag és még egy bíráló hiányozhat.
Legkésőbb egy héttel a védés napja előtt el kell küldeni emailben mindkét opponensnek a  bírálatokban feltett kérdésekre adott válaszokat, valamint a titkár részére az E sz. 3. személyben megírt, fél/háromnegyed oldalnyi, felolvasható tudományos önéletrajzot.
A doktori védésről jegyzőkönyv készül, annak eredményét ki kell hirdetni.
 
A PhD FOKOZAT ODAÍTÉLÉSE, AVATÁS
 Sikeres védést követően a fokozat odaítélését először a Természettudományi Doktori Tanács tárgyalja, majd az Egyetemi Doktori Tanács hozza meg a végső döntést. Az EDT határozatát angol és magyar nyelven a EDT titkársága postázza a doktorjelölt értesítési címére.
Avatásra ezt követően várhatóan 3-4 hónap múlva kerül sor. A doktori oklevelet személyesen, avatás keretében lehet átvenni. Az avatás előtt 3-4 héttel értesítést kap a leendő doktor az avatás részleteiről. Aki nem tud az adott avatáson részt venni, átveheti a doktori oklevelét egy későbbi avatáson is.
A Dr. címet a doktori avatást követően lehet használni. A név átírásához is (személyi, útlevél, jogosítvány stb.) szükséges a doktori oklevél.
 
 
Minden kedves fokozatszerzőnknek gratulálunk!