Habilitációs eljárással kapcsolatos ügyintézés

HABILITÁCIÓ

A habilitáció az oktatói és az előadói képesség, valamint a tudományos teljesítmény egyetemi megítélése. A pályázó e szabályzatban meghatározott módon ad tanúságot tudományos, szakmai eredményeiről, továbbá a doktori fokozat megszerzése után folytatott oktatói, kutatói, gyakorlati, alkotói teljesítményéről. Az egyetem habilitációval ismeri el azon személy érdemes voltát, aki bizonyítja, hogy

a) valamely tudományág területén széleskörű áttekintéssel és korszerű tudományos szakismerettel rendelkezik, s tudását szóban és írásban magas színvonalon, valamint idegen nyelven is át tudja adni,
b) a PhD fokozat vagy azzal egyenértékű tudományos fokozat (továbbiakban együtt: doktori fokozat) megszerzése óta legalább négy félév során hazai vagy külföldi felsőoktatási intézményben tanrendben meghirdetett módon oktatott,
c) a doktori fokozat megszerzése után is folyamatos, magas szintű, önálló tudományos, alkotó tevékenységet folytatott, a nemzetközi tudományos életben is közzétett és elismert új tudományos eredményekkel hozzájárult annak a tudományágnak a fejlesztéséhez, melynek tárgykörében habilitációját kéri.
 

A habilitációs eljárásokra vonatkozó szabályokat az Egyetem Habilitáció Szabályzata tartalmazza, amely az ELTE SZMSZ III. kötet Foglalkoztatási Követelményrendszerének melléklete.

(1) A habilitációs eljárás megindítását kérheti bárki, aki megfelel az alábbi követelményeknek:

a) egyetemi illetőleg MA/MSc végzettséggel rendelkezik,
b) a tudományos fokozat megszerzése óta legalább 5 éve magas szintű, önálló tudományos kutató munkát végez;
c) büntetlen előéletű és cselekvőképes,
d) megfelel a jogszabályban illetőleg az egyetem szabályzatában a munkakörére előírt oktatói, tudományos kutatói, illetve művészeti alkotói követelményeknek, vagy – ha pályázó nem áll az egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban – az adjunktusi munkakörre előírt feltételeknek.
 
(2) A kérelemhez a Rendelet (387/2012. (XII. 19.) Korm. rendelet) 21. § (3) bekezdésében előírtakon túl, amennyiben azt a jelen szabályzat Különös része előírja, a kérelmező tudományos munkássága igazolására szolgáló egyéb dokumentumot is mellékelni kell.
(3) Ha a pályázó külföldön szerzett doktori fokozattal kéri a habilitációs eljárás megindítását, ennek a magyar doktori fokozattal való egyenértékűségét az erre vonatkozó külön jogszabályok szerint kell igazolnia.
(4) A magyar állampolgárságú, az egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban nem álló pályázó büntetlen előéletét hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal, a külföldi pályázó ezt lakóhelye szerinti hatósági bizonyítvánnyal tanúsítja.
(5) A jelen szabályzat 2. § b) pontjában előírt oktatói tevékenységet a hazai vagy külföldi felsőoktatási intézményben az oktatók feletti munkáltatói jogkört gyakorló vezető által aláírt okirattal kell igazolni.
(6) A Rendelet 21. § (3) bekezdés szerinti tudományos publikációs tevékenységének dokumentálása
a) az egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban álló pályázó esetében az Magyar Tudományos Művek Tárában (továbbiakban: MTMT) szereplő adatokkal,
b) olyan, az egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban nem álló pályázó esetében, akinek munkáltatója csatlakozott az MTMT-hez, ugyancsak az MTMT-ben szereplő adatokkal,
c) minden más esetben egyéb, kétséget kizáró módon
(7) Ha a pályázó nem azon a tudományterületen kíván habilitálni, amelyből doktori fokozatát szerezte – a kari habilitációs bizottságok szakmai véleménye alapján – a kérelem elfogadásáról az egyetemi habilitációs bizottság dönt.
 
A KARI SZAKTERÜLETI HABILITÁCIÓS KÖVETELMÉNYRENDSZEREK  MEGTALÁLHATÓAK AZ OLDAL ALJÁN
 
 

BENYÚJTANDÓ DOKUMENTUMOK, ELJÁRÁSI DÍJ

A habilitációs kérelmet az Egyetemi Habilitációs Bizottság titkáránál, Foki Máriánál kell benyújtani. Részletek elérhetőség, letöltendő dokumentumok

A habilitációs eljárási díjat banki átutalással kell megfizetni.  Az eljárási díj két tételből áll, ahol eltérőek a közleményrovatba irandó adatok:
1. tétel:
25 000 Ft.
számlaszám: 10032000-01426201
közlemény:EB Útkód: R112, Körzet: N500, Munkaszám: RR 9803/00

2. tétel:
125 000 Ft.
számlaszám:10032000-01426201
közlemény: EB habilitációs díj, Útkód: D104, Körzet: D 003, Munkaszám: AD9302/98
 
BENYÚJTANDÓ DOKUMENTUMOK
 - kérelem űrlap (oldal alján csatolt dokumentum) (1 pld);
- az egyetemi végzettséget igazoló eredeti oklevelet be kell mutatni, és másolatait csatolni kell (2 pld);
- a doktori vagy azzal egyenértékű tudományos fokozat megszerzését igazoló eredeti oklevelet be kell mutatni, és másolatait csatolni kell /ez a külföldön szerzett oklevél esetén annak eredeti honosított példányára vonatkozik/ (2 pld);
- az eljárási díj befizetését igazoló banki átutalásról szóló igazolás;
- a kérelmező nyilatkozata arról, hogy ugyanezen tudományágban nincs folyamatban habilitációs eljárása, és arról, hogy 2 éven belül visszavont, illetve elutasított kérelme sem volt (2 pld);
- a tudományterületen folytatott legalább nyolc féléves oktatói gyakorlatát tanúsító, a munkáltatói jogkör gyakorlója által aláírt igazolás (2 pld);
- részletes szakmai önéletrajz (elektronikusan és további 3 példányban is);
- a tervezett féléves kollégium vázlata, témája, rendszere, tárgyalási módjai;
- a habilitációs és a tudományos előadás vázlata (három habilitációs és egy tudományos előadás témavázlatának beadása kötelező) elektronikusan és további 3 példányban is;
- a pályázó által készített, a doktori fokozat megszerzése óta eltelt időszakban elért tudományos eredményeinek a nemzetközi szakirodalomra figyelemmel történő érdemi áttekintése, melyben tudományos munkásságát összefoglalja, annak jelentősebb eredményeit tézisekben összefoglalja (elektronikusan és további 3 példányban is);
- az ELTE Habilitációs Szabályzat 4.§ (1) bekezdés d) pontjában meghatározott dolgozat, monográfia vagy tanulmánykötet (2 pld);
- a doktori fokozat megszerzése óta publikált szakirodalmi közleményeinek, könyveinek teljes listája és a tudományterület sajátosságainak megfelelően összeállított hivatkozási jegyzéke (elektronikusan és további 3 példányban is);
- az egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban nem álló pályázó esetén 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, ill. külföldi állampolgár esetén az ezt pótló hatósági bizonyítvány
- 1 db CD, DVD vagy pendrive a habilitációs anyag elektornikus változatával (fentiekben).


ELJÁRÁS MENETE, BIZOTTSÁGOK
A habilitációs anyagot az Egyetemi Habilitációs Bizottság titkáránál kell leadni, előzetes áttekintést követően onnan kerül az anyag a Kari Habilitációs Bizottság (KHB) elnökéhez. A KHB elnöke továbbítja az anyagot az illetékes szakterületi habilitációs bizottság elnökéhez.. (TTK Szakterületi Habilitációs Bizottságok) Az SZHB tesz javaslatot a  szakmai bíráló bizottság (SZBB) összetételére. Ezt a bírálóbízottságot a soron következő KHB ülésen hagyják jóvá. Az ülést követően a bírálók megkapják az anyagot két hónapos bírálatihatáridővel, a bizottsági tagok köremailben értesülnek a felkérésről, a habilitáló pedig levélben kap értesítést  a bírálóbizottság összetételéről.
 
HABILITÁCÓS ELŐADÁSOK
Két támogató bírálat esetén, továbbá az SZBB jóváhagyása után a habilitáló postai úton megkapja a bírálatokat és elkezdheti a habilitációs előadások szervezését. (Egyetemünkön a nyári vizsgaidőszak utólsó napja és az őszi szemeszter első tanítása napja közötti időszakban a habilitációs ügyintézés szünetel, továbbá erre az időszakra nem lehet habilitációs előadást szervezni. )
MTA doktori címmel rendelkezők esetében csak habilitációs előadást kell megtartani.  Illyen esetben az angol nyelvű összefoglaló vagy a habilitációs, vagy a tudományos előadás témájából áll.
A habilitációs előadás 45 perc hosszúságú. A tudományos előadás kb. 45-50 perc hosszúságú és 15 perces angol nyelvű összefoglaló követi.
A habilitáló egyeztet időpontot az SZBB tagjaival és foglal termet. Az SZBB tagjai közül 1 tag és még 1 bíráló hiányozhat az előadásokról. Aza előadások kezdési időpontjait az előadások címeivel, továbbá a helyszín adataival minimum két héttel korábban meg kell küldeni emailben az ügyintézőnek. A habilitációs előadások így kerülnek meghirdetésre a www.doktori.hu-n.
 
HABILITÁLT CÍM ODAÍTÉLÉSE
Az előadásokat követően a jegyzőkönyvek alapján az SZHB újból tárgyalja az anyagot és állástfoglal a habilitált cím odaítálásvel kapcsolatban. Támogató vélemény esetén a következő KHB szavaz a habilitált cím odaítélésről. A végső döntést az EHB  hozza meg.  Az EHB ülést követően határozatban értesítik a habilitálót az eredményről.
 
 
MÁS EGYETEMEN SZERZETT HABILITÁLT CÍM ELFOGADÁSA
A kérelem valamint az eljárási kérelméhez csatolandó dokumentumok listája  egy fájlban az oldal alján letölthető.
 
HABILITÁCIÓS ELŐADÁSOK (www.doktori.hu)