ERASMUS+ PÁLYÁZÁS 2017/2018

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem intézményi szintű pályázatot ír ki a 2018/2019-es tanévben Erasmus+ hallgatói mobilitási programban való részvételre.

__________________________________________________________________

A pályázati kiírásról bővebb információ a központi ELTE honlapon található, itt csak a TTK kari sajátosságok kerültel feltüntetésre. 

 

A pályázatokat online a NEPTUN felületen kell benyújtani
tanulmányokra 2018. március 12. 24.00 óráig,
szakmai gyakorlatra folyamatosan (az elbírálás kéthavonta történik 2018-ban)

 

Figyelem! A Központi ELTE honlapon található papíros pályázati űrlap a TTK-n nem használható, csak az erről a honlapról letöltött és szabályosan kitöltött pályázati űrlap fogadható el.

 

 

GYIK

Hova pályázhatok?

 • Oldal alján csatolt "TTK pályázható egyetemek" szerződéslistában szereplő saját szakterületi helyekre.
 • Bővebben alább a "Hova pályázhatok?" résznél.

Mit kell pontosan leadni?

 • Lásd: alább, ugyanilyen címen felsorolva. 

Hogyan állítsam össze a tanulmányi tervet, honnan tudom, hogy milyen kurzusokat hirdet majd meg a kinti egyetem?

 • Meg kell keresni a kívánt fogadóegyetem honlapját, azon belül általában az "International" vagy "Erasmus" részlegen belül szokott lenni egy "Course list for foreign students" vagy hasonló oldal. 

Miért kell már most megmondanom, hogy milyen kurzusokat akarok hallgatni?

 • A bírálóbizottság számára a pályázat ezen része is azt bizonyítja, hogy a hallgató komolyan felkészült a pályázatra, alaposan utánanézett a lehetőségeknek és a szakmai preferenciáknak. 

Tanulmányi terv vs Tanulmányi szerződés - mi a különbség?

 • A tanulmányi tervet a pályázás során kell leadni részképzésre való jelentkezéskor. Ez egyenlő azon kurzusok felsorolásával, amelyeket fel szeretne venni a hallgató a mobilitás alatt a kinti egyetemen (előző két kérdés). A tanulmányi szerződést (= Learning Agreement) a pályázat elnyerése után kell kitölteni a kiutazás előtt, ez már nem csak egy terv, ez rögzíti, szerződésbe foglalja, hogy milyen kurzusokat vesz fel a hallgató. Ennek módosítása is szerződésmódosítás. 

____________________________

Mire pályázhatok?

Részképzés

Tanulmányok külföldön, átlagosan 5-10 hónap időtartamban, de minimum 90 nap.

Intézményközi szerződések alapján. A pályázható partnerintézmények listája csatolva található, valamint a Neptun pályázati felületén választaható. Az egyes szerződésekről további információval a Szakterületi koordinátorok tudnak információval szolgálni.

Fontos: A csatolt táblázatban a "Szakterület" oszlopot kell figyelni, a pályázás szempontjából nem lényeges, hogy melyik Intézet kezdeményezte a szerződéskötést. 

Szakmai gyakorlat

Külföldi szakmai gyakorlat, 2-12 hónap időtartamban, de minimum 60 nap.

Gyakorlati helyet a hallgató magának választ és keres fel.  A pályázat leadásához szükséges egy hivatalos fogadónyilatkozat a választott szakmai gyakorlati helytől. (Minta csatolva a lap alján.)

Diplomaszerzést követő szakmai gyakorlat

Külföldi szakmai gyakorlat, 2-12 hónap időtartamban, de minimum 60 nap.

Gyakorlati helyet a hallgató magának választ és keres fel. Erre a pályázatra a hallgató az utolsó aktív félévében jelentkezik, és a szakmai gyakorlat megvalósítását a diplomaszerzést követően kezdi meg (de akár már az abszolutórium megszerzését követően is).

 

____________________________

Mit kell leadni?

A pályázathoz a következő dokumentumok szükségesek:

 • Pályázati űrlap (TTK-s!! Letölthető az oldal alján - géppel kitöltve)
 • Önéletrajz (magyarul és angolul/tanulmányok nyelvén)
 • Motivációs levél (magyarul és angolul/tanulmányok nyelvén)
 • Tanulmányi terv - (csak részképzés esetén) = tartalmazza a partnerintézményben felvenni kívánt tárgyakat és azok kreditértékét
 • Fogadónyilatkozat - (csak szakmai gyakorlat esetén)
 • Nyelvvizsgabizonyítvány(ok) fénymásolata
 • Előző két félév leckekönyv kivonata és kreditindexe (Neptunból kinyomtatva, aláírva)
 • Igazolások az Önéletrajzban felsorolt tudományos, kiözéleti és egyéb tevékenységekről. 
 

____________________________

 

Egyéb csatolt dokumentumok az oldal alján tájékoztató jelleggel

- Learning/Training Agreement = tanulmányi szerződés. Ez tartalmazza, hogy a hallgató milyen kurzusokat fog felvenni és elvégezni az adott egyetemen (részképzés esetén), vagy milyen szakmai tevékenységet fog végezni ott tartózkodása alatt (szakmai gyakorlat esetén). Három fél írja alá: először a hallgató, majd a küldő egyetem szakmai koordinátora (jóváhagyólag), végül a fogadó intézmény szakmai koordinátora (jóváhagyólag). Utólagos változtatásra a mobilitás időtartama alatt a "During mobility" rész kitöltésével van lehetőség. Ezt a odkumentumot a pályázat elnyerése esetén kell csak elkészíteni, és más dokuemntumokkal együtt leadni, pályázáshoz nem szükséges. 

- Fogadónyilatkozat minta --> Szakmai gyakorlatra pályázás esetén szükséges egy fogadónyilatkozatot leadni a pályázat során a fogadó intézménytől.  Ennek tartalmaznia kell, hogy ki, mikor, hova, milyen tevékenységre, milyen időtartamra vállalja, hogy fogad. Ezt egy (elehtőség szerint) pecsétes, aláírt papírral kell igazolni. Ehhez található itt egy keretnyomtatvány. Nem kötelező ezt, de ha a fogadóintézmény kér egy formát, ezt lehet használni. 

 

 

____________________________

A pályázat célja:
Az Erasmus+ program keretében a pályázaton nyertes hallgatók lehetőséget kapnak:
1. Erasmus+ partneregyetemeink egyikén részképzésben részt venni, valamint
2. külföldi egyetemen, szakmai szervezetnél, non-profit szervezetnél szakmai gyakorlatot teljesíteni.
 
A tanulmányutak célja félév-áthallgatás, a szakdolgozat elkészítése, lehet,
A szakmai gyakorlat célja: a tanulmányaihoz kötődő szakmai tapasztalat szerzése, kutatás. A szakmai gyakorlat bármely Európai Gazdasági Térséghez tartozó cégnél, szervezetnél végezhető.
A mobilitás csak akkor valósulhat meg, ha a külföldi tanulmányokat és/vagy a szakmai gyakorlatot a küldő intézmény elfogadja és azt a hallgató itthoni előmenetelébe – az ELTE-s kreditszámokon és átszámított érdemjeggyel, vagy a diplomamellékletben feltűntetve - beszámítja.
 
Az Erasmus+ program keretében külföldön teljesítő hallgatók
 • részképzés esetében 3-12 hónapot, szakmai gyakorlat esetében 2-12 hónapot töltenek külföldön;
 • a fogadó intézményben nem fizetnek tandíjat;
 • itthon is beiratkoznak, esetleges itthoni tandíjukat kifizetik és rendes ösztöndíjukat a külföldi tartózkodás idejére is megkapják;
 • külföldön végzett tanulmányaikkal az itthoni tanulmányi kötelezettségeik egy részét kiváltják. A két együttműködő tanszék a hallgató kiutazása előtt megállapodik arról, hogy a hallgató mely kurzusokat fogja elvégezni a külföldi egyetemen. (Learning Agreementet for studies szerződést köt.) A külföldön teljesítendő kreditszám félévente: a fogadó egyetem által meghatározott kreditszám, de nem lehet kevesebb, mint 20 ECTS. (Az egyes szakokra vonatkozó, a partnerintézményben teljesítendő minimum kreditszámot vagy tanegység számot a szakfelelősök határozzák meg, ezt a kari/intézeti/tanszéki felhívásban közzéteszik.) PhD hallgatók a képzési tervükben meghatározott kutatási tevékenységet is teljesíthetnek a partneregyetemen részképzés keretében (nincsen minimum kreditelvárás);
 • szakmai gyakorlat esetében a fogadó ország munkaügyi szabályainak megfelelő főállású heti óraszámban dolgoznak; (Learning Agreement for traineeship szerződést köt.)
 • külföldön teljesített szakmai gyakorlatukkal az itthoni szakmai gyakorlatuk egy részét vagy egészét teljesítik (a tanszék és a fogadó szervezet a hallgatóval a kiutazás előtt megállapodik arról, hogy a hallgató a szakmai gyakorlat során milyen tevékenységeket, feladatokat fog teljesíteni); Amennyiben ez nem lehetséges, akkor diplomamelléklet formájában kerül beszámításra mobilitásuk.
 • A nyertes hallgatók Erasmus+ösztöndíjban is részesülhetnek (minimum 2 vagy 3, maximum 5 hónap időtartamban, mely meghosszabbítható).
 • A szakos kurzusok az ELTE-s kreditszámon beszámításra kerülnek, az egyéb kurzusok külön eljárás keretében beszámíthatók a hallgató tanulmányaiba.
Kik nyújthatnak be pályázatot?
Azok a hallgatók pályázhatnak, akik:
 • magyar állampolgársággal-, regisztrációs igazolással, vagy érvényes letelepedési-, illetőleg tartózkodási engedéllyel rendelkeznek
 • a minimum 6 féléves képzésben részt vevő hallgatók esetében abban a tanévben, amelyben a kiutazást tervezik, legalább másodévesek, tehát első éves hallgatók is pályázhatnak (a speciális kari szabályok ettől eltérhetnek);
 • abban a félévben, amelyben a kiutazást tervezik, hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek az ELTE-n (kivéve diplomaszerzést követő szakmai gyakorlat esetében);
 • valamint megfelelnek az adott karon / tanszéken meghirdetett pályázati követelményeknek is;
 • a hallgató nyelvi kompetenciáinak ellenőrzése megtörténik az Európai Bizottság által elvárt módon (on-line felmérés a kiválasztás után, illetve a hazaérkezés után, OLS: www.erasmusplusols.eu);
 • a frissen diplomát szerzett hallgatók is részt vehetnek szakmai gyakorlaton a végzésük utáni évben Ebben az esetben a pályázatot már a végzésük évében kell benyújtaniuk, azaz amikor még hallgatói jogviszonyuk aktív;
 • A tanárasszisztensi mobilitás tevékenység is szakmai gyakorlatnak tekintendő (kar specifikus);
 • Szakmai gyakorlatra akár már a felsőoktatási tanulmányok első évében is lehet utazni (kari kivételek lehetnek);
 
Elnyerhető ösztöndíj időtartama, összege
A pályázaton nyertes hallgatók 1 szemeszter időtartamra kaphatnak támogatást, amit indokolt esetben meghosszabbíthatnak. Amennyiben a hallgató közös képzési programban vesz részt, úgy számára 10 hónapra adható tanulmányi ösztöndíj. A közös képzésben való részvételt és a képzési program megnevezését a pályázatban külön jelezni kell.
A külföldi tanulmányok minimális időtartama 3 hónap (90 nap), szakmai gyakorlat esetében legalább 2 hónap (60 nap). Az ösztöndíj összege függ a tanulmányi időszak hosszától és a célországtól.
 
A 2018/2019. tanévi ösztöndíjak összege:
Dánia, Finnország, Egyesült Királyság, Írország, Izland, Liechtenstein, Luxemburg, Norvégia, Svédország egyetemeire utazók számára
havi 520 euró a részképzés esetén (kombinált mobilitásnál is!) és 620 euró a szakmai gyakorlat esetén; szociális kiegészítő támogatással egységesen 720 euró/hó. 
Ausztria, Belgium, Ciprus, Franciaország, Görögország, Hollandia, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Spanyolország egyetemeire utazók számára
havi 470 euró a részképzés esetén (kombinált mobilitásnál is!) és 570 euró a szakmai gyakorlat esetén; szociális kiegészítő támogatással 670 euró/hó.
Bulgária, Csehország, Észtország, Horvátország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Románia, Szlovákia, Szlovénia, Törökország egyetemeire utazók számára 
havi 420 euró a részképzés esetén (kombinált mobilitásnál is!) és 520 euró a szakmai gyakorlat esetén; szociális kiegészítő támogatással egységesen 620 euró/hó.
 
A tanulmányi időszak kombinálható szakmai gyakorlattal. Az egyetlen (megszakítás nélküli) időszak azt jelenti, hogy a szakmai gyakorlatnak ugyanazon fogadó felsőoktatási intézmény felügyelete alatt kell lezajlania, mint ahol a diák a tanulmányait végzi; a két tevékenységnek egymást követően kell lezajlania. A "kombinált időszakra" vonatkozó támogatási összegek megegyeznek a tanulmányi időszakra vonatkozó rátákkal.
 
Felhívjuk a pályázó hallgatók figyelmét, hogy az ösztöndíj nem fedezi a kint tartózkodás során felmerülő összes költséget, azt más forrásokból kiegészíteni szükséges.
 
A fogyatékkal élő vagy tartósan beteg hallgatók (részképzésre és szakmai gyakorlatra is) részesülhetnek kiegészítő támogatásban:
www.elte.hu: Oktatás> Nemzetközi lehetőségek> Erasmus+> Nyerteseknek
 
Az Erasmus+ program szabályai szerint minden hallgató legfeljebb 12 hónapra kaphat Erasmus státuszt képzési szintenként (részképzés és szakmai gyakorlat összesen) (akkor is, ha zero grant=label mobilitás!). Ha a pályázó jelenlegi képzési szintjén korábban részt vett Erasmus részképzésben és/vagy szakmai gyakorlatban, de nem használta ki a 12 hónapos Erasmus időtartamot, akkor újra pályázhat (akkor is, ha zero grant=label mobilitás!). Azok a mester vagy doktori képzésben részt vevő hallgatók is pályázhatnak, akik a korábbi képzési szinte(ke)n már voltak Erasmus hallgatók.
 
 

A pályázat benyújtásának határideje és módja:

A pályázatot on-line az ELTE Egységes Tanulmányi Rendszerében (NEPTUN) kell benyújtani, a kari sajátosságoknak megfelelően legkésőbb

2018. március 12. 24:00 óráig.

Amennyiben a kari vagy intézeti/tanszéki felhívás egyéb előírásokat is tartalmaz, azokat kérjük figyelembe venni. A hiányos, feltételeknek nem megfelelő, olvashatatlan vagy határidő után érkező pályázatokat nem fogadjuk el.
 
A pályázat előkészítése során ellenőrizze a partneregyetemek honlapjain a kurzuskínálatot, tájékozódjon arról, hogy milyen nyelven és milyen képzési szinten (alap-, vagy mesterképzés) hirdetnek kurzusokat. A pályázatról, a partnerintézményekben folyó képzésekről bővebb információt a szakmai és/vagy a kari koordinátorok adnak. A partnerintézmények listája a pót-pályázati felhívással egy időben kerül meghirdetésre. A partnerintézmények listában, a tavaszi félévben még pályázható kvótaszámok jelölésre kerültek.
 
A benyújtott pályázatok elbírálása:
A benyújtott pályázatokat a kar vagy intézet/tanszék által felállított szakmai bizottság bírálja el. A bírálati szempontokat a kari pályázati kiírás tartalmazza. 
 
A pályázatok elbírálásának általános szempontjai:
 • előző két félév tanulmányi átlaga (kreditindex)
 • nyelvtudás (nyelvvizsgával igazolt)
 • Pályázat: önéletrajz és tanulmányi terv alapján
 • szakmai tevékenység (konferenciákon való részvétel, cikkírás, egyéb tanulmányi verseny
 • közéleti és/vagy egyéb önkéntes tevékenység
A bírálat során előnyt élveznek azok a hallgatók, akik nem vettek részt korábban az Erasmus programban.
 
Fenti szempontok alapján az intézetek/tanszékek javaslatot tesznek a kari Erasmus+ szakmai bizottságnak, hogy az ő együttműködésük keretében kik folytathatnak külföldi egyetemen tanulmányokat, vagy külföldi szakmai gyakorlatot, és a pályázaton nyertes hallgatókat ösztöndíjra is jelölik. Azok a hallgatók, akik nem kapnak ösztöndíjat, de az együttműködésért felelős intézet/tanszék kiutazásra jelölte őket, ösztöndíj nélkül is kiutazhatnak önköltséges, ún. label hallgatóként, ha más forrásból fedezni tudják kiutazásuk és kint tartózkodásuk költségeit (pl. Campus Mundi ösztöndíj). E státusszal mentességet élveznek a fogadó intézmény számára fizetendő tandíj, regisztrációs díj, vizsgadíj, laboratórium használati díj, vagy könyvtár látogatási díj fizetése alól.
 
 

A nyertes hallgatók végleges listájáról a Hallgatói és Oktatói Mobilitási Bizottság hoz döntést, várhatóan 2018. április harmadik hetében.
Az eredményről a hallgatók a Neptun-rendszeren keresztül kapnak hivatalos értesítést, a döntést követő legkésőbb 3 héten belül. 

A később benyújtott szakmai gyakorlatos pályázatokról az április után összeülő Hallgatói és Oktatói Mobilitási Bizottság dönt, várhatóan júniusban, szeptemberben és novemberben, tehát a szakmai gyakorlatokra a március 12-i határidőt követően is lehet pályázni

 
A pályázatok elkészítésével kapcsolatos szakmai kérdésekben állok rendelkezésükre.
 

Horváth Adél

Kari Erasmus+ koordinátor
mobilitas@ttk.elte.hu
 
Ügyfélfogadás:
H, Sz: 13:00-15:30
K, Cs: 10:00-12:00
P: nincs
 
 

 

 

A 2017/2018-as tanév Erasmus+ pályázatának eredményei ide katitntva láthatók.

Figyelem, ez még csak a kari bírálati javaslat, a végleges intézményi döntés ettől eltérhet (március 30-án születik meg). 

__________________________

Erasmus+ szakmai gyakorlatra a pályázás folyamatos, részletek ide kattintva érhetők el. 

__________________________

 

 

Csatolmány: 
Fogadólevél formanyomtatvány (példa)
Motivációs levél minta (előző pályázási időszak anyaga, csak tájékoztatásul!)
Pályázható partneregyetemek listája 2018/2019 őszre
Pályázati űrlap részképzéshez - TTK
Pályázati űrlap szakmai gyakorlathoz

2017.02.13.